Jak na věc


registrované odrůdy sadbového česneku

KDE PRÁVNÍ ÚPRAVU REGISTROVANÉHO PARTNERSTVÍ NALEZNETE?

    Databázi veterinárních léčivých přípravků lze využívat i na mobilním telefonu prostřednictvím mobilní aplikace pro platformu Android, kterou naleznete na Google Play Store, zde je uložena pod názvem Veterinární léčivé přípravky.  
    Jak už bylo řečeno, registrované partnerství mohou uzavřít pouze osoby stejného pohlaví (v praxi tuto možnost využívají spíše muži). Partnerství vzniká projevem vůle činěným formou souhlasného, svobodného a úplného prohlášení o tom, že spolu partneři vstupují do partnerství. Prohlášení se činí osobně před matričním úřadem, zastoupení není možné. Podmínkou vstupu do partnerství je, aby alespoň jedna z osob vstupujících do partnerství byla státním občanem ČR a byla starší 18 let. Do partnerství naopak nemůže vstoupit osoba, která má omezenou svéprávnost v této oblasti nebo je již v manželství nebo v partnerství či v jiném obdobného svazku uzavřeném v zahraničí. Samotné prohlášení nemusí být činěno veřejně nebo slavnostním způsobem. O vzniku partnerství vydává matriční úřad doklad o registrovaném partnerství.


Doporučujeme Vám k prostudování další právní rady:

    Hlavním pramenem registrovaného partnerství je zákon č. 115/2006 Sb. zákon o registrovaném partnerství, který je účinný od 1. července roku 2006. Právo však pojem partner používá na různých místech, např. v trestním zákoně nebo dokonce v zákoně o státní sociální podpoře. I nový občanský zákoník hojně užívá pojem partner. V § 3020 OZ je stanoveno, že ustanovení části první (obecná část), třetí (absolutní majetková práva) a čtvrté (relativní majetková práva) o manželství a o právech a povinnostech manželů platí obdobně pro registrované partnerství a práva a povinnosti partnerů.
    Hledáte aktuální, úplné a ověřené informace o lécích? SÚKL Vám zpřístupňuje přehlednou databázi všech léků a potravin pro zvláštní lékařské účely, které jsou registrované v České republice. Najdete zde informace o více něž 8 000 přípravcích.
    Slečna Jarmila se slečnou Natašou již delší dobu spolu žily ve společné domácnosti a rozhodly se svůj vztah legalizovat vstupem do registrovaného partnerství.
    Partnerství zaniká smrtí jednoho z partnerů, prohlášením jednoho partnera za mrtvého, změnou pohlaví (§ 29 odst. 2 OZ) nebo zrušením rozhodnutí soudu. O zrušení partnerství rozhoduje soud na návrh jednoho z partnerů, přičemž žalobce musí prokázat, že partnerský vztah již fakticky netrvá. Tuto povinnost nemá, pokud se k návrhu připojí i druhý partner. Zánik partnerství je tedy mnohem jednodušší, než rozvod manželství.


REGISTROVANÉHO PARTNERSTVÍ – VZNIK, PRÁVA A POVINNOTI, ZÁNIK

    Samotné postavení partnerů v rámci registrovaného partnerství má dopad do mnoha právních oblastí (trestní právo, občanské právo nebo právo sociálního zabezpečení). Základní odlišnost od manželství co do majetkových práv spočívá v tom, že mezi partnery nevzniká společné jmění, ale klasické podílové spoluvlastnictví. O záležitostech partnerského soužití rozhodují oba partneři společně; nedohodnou-li se na podstatných věcech, rozhodne na návrh některého z nich soud. Jednání jednoho z partnerů při obstarávání běžných záležitostí partnerství zavazuje oba partnery společně a nerozdílně (neplatí, pokud bylo třetí osobě známo, že druhý partner tyto účinky pro ní vyloučil). Jde-li o nájem, tak mezi partnery nevzniká společný nájem bytu, pokud se však nedohodnout s pronajímatelem jinak. Pronajímatel nemá právo vyhradit si ve smlouvě souhlas s přijetí partnera do nájemcovy domácnosti. Také v případě smrti není vyžadován souhlas pronajímatele k přechodu nájmu, pokud partner ke dni smrti žil s náje


SLOVO PRÁVNÍKA - ADVOKÁTA MGR. PETRA KAUSTY

    Registrované partnerství je právem povýšené společenství dvou osob stejného pohlaví. Úprava registrovaného partnerství je soustředěna do zákona č. 115/2006 Sb., kterému předcházela celá řada neúspěšných návrhů zákona. Důvody zamítnutí návrhu zákonů, které upravovaly statusové postavení registrovaných partnerů, bylo mnoho (např. otázka daňových výhod nebo obecně oslabení postavení tradičních hodnot rodiny apod.). Otázka registrovaného partnerství nabrala na významu v souvislosti s přípravou nového občanského zákoníku, který měl úpravu registrovaného partnerství zahrnovat. Bohužel pod tlakem některých odpůrců a poslanců si nakonec registrované partnerství žije vlastním životem, což považuji za jednu z největších chyb nového občanského zákoníku. Tímto bylo de facto deklarováno, že registrované partnery chápeme jako méněcenné. V tomto ohledu se Česká republika rozchází s názory a principy západních zemí Evropy. Tak např. ve Švédsku nebo v Nizozemí je status registrovaného partnerství posta

Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00