Jak na věc


registrace vozidel

Seat Tarraco v prodeji, české ceny začínají na 762 900 Kč

    Pokuta za neplacené povinné ručení se vrací, už ji schválila Sněmovna08.08.2017Předloha, jež také zpřesní povinnost mít pojištěný automobil, nyní zamíří k posouzení do Senátu.Poslanci přistoupili i na jediný pozměňovací návrh, který podal Jiří Dolejš...
    pracoviště registru historických a sportovních vozidel, registrace jednotlivě dovezených vozidel a hlášení technických změn bylo dne 21. 9. 2018 přestěhováno do nových prostor v Praze 10, Nad Vršovskou horou 88 (přístup z přední části budovy přímo z ulice) cca. 150 m dále od stávajícího pracoviště.


Přepisy-Vozidel.CZ - Registry vozidel v ČR, přepis vozidla, formuláře žádosti registru">Přepisy-Vozidel.CZ - Registry vozidel v ČR, přepis vozidla, formuláře žádosti registru.

    Vzhledem k tomu, že proces rozhodování podléhá postupu podle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád a dále s ohledem na zajištění dodávek vyrobených registračních značek od výrobce a z důvodů dodržení stanovených lhůt k vydání, jsou žádosti v rámci činnosti pražského registru vozidel vyřizovány výhradně na pracovišti v Praze 4, Na Pankráci 1685/17, 19, u přepážek č. 34 - 37. Pokud jde o tabulku RZ k umístění na nosiče kol a náhradní tabulku za poškozenou, je třeba předložit formulář „žádost o vydání tabulky s registrační značkou a dále předložit doklad totožnosti, technický průkaz vozidla, osvědčení o registraci vozidla a u náhradní tabulky poškozenou tabulku s RZ. Správní poplatek činí 600,- Kč za každou tabulku. Žádost je k dispozici na webových stránkách MHMP pod adresou www.praha.eu v rubrice „potřebuji řešit - registr vozidel (viz. níže).
    Problém je, že – opět cituji – “vlastník silničního vozidla vyřazeného z provozu je povinen neodstraňovat podstatné části vyřazeného silničního vozidla, zejména karoserii s vyznačeným identifikačním číslem silničního vozidla a motor”. Já jsem motor ale vymontoval a poslal ho panu Švaňkovi na generálku a karoserii na vyvaření panu Rejmanovi do Býště. Tím jsem se ovšem dopustil protiprávního jednání. Jsem opravdu zvědav, jak to vysvětlím, až ta úřednická kontrola opravdu přijde!
    Závěr je dle mého vcelku jednoznačný. Až na konci června 2015 proběhne jednorázová vlna výmazů, papírově zanikne tisíce vozidel a registr se odplevelí, potěší to bezesporu jeho správce a všechny bývalé majitele, kteří se snaží již delší dobu vyřadit neexistující auto či motorku a bez eko-náležitostí toho nebyli schopni. Už méně nadšena bude kancelář pojistitelů, neboť nepořádek v registru byl oblíbeným leitmotivem obhajoby jejích pokoutních vymahačských rejdů. To vše je vcelku pozitivní.


NEJHLEDANĚJŠÍ ZNAČKY

     V případě zasílání plných mocí elektronickou cestou, prostřednictvím datové schránky, případně prostřednictvím elektronické podatelny se zaručeným elektronickým podpisem, opatřete pro snadnou identifikaci tuto písemnost zkratkou „CRV“ za níž bude následovat série a číslo technického průkazu „CRVAA000000“ (bez mezer), nebude-li k dispozici technický průkaz, uveďte za zkratku CRV kód XY a posledních šest znaků VIN čísla : „CRVXY123456“. Zákonná lhůta k hlášení změny se nemění a nadále činí 10 pracovních dnů.
     Na pracovištích, kde je odbavování prováděno prostřednictvím vyvolávacího systému, je třeba ke každému úkonu vyzvednout jedno pořadové číslo. V případě hromadného podání tyto požadavky vyřizuje pracoviště v Praze 10, Nad Vršovskou horou 88. Tohoto způsobu vyřízení mohou využít i klienti, kteří nevyžadují odbavení na počkání, bez ohledu na počet žádostí. Žádosti jsou vyřízeny zpravidla v průběhu týdne.
    Ohledně problematiky vyřazení vozidla z registru a ohledně zániku vozidla Ing. Pokorný pouze ocitoval znění příslušných paragrafů zákona, (viz přepis §§ 12 a 13 uvedený níže pod tímto odstavcem), čímž do věci další světlo rozhodně nevnesl. Tvrzení FKHV ČR že každý majitel historického vozidla má podle konkrétní situace 6 až 12 měsíců na to, aby se zachoval podle těchto doporučení a pokud tak učiní, může být bez starostí, že by o své vozidlo mohl přijít, resp. pokud nechá věci plavat a nic nepodnikne, pak si může stěžovat jen sám na sebe, je značně iluzorní.


Žádost o vyřazení vozidla z registru

    Výsledkem dokladové prověrky je certifikát o prověření původu (vzor zde), kterým společnost REGISTER SYSTEM potvrzuje u konktrétního vozidla všechny zjištěné skutečnosti a garantuje jejich validitu.
    Správní poplatky vybírané dosud za zápis do registru silničních vozidel se budou nově vybírat i v případě zápisu změny vlastníka nebo provozovatele v registru silničních vozidel!
    Přihlášením dáváte ve smyslu ust. § 5 odst. 2 zákona č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, souhlas se shromažďováním, uchováním a zpracováním osobních údajů.
    Členským státem se rozumí členský stát Evropské unie, jiný smluvní stát Dohody o Evropském hospodářském prostoru (Island, Norsko, Lichtenštejnsko) a Švýcarská konfederace (jedná se o registraci vozidla ve smyslu § 6, 7 zákona č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla, ve znění pozdějších předpisů).


B) Jednotlivě dovezená vozidla ze zahraničí

    Osvědčení o registraci vozidla zadržená na základě ust. § 6b zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích... ve znění pozdějších předpisů, zaslaná zdejšímu úřadu, budou provozovateli vydána na pracovišti v Praze 10, Nad Vršovskou horou 88, (registr historických a sportovních vozidel) dle ust. § 6c téhož předpisu, po předložení protokolu o technické prohlídce, z něhož bude patrné, že :
    Jako jediná společnost na českém trhu nabízí společnost REGISTER SYSTEM s.r.o. všechna prověření včetně vydání certifikátu za jednotnou cenu při jednotných termínech. Ceny jsou zároveň cenami nejnižšími na trhu a termíny jsou nejkratší.
    Jenže 1. červencem 2015 svět nekončí a jak se po něm bude žít nejen pravověrným echt-veteránistům, ale i těm, kterým je líto kousek historie vyhodit a kteří jen – jak se nedávno vyjádřil Fifík – doma silážují pro strýčka příhodu, na to zákonodárce zjevně nepomyslel. Jeden reportér kdysi o Rusku napsal: “Ruské zákony jsou komplikované, nejednoznačné a neúměrně přísné. Kompenzuje se to tím, že se nedodržují.” Zdá se, že v tomhle se Rusku začínáme povážlivě blížit.
    Dosavadní terminologie, na níž jsme byli zvyklí se zásadně mění. Asi nebudu sám, komu to bude pro pochopení souvislostí dělat potíže. To základní bude takto:


Doklady k vozidlurychle a spolehlivě!

    Novela zákona o povinném ručení a další změny v pojištění vozidel28.11.2017'Od ledna 2018 čeká na všechny motoristy významná změna v podobě obnovení příspěvku ČKP za každý den, kdy je vozidlo bez povinného ručení. ...
    Protože i finta, kterou bylo možno až do konce loňského roku uplatnit, odpřísáhnout, že vozidlo je používáno pro jiný účel, např. jako staveništní bouda, prolézačka či včelín, už je nyní pasé. A to protože se ministerstvo životního prostředí obává poškozování jak jinak než životního prostředí. Ba dokonce nesouhlasí ani s institutem “zničení vozidla”, (§ 13, odst. 2), neboť tvrdí, že v podmínkách geoprostoru našeho státu neexistují žádná taková nebezpečí, jež by dokázala zničit vozidlo natolik, že by jeho vrak posléze nebylo možno předat k ekologicky řádné likvidaci.
     Prověření identity vozidel se provádí na základě úplného 17-ti místného výrobního čísla karosérie vozidla VIN (Vehicle Identification Number).


NEJHLEDANĚJŠÍ MODELY

    Tato služba zjednodušeně nazývaná jako Dokladová prověrka vozidla (SYSTEM VIN) je založená na prověření uplného výrobního čísla karoserie vozidla, které se dle požadavku klienta provádí duď v databázovém systému registru motorových vozidel v dané zemi (zemi původu) nebo v systému evropského pátrání. Při této prověrce se zjišťuje původ vozidla od doby kdy opustilo výrobní závod až po jeho dovoz do České republiky a následně i jeho registrační historie v ČR. Součástí prověrky je zároveň i rozbor čísla karosérie.


Změny v registru silničních vozidel od 1.1.2015

    Jak už nejspíš víte, od 1. ledna 2015 vstupuje v účinnost zákon č. 239/2013 Sb., kterým se mění zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění zákona č. 307/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony. Podle dosavadních dostupných kusých informací to bude taková revoluce, že z toho spoustě lidí vstávají hrůzou vlasy. Poněvadž patřím mezi ně, snažil jsem se zjistit, nakolik jde o poplašné zprávy. I navštívil jsem několikrát místní magistrát a dožadoval se něčeho relevantního. Nejprve jsem byl časově odkázán na konec roku 2014 s tím, že neexistují prováděcí předpisy a tudíž nikdo pořádně neví, jak budou procedury probíhat ponovu. To sice nebylo povzbudivé, nicméně pochopitelné. Ovšem ani nyní, kdy se konec roku nachyluje a datum 1.1.2015 je
    Vzor žádosti o přidělení či rezervaci registrační značky na přání zákon ani prováděcí předpis nestanoví, doporučujeme tedy použít formu žádosti, kterou jsme připravili a obdržíte ji na místě. Její vzor je přiložen a obsahuje zároveň text příslušných ustanovení zákona, řešících předmětnou problematiku. V zájmu hladkého průběhu řízení doporučujeme žádost podávat osobně, v případě že požadovaná kombinace bude vyhodnocena jako nepřípustná nebo půjde o kombinaci již rezervovanou, může žadatel na místě zvolit bez průtahů kombinaci jinou.
    Dosavadní postup při převodu vlastnického práva spočíval v odhlášení ze strany původního vlastníka a následné registraci novým provozovatelem. Nově půjde o jeden úkon.
    Protokol o evidenční kontrole vydává stanice technické kontroly (STK) v případě přihlášení vozidla do registru nebo změny provozovatele nebo vlastníka. U nových vozidel se protokol o evidenční kontrole nepředkládá.


C) Schvalování technické způsobilosti a obnova identifikátorů:

    Změny v STK od 1.10.2018, prodloužení STK u motocyklů01.11.2018Změna zákona, která vyšla v platnost 1.10.2018 jistě potěší všechny motorkáře. Frekvence návštěv STK se u motocyklů snižuje, budou muset kontrolu podstoupit po 6 letech od nákupu...
    Za nepojištěná auta budou majitelé opět platit30.01.2018Za motorová vozidla, na něž jejich vlastníci neuzavřeli povinné ručení, se od 1. ledna začíná opět platit příspěvek do garančního fondu České kanceláře pojistitelů (ČKP). Sazby...
    Toto pracoviště je zaměřené na vyřizování záležitostí registru vozidel. Vyřazování vozidel z provozu se zde neprovádí. Úkony, při kterých je potřeba přítomnost techniků, se zde nevykonávají.
    (jedná se o schvalování technické způsobilosti ve smyslu § 34, 35 zákona č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla, ve znění pozdějších předpisů).


Přihlášení vozidla do registru vozidel - formuláře pro přepis vozidel

    Na pracovišti registru vozidel v Praze 4, Na Pankráci 1685/17, 19 u okének č.34 až 37 se provádí pouze příjem žádostí o přidělení či rezervaci registrční značky na přání a registrace či změny s tím související a dále o vydání RZ na nosiče kol a náhradních RZ za poškozené, již přidělené. Dále se zde přijímají žádosti o výdej paměťové karty vozidla (podniku) a servisní paměťové karty pro systém digitálního tachografu a žádosti o výdej dat z registru vozidel.
    Správní poplatek za rezervaci registrační značky na přání činí 500,- Kč, v případě změny vlastníka nebo provozovatele, při zápisu zániku nebo vyřazení vozidla z provozu a při přidělení vývozní registrační značky, kdy si chce RZP vlastník vozidla rezervovat na jiné vozidlo činí správní poplatek 300,- Kč.
    od 1. ledna 2015 došlo k nabytí účinnosti novely zákona č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích..., ve znění pozdějších předpisů, v jejímž důsledku dochází k celé řadě zásadních změn v rámci výkonu dopravněsprávních činností při registraci vozidel a zápisu změn zapisovaných údajů. Pro registrační úřady, ale i vlastníky a provozovatele vozidel to přináší řadu nových postupů a také povinností.


Žádost o zápis změn v registru vozidel

    dne 11.5.2018 došlo k přemístění pracoviště hromadného nabírání a zpracování žádostí o registraci jednotlivě dovezených vozidel ze zahraničí, žádostí o schválení technické způsobilosti a hlášení technických změn z dosavadní adresy v Praze 9, Na Výběžku 11, na novou adresu v Praze 10, Nad Vršovskou horou 88 - budova 12a, 1. patro (v bývalých prostorách Cizinecké policie)
    V případě, že původní vlastník i nabyvatel se na úřad dostaví osobně, podají žádost o zápis změny vlastníka, k níž přiloží - technický průkaz a osvědčení o registraci vozidla
    Druhopisy technických průkazů vozidel evidovaných v Praze za ztracené a odcizené jsou vydávány na pracovišti v Praze 10, Nad Vršovskou horou 88 (nové pracoviště na Bohdalci cca 200 m za stanicí technické kontroly po pravé straně).V případě, že u vozidla byla po 1. 7. 2015 uskutečněna jakákoli změna zapisovaných údajů, lze druhopis technického průkazu vystavit i na ostatních pracovištích registru vozidel.


Formuláře (veškeré zákonem stanovené přílohy k žádostem je třeba předkládat v originálu):

    Ověření identity vozidla je prováděno v informačním systému Visit, který pokrývá všechny státy střední a západní Evropy, USA a Kanadu. V rámci tohoto informačního systému spolupracuje naše společnost se subjekty, které spravují či využívají databázové systémy vozidel uvedených států. Jedná se tak například o asociace pojišťoven, policejní sbory, jednotlivé zahraniční pojišťovny nebo soukromé společnosti sdružené v mezinárodních organizacích zabývajících se bojem proti organizovanému zločinu v oblasti krádeží motorových vozidel.
    Až do roku 2004 přitom stačilo jednoduše odevzdat registrační značky plus malý techničák a vozidlo odhlásit, zatímco zůstalo doma, ať už třeba na náhradní díly nebo jako perspektivní veterán. Posledních deset let to však už nešlo. Jakmile jste si chtěli vozidlo ponechat a zrušit ho v registru, nebylo to bez dokladu o ekologické likvidaci legálně možně. A nyní se bohužel zdá, že ani s rokem 2015 se v tomto ohledu nic nezmění.

Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2019
cache: 0000:00:00