Jak na věc


redemptoristé svatá hora

Generální vizitace redemptoristů

    Letos uplynulo 20 let od doby, kdy byl po pádu komunismu na našem území obnoven plnohodnotný řeholní život. O tom, jaký je skutečný a praktický život řeholních společenství ve svobodných poměrech, mluvíme s generálním vikářem litoměřického biskupství, P. Stanislavem Přibylem, členem Kongregace Nejsvětějšího Vykupitele, redemptoristů (CSsR).
    Jedenáct let po vzniku samostatného Československa si naši předci připomínali tisíc let od zavraždění svatého Václava. A právě k oslavě tohoto milénia byl v pražských Vršovicích v roce 1929 postaven avantgardní kostel svatého Václava.
    Lidové misie mají plošný dopad a osloví větší počet farníků než jiné duchovní obnovy. Po dobré přípravě misií se ve farnosti účastní duchovního programu denně ca 50% nedělních návštěvníků bohoslužeb. Jedná se o novou (další) evangelizaci v našich vlastních řadách a o průběžnou duchovní obnovu uvnitř církve. Program lidových misií je sestaven tak, aby si lidé mohli plnit své každodenní povinnosti a zároveň se mohli účastnit duchovní obnovy."
    V rámci Roku víry nabízí misijní skupina redemptoristů (Tasovice u Znojma) duchovní obnovy farnostem brněnské diecéze formou konání klasických lidových misií.
     MAREDA, Martin. Kolej redemptoristů v Českých Budějovicích v letech 1885—1930. České Budějovice, 2001. Diplomová práce. Jihočeská univerzita, Historický ústav.


Tříkrálová sbírka na charitu v redemptoristické farnosti Tasovice

    Sametová revoluce změnila i život církví, které se po čtyřiceti letech útlaku a omezování mohly opět svobodně nadechnout. Jak se jí podařilo po tak dlouhé izolaci a utrpení naplňovat své poslání?
     HRUDNÍKOVÁ, Mirjam. Řeholní život v českých zemích : řeholní řády a kongregace, sekulární instituty a společnosti apoštolského života v České republice. Kostelní Vydří : Karmelitánské nakladatelství, 1997. 319 s. ISBN 80-7192-222-6.
    V pátek 8. června 2012 zemřel v Charitním domově sv. Václava ve Staré Boleslavi redemptorista P. Jan Zemánek, první provinciál po převratu v roce 1989. Pohřební mši svatou bude sloužit v pondělí 18. června 2012 v 10.30 hodin pražský arcibiskup Dominik kardinál Duka v bazilice Nanebevzetí Panny Marie na Svaté Hoře. Tělo zemřelého bude uloženo do řádového hrobu v Tasovicích po pohřební mši v tasovickém farním kostele, která bude sloužena v úterý 19. června 2012 v 15.00 hodin. R.I.P. 
    Současný kodex církevního práva uvádí, že podle předpisů diecézního biskupa uspořádají faráři v určitých dobách kázání, zvaná duchovní cvičení a svaté misie, nebo jiné formy kázání, přizpůsobené potřebám doby (kán. 770).


U příležitosti oslav 100. výročí Československa se otevřou čtyři architektonicky významné prvorepublikové kostely

    Příslušníci kongregace Nejsvětějšího Vykupitele (Congregatio Sanctissimi Redemptoris), založené sv. Alfonsem Maria z Liguori v r. 1732 k mravní podpoře a duchovnímu vedení nejopuštěnějších sociálních skupin. Rozšířili se do celého světa, ve 20. stol. rozvinuli nové formy - apoštolátu. Kromě lidových misií, které však zůstávají nadále na prvním místě, se zabývají také speciální pastorací (nemocnice, pomoc drogově závislým). V teologické vědě se r. profilují v oblasti - morální a - pastorální teologie (např. B. Häring, V. Schurr). R. řehole předpokládá jednoduché věčné sliby a byla schválena Benediktem XIV. 1749. Vedle r. působí ženská větev - redemptoristky - které uctívají jako svého zakladatele Alfonse Marii z Liguori a biskupa Falcoju. Jejich řehole byla schválena r. 1750 Benediktem XIV. Jsou kontemplativním řádem, podřízeným - diecéznímu biskupovi. Skládají slavné sliby a mají přísnou - klauzuru.
    Její základy položil 1732 neapolský šlechtic a advokát Alfons Maria de Liguori (1696—1787; kanonizován 1839) v jihoitalské Scale u Amalfi; 1749 byla kongregace potvrzena papežem Benediktem XIV. (1675—1758). Posláním redemptoristů je usilovat o spásu opuštěných a chudých, zejm. na venkově. Hlavním pastoračním prostředkem se jim staly lidové misie, dále též duchovní cvičení, kázání a činnost v duchovní správě. Redemptoristé rovněž pečují o poutní místa a věnují se vědecké práci v teologických oborech.
    Lidové misie – nejúčinnější, plošná, duchovní obnova farností, která trvá 8-9 dní, koná se jednou za 10-15 let. Lidové misie vedou alespoň dva řeholníci.


Vietnamští misionáři jsou na Svaté Hoře

    V 50. letech 19. století přišli vlivem J. V. Jirsíka, jenž chtěl oživením lidových misií přispět k náboženské obrodě diecéze, první redemptoristé do Českých Budějovic. V roce 1855 pozval 3 německé r., aby uspořádali v kostele svatého Mikuláše první obnovenou misii ve městě. Jirsíkovi nástupci v biskupském úřadě usilovali o trvalé uvedení redemptoristů do svého sídelního města. Jejich úsilí bylo úspěšně završeno 2. 10. 1885, kdy byla při klášterním kostele Obětování Panny Marie v Českých Budějovicích ustavena nová redemptoristická rezidence (1898 povýšená na kolej), která byla nejprve součástí Vídeňské provincie a od 1921 byla začleněna do Pražské provincie kongregace. V letech 1908—1921 byl v koleji otevřen i juvenát (gymnázium) pro přípravu mladých adeptů na vstup do společenství (později přemístěn do Libějovic) a od 1923 i noviciát. Od listopadu 1885, kdy dorazili do Českých Budějovic první dva redemptoristé, postupně vzrůstal počet členů koleje a rozšiřoval se okruh jejich působení
    Jak uvádí skupina redemptoristů: "Lidové misie se zaměřují na celá farní společenství - na muže, ženy, mládež i děti. Zároveň se snaží vyjít naproti lidem hledajícím či nevěřícím. Misie objímají ve větší míře základní pravdy víry i morální povinnosti, které z nich vyplývají. Svojí tématikou i liturgickými slavnostmi jsou zaměřeny zvláště na obrácení a očištění se skrze pokání. Konají se jednou za 10-15 let a nemohou zevšednět. Mají delší trvání a vedou je alespoň dva misionáři, kteří pocházejí z misijních kongregací či řeholí. Misijní promluvy mají být rozhodné a nastavené prakticky, misijní slavnosti využívají pestrý liturgický rámec.
    Všechny tyto formy duchovních obnov šetří farníkům čas i finanční prostředky. Lidé zůstávají na místě ve svých domovech a mohou se věnovat zároveň svým každodenním povinnostem. Na závěr duchovní obnovy se koná pouze dobrovolná sbírka.


Vyhledej další hesla s podobnou navigací

    Likvidace řeholních společenství 1950 postihla i českobudějovický dům. V roce 1968 dostali státní souhlas k výkonu duchovní služby v kostele Obětování Panny Marie 3 redemptoristé, kteří zde působili až do 1985. Kolej ve městě nebyla obnovena ani po roce 1989, ale ve správě diecéze opět pracovalo několik redemptoristů (2005 celkem 4), ale přímo v Českých Budějovicích po smrti biskupa A. Lišky žádný.

Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00