Jak na věc


radonová mapa české republiky.

Výsledky měření radonu v předškolních a školních zařízeních v ČR naleznete na samostatné stránce.

    Základem měření je kontinuální monitorování objemové aktivity radonu ve vybraných částech stavby, zahrnujících i nepobytové prostory (chodby, sklep atd.). Doplňujícími metodami jsou stanovení radonového indexu pozemku stavby, krátkodobé měření objemové aktivity radonu uvnitř stavby, technika stopovacích plynů atd.
    Protiradonová opatření mají za cíl zajistit, aby objemová aktivita radonu (OAR) v každé místnosti pobytového prostoru, byla menší než směrné hodnoty uvedené v § 95 vyhlášky č.307/2002 Sb ve znění pozdějších předpisů. Protiradonová opatření musí být provedena na základně naměřených hodnot odbornou firmou, za kterou se považujeme.Radon HK - protiradonová opatření


Geologická prognózní mapa České republiky

    Radon je inertní a za jistých okolností nebezpečný radioaktivní plyn. Proniká na zemský povrch z horninového podloží. Primárním zdrojem radonu v geologickém prostředí je uran (238U) přítomný v horninách. Uran tvoří samostatné minerály (např. uraninit nebo uranové slídy), nebo je přítomen v horninotvorných materiálech (např. biotit a apatit). Obecně lze říci, že nejvyšší obsah uranu je ve vyvřelých horninách (durbachit, žula), střední v horninách metamorfovaných (pararuly) a nejnižší v sedimentech (pískovce, jílovce). U sedimentů to ovšem platí jen obecně, protože i v nich mohou být kapsy nebo polohy minerálů s vysokým obsahem radonu, který může lokálně dosahovat mnohem větších koncentrací než u vyvřelých hornin. Dalším zdrojem uranu jsou podzemní vody a stavební materiál. Ty jsou však méně podstatné.
    Radonová diagnostika se provádí tam, kde bylo zjištěno překročení směrných hodnot objemové aktivity radonu. V převážně většině se to týká starších staveb, které jsou v horším technickém stavu (absence izolací, dřevěné podlahy atd.), ale i u nových kolaudovaných staveb, kde vlivem nedodržení norem, špatného návrhu izolací, stavebních postupů byly překročeny směrné hodnoty objemové aktivity radonu.


Pro hosty Radium Palace je připraven bazén ZDARMA ( 90 min. denně v Malém vodním světě ), župan na pokoji a internetový koutek pro hosty ZDARMA. Parkoviště je přímo u hotelu ( cena 70 Kč / den)

    Na základě doporučení Mezinárodní komise pro radiologickou ochranu byly v naší republice stanoveny tyto mezní hodnoty rovnovážné objemové aktivity dceřiných produktů radonu: stávající zástavba – 200 Bq/m3, nová zástavba – 100 Bq/m3. Jedním z důvodů je i větší „těsnost“ současných staveb. Na internetu jsou k dispozici mapy radonového rizika, na kterých si každý může zjistit, v jak potenciálně nebezpečné oblasti žije. Podle toho si pak může objednat měření od specializované firmy. Pokud bylo měřením zjištěno hromadění radonu pod domy nebo v příliš utěsněných domech, lze to řešit poměrně jednoduchým způsobem. Podloží domu je možné odvětrat stavbou nebo propojením větracího komínu ze sklepa s prostorem pod domem. Jeho okolí je nutno dobře utěsnit, aby se radon nedostával kolem něj do domu. Větrací komín je možno vybudovat po poradě se stavitelem i dodatečně. V případě, že roste koncentrace radonu v bytě, je možné jej odstranit, vzhledem k jeho délce rozpadu, řádným vyvětráním každý čtvrtý
    Radon (222Rn) je inertní přírodní radioaktivní plyn, který je bezbarvý, bez chuti a zápachu, jeden z produktů uran-radiové přeměnové řady. Radon se měří metrologicky ověřenými měřidly, na základě povolení provádění služeb významných z hlediska radiační ochrany.
    Radon, či spíše jeho izotopy, jsou nebezpečné zejména tehdy, když se hromadí uvnitř staveb. Množství radonu je možné diagnostikovat a stavebními úpravami omezit jeho koncentrace v objektech na únosné množství. Bylo prokázáno, že naše republika, resp. Český masiv, patří k nejvíce „zamořeným“ celkům v celé Evropě. Je to způsobeno vyšším zastoupením vyvřelých hornin v geologickém podloží naší republiky.
    Radon se nachází ve všech objektech v různém množství. Konkrétní koncentrace v domě souvisí s množstvím radonu přítomným v podloží pod objektem. Znalost geologického podloží pomáhá identifikovat oblasti, kde je vyšší pravděpodobnost výskytu budov s vysokou koncentrací radonu.


Tradiční radonová kúra zahrnuje:

    Radonový průzkum je průzkum pozemku, jehož cílem je stanovení radonového indexu pozemku. Radonový index pozemku se stanoví v závislosti na objemové aktivitě radonu v půdním vzduchu a plynopropustnosti zemin. Radonový průzkum resp. radonový index slouží jako podklad pro navrhování protiradonových opatření.Radon HK – radonový průzkum a index
    Mapy jsou zpracovány na základě dlouholetých výsledků měření objemové aktivity radonu (OAR) v bytech České republiky (za období 1990-2010). Veškerá měření objemové aktivity radonu v bytech (podklady pro mapy) byla získána metodami integrální stopové dozimetrie (roční interval měření) s využitím pasivních detektorů s fólií Kodak LR-115. Do roku 2002 probíhalo měření tzv. detektory ve volném prostoru (fólie uchycena v umělohmotném rámečku v místnosti), stanovovanou veličinou byla ekvivalentní objemová aktivita radonu (EOAR). Po změně legislativy od roku 2002 je jako stanovené měřidlo používán stopový detektor Kodak LR-115 v difusní komůrce, (tzv. detektor RAMARN) a stanovovanou veličinou je objemová aktivita radonu (OAR). Výsledky jsou udávány v Bq/m3, při přechodu na novou metodiku v roce 2002 byl pro přepočet mezi EOAR a OAR zvolen usanční faktor roven 2 .


Tradiční radonová kúra v Jáchymově

    Průměrná hodnota objemové aktivity radonu v budovách v České republice je 118 Bq/m3. Patříme tak k zemím s nejvyšší koncentrací radonu v bytech na světě.
    Česká geologická služba sestavila geologickou prognózní mapu radonového indexu, rozdělující území republiky z hlediska nebezpečí výskytu radonu na oblasti s nízkým, přechodným, středním a vysokým radonovým indexem.
    Již 15 dní / 14 nocí lázeňského pobytu Vám může přinést léčebný efekt! Radonová koupel, která je základem tohoto pobytu, Vám dodá novou energii. Radonová voda je známá svou léčebnou účinností na celý pohybový aparát. Poskytujeme slevu 17% pro pojištěnce těchto pojišťoven:
    Lázně a wellness | Lázně Jáchymov | Konstantinovy Lázně | Jánské Lázně | Lázně Velichovky | Lázně Jeseník | Lázně Karlova Studánka | Lázně Teplice nad Bečvou | Lázně Lednice | Mariánské lázně | Lázně Ostrožská Nová Ves | Lázně Libverda | Františkovy Lázně | Wellness hotel Rezidence | Lázně Mšené | Tree of Life - lázně Bělohrad | Lázně Vráž | Lázně Hodonín  | Akční pobyty a slevy v lázních | Lázně


Protiradonová opatření

    Pro každou obec podle číselníku obcí ČR spravovaného Českým statistickým úřadem na základě výsledků „Sčítání lidu, domů a bytů v roce 2001“ byl stanoven podíl počtu změřených bytů a trvale obývaných bytů v obci (mapa Proměřenost bytového fondu).
    Lázně Luhačovice pobyty pro seniory | Lázeňské pobyty pro seniory | Konstantinovy lázně pobyt pro seniory | Lázně Lednice pro seniory | Lázně Slatinice pobyt pro seniory | Konstantinovy lázně pobyt pro seniory | Karlova Studánka pobyty pro seniory
    Firma Ing. Pavel Petrů - RADON již dlouhá léta provádí měření radonu na stavebních parcelách (v podloží) a v budovách po celé České Republice. Tyto služby vykonáváme již od roku 1992, tj. od legislativního zavedení povinnosti provádět měření radonu.Výsledky měření jsou podkladem pro návrh na vhodná protiradonová opatření, resp. pro zajištění jejich účinnosti. Proto se radonový průzkum provádí před zahájením vlastní stavby a po dokončení stavebních prací.Naším hlavním působištěm jsou Východní Čechy - Hradec Králové, Náchod, Trutnov, Jičín, Pardubice. Radon HK – profesionální služby


Působíme v lokalitách:

    Měření radonu z podloží spočívá ve stanovení radonového indexu pozemku. Měření radonu v objektu je měření objemové aktivity radonu v objektech pro kolaudaci, rekonstrukci, stavební úpravy, prodej a koupi objektu apod.Radon HK – měření radonu
    Na prognózní mapě jsou odlišeny oblasti podle rizika pronikání radonu do budov - na území s vysokým radonovým indexem je častější výskyt domů s vyššími koncentracemi, naopak na území s nízkým radonovým indexem je nadměrně zatížených domů málo.
    Pokud byste potřebovali poradit, můžete se obrátit na odbor životního prostředí a zemědělství Krajského úřadu Kraje Vysočina, konkrétně na úsek radonové zátěže a projektového řízení. Kancelář specialisty, který vám poradí, najdete v Jihlavě na Seifertově ulici č. 24.
    Pojem radonová diagnostika objektu zahrnuje celou řadu měřících metod a postupů využívajících specializované měřící techniky. Hlavním cílem radonové diagnostiky objektu je identifikace a kvantifikace zdrojů radonu a přísunových cest radonu do vnitřního ovzduší stavby. Detailní popis transportu radonu a distribuce objemové aktivity radonu v objektu a jeho podloží jsou zcela zásadní pro návrh a realizaci protiradonových ozdravných opatření.

Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00