Jak na věc


psychologické testy zdarma s výsledkem kresby

Pro většinu klientů nabízíme naše služby na přímou platbu

    1.Základní psychologické disciplíny zahrnují ty psychologické jevy a skutečnosti, které mají nejobecnější charakter a postihují psychologické jevy z nejzákladnějších hledisek.
    Náš tým tvoří zkušení odborníci ve svém oboru, každý má svůj styl práce a také specializaci. Více informací o každém z nás se dočtete v profilu, kde najdete také přímé kontakty.
    -extrospekce – pozorování vnějších projevů člověka v přirozených nebo speciálně upravených situacích
    Psychologové i široká veřejnost, zejména rodiče, dlouhé roky diskutují, zda hraní počítačových her s agresivní tématikou (realistické bojové hry, střílečky) zvyšuje agresivitu dětí, či naopak slouží jako ventil napětí, které se pak nemusí jinde negativně projevovat. Hry jsou stále realističtější a…
    Experiment –záměrně zasahujeme do podmínek a vlivů na zkoumanou osobu. Při této metodě využíváme dalších výzkumných metod,př: dotazníky, rozhovor, analýza výsledků činnosti...


Máte problémy ve vztahu? Jste v životní krizi? Míváte bezdůvodně špatnou náladu či trpíte úzkostmi? Potřebujete se poradit o výchově svých dětí? Máte potíže se spánkem či jídlem? Potřebujete se vyrovnat se svou minulostí?

    Psychoanalýza se rozšířila v průběhu prvních desetiletí 20. století po celé Evropě a podstatně ovlivnila i sociální teorie v USA. Brzy pronikla i za hranice medicíny a psychologie a ovlivnila některé směry společenských věd a umění.
    Pozorování- sledujeme člověka , jeho projevy bez záměrného zásahu psychologa a zaznamenáváme je. Pozorování můžeme dělit na metodu
    Psychologie osobnosti zkoumá strukturu, dynamiku a vývoj osobnosti. Syntetizuje získané psychologické poznatky o člověku jako celku. Popisuje a vysvětluje podobnosti a odlišnosti mezi lidmi.
    Za zakladatele psychologie je považován Aristoteles podle jeho spisu O duši. Ve vývoji tzv. předvědecké psychologie, kdy byla součástí filozofie (až do 19. století), rozlišujeme dvě etapy vývoje: v první etapě byla chápána jako nauka o duši
    Psychodiagnostické metody – soubor metod postihujících úroveň vývoje člověka, vlastnosti jeho osobnosti, jeho aktuální stav, přítomnost symptomů a syndromů, potenciální možnosti dalšího rozvoje. Využívají se např: výkonové testy, testy osobnosti, rozhovor, pozorování, analýza slovních projevů, rozbor výsledků činností apod.


Vyzkoušejte zdarma naše online testy pro orientační zjištění IQ, deprese, poruchy spánku, zda jste emoční jedlík či trpíte anorexií

    Humanistická psychologie zdůrazňovala tvořivost osobnosti, vědomí a sebeuvědomování. Mezi zakladatele patří Abraham H. Maslow (1908-1970) a Carl R. Rogers (1902-1987)
    Tvarová psychologie (gestaltismus, z něm. gestalt= tvar)- tvrdí, že psychické děje vystupují jako celky, jejichž strukturu a vlastnosti nelze odvodit z jejich jednotlivých částí, že biologické, psychické a sociální jevy a procesy mají celostní nedělitelnou povahu. Mezi zakladatele patří Max Wertheimer (1880-1943) a Wolfgang Köhler (1887-1967).
    Naše kultura je hodně zaměřená na individualitu člověka. Náš život, naše štěstí a naše plány mají přednost před společnými zájmy a potřebami. V partnerských vztazích existuje stále méně společenských pravidel, které nám říkají, jak máme s druhým člověkem dlouhodobě spokojeně…
    Transpersonální psychologie – zabývá se mimořádnými změněnými stavy vědomí, vznikajícími mystickými praktikami, meditací, drogami apod. Představitelem je americký psycholog českého původu Stanislav Grof (1931).
    Poradenská psychologie se zabývá školním, výchovným, profesním a manželským poradenstvím.


Olověná vesta (Edice Filmové klenoty) (DVD)

    c) hlasové chování- odpovídající myšlení (myšlení je nehlasné mluvení)
    Zjišťující (explorační) metody –slouží ke sběru dat, využívají různých technik např. explorační rozhovory, dotazníky, testy apod. Mezi explorační metody patří:
    Psychofyziologie se zabývá materiálním základem psychických jevů zejména mozkovými procesy, které jsou základem psychických jevů, charakterizujících člověka jako společenskou bytost.
    Jsou prázdniny a řada rodičů vysílá svoje potomky na letní tábory. Ve světle aktuální diskuse o sexuálním zneužívání nezletilých přitom řeší, jak vybrat správné místo. Hosty pořadu Vertikála ČRo Plus  jsou evangelický farář Miki Erdinger a psycholog Jan Kulhánek. Rozhovor z archivu ČRo si můžete poslechnout zde
    Experimentální psychologie- do 2. poloviny 19. stol. spadají počátky vědecké psychologie, kdy v Lipsku založil německý fyziolog, psycholog a filozof Wilhelm Wundt (1832-1920) první experimentální laboratoř 1879. Ve své vědecké práci se orientoval na oblast poznávání duševních pochodů pomocí vědecké introspekce.


Vzdělávání v psychoterapii, výcviky

    V průběhu vzniku psychologie jako vědy se byl předmět psychologie určován různě. V období, kdy bylo psychologické myšlení závislé na filozofii, se za předmět psychologie považovala duše. V minulosti chápali duši jako oživující princip. Ztotožňovali ji s dechem, krví nebo míchou. Teprve později se prosazovalo pojetí na těle nezávislé duše. Současná psychologie má sice ve svém názvu „psyché“ (duše), ale ve svých teoriích se pojmu duše vyhýbá. Se vznikem vědecké psychologie se předmětem psychologie stalo studium psychických procesů, stavů a vlastností. Psychologie se stala empirickou vědou (vychází ze zkušeností).
    Hlubinná psychologie-zabýváse psychoanalýzou(rozborem duše), zkoumá podvědomí. Zahrnuje v sobě klasickou psychoanalýzu (Freud), analytickou psychologii (Jung), individuální psychologii (Adler) a neopsychoanalýzu (Fromm).
    Forenzní (soudní) psychologie se používá v soudní praxi při zjišťování psychologických zvláštností delikventa, při vyšetřování a posuzování výpovědí svědků apod.
    Zoopsychologie (psychologie zvířat) zkoumá psychiku zvířat na různých stupních vývoje ( od nejnižších až po lidoopy).
    3.Sémantický diferenciál – slouží k měření významu různých objektů a jeho srovnávání (dotazovaný je požádán, aby popsal něco/někoho pomocí několika připravených škál, jejichž póly tvoří protikladná slova, např. moudrý 1 2 3 4 5 hloupý).


Kdo se bojí Virginie Woolfové? (Blu-ray)

    Psychologický film se snaží divákovi představit vnitřní (psychologický) stav ústředních postav. Ty jsou obvykle velmi složité, ale divák se z příběhu postupně dozvídá příčiny jejich myšlenek i chování a na konci obvykle bývá odhalení nebo osvobození od nějaké duševní trýzně.
    V našem týmu pracuje také nutriční poradkyně, která vám pomůže při poruše příjmu potravy či obezitě. Také se můžete objednat k poradkyni – koučovi, získáte vedení a orientaci ve vaší životní a pracovní situaci. Někdy se služby psychologa a nutričního specialisty vhodně doplňují.
    Je to obecná věda o lidském chování. Zkoumá duševní jevy, jak působí v životě člověka, jak se v průběhu jeho života utvářejí a vyvíjejí.
    Neobehaviorismus- zakladatelem je Edward D. Tolman (1886-1959). Na základě analýzy vztahů mezi podněty z vnějšího prostředí a chováním organismu vznikají určité pochody uvnitř organismu, které tyto podněty zprostředkovávají.
    Psychoterapii a psychologické poradenství patří k základní nabídce našich služeb. Věnovat se vám bude vámi zvolený psycholog, kouč či nutriční poradce. Vybrat si můžete z našich webových stránek sami nebo vám pomůžeme zvolit podle povahy vašeho problému.


TERAPIE - 2. série Kolekce (7 DVD)

    Psychologická metodologie řeší problémy, které úzce souvisejí s pochopením metodologických přístupům nebo výzkumných projektů, teorií apod. a jejich užití v psychologii.
    Není mezi námi mnoho lidí, kteří hudbu vůbec nevnímají. Běžně posloucháme hudbu při práci, odpočinku, používáme ji pro navození určité nálady. Hudba je skvělá při pohybu – cvičení nebo přímo při tanci. Někteří z nás hrají na hudební nástroje pro…
    Psychopatologie se zabývá chorobnými změnami psychických jevů vycházejících z nejrůznějších příčin neurologických, endokrinologických či společenských.
    Psychoanalýza- zakladatelem je vídeňský lékař Sigmund Freud (1856-1939)(narozen v Příboře na Moravě a zemřel v Paříži, kam utekl před nacisty), který se zabýval problémem, zda se v psychologickém výzkumu stačí zabývat pouze vědomím a zda vedle vědomí neexistují ještě další pochody, jež mohou ovlivňovat i naše jednání a chování, a to v nevědomí. Freud zjistil vztah mezi minulou zkušeností člověka a jeho současnými problémy, a tím upozornil na vliv nevědomí na chování člověka. Podle Freuda jsou rozhodujícím činitelem psychického vývoje jedince pudy, zejména pud sexuální.


TERAPIE Série 1 + 2 Kolekce (16 DVD)

    Chování je veškerá činnost člověka- fyzická, fyziologická a psychická. to, co můžeme pozorovat na druhém člověku.
    Analytická psychologie- jejím představitelem byl Carl Gustav Jung (1875-1961), který vytvořil teorii o společném kolektivním nevědomí lidstva, jež je souborem archetypů (předobrazů), ze kterých se zrodila naše kultura. Významná je Jungova typologie, ve které rozlišil dva zásadní lidské typy: extroverty a introverty.
    Psychologie práce studuje psychologické aspekty např: vliv pracovního prostředí na pracovní výkon, Otázky bezpečnosti práce, mezilidské vztahy na pracovišti apod.
    Behaviorismus- (z anglického behavior=chování) psychologii chápe jako vědu o chování. Ztotožňuje duševno a vědomí s chováním. Vznikl na základě snahy opustit zkoumání subjektivních pocitů a zaměřit se na zkoumání chování člověka, které vykládá zejména jako reakce na podněty. Zakladatelem je Američan John B. Watson(1878-1958), který navazoval mj. na výzkumy ruského fyziologa I.P.Pavlova.. Watson rozlišuje trojí chování:


PSYCHOLOGICKÉ A PSYCHOTERAPEUTICKÉ CENTRUM PRO DĚTI I DOSPĚLÉ

    2.Obsahová analýza – zkoumá výskyt určitých témat v médiích a jinde, slouží k charakteristice určitých jevů a jejich historických proměn (např.pornografie)..
    Kognitivní psychologie (z angl. cognitiv=poznávat) – za rozhodující považuje poznávací procesy, kterými si vytváříme tzv. vnitřní obrazy (modely) vnějšího světa. Skrze ně jsme schopni sebereflexe a utváření své hodnotové orientace. Představitelem je George A. Kelly (1905-1967)
    Behavioristé přeceňovali roli učení a výchovy a neuznávali vrozené psychické dispozice. Pokládali chování za sled naučených odpovědí. úkolem psychologie je podle nich zkoumat jen vnější reakce, tj. chování. Vnitřní stavy do psychologie nepatří, protože nejsou přístupny objektivnímu vědeckému zkoumání.
    © 2015 - Jakékoliv užití obsahu včetně převzetí, šíření či dalšího zpřístupňování článků a dalšího obsahu webu je bez souhlasu společnosti NET DEAL CZ zakázáno.


Poslední skotský král (Blu-ray)

    Vývojová (ontogenetická) psychologie studuje psychické zákonitosti sociální podmíněnosti (determinace) psychiky. Zkoumá formující vliv společenských činitelů na utváření psychiky.Zabývá se změnami v psychice člověka v průběhu jeho vývoje od početí do smrti.
    Nejen pro psychologa – psychoterapeuta nekončí vzdělávání převzetím vysokoškolského diplomu. Tak jako v řadě jiných profesí (lékaři, právníci,…) nastupuje psycholog po ukončení vysoké školy dlouhou, náročnou a nákladnou dráhu specializačního vzdělávání, která v zásadě nikdy úplně nekončí. K tomu, aby…
    Pedagogická psychologie řeší psychologické aspekty rozvoje člověka v podmínkách výchovy a zkoumá problematiku účinného vyučování i poznávání žáka. Zaměřuje se i na osobnost a činnost učitele a na psychologickou analýzu výchovně vzdělávacích cílů a prostředků.
    Hlavní druhy chování člověka jsou: jednání, řeč, výraz. Současně s chováním se děje něco v nás, něco uvnitř. Tomu říkáme prožívání. Co je to prožívání? Jsou to vnitřní zážitky, které u člověka vznikají při psychické činnosti.
    Většina zájemců o psychoterapii a psychologické služby si u nás sezení hradí, nabízíme též služby hrazené zdravotními pojišťovnami, kapacita je však velmi omezená


Psycholog, psychoterapeut, nutriční terapeutka či kouč pro děti či dospělé

    3. uspořádání věcí a podmínek , v nichž lidé žijí (konstrukce strojů, nástrojů, osvětlení, byt, pracovní prostředí atd.)
    Humanistická psychologie – zabývá se sebevyjádřením člověka, jeho pravou identitou (= to, kým ve skutečnosti je) a seberealizací. Okolí člověka je třeba zlidšťovat, aby každý měl příležitost svou identitu projevit.
    Psychoterapie bývá užitečná v nejrůznějších životních situacích, zároveň to není lék na všechno. Psycholog či psychoterapeut dokáže pomoci v krizových situacích, může pomoci s problémy v blízkých vztazích, léčí duševní poruchy či pomáhá s rozvojem osobnosti.
    Obecná psychologie se zabývá nejzákladnějšími a nejobecnějšími poznatky o regulaci chování řízeného psychikou.

Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00