Jak na věc


psychiatrická nemocnice opava

Akutní péče v případě naší nedostupnosti

     Představy o převedení akutní lůžkové péče z léčeben do nemocnic se tradují ve mně známých koncepcích psychiatrie nejméně od 70-tých let minulého století. Jsou spojeny s biomedicínským modelem duševních poruch, který staví psychiatrii do jedné řady se somatickými obory, ale sám o sobě je pro diagnostiku a léčbu v psychiatrii nedostatečný. Základním „přístrojovým vybavením“ psychiatrie je kvalifikovaná a trpělivá lidská práce, která je u nás stále podhodnocena ve srovnání s různými vyšetřovacími a léčebnými technologiemi. Psychiatrická oddělení a kliniky si na sebe ve stávajícím systému úhrad nevydělají, jsou nemocnicemi dotovány. Počet psychiatrických oddělení v nemocnicích po léta stagnuje či klesá. Somatická oddělení „vydělávají“ m.j. četnými zdravotnickými výkony, kterými psychiatrie nedisponuje. Vyšetření, která může vykazovat, jsou nedostatečně ohodnocená. Představa o zřízení psychiatrického oddělení u každé větší nemocnice je nereálná ekonomicky. Závažných důvodů nereálnosti tako
     Závěrem se chci podívat na českou psychiatrii jako celek, nejen z pohledu psychiatra pracujícího v léčebně. Zanedbané a zoufale podfinancované jsou totiž všechny oblasti české psychiatrie.


Příspěvek do diskuse o české psychiatrii

     Vždy mě udiví, když někdo s jistotou tvrdí, jak něco „bude“ či nebude“. Tím více mě takové tvrzení (citace: „Řada psychiatrických léčeben není a nebude dostatečně vybavena…“ ) překvapuje v textu výboru Psychiatrické společnosti. Realita je taková, že psychiatrické léčebny v současnosti poskytují většinu akutní lůžkové psychiatrické péče ( 68% všech příjmů, Zdravotnická ročenka ČR 2005, ÚZIS), a to péči diferencovanou a specializovanou - všeobecnou psychiatrii, dětskou psychiatrii, sexuologii, gerontopsychiatrii, léčbu závislostí, psychických poruch s neklidem a agresí, výkon ústavních ochranných léčeb nařízených soudem. K tomu poskytují prakticky veškerou následnou léčbu při hospitalizaci a v menší míře i ambulantní služby. Diferencovaná péče a specializace je možná jen ve větších léčebných centrech se zkušeným a početným týmem a pro větší spádová území. Většina léčeben má svá vlastní interní oddělení, EEG laboratoře, každá léčebna má k dispozici konziliáře většiny somatických oborů.
    Počet ambulantních psychiatrických ošetření-vyšetření vzrostl oproti předchozímu roku o více než 2 % (tj. na 2 896 558 vyšetření). Nárůst byl zaznamenán také u počtu pacientů (o téměř 4 %). Celkově bylo v roce 2013 ošetřeno 603 205 pacientů, psychiatrickou péči vyhledávaly častěji ženy. Aktuální informace o činnosti oboru psychiatrie přináší také údaje o struktuře prvních ošetření v ambulantních psychiatrických zařízeních, mírách incidence a prevalence vybraných skupin psychiatrických diagnóz a jejich regionální diferenciaci.
    „Jedním z hlavních principů Koncepce je převést většinu akutní psychiatrické péče z psychiatrických léčeben do nově vzniklých psychiatrických oddělení nemocnic, která by byla pro nemocné dostupnější a vytvořila síť pro léčení akutních psychických poruch. Řada psychiatrických léčeben není a nebude dostatečně vybavena na diagnostiku a léčbu akutních onemocnění, zvláště v kombinaci s onemocněními tělesnými.“


Činnost zdravotnických zařízení ve vybraných oborech

     Naproti tomu psychiatrická oddělení nemocnic zvládají dobře diagnostiku a akutní i střednědobou léčbu spolupracujících pacientů, pro které je výhodou blízkost rodiny, domova. Nejsou ale personálně ani prostorově vybavena pro výše uvedenou diferencovanou péči a léčí především jiné pacienty než psychiatrické léčebny. Většinou také nejsou schopna fyzicky poskytovat nepřetržitou psychiatrickou pohotovost. Převést tedy většinu akutní péče a specializovanou péči z léčeben do psychiatrických odd. nemocnic ani nelze, pro takový účel by musely vzniknout nové psychiatrické nemocnice.
    Primárně poskytujeme péči dospělým pacientům. V psychiatrické ordinaci se provádí soudně nařízené ochranné ambulantní léčby protialkoholní a psychiatrické. U hospitalizovaných pacientů Oblastní nemocnice Kladno zajišťujeme v případě potřeby konziliární psychiatrické vyšetření. Mimo standardní psychiatrickou péči můžeme nabídnout i pomoc v oblasti rodinné terapie, psychoterapie analytického charakteru, event. hypnoterapii. Spolupracujeme s psychologickým oddělením Oblastní nemocnice Kladno.
    Počet ambulantních psychiatrických ošetření‑vyšetření vzrostl oproti předchozímu roku o 4,3 %, tj. na 305 803 vyšetření. Nárůst 4,4 % byl zaznamenán u počtu léčených pacientů. Celkem bylo ošetřeno 71 542 pacientů: Psychiatrickou péči vyhledávaly častěji ženy. Informace obsahuje také stručný přehled pacientů podle užívané psychoaktivní látky.


Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00