Jak na věc


psychiatrická nemocnice opava kontakty

Soudkyně uznala, že i duševně nemocný má právo účastnit se jednání o vlastním osudu

    Otevřené koedukované (muži i ženy) oddělení s principy terapeutické komunity určené pro léčbu závislosti na nealkoholových drogách, případně nealkoholové drogy v kombinaci s alkoholem.
    Počet ambulantních psychiatrických ošetření-vyšetření vzrostl oproti předchozímu roku o více než 2 % (tj. na 2 896 558 vyšetření). Nárůst byl zaznamenán také u počtu pacientů (o téměř 4 %). Celkově bylo v roce 2013 ošetřeno 603 205 pacientů, psychiatrickou péči vyhledávaly častěji ženy. Aktuální informace o činnosti oboru psychiatrie přináší také údaje o struktuře prvních ošetření v ambulantních psychiatrických zařízeních, mírách incidence a prevalence vybraných skupin psychiatrických diagnóz a jejich regionální diferenciaci.
    Na oddělení se léčí neurózy, což jsou různé duševní a tělesné potíže, jejichž příčinou jsou různé problémy, zejména ve vztazích člověka s druhými lidmi (např. v práci nebo v rodině). Při jejich vzniku se uplatňují různé duševní otřesy, konflikty nebo i osobní vlastnosti pacienta. Přijímají se muži i ženy od 18 do 50 let.


  Dětská psychiatrická klinika 2.LF UK a FN Motol,  V Úvalu 84, 150 06 Praha 5

    Nevládní organizace Centrum advokacie duševně postižených (MDAC) a Liga lidských práv vítají rozhodnutí krajského soudu ve středních Čechách, který se zastal práv „paní P.“, ženy, která byla držena v psychiatrické léčebně a nedobrovolně podrobena psychiatrické léčbě.
    Květoslava Šamajová z Prahy chce po státu odškodnění za to, že ji soud loni poslal do Bohnic. V léčebně strávila více než půl roku kvůli tomu, že napsala na svůj blog pomluvu. Neobvyklý případ míří k Evropskému soudu pro lidská práva ve Štrasburku. Důchodkyně totiž neuspěla u Ústavního soudu, který […]
     Případ Ťupa proti České republice poukazuje na praxi nedobrovolné hospitalizace psychiatrických pacientů v České republice. Evropský soud pro lidská práva zjišťoval, zda došlo k naplnění podmínek pro detenci stěžovatele a také zkoumal otázku odpovědnosti zdravotnického zařízení v případě porušení povinnosti oznámit nedobrovolnou hospitalizaci ve stanovené lhůtě. Rozsudek upozornil […]


České nevládní organizace hájily lidská práva na půdě OSN

    Počet ambulantních psychiatrických ošetření‑vyšetření vzrostl oproti předchozímu roku o 4,3 %, tj. na 305 803 vyšetření. Nárůst 4,4 % byl zaznamenán u počtu léčených pacientů. Celkem bylo ošetřeno 71 542 pacientů: Psychiatrickou péči vyhledávaly častěji ženy. Informace obsahuje také stručný přehled pacientů podle užívané psychoaktivní látky.
    Psychiatrická lůžková péče je v České republice zajišťována na lůžkových odděleních nemocnic (31 oddělení), v psychiatrických léčebnách (20 zařízení) a v ostatních lůžkových zařízeních (3 oddělení). Celkem bylo pro akutní i následnou lůžkovou psychiatrickou péči vyčleněno 10 818 lůžek, z nich 434 bylo dětských. Celkem bylo zaznamenáno 59 169 hospitalizací.
    Mužské uzavřené gerontopsychiatrické oddělení, kde se léčí pacienti ve věku 65ti let a starší s diagnózami demence různé etiologie, dekompenzované stavy psychóz, mentální retardace, organické psychosyndromy, bez výrazných projevů agrese a neklidu.


Na vlastní kůži na uzavřeném oddělení psychiatrie. Studenti si zkusili, jaké to je

    Materiál vytvořili zástupci lidí s duševním onemocněním a občanské společnosti s cílem upravit koncepční východiska a navrhnout minimální podmínky pro zřízení a fungování monitorovacího mechanismu pro psychiatrické nemocnice, psychiatrická oddělení obecných nemocnic, centra duševního zdraví a případně zařízení sociálních služeb poskytující rezidenční služby lidem s duševním onemocněním, typicky domovy se zvláštním režimem. […]
    Uzavřené mužské / pacienti do 65 let, klidní nebo středně dekomp., chroničtí (psychotici, organické psychosyndromy).
    Oddělení nabízí léčbu závislostí na alkoholu a nealkoholových drogách. Léčba probíhá v terapeutických komunitách a je odstupňována podle náročnosti léčebného programu a délky pobytu.
    Stačila jedna pomluva na blogu a důchodkyně Květoslava Šamajová se ocitla v Bohnicích. Na internet napsala o jednom člověku, že spolupracoval s tehdejší Státní bezpečností a za to ji soud poslal do psychiatrické léčebny. Osmašedesátiletá žena se teď snaží dovolat práva a chce odškodnění za to, že jí jeden psychiatrický znalecký […]
    Ženské uzavřené oddělení pro léčbu akutních psychotických poruch, závažných depresivních poruch a manických fází psychóz, spojených se sebeohrožujícím nebo okolí ohrožujícím chováním.


Soud propustil z psychiatrické léčebny ženu, která tam byla za pomluvu na blogu

    Počet ambulantních psychiatrických ošetření‑vyšetření vzrostl oproti předchozímu roku o 0,6 %, tj. na 293 201 vyšetření. Nárůst byl zaznamenán u počtu pacientů, o 6,3 %. Celkově bylo v roce 2012 ošetřeno 68 545 pacientů, psychiatrickou péči vyhledávaly častěji ženy. Informace obsahuje také stručný přehled pacientů podle užívané psychoaktivní látky.
    Počet ambulantních psychiatrických ošetření-vyšetření vzrostl oproti předchozímu roku o více než 1 % (tj. na 2 833 944 vyšetření). Nárůst byl zaznamenán také u počtu pacientů (o téměř 4 %). Celkově bylo v roce 2012 ošetřeno 578 413 pacientů, psychiatrickou péči vyhledávaly častěji ženy. Aktuální informace o činnosti oboru psychiatrie přináší také údaje o struktuře prvních ošetření v ambulantních psychiatrických zařízeních, mírách incidence a prevalence vybraných skupin psychiatrických diagnóz a jejich regionální diferenciaci.
    Psychiatrická lůžková péče je v České republice zajišťována na lůžkových odděleních nemocnic (30 oddělení), v psychiatrických léčebnách (21 zařízení) a v ostatních lůžkových zařízeních (2 oddělení). Celkem bylo pro akutní i následnou lůžkovou psychiatrickou péči vyčleněno 10 423 lůžek a zaznamenáno 59 385 hospitalizací.
    Otevřené koedukované / subakutní psychózy nebo afektivní poruchy, lehké dekomp. oligofrenie, chron. psychózy do 65 let věku.


Činnost zdravotnických zařízení ve vybraných oborech

    Publikace se podrobně zabývá právní úpravou ohledně postupu při převzetí a dalším držení pacienta bez jeho souhlasu v psychiatrickém zařízení, z pohledu současné právní úpravy, judikatury Evropského soudu pro lidská práva, mezinárodního práva a doporučení mezinárodních orgánů. Analýza také obsahuje několik doporučení pro vládní rezorty, či další osoby k zajištění efektivní ochrany pacientů […]
    Uzavřené, koedukované oddělení poskytující diferencovanou a specializovanou péči seniorům trpícím duševní poruchou nebo duševní nemocí.
    Liga vydala praktický manuál pro všechny, kteří se setkali s nedobrovolnou hospitalizací v psychiatrické léčebně. Krok za krokem Vám poradíme jak napsat odvolání proti soudnímu rozhodnutí o zákonnosti převzetí ve zdravotnickém zařízení.
    V rámci debaty k chystané proměně tuzemské psychiatrické péče připravilo Centrum pro transformaci projekt Na vlastní kůži. Vyškolilo lidi, kteří mají zkušenost […]
    Místo velkých psychiatrických léčeben síť ambulantních specialistů. Místo ponižujícího zacházení respektování práv duševně nemocných pacientů. Výbor OSN proti mučení kritizuje Česko za psychiatrickou péči a tuzemským úřadům posílá doporučení, co a jak změnit. „Za málo peněz, málo muziky,“ komentuje výtky ředitel pražské Psychiatrické léčebny Bohnice Martin Hollý. […]


Na blogu pomluvila právníka, zavřeli ji na 8 měsíců na psychiatrii

    Uzavřené mužské oddělení pro léčbu akutních psychotických stavů spojených s agitovaností, negativismem nebo agresivitou, schizofrenie, manické fáze psychos, ústavní ochranné psychiatrické léčby.
    Otevřené koedukované / psychoterapeutické oddělení pro psychotické poruchy, skupinová PT, edukace, nácvik kognitivních funkcí.
    Psychiatrická lůžková péče je v České republice zajišťována na lůžkových odděleních nemocnic (31 oddělení), v psychiatrických léčebnách (21 zařízení) a v ostatních lůžkových zařízeních (2 oddělení). Celkem bylo pro akutní i následnou lůžkovou psychiatrickou péči vyčleněno 10 648 lůžek a zaznamenáno 59 925 hospitalizací.
    Počet ambulantních psychiatrických ošetření-vyšetření vzrostl oproti předchozímu roku o více než 5 % (tj. na 2 799 199 vyšetření). Nárůst byl zaznamenán také u počtu pacientů (o více než 12 %). Celkově bylo v roce 2011 ošetřeno 556 456 pacientů, psychiatrickou péči vyhledávaly častěji ženy. Aktuální informace o činnosti oboru psychiatrie přináší také údaje o struktuře prvních ošetření v ambulantních psychiatrických zařízeních, mírách incidence a prevalence vybraných skupin psychiatrických diagnóz a jejich regionální diferenciaci.


Výbor OSN proti mučení kritizuje Česko za psychiatrickou péči

    Uzavřené, koedukované oddělení poskytující diferencovanou a specializovanou péči seniorům trpícím duševní poruchou nebo duševní nemocí.
    Brno – 28. dubna – Soudkyně Městského soudu v Brně narušila dlouholetou praxi soudů, když vyhověla žádosti právníků Ligy a přizvala pana Martina na jednání o jeho nedobrovolné hospitalizaci v psychiatrické léčebně. Třicetiletý IT specialista mohl, jako jeden z mála pacientů, před soudem hájit svá práva a sám popsat okolnosti své hospitalizace […]
    Léčbu paní Šamajové nařídil soud poté, co o právníkovi napsala, že byl spolupracovníkem Stb. Obvinila ho ale neprávem a soud ji označil za nebezpečnou sobě i svému okolí.
    Starší žena z Prahy, kterou za pomluvu na internetovém blogu poslal soud na léčení do Bohnic, se zřejmě dostane na svobodu. O tom, že by po více než půl roce mohla Květoslava Šamajová odejít z psychiatrie, dnes rozhodl pražský obvodní soud.
    Před časem se média široce věnovala kauze doktora Havránka v Klatovech, který měl bipolární poruchu a údajně týral pacienty. Tak, jak rychle se případ objevil, tak rychle i zmizel. Proč?


Odvolací soud prohlásil nedobrovolnou hospitalizaci za nezákonnou

    U příležitosti desátého výročí založení občanského sdružení Self Help Ústí nad Labem se zástupci MDAC a Ligy účastnili konference „Realita a možnosti svépomocných skupin“. Posláním svépomocných skupin je mimo jiné péče o klienty s duševní poruchou a obhajoba jejich práv a zájmů.
    Oddělení má jednu stanici o 25 lůžkách, jedná se o koedukované oddělení. Přijímáme děti od 3 do 16 let do skončené povinné školní docházky.
    Mužské otevřené oddělení, pro léčbu dlouhodobě probíhajících psychóz, lehkých mentálních retardací, lehkých organických psychických poruch a chronicky probíhajících závislostí na alkoholu.
    Praha – 4. května 2009 – Šest set korun za každý den nezákonné hospitalizace v psychiatrické léčebně musí podle rozhodnutí soudu zaplatit Česká republika klientce Centra advokacie duševně postižených a Ligy lidských práv. Rozhodl tak Obvodní soud pro Prahu 2. Jako odškodnění za šedesát dní nezákonné hospitalizace musí […]
    Koedukované otevřené oddělení pro léčbu úzkostných a depresivních poruch bez sebevražedných tendencí, poruch příjmu potravy s BMI nad 15, patologického hráčství na automatech.


Chcete dostávat pravidelné informace z LIGY e-mailem?

    Evropský soud pro lidská práva dnes rozhodl, že pan Bureš byl před pěti lety v Psychiatrické léčebně v Brně-Černovicích podroben nelidskému a ponižujícímu zacházení. Podle soudu byl několik hodin bezdůvodně kurtován na lůžku poté, co jej policie našla dezorientovaného po vysoké dávce léků na ulici. „Soud dospěl k názoru, že […]
    ISSN: 1210-8588, (0862-5808)Stran: cca 80 stranK dispozici jsou publikace s daty od roku 1959.Zdrojem informací pro publikaci jsou výkazy o síti a lůžkovém fondu psychiatrických zařízení, výkaz o ambulantní péči v psychiatrickém oboru a údaje z Národního registru hospitalizovaných. V tabulkách je prezentována činnost ambulantních psychiatrických zařízení podle krajů.
    Otevřené koedukované oddělení pro muže a ženy. Pacienti s psychiatrickým onemocněním a aktuálním zhoršením somatického stavu.
    Česko bojuje s nedostatkem soudních znalců v oboru psychiatrie. Posudky zpracovává jen zhruba pět stovek odborníků. Přitom od ledna musejí soudy kvůli novému občanskému zákoníku přezkoumat téměř třicet pět tisíc případů duševně nemocných lidí, kteří v minulosti byli omezeni nebo zcela zbaveni svéprávnosti.
    Uzavřené mužské oddělení pro léčbu chronických duševních onemocnění, a pro nemocné s mentálním postižením kombinovaným s psychiatrickým onemocněním pro nemocné do 65 let.


Za pomluvu na blogu se důchodkyně ocitla v psychiatrické léčebně

    Podkladem pro zpracování publikace jsou roční výkazy o činnosti zdravotnických zařízení. Publikace obsahuje informace o činnosti a perso­nálním obsazení zdravotnických zařízení ve vybraných oborech léčebně preventivní péče. Zpracování údajů je členěno podle území
    Mužské uzavřené gerontopsychiatrické oddělení, příjmové, kde se léčí pacienti ve věku 65ti let a starší s organickými psychickými poruchami, demencí a depresí, spojených se sebeohrožujícím nebo okolí ohrožujícím chováním.
    Petra BENEŠOVÁ, moderátorka ——————– Smrt šestnáctiletého studenta, kterého minulý týden na střední škole ve Žďáru nad Sázavou zabila duševně nemocná žena, vyvolala bouřlivou diskuzi. Proč selhal systém? A jak je možné, že se […]
    Zdrojem informací pro publikaci jsou výkazy o síti a lůžkovém fondu psychiatrických zařízení, výkaz o ambulantní péči v psychiatrickém oboru a údaje z Národního registru hospitalizovaných. V tabulkách je prezentována činnost ambulantních psychiatrických zařízení podle krajů.


OSN kritizuje českou psychiatrii. Chybějí peníze, opáčil šéf Bohnic

    Evropský soud pro lidská práva dnes uznal stížnost Milana Sýkory, kterého v roce 2001 soud bez jeho vědomí zbavil způsobilosti k právním úkonům. Návrh podalo město Brno, které se také stalo jeho opatrovníkem. Později byl pan Sýkora pouze na základě rozhodnutí opatrovníka nedobrovolně hospitalizován v léčebně v Brně-Černovicích. Za […]
    Na oddělení jsou léčeny ženy starší 65 let, všech diagnóz u kterých je třeba s ohledem na onemocnění dlouhodobá hospitalizace.
    Orgán OSN vyzval Českou republiku, aby transformovala psychiatrickou péči tak, aby nedocházelo k ponižujícímu a nelidskému zacházení s pacienty. Za klíčové považuje vznik sítě dostupných ambulantních služeb a zrušení nepřiměřeně represivních opatření vůči lidem s duševním postižením. Na stav české psychiatrie v Ženevě upozornily neziskové organizace v čele s  Ligou lidských práv. 

Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00