Jak na věc


provozní řád mobilní čerpací stanice

Klasické masáže a aroma masáže částečné

    Ke stravování budou strávníci přijati na základě řádně vyplněné přihlášky.  Dle vyhlášky č. 107/2005 Sb., o školním stravování, jsou žáci zařazováni do stravovacích kategorií podle věku, kterého dosáhnou v daném školním roce, ten začíná 1. září a končí 31. srpna následujícího roku. K odběru stravy je nutné mít dopředu řádně uhrazeno stravné, zároveň musí být obědy i přihlášeny.
    Návštěvník ručí při použití zařízení herny za škody způsobené nedbalostí nebo úmyslem nebo za škody způsobené jiným návštěvníkům.
    Školní jídelna na základě Vyhlášky č. 107/2005 Sb., o školním stravování připravuje dietní stravování pod dohledem registrovaného nutričního terapeuta. Dietní stravování je poskytováno na základě písemného doporučení lékaře. V havarijních případech si školní jídelna vyhrazuje právo dietní stravování zrušit, rodiče budou o této záležitosti předem upozorněni. V těchto případech si mohou rodiče dietní stravu pro své dítě přinést, přičemž za kvalitu stravy plně zodpovídají rodiče. Pracovnice školní jídelny dietní oběd dětem zregenerují na patřičnou teplotu.
    Zákaz vstupu těhotným ženám, lidem se srdečními chorobami, problémy s tlakem, pohybovým aparátem a lidem po operacích, epileptikům.
    Konzumovat lze pouze jídlo a pití zakoupené v kavárně s výjimkou kojenecké stravy a potravin pro osoby se speciálními dietetickými pořadavky a alergiemi.


V NAŠEM 5D KINĚ DODRŽUJTE NÁSLEDUJÍCÍ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY A OMEZENÍ

    Vstupem do herny uznávají návštěvníci provozní řád a všeobecné obchodní podmínky herny Smajlíkov.
    Na základě ustanovení § 30 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, vydávám jako statutární orgán školy tuto směrnici.
    Cena za plavání: 90 Kč/(hodina + 15 minut na převlečení), doplatek 25 Kč/15 minut. V ceně není zahrnuto zapůjčení osušky ani prostěradla. Na plavání povolen vstup dětem od 5 let pouze v doprovodu a se stálou kontrolou zákonného zástupce nebo odpovědné osoby starší 18 let. Poslední možný vstup na plavání je ve 13:00.
     Pro podobný, mnohem více intenzivnější a dokonalejší zážitek můžete navštívit naši virtuální arénu ULTRON na Otakarově ulici.
    Váhový limit: Z bezpečnostních důvodů je zakázáno navštěvovat kino s váhou vyšší než 120kg.
    Cena za dvouhodinový vstup do wellness zóny: 180Kč + doplatek 25Kč/15minut. V ceně je zahrnuto zapůjčení osušky. Do wellness zóny je povolen vstup dětem od 10 let nebo 150cm v doprovodu a za stálého dozoru zákonného zástupce nebo odpovědné osoby starší 18 let.


Kryokomora - do 31.1.2019 mimo provoz

    Všechny děti musí být doprovázeny zodpovědnou dospělou osobou, která za něj plně odpovídá po celou dobu pobytu. Doprovodem se rozumí osoba starší 18 let.
    V době nemoci má dítě nárok na oběd pouze první den nemoci, další dny je nutno odhlásit. Pokud strávník odebírá stravu v době nepřítomnosti ve škole, musí uhradit plnou cenu obědů (tzn. včetně režijních a osobních nákladů).
    Atrakce je certifikována jako bezpečná v souladu s českými předpisy a s předpisy evropské unie týkajícími se "atrakcí a vybavení hřišť (Norma ČSN - EN - 1176 a ČSN - EN - 1177).
    Zaměstnancům může organizace poskytnout oběd za sníženou úhradu dle Vyhlášky č. 84/2005 Sb., o nákladech na závodní stravování, pokud strávník vykonává práci pro organizaci alespoň 3 hodiny v daném kalendářním dni v místě výkonu práce sjednaném v pracovním smlouvě. Jinak je povinen si oběd odhlásit nebo doplatit do plné výše.
    Za bezpečnost atrakce ručí výrobce a dodavatel svými certifikáty, atrakce je kontrolována a jsou na ní prováděny pravidelné revize.


Dárkové vouchery do Denních Lázní

    Všichni noví strávníci si před zahájením školního roku zakoupí stravovací čipy, které slouží neomezeně po dobu školní docházky. Evidenční čip je za úhradu 100,- Kč. Strávníci jsou povinni předkládat při odebírání stravy svůj čip ke snímači. V případě zapomenutí evidenčního čipu poskytuje školní jídelna náhradní stravenku – pouze omezené množství pro jednoho strávníka. Při ztrátě čipu je nutné si zakoupit nový. Po ukončení stravování jsou čipy od strávníků odkupovány. V obou případech do pěti pracovních dnů.
    Při nedodržení bezpečnostních pokynů a doporučení neneseme žádnou odpovědnost za škody na majetku a zdraví diváka.
    Vedení společnosti si vyhrazuje právo změnit veškeré vytištěné časy a ceny bez předchozího upozornění.
    Při překročení kapacity herny je obsluha povinna z důvodu bezpečnosti nevpustit další návštěvníky. V tomto případě počítejte s čekací dobou.
    Všichni, kdo vstupují do herní konstrukce, nesmí mít u sebe nebo na sobě šály, šátky, šperky, přezky, mobilní telefony nebo jiné ostré předměty.
    Nedodržení pravidel herny a agresivní chování dětí opravňuje personál k vykázání návštěvníka z herny bez nároku na vrácení vstupného.
    Fotografování pro profesionální účely nebo pro tisk je možné pouze po předchozím povolení vedení společnosti.


PROVOZNÍ ŘÁD 5D CINEMA

    Přihlašování a odhlašování stravy lze provádět nejpozději den předem do 12.00 hodin osobněu přepážky před jídelnou, přes internet – sekce odhlášení obědů, telefonicky, zanecháním vzkazu na telefonním záznamníků nebo zasláním e-mailu. Po 13.00 hodině nelze změnu uskutečnit! Všechny prázdniny a ředitelská volna jsou odhlašována automaticky. Výlety a jiné školní akce jsou odhlašovány hromadně třídním učitelem.
    11:15 - 11:35 - výdej do jídlonosičů (první den nemoci žáka + cizí strávníci)11:35 - 11:50 - výdej pro žáky a zaměstnance EKO Gymnázia11:50 - 14:00 - výdej pro žáky a zaměstnance ZŠ Labská
    Za případné úrazy dětí způsobené jejich nebezpečným chováním plně zodpovídá doprovázející osoba. vedení společnosti nemůže nést zodpovědnost za tyto úrazy.
    Vypracovala: Mgr. Ivana Kleinová, vedoucí školní jídelnySchválil: Mgr. Petr Urbánek, ředitel školyPedagogicá rada projednala dne: 27. 8. 2015Směrnice nabývá platnosti dne: 1. 9. 2015Směrnice nabývá účinnosti dne: 1. 9. 2015
    Do herny je zakázán vstup osobám trpícím nakažlivou nemocí, nevolností nebo osobám v karanténě.

Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00