Jak na věc


provozní řád mobilní čerpací stanice

V NAŠEM 5D KINĚ DODRŽUJTE NÁSLEDUJÍCÍ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY A OMEZENÍ

    Na základě ustanovení § 30 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, vydávám jako statutární orgán školy tuto směrnici.
    Vedení společnosti si vyhrazuje právo změnit veškeré vytištěné časy a ceny bez předchozího upozornění.
    Do herny je zakázán vstup osobám trpícím nakažlivou nemocí, nevolností nebo osobám v karanténě.
    Váhový limit: Z bezpečnostních důvodů je zakázáno navštěvovat kino s váhou vyšší než 120kg.
    V době nemoci má dítě nárok na oběd pouze první den nemoci, další dny je nutno odhlásit. Pokud strávník odebírá stravu v době nepřítomnosti ve škole, musí uhradit plnou cenu obědů (tzn. včetně režijních a osobních nákladů).


Klasické masáže a aroma masáže částečné

    Všichni noví strávníci si před zahájením školního roku zakoupí stravovací čipy, které slouží neomezeně po dobu školní docházky. Evidenční čip je za úhradu 100,- Kč. Strávníci jsou povinni předkládat při odebírání stravy svůj čip ke snímači. V případě zapomenutí evidenčního čipu poskytuje školní jídelna náhradní stravenku – pouze omezené množství pro jednoho strávníka. Při ztrátě čipu je nutné si zakoupit nový. Po ukončení stravování jsou čipy od strávníků odkupovány. V obou případech do pěti pracovních dnů.
    Cena za plavání: 90 Kč/(hodina + 15 minut na převlečení), doplatek 25 Kč/15 minut. V ceně není zahrnuto zapůjčení osušky ani prostěradla. Na plavání povolen vstup dětem od 5 let pouze v doprovodu a se stálou kontrolou zákonného zástupce nebo odpovědné osoby starší 18 let. Poslední možný vstup na plavání je ve 13:00.
    Vstupem do herny uznávají návštěvníci provozní řád a všeobecné obchodní podmínky herny Smajlíkov.
    Fotografování pro profesionální účely nebo pro tisk je možné pouze po předchozím povolení vedení společnosti.
    Konzumovat lze pouze jídlo a pití zakoupené v kavárně s výjimkou kojenecké stravy a potravin pro osoby se speciálními dietetickými pořadavky a alergiemi.
    Vypracovala: Mgr. Ivana Kleinová, vedoucí školní jídelnySchválil: Mgr. Petr Urbánek, ředitel školyPedagogicá rada projednala dne: 27. 8. 2015Směrnice nabývá platnosti dne: 1. 9. 2015Směrnice nabývá účinnosti dne: 1. 9. 2015


KontaktInformace Vám podá a rezervaci provede - Recepce Denních lázní: Telefon: 518 395 506, E-mail: spa@laznehodonin.cz

    Za případné úrazy dětí způsobené jejich nebezpečným chováním plně zodpovídá doprovázející osoba. vedení společnosti nemůže nést zodpovědnost za tyto úrazy.
    Přihlašování a odhlašování stravy lze provádět nejpozději den předem do 12.00 hodin osobněu přepážky před jídelnou, přes internet – sekce odhlášení obědů, telefonicky, zanecháním vzkazu na telefonním záznamníků nebo zasláním e-mailu. Po 13.00 hodině nelze změnu uskutečnit! Všechny prázdniny a ředitelská volna jsou odhlašována automaticky. Výlety a jiné školní akce jsou odhlašovány hromadně třídním učitelem.
    Cena za dvouhodinový vstup do wellness zóny: 180Kč + doplatek 25Kč/15minut. V ceně je zahrnuto zapůjčení osušky. Do wellness zóny je povolen vstup dětem od 10 let nebo 150cm v doprovodu a za stálého dozoru zákonného zástupce nebo odpovědné osoby starší 18 let.
    Za bezpečnost atrakce ručí výrobce a dodavatel svými certifikáty, atrakce je kontrolována a jsou na ní prováděny pravidelné revize.
    Návštěvník ručí při použití zařízení herny za škody způsobené nedbalostí nebo úmyslem nebo za škody způsobené jiným návštěvníkům.


Kryokomora - do 31.1.2019 mimo provoz

    Atrakce je certifikována jako bezpečná v souladu s českými předpisy a s předpisy evropské unie týkajícími se "atrakcí a vybavení hřišť (Norma ČSN - EN - 1176 a ČSN - EN - 1177).
    Všechny děti musí být doprovázeny zodpovědnou dospělou osobou, která za něj plně odpovídá po celou dobu pobytu. Doprovodem se rozumí osoba starší 18 let.
    Nedodržení pravidel herny a agresivní chování dětí opravňuje personál k vykázání návštěvníka z herny bez nároku na vrácení vstupného.
    Školní jídelna na základě Vyhlášky č. 107/2005 Sb., o školním stravování připravuje dietní stravování pod dohledem registrovaného nutričního terapeuta. Dietní stravování je poskytováno na základě písemného doporučení lékaře. V havarijních případech si školní jídelna vyhrazuje právo dietní stravování zrušit, rodiče budou o této záležitosti předem upozorněni. V těchto případech si mohou rodiče dietní stravu pro své dítě přinést, přičemž za kvalitu stravy plně zodpovídají rodiče. Pracovnice školní jídelny dietní oběd dětem zregenerují na patřičnou teplotu.


Úvod > Denní lázně > Provozní doba a kontaktBěžná provozní doba:

    Zaměstnancům může organizace poskytnout oběd za sníženou úhradu dle Vyhlášky č. 84/2005 Sb., o nákladech na závodní stravování, pokud strávník vykonává práci pro organizaci alespoň 3 hodiny v daném kalendářním dni v místě výkonu práce sjednaném v pracovním smlouvě. Jinak je povinen si oběd odhlásit nebo doplatit do plné výše.
    11:15 - 11:35 - výdej do jídlonosičů (první den nemoci žáka + cizí strávníci)11:35 - 11:50 - výdej pro žáky a zaměstnance EKO Gymnázia11:50 - 14:00 - výdej pro žáky a zaměstnance ZŠ Labská
     Pro podobný, mnohem více intenzivnější a dokonalejší zážitek můžete navštívit naši virtuální arénu ULTRON na Otakarově ulici.
    Zákaz vstupu těhotným ženám, lidem se srdečními chorobami, problémy s tlakem, pohybovým aparátem a lidem po operacích, epileptikům.
    Všichni, kdo vstupují do herní konstrukce, nesmí mít u sebe nebo na sobě šály, šátky, šperky, přezky, mobilní telefony nebo jiné ostré předměty.
    Ke stravování budou strávníci přijati na základě řádně vyplněné přihlášky.  Dle vyhlášky č. 107/2005 Sb., o školním stravování, jsou žáci zařazováni do stravovacích kategorií podle věku, kterého dosáhnou v daném školním roce, ten začíná 1. září a končí 31. srpna následujícího roku. K odběru stravy je nutné mít dopředu řádně uhrazeno stravné, zároveň musí být obědy i přihlášeny.


PROVOZNÍ ŘÁD 5D CINEMA

    Při překročení kapacity herny je obsluha povinna z důvodu bezpečnosti nevpustit další návštěvníky. V tomto případě počítejte s čekací dobou.
    Při nedodržení bezpečnostních pokynů a doporučení neneseme žádnou odpovědnost za škody na majetku a zdraví diváka.

Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2019
cache: 0000:00:00