Jak na věc


propustnost sítě

V novém Centru kontaktních čoček a brýlí dárek pro každého

    Propustnost kyslíku je u kontaktních čoček velmi důležitá pro normální metabolismus a pro zdravé „dýchání“ oka, oko je kyslíkem vyživováno. Při nízkém přísunu kyslíku může vzniknout několik komplikací vlivem hypoxie = sníženého přísunu kyslíku.
    Auto Hleďa - služby pro Vaše auto všeho druhu, přes výměnu autoskla, servisu autoklimatizace až po opravy pneumatik. Naše autopůjčovna Vám půjčí auto a naše bagry vyhloubí základy. Autoskla Olomouc, opravy a výměna autoskla. Autodíly, náhradní díly Iveco.
    Není tajemstvím, že samotná Policie ČR musela na některých svých služebních vozidlech odstranit tmavé fólie, protože rovněž nesplňovaly předepsané parametry. Toto jim však bylo umožněno bez jakékoliv sankce, naproti tomu řidiči jsou sankcionováni bez pardonu, a bez možnosti jakkoliv odstranit údajný protiprávní stav. Tímto přístupem je porušována základní právní zásada „rovnosti před zákonem“ a „zásada právní jistoty.“


Mýtus: S nošením čoček nebo brýlí se zhoršuje zrak

    Vzhledem k tomu, že se objevují v silničním provozu ve zvýšené míře motorová vozidla, která mají provedeny nepřípustné úpravy zasklení ztemněním předních bočních skel a čelních skel, nebo jsou na těchto sklech používány neschválené reklamní a obdobné autofólie byla novelou vyhlášky Ministerstva dopravy a spojů č. 302/2001 Sb., o technických prohlídkách a měření emisí vozidel stanovena v ustanovení § 11 odst. 2 písm. m) povinnost stanice technické kontroly být vybavena mj. zařízením na měření prostupu světla. Nutno podotknout, že tato právní úprava měla být původně účinná od 1.5.2012, avšak následně byla tato účinnost odložena až ke dni 1.1.2014, a to z toho důvodu, aby si jednotlivé provozovny Stanic technické kontroly mohly pořídit certifikované měřící přístroje, neboť technici Stanic technické kontroly zatím hodnotí propustnost autoskel pouze lidským okem, což je samozřejmě nejen nepřesné, ale zejména z pohledu právní jistoty neakceptovatelné. Nutno zdůraznit, že k dnešnímu dni Minis
    Obecně se domnívám, že je nutné vycházet z platného právního přístupu, podle kterého je technický stav vozidel posuzován vždy podle předpisů, které se vztahovaly na vozidlo v době schválení jeho technické způsobilosti a dále jen podle těch ustanovení novějších předpisů, které měly retroaktivní (zpětné) působení (např. dovybavení vozidel zadními svítilnami se světlem do mlhy, tachografy, deskami zadního značení apod.) (viz. např. instrukce Ministerstva dopravy České republiky pro STK č. 1/2002 ze dne 28.1.2002). Faktický stav o technické způsobilosti předmětného vozidla je tedy nutné brát jako platnou právní premisu, pokud nebude prokázán legálním způsobem opak.
    Propustnost materiálu pro kyslík je ve světě kontaktních čoček značeno jako Dk/t, kdy „Dk“ je propustnost materiálu kontaktní čočky a „t“ tloušťka čočky.


[Logo] cocky.cz - Informační server o kontaktních čočkách

    Kontaktní čočky z nejnovějšího materiálu, který dokáže uspokojit veškeré nároky dnešního nositele kontaktních čoček. Avaira dokážou propojit vysokou míru pohodlí nošení spolu s ohledem na zdraví a svěží vzhled očí.
    Všechny úpravy a opravy zasklení vozidel, které mají za následek snížení světelné propustnosti zasklení, je možné provádět pouze za dodržení podmínek daných předpisem EHK č. 43, resp. směrnicí 92/22/EHS a musí podle nich být schváleny.
    V souvislosti se shora uvedeným začali příslušníci Policie České republiky zcela nesystematicky při kontrolách vozidel používat detektory na měření propustnosti světla a odrazivosti povrchu automobilových skel značky  Monroe PMP Inc., typ Pocket Detective 2.1, jehož kalibraci opatřil Elektrotechnický zkušební ústav, s.p. a bez pardonu řidiče na cestách sankcionují. Je nutné uvést, že používání tohoto přístroje ze strany Policie ČR nemá oporu v platné právní úpravě, nehledě na skutečnost, že údajná kalibrace provedená Elektrotechnickým zkušebním ústavem, s.p., nemůže být považována za kalibraci dle zákona č. 505/1990 Sb., o metrologii, ve znění zákona č. 119/2000 Sb.


K problematice sankcionování snížené světelné propustnosti autoskel

    Dodatečné úpravy provedené v souladu se schválením ministerstva musí pak být označeny na jednotlivých sklech nálepkou, kde vedle informací o výrobku je i schvalovací značka ATEST.
    Vzhledem k tomu, že si jak Ministerstvo dopravy ČR, tak Policie ČR, jsou vědomy, že se jedná o nejednoduchou problematiku, pořádaly a pořádají jednotlivá Krajská ředitelství Policie ČR preventivní akce s cílem kontrolního měření propustnosti skel na vozidlech, kdy měli možnost řidiči zjistit bez jakýchkoliv sankcí a zdarma hodnotu propustnosti skel u svých vozidel. Tato situace však trvá i v dnešních dnech, kdy ani jedna ze stanic technické kontroly v České republice nenabízí měření propustnosti autoskel certifikovaným přístrojem.
    Trendy, ke kterým směřují moderní materiály kontaktních čoček, jako jsou přirozená vlhkost a vysoká propustnost kyslíku, doplňují u kontaktních čoček Avaira UV filtr a zaoblené okraje.


Měření propustnosti autoskel, autoskla Olomouc

    Nad tímto tématem se zamýšlí téměř každý, kdo nosí nebo by měl začít nosit brýle či kontaktní čočky. Mezi lidmi se šíří nepravda, že jakmile začnou svou oční vadu řešit brýlemi nebo čočkami, jejich oko “zleniví” a oční vada se začne rapidně zhoršovat. Často se hájí tím, že jejich známý začal nosit brýle a jeho zrak se mu zhoršil.
     Policisté měří světelnou propustnost autoskel. Podle technických předpisů nesmí být celková propustnost světla předních bočních skel nižší než 70 procent a celková propustnost světla čelního skla nižší než 75 procent. Požadavky souvisí s bezpečností v silničním provozu.
    Nošení kontaktních čoček v létě přináší řadu výhod. Oproti klasickým brýlím vám kontaktní čočky poskytnou přesnou zrakovou korekci v celém zorném poli. Můžete je také libovolně kombinovat se slunečními brýlemi, aniž byste museli kupovat tónovanou variantu dioptrických skel. Především při letních sportech, dovádění na pláži a dovolené oceníte výhody kontaktních čoček.
    V této souvislosti tedy nelze ani ze strany Policie ČR či správních orgánů namítat, že „neznalost zákona neomlouvá“, neboť pokud obviněný (řidič) v daném případě zákonnou úpravu znal, neměl možnost zjistit, zda jeho vozidlo vyhovuje jejím podmínkám.


Stránky a články obsahující pojem Propustnost pro kyslík

    Pokud je propustnost světla nižší než 70 %, hrozí řidiči bloková pokuta do 5 tisíc korun a řidič je upozorněn, aby fólie z oken odstranil. Pokud je propustnost pod 20 %, policisté přestupek postoupí správnímu orgánu a řidiči je zakázána další jízda. Pokuta je v tomto případě od 5 do 10 tisíc korun nebo zákaz řízení na 6 až 12 měsíců.
    Shora uvedený stav je tedy zcela schizofrenní, neboť kontrolovaná vozidla má platné osvědčení o technické způsobilosti, předmětná autoskla mají případně schvalovací značku ATEST 8SD xxxx, avšak neexistuje legální možnost zjistit bez sankce, zda propustnost autoskel vyhovuje platné právní úpravě či nikoliv.
    Vyšší propustnost pro kyslík mají silikon-hydrogelové kontaktní čočky. Pro zdravé nošení kontaktních čoček se doporučuje Dk/t kolem 100, pro možnost přespání s čočkou musí být Dk/t vyšší – při zavřeném oku se k oku totiž dostává o 2/3 kyslíku méně než při otevřených víčkách.
    Vzhledem k tomu, že Policie ČR má jasnou povědomost o tom, že řidiči nemají možnost si propustnost autoskel nechat změřit, a to ani za poplatek, a přesto řidiče sankcionují, jedná se ze strany Policie ČR o šikanózní výkon práva, tedy v rozporu s ustanovením § 3 odst. 1 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník.


Dovolená s kontaktními čočkami – zkuste je před létem zdarma

    Zákonná úprava stanoví, že všechny úpravy a opravy zasklení vozidel, které mají za následek snížení světelné propustnosti zasklení, je možné provádět pouze za dodržení podmínek daných předpisem EHK č. 43, resp. směrnicí 92/22/EHS a musí podle nich být schváleny. Podle těchto technických předpisů nesmí být celková propustnost světla čelního skla nižší než 75 % a celková propustnost světla předních bočních skel nižší než 70 %. Pouze doplňme, že pokud je propustnost pod 20 %, policisté přestupek postoupí správnímu orgánu a řidiči je zakázána další jízda. Pokuta je v tomto případě od pěti do deseti tisíc korun nebo hrozí zákaz řízení na šest až dvanáct měsíců.

Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00