Jak na věc


projektové vyučování vánoce

Dovednosti řízení IT projektů a služeb

    Účastníci si zlepší komunikaci v rámci projektového týmu. Zjistí svůj osobnostní typ a pochopí odlišnosti v přístupu k jednotlivým osobnostním typům. Dozví se, jak probíhá mezinárodní certifikace projektových manažerů podle IPMA a PMI. Naučí se zkrátit dobu realizace projektů v prostředí s omezenými zdroji. Naučí se praktické techniky projektového řízení a "best practices" z oblasti projektového controllingu a reportingu.
    „Kurz Manažer programů a komplexních projektů doporučuji a hodnotím velmi pozitivně, a to nejen po organizační stránce, ale zejména po té odborné. Lektorky byly vždy perfektně připraveny, výklad vedly srozumitelně, s mnoha praktickými příklady. Pružně reagovaly na konkrétní potřeby účastníků i dotazy k aplikaci nástrojů projektového řízení do konkrétní praxe účastníků, čímž se velmi zvýšil praktický přínos celého kurzu. I příprava ke zkoušku byla natolik intenzivní, že samotná zkouška proběhla bez problémů.“
    Se službami Centra evropského projektování, a.s. jsme byli velmi spokojeni. Realizace projektu probíhala úspěšně s kvalitní poradenskou a manažerskou podporou této firmy. Můžeme tuto společnost doporučit jako dodavatele služeb přípravy, řízení a administrace projektu spolufinancovaných ze strukturálních fondů EU.


Strategický projektový management

    Seznámíte se s jednoduchým a účinným přístupem k návrhu a strukturování strategie organizace. Dozvíte se, jaké podmínky je vhodné vytvářet k efektivní realizaci portfolia projektů a jak optimalizovat využití lidských zdrojů. Seznámíte se s aktuálními trendy v oblasti strategického managementu. Osvojíte si přístup k navrhování programů a portfolií tak, aby účinně podporovaly dosažení strategických cílů firmy. Zjistíte, jaké kroky je vhodné podniknout pro zlepšení systému řízení projektů ve vaší firmě.
    Účastníci pochopí, o čem je efektivní projektové řízení. Naučí se jak uchopit problémy a výzvy formou projektů, stejně tak definovat rozsah projektu a stanovit metriky pro vyhodnocení úspěšnosti jeho realizace. Dokáží efektivně propojit projekty se strategií organizace. Uvědomí si význam mezinárodních standardů IPMA Competence Baseline, PMI PMBOK® a ČSN ISO 10 006. Budou umět podpořit marketing projektu. Seznámí se s životním cyklem projektu a s doporučenou organizační strukturou projektu. Naučí se takové principy plánování, které vedou k vytvoření prakticky použitelných projektových plánů.


Pokročilé techniky projektového řízení

    Budete umět efektivně a správně odhadovat potřebné zdroje a termíny. Prohloubíte si znalosti z oblasti inicializace a strategie projektů (komunikace s klíčovými subjekty dotčenými realizací projektu, pravidla projektové práce). Dozvíte se více o definování a používání WBS. Získáte přehled o metodách pro hodnocení stavu realizace projektu. Zdokonalíte se v oblasti plánování a řízení rizik. Zopakujete si a prohloubíte své znalosti z oblasti mezinárodní certifikace PMI, IPMA.
    „Díky společnosti CEP a.s. jsme získali dotaci necelých 30 mil Kč z programu Inovace na zavedení sériové výroby nového typu ultralehkého letounu. Projekt byl výborně připraven a realizace projektu byla z dotačního hlediska profesionálně řízena. Spolupráci s firmou CEP a.s. doporučujeme našim váženým obchodním parterům.“
    Přijďte se zbavit strachu z projektového řízení. Nejsou to žádná kouzla ani čáry, ale dokonale promyšlený a standardizovaný systém. Ovládnete metodiku projektového řízení a praktické používání základních nástrojů projektového řízení. Budete proplouvat mezi jednotlivými úkoly svých projektů jako ryba ve vodě.
    „Chtěla bych Vám jménem odboru projektového řízení Ministerstva pro místní rozvoj poděkovat za vstřícný přístup a odborně vedené kurzy Administrátor a Manažer projektu. Všichni účastníci si velice pochvalovali využitelnost získaných vědomostí v praxi a rozsah obou kurzů. Díky Vám pak byli výborně připraveni ke složení zkoušek. Všichni tyto zkoušky úspěšně složili.“


ředitelka odboru projektového řízení Ministerstva pro místní rozvoj ČR

    „Chtěl bych poděkovat celé firmě a jmenovitě také Ing. Včelišovi a Ing. Stratilové. Přístup jaký mají ke své práci je obdivuhodný. Jsem moc rád, že dlouhodobě s firmou CEP spolupracujeme a věřím, že budeme i do budoucna. Firem, které nabízejí své služby v dotačním poradenství a ve veřejných zakázkách se hlásí opravdu mnoho, ale nikoli s takovým přístupem ke klientovi.“
    Budete vědět jak pracovat s projektovým týmem v jednotlivých fázích jeho vývoje. Naučíte se zvolit vhodný styl komunikace a vedení. Dokážete komunikovat s různými osobnostními typy členů projektových týmů. Dozvíte se, jak je vhodně motivovat. Získáte znalosti o situačním vedení. Budete umět stanovovat efektivní cíle. Dokážete správně delegovat a poskytovat motivující zpětnou vazbu. Povedete efektivní týmové porady.
    Zlepšíte komunikaci ve vašem týmu. Zjistíte svůj osobnostní typ a pochopíte odlišnosti v přístupu k jednotlivým typům. Dozvíte se, jak probíhá mezinárodní certifikace projektových manažerů dle IPMA a PMI. Naučíte se zkrátit dobu realizace projektů v prostředí s omezenými zdroji. Zvládnete praktické techniky projektového řízení. Osvojíte si „best practices“ projektového controllingu a reportingu.


Efektivní řízení projektů: Řízení a ukončování projektů

    Cílem vzdělávání v oblasti strategie je zajistit dostatečné znalosti a dovednosti vybraných zaměstnanců nebo týmů v projektovém managementu a to jak při rozšiřování znalostí, takpro implementaci PM.Školení musí být schopni definovat projektový záměr, vypracovat projektový plán dle standardů projektového řízení. Měly by si osvojit teoretickéznalostirealizace projektů především administrace, monitoringu, změnových řízení a řízení realizačního týmu. Přidanou hodnotou školení bude sjednocený a motivovaný tým směřující k jednomu cíli v rámci projektu.

Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00