Jak na věc


prevence zánětu středního ucha u dětí

Protidefektová prevence - Katalog

    Středisko volného času Ostrov radosti (SVČ) je organizační složka MMZ zřízená v souladu s ustanovením § 84, odst. 2 zákona č. 128/200 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, za účelem zajištění zajištění výchovně vzdělávacích aktivit pro neorganizované děti a mládež z převážně sociálně znevýhodněného prostředí (rizikových skupin) s cílem nabídnout kvalitní formy trávení volného času a tím působit především v oblasti nespecifické primární prevence projevů rizikového chování.
    Užívaná terminologie v oblasti prevence rizikového chování je v České republice prozatím nejednotná. Můžeme se setkat s pojmy prevence sociálně-patologických jevů, prevence sociálně (společensky) nežádoucích jevů, prevence sociálně nežádoucího chování, prevence rizikového chování, prevence rizikových projevů chování a to jak v oblasti školství, v občanském sektoru, nebo v rámci státních i samosprávních institucí a organizací. MŠMT používá v dokumentu Strategie prevence rizikových projevů chování u dětí a mládeže v působnosti resortu školství, mládeže a tělovýchovy na období 2009 – 2012 termín prevence rizikových projevů chování. VI. ročník Mezinárodní konference konané každoročně od roku 2004 na toto téma, zase používají termín primární prevence rizikového chování. Naše zařízení používá převážně termíny primární prevence rizikového chování, primární prevence rizikových projevů chování.


Magnesium Liquid - pomeranč 25ml

    Cílem působení v oblasti prevence rizikových projevů chování je dítě (dospívající) odpovědné za vlastní chování a způsob života v míře přiměřené jeho věku
    Předpokladem naplňování cílů v oblasti prevence je pedagog vzdělaný, kvalifikovaný, komunikativně, psychologicky a speciálně pedagogicky vybavený. Svou osobností se pozitivně podílí na vývoji sebeuvědomění dítěte a dospívajícího a je schopen pedagogicky působit za aktivní účasti dětí. Zvyšování odolnosti dětí a mládeže proti rizikovým projevům chování vyžaduje systémovou a koordinovanou přípravu realizátorů preventivních aktivit ve školách a školských zařízeních.
    Pojem prevence přišel z medicíny. Prastaré medicínské pravidlo říká, že je lépe nemoci předcházet, než ji léčit. Prevence znamená soustavu opatření, která mají předcházet rizikovým projevům chování, například nemocem, drogovým závislostem, zločinům, nehodám, neúspěchu ve škole, sociálním konfliktům, násilí, ekologickým katastrofám a podobně. Taková opatření se nazývají preventivní (ochranná).


Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2019
cache: 0000:00:00