Jak na věc


prevence nelegální zaměstnávání

Agresi ve škole není třeba potlačovat, ale kultivovat

    K zaslání dotazu můžete použít náš kontaktní formulář. K odkazu na portál z vašeho webu můžete použít některý z připravených bannerů. | Prevence-info.cz © 2010-2018
    Setkání s manažery a koordinátory prevence kriminalityOd pondělí 13. května do středy 15. května 2019 se uskutečnilo „Setkání s manažery prevence kriminality krajů a obcí a s krajskými koordinátory prevence Policie ČR“ v zařízení služeb MV v Kašperských ...
    V minulém čísle jsme hovořili o tom, proč je pravidelná psychohygiena a péče sama o sebe důležitou součástí učitelské profese. V této sérii krátkých článků představujeme jednoduchá cvičení všímavosti neboli mindfulness, která jsou jedním ze způsobů, jak se zájmem a lehkostí přistupovat ke každodenním situacím našeho života a lépe čelit stresovým podnětům.
    „Agresivita je postojem k životu, který burcuje, aktivizuje a motivuje... Správná míra agresivity za príhodných okolností znamená polovinu úkolu.“ (Moore, Gillette, s. 70)
    Ve Valašském Meziříčí se řešila bezpečnost dětí ve školáchV úterý 21. května se ve Valašském Meziříčí uskutečnil odborný seminář s názvem Bezpečnost škol a školských zařízení.


Jak zvládat stres s větší lehkostí a klidem

    Rizikovým chováním rozumíme takové vzorce chování, v jejichž důsledku dochází k prokazatelnému nárůstu zdravotních, sociálních, výchovných (včetně vzdělávacích) a dalších rizik pro jedince nebo společnost.
    Rozsah: Kurz v celkovém rozsahu 260 hodin je tvořen 11 tematicky zaměřenými semináři (238 hodin), které na sebe navazují a stážemi na odborných pracovištích (22 hodin).
    Na základě požadavků od vás, pracovníků středisek, se setkání uskuteční jak v Čechách, tak také na Moravě. Setkání na Moravě se bude konat dne 19.6. v Brně (DÚ a SVP, Veslařská 246).
    Předpokladem naplňování cílů v oblasti prevence je pedagog vzdělaný, kvalifikovaný, komunikativně, psychologicky a speciálně pedagogicky vybavený. Svou osobností se pozitivně podílí na vývoji sebeuvědomění dítěte a dospívajícího a je schopen pedagogicky působit za aktivní účasti dětí. Zvyšování odolnosti dětí a mládeže proti rizikovým projevům chování vyžaduje systémovou a koordinovanou přípravu realizátorů preventivních aktivit ve školách a školských zařízeních.
    Cílem působení v oblasti prevence rizikových projevů chování je dítě (dospívající) odpovědné za vlastní chování a způsob života v míře přiměřené jeho věku


Specializační kurz prevence rizikového chování VIII.

    Středisko volného času Ostrov radosti (SVČ) je organizační složka MMZ zřízená v souladu s ustanovením § 84, odst. 2 zákona č. 128/200 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, za účelem zajištění zajištění výchovně vzdělávacích aktivit pro neorganizované děti a mládež z převážně sociálně znevýhodněného prostředí (rizikových skupin) s cílem nabídnout kvalitní formy trávení volného času a tím působit především v oblasti nespecifické primární prevence projevů rizikového chování.
    Na základě požadavků od vás, pracovníků středisek, se setkání uskuteční jak v Čechách, tak také na Moravě. Setkání v Čechách se bude konat dne 17. 6. 2019 v Praze (NÚV, Novoborská 372/8).
    Ačkoliv se o tom příliš nemluví, z hlediska psychické zátěže patří učitelské povolání mezi nejnáročnější. Na každodenní bázi jsou učitelé vystavováni nejrůznějším emociogenním (emoce vyvolávajícím) situacím, které nezpracovány mohou pozvolna vést až k různým formám syndromu vyhoření (rezignace, uzavření se do sebe, ztráta zájmu, podrážděnost, v extrémních případech deprese, alkoholismus apod.). Potvrzují to i (bohužel ojedinělé) odborné studie, které v minulých letech vypracovával například Výzkumný ústav bezpečnosti práce či Státní zdravotní ústav.


Víme, že většině úrazů se dá předejít správnou výchovou, rozpoznání rizikové situace a také osvětou.

    Mezinárodní stavební veletrh FOR ARCH vstupuje do svého 30. ročníku.Mezinárodní stavební veletrh FOR ARCH vstupuje do svého 30. ročníku. I letos se bude konat v PVA EXPO PRAHA v Letňanech, a to od 17. do 21. září 2019 za účasti Ministerstva vnitra a Policie ČR.
    Časopis Prevence se stal oficiálním partnerem webu Prevence-info.cz. Máme společný cíl, přinášet čtenářům metodické materiály, příklady dobré praxe a novinky z oblasti legislativy, financí a aktivit v regionech celé ČR.
    je mi velkým potěšením, že Vás na tomto místě mohu přivítat jako ředitel znovuobnoveného odboru prevence kriminality. Prevence kriminality je natolik komplexní a důležitý obor, že si zaslouží samostatný útvar na ministerské úrovni.


Tento projekt děti názorně učí, jak chránit své zdraví a to považuji za velmi prospěšnou iniciativu.

    Užívaná terminologie v oblasti prevence rizikového chování je v České republice prozatím nejednotná. Můžeme se setkat s pojmy prevence sociálně-patologických jevů, prevence sociálně (společensky) nežádoucích jevů, prevence sociálně nežádoucího chování, prevence rizikového chování, prevence rizikových projevů chování a to jak v oblasti školství, v občanském sektoru, nebo v rámci státních i samosprávních institucí a organizací. MŠMT používá v dokumentu Strategie prevence rizikových projevů chování u dětí a mládeže v působnosti resortu školství, mládeže a tělovýchovy na období 2009 – 2012 termín prevence rizikových projevů chování. VI. ročník Mezinárodní konference konané každoročně od roku 2004 na toto téma, zase používají termín primární prevence rizikového chování. Naše zařízení používá převážně termíny primární prevence rizikového chování, primární prevence rizikových projevů chování.
    Zároveň chci poděkovat i Davidu Chovancovi, který jako ředitel odboru bezpečnostní politiky a prevence kriminality vždy dával prevenci dostatečný prostor a podporoval její další rozvoj.
    FOR ARCH 2019 zaostří na chytrá města i na bezpečnost, důležitý prvek kvality životaObjevte novou, chytřejší a bezpečnější budoucnost na 30. ročníku mezinárodního stavebního veletrhu FOR ARCH.
    Prostředkem k této pomoci jsou i tyto webové stránky. Věřím, že zde najdete všechny potřebné informace, inspiraci z příkladů dobré praxe, zajímavé akce. Rádi budeme prezentovat i Vaše aktivity. V nejbližší době navíc tyto webové stránky projdou rekonstrukcí tak, aby Vám mohly sloužit ještě lépe.


Setkání pracovníků středisek výchovné péče - Morava

    Odbor prevence kriminality je zde, aby společně se svými partnery stanovoval politiku a priority prevence kriminality v České republice, realizoval projekty důležité pro předcházení bezpečnostních problémů celorepublikového rozsahu, upozorňoval na důležitá témata v celostátních kampaních. Zároveň jsme tu ale také pro Vás, naše partnery, kteří realizujete preventivní projekty a aktivity ve svých regionech, na svých úřadech, vůči potřebným cílovým skupinám. Můžete se spolehnout na naši odbornou, metodickou, ale také finanční pomoc a vždy vstřícný přístup.
    Prevence projevů rizikového chování se dělí na primární, sekundární a terciární. Prevence primární se dále dělí na prevenci nespecifickou a specifickou. Cíle, metody a prostředky se liší podle typu prevence. Náplň činnosti SVČ Ostrov radosti je zaměřena hlavně na nespecifickou primární prevenci.
    Náš spolek Prevence dětem je neziskový a jeho fungování je tedy závislé na darech a příspěvcích. Pokud byste se nás rozhodli podpořit v naší činnosti a přispět jakoukoliv finanční částkou, prosíme o zaslání zprávy přes náš kontaktní formulář nebo přes emailovou adresu info@prevencedetem.cz. Budeme vás kontaktovat a vyrozumíme o dalším postupu. Pokud si to budete přát, rádi vás zveřejníme na webových stránkách mezi našimi dárci.


Preventivní školení pro děti a kurzy první pomoci od profesionálních záchranářů

    Pojem prevence přišel z medicíny. Prastaré medicínské pravidlo říká, že je lépe nemoci předcházet, než ji léčit. Prevence znamená soustavu opatření, která mají předcházet rizikovým projevům chování, například nemocem, drogovým závislostem, zločinům, nehodám, neúspěchu ve škole, sociálním konfliktům, násilí, ekologickým katastrofám a podobně. Taková opatření se nazývají preventivní (ochranná).
    Výměna dobré praxe v projektu Domovník-preventistaVe dnech 13. – 14. 3. 2019 se v Kadani uskutečnilo již druhé setkání zástupců členů realizačního týmu projektu se zástupci cílové skupiny, domovníky-preventisty (DP) a s jejich ...

Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00