Jak na věc


pravidlo při odbočování vlevo

Pravidla tvorby přístupného webu

    Zipovat je možné pouze v souběžných pruzích. Tedy takových, které vedou stejným směrem s tím, že se v určitém bodě sbíhají. Určitě jej není možné využít např. v situacích, kdy je vedle ucpaného jízdního pruhu ještě volný pruh odbočovací. Dobrou zprávou ale je, že tady chybuje málokdo.
    20. Pokud se jedná o rozsáhlejší webové stránky, musí být kromě navigace k dispozici rovněž vyhledávání nebo odkaz na mapu webových stránek. Odkaz na mapu webových stránek nebo vyhledávací formulář musí být k dispozici na každé webové stránce.
    9. Obsah ani kód webové stránky nesmí předpokládat ani vyžadovat konkrétní způsob použití ani konkrétní programové vybavení. Pokud je předpokládáno či vyžadováno konkrétní programové vybavení, může to být pouze z důvodu technické nerealizovatelnosti přizpůsobení obsahu a kódu webové stránky všem programovým vybavením.
    Výslednou podobu pravidel ještě ovlivnilo mezirezortní připomínkové řízení, které zaštiťovalo Ministerstvo vnitra ČR. Můžete si problédnout původní verzi (PDF, 95 kB), která byla navržena v rámci výzkumného projektu.


Kapitola B: Práci s webovou stránkou řídí uživatel

    Sbíhají-li se dva pruhy do jednoho, je na základě pravidla zipu potřeba využít celou délku končícího jízdního pruhu tak, aby došlo k maximálnímu využití kapacity pozemní komunikace. Rozhodně neplatí, že by byl řidič, který se do pokračujícího pruhu zařadí na poslední chvíli, buran či dokonce pirát. Právě naopak. Takové jednání svědčí o tom, že ví, jak pravidlo zipování funguje. Logika je přitom velmi jednoduchá. Máme-li hustou dopravu, potřebujeme ji rozmělnit do více jízdních pruhů. Pokud se ale všechna auta do pokračujícího pruhu zařadí stovky metrů před zúžením, zbývajících několik set metrů končícího pruhu přijde zcela vniveč.
    23. Pokud uživatel učiní chybu při vyplňování webového formuláře, musí být k dispozici informace o tom, ve které položce je chyba. Pokud to charakter webového formuláře nevylučuje, musí být k dispozici rovněž informace, jak tuto chybu odstranit.
    Oficiální znění českých pravidel přístupného webu, které vznikly za podpory Ministerstva informatiky ČR v rámci projektu vědy a výzkumu YA512006003 "Přístupnost webových stránek orgánů státní správy". © Technické zpracování: H1.cz
    2. Multimediální prvky nesoucí významové sdělení musí být doplněny textovými titulky, jestliže nejsou jen alternativou k existujícímu textovému obsahu.
    (iv) ještě před ukončením soutěže věděl, že porušil některé jiné Pravidlo, u něhož je předepsaným trestem diskvalifikace.
    7. Velikost písma musí být možné zvětšit alespoň na 200 % a zmenšit alespoň na 50 % původní hodnoty pomocí standardních funkcí prohlížeče. Při takové změně velikosti nesmí docházet ke ztrátě obsahu nebo funkcionality.


Kapitola E: Kód je technicky způsobilý a strukturovaný

    27. Prvky značkovacího jazyka, které jsou párové, musí mít vždy uvedenu počáteční a koncovou značku. Značky musí být správně zanořeny a nesmí docházet k jejich křížení.
    Jedná se o přepracovanou verzi pravidel, která původně vznikla v roce 2004 jako Best Practise na Ministerstvu inormatiky ČR. K přepracování pravidel došlo v rámci výzkumného úkolu projektu vědy a výzkumu vypsaném v roce 2006 Ministerstvem informatiky.
    33. Pokud orgán veřejné správy některá z podmíněně povinných pravidel uvedených pod čísly položek 3, 9, 14, 15, 17, 20 a 23 v souladu s uvedenou podmínkou neuplatní, musí uveřejnit tuto informaci v prohlášení o přístupnosti, a to jejich číselným výčtem, včetně příslušného odůvodnění.
    Ve hře na rány se po ukončení soutěže nesmí prominout, změnit či uložit žádný trest. Soutěž je ukončena, když byly oficiálně vyhlášeny její výsledky nebo v případě kvalifikace ve hře na rány následované hrou na jamky, když hráč zahrál první ránu svého prvního zápasu na jamky.
    14.Časový limit pro práci s webovou stránkou musí být dostatečný. Pokud to nevylučuje charakter webové stránky, může uživatel časový limit prodloužit nebo vypnout.


Kapitola A: Obsah webových stránek je dostupný a čitelný

    18. Navigace musí být srozumitelná a konzistentní a na všech webových stránkách orgánu veřejné správy obdobná. Od ostatního obsahu webové stránky musí být zřetelně oddělena.
    Jedete v pruhu, který končí, a na základě pravidla zipu se chystáte až v místě zúžení zařadit do pokračujícího pruhu. Zapnete blinkr. Nikdo vás ale nechce pustit, byť má povinnost toto udělat. Toto je bohužel scénář, se kterým se na českých silnicích stále setkáváme, byť méně a méně. Pokud tedy narazíte na „balíka“, který očividně o zipu neslyšel, nedoporučujeme si přednost vynucovat částečných najížděním do pruhu, troubením či dokonce gestikulováním. Lepší je zaujmout defenzivnější postoj a prostě počkat, až vás někdo pustí. Situace se rok od roku zlepšuje a pravděpodobnost, že byste zaznamenali výrazné zpoždění, je velmi malá.
    Pokud nebyla hra vedena v souladu s Pravidly golfu, nebude „Výbor pro Pravidla golfu“ rozhodovat v žádné sporné otázce.
    17. Bloky obsahu, které se opakují na více webových stránkách daného orgánu veřejné správy, je možné přeskočit. Pokud webové stránky nemají velký rozsah, nemusí být zajištěno přeskočení opakujících se bloků obsahu.


Kapitola F: Prohlášení o přístupnosti webových stránek

    32. Každá webová stránka musí vždy obsahovat prohlášení o tom, že forma uveřejnění informací je v souladu s touto vyhláškou (prohlášení o přístupnosti) nebo odkaz na toto prohlášení.
    Pokud Soutěžní výbor nedokáže rozhodnout, může tento spor nebo pochybnost týkající se Pravidel přednést „Výboru pro Pravidla golfu“ R&A, jehož rozhodnutí je konečné.
    (iii) odevzdal výsledkový lístek s nižším výsledkem na některé jamce, než byl jeho skutečný výsledek (Pravidlo 6-6d), z jiného důvodu, než že do něj nezapočítal jednu nebo více trestných ran, o kterých před ukončením soutěže nevěděl, že je obdržel; nebo
    4. Informace sdělované vizuální podobou webových stránek, tvary jednotlivých prvků, jejich velikostí, pořadím nebo umístěním musí být dostupné i v případě, že uživatel nemůže tyto aspekty vnímat.
    (ii) odevzdal výsledkový lístek, na němž uvedl hendikep, o kterém ještě před ukončením soutěže věděl, že je vyšší než jeho skutečný hendikep, a toto ovlivnilo počet obdržených ran (Pravidlo 6-2b); nebo
    Jestliže není jmenován rozhodčí, musí hráči jakýkoli svůj spor nebo pochybnosti týkající se Pravidel přednést Soutěžnímu výboru, jehož rozhodnutí je konečné.


Pravidlo zipu neplatí v odbočovacích pruzích

    Dodržování pravidla střídavého řazení neboli zipu je jednou z nejdůležitějších zásad bezpečné jízdy. V české legislativě je zakotveno od roku 2000. A ačkoliv se situace postupně zlepšuje, stále platí, že ne každý řidič ví, jak správně zipovat. Účelem zipu je vždy využití maximální kapacity pozemní komunikace ve všech jízdních pruzích.
    Jestliže je ve hře na jamky vznesen u Soutěžního výboru nárok podle Pravidla 2-5, má být rozhodnutí vydáno co nejdříve je to možné, aby mohl být stav zápasu v případě potřeby upraven. Soutěžní výbor nesmí posoudit nárok, který není vznesen v souladu s Pravidlem 2-5.
    19. Každá webová stránka (kromě úvodní webové stránky) musí obsahovat odkaz na vyšší úroveň v hierarchii webových stránek a odkaz na úvodní webovou stránku.
    Jestliže spor nebo pochybnost týkající se Pravidel nebyly předneseny „Výboru pro Pravidla golfu“, může hráč nebo hráči požadovat, aby byl „Výboru pro Pravidla golfu“ zaslán prostřednictvím pověřeného zástupce Soutěžního výboru dohodnutý popis situace s žádostí o vyjádření, zda vydané rozhodnutí bylo správné. Odpověď bude zaslána tomuto pověřenému zástupci Soutěžního výboru.


Kapitola C: Informace jsou srozumitelné a přehledné

    24. Text odkazu nebo jeho přímo související text musí výstižně popisovat cíl odkazu. Jestliže odkaz vede na jiný typ souboru, než je webová stránka, musí být odkaz doplněn sdělením o typu, případně o velikosti tohoto souboru.

Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00