Jak na věc


pravá tvář islámu

Právní linka na sociálních sítích

    Nejčastější chyby prodávajících ve vztahu ke spotřebitelům. Nepřítomnost pracovníka oprávněného vyřizovat reklamace. Požadování reklamace v originálním obalu. Nevydávání reklamačního protokolu. Pozdní vyřízení reklamace. Neuznávání reklamací výrobků prodávaných se slevou. Požadování poplatku za vyřízení neuznané reklamace. A další...
    Výklad ustanovení § 13 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti (zákaz tzv. "švarc-systému"), tak, jak byl oficiálně zveřejněn na webových stránkách Ministerstva práce a sociálních věcí, na osobních stránkách ministra Zdeňka Škromacha, a tak, jak byl vtělen do metodického pokynu úřadům práce.
    Na základě zákona č. 82/1998 Sb. odpovídá stát za škodu, která byla způsobena rozhodnutím, jež bylo vydáno v občanském soudním řízení, ve správním řízení, v řízení podle soudního řádu správního nebo v řízení trestním nebo nesprávným úředním postupem. Podobnou odpovědnost nesou ...
    Dne 1. 8. 2013 nabyl účinnosti nový zákon o obětech trestných činů, což se promítlo i v řadě dalších souvisejících právních předpisů, a to zejména v trestním řádu, který přiznává poškozeným v trestním řízení s ohledem na tento zákon některá nová dílčí práva. ...


Ochrana osobnosti - ochrana podoby, zákonné licence, bulvár

    Před samotným zahájením soudního řízení může předseda senátu nařídit předběžné opatření, je-li zapotřebí, aby prozatímně byly upraveny poměry účastníků, nebo je-li obava, že by výkon soudního rozhodnutí byl ohrožen, a to na návrh účastníka řízení nebo i bez tohoto návrhu. ...
    Aby mohl někdo nést odpovědnost za způsobenou škodu, vyžaduje se naplnění několika předpokladů, mezi něž patří protiprávní jednání či protiprávní událost, existence škody, příčinná souvislost mezi protiprávním jednáním a vzniklou škodou a zavinění původce škody, ať již v ...
    Kdy je podnikatel spotřebitelem, kdy se jeho nákupy řídí obchodním a kdy občanským zákoníkem? Má sekretářka, kupující kalkulačku do své kanceláře, nárok na dvouletou záruku na takové zboží? A proč? To jsou témata, o nichž jsme si povídali s pražským advokátem Mgr. Martinem Elgrem.
    K vymáhání dluhu je vždy zapotřebí dvou plných mocí. Jedna plná moc je pro tzv. nalézací řízení - vymáhání dluhu na soudě nebo v rozhodčím řízení a druhá plná moc je pro exekuční řízení, kdyby dlužník dobrovolně nezaplatil, co mu uloží soud případně rozhodce. Plná moc je ke stažení zde.


Výklad ustanovení § 13 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti (tzv. švarc-systém)

    Právně většinou bývá situace jasná, problémy však činí dokazování skutkového stavu, tedy existence skutečnosti, kvůli které má dlužník povinnost zaplatit určitý dluh (např. zaplatit za odebrané zboží, vrátit půjčku). Nejnáročnější při soudním vymáhání dluhů je tak vlastně dokazování takovýchto skutečností. Pokud tedy existují na osvědčení těchto skutečností písemné dokumenty (např. smlouvy, směnky, uznání závazku), pak má advokát práci ulehčenou a může klientovi poskytnout i slevu na právní sluľby. Tyto dluhy se někdy v justiční praxi označují za nesporné, neboť z písemných dokumentů je zřejmé, že dlužník dluží věřiteli peníze).
    Advokátní kancelář Kovář & Šalomoun tímto dává potencionálním klientům mimořádnou nabídku na vymáhání výše uvedených nesporných dluhů. Těmito nespornými dluhy jsou pro účely této nabídky tyto dluhy:
    Vymáhání dluhů není pro profesionály (čímž myslím advokáty a ne nějaké pochybné vymahače či různé inkasní agentury) ničím složitým. K úspěšnému vymožení dluhu je však třeba vynikající znalost práva, jakož i procesních předpisů, kterými se dluhy vymáhají prostřednictvím soudů (případně rozhodců), neboť soudy jsou tady od toho, aby rozhodovaly spory (tedy i spory o zaplacení peněžité částky).
    Současná právní úprava přiznává účastníkům řízení několik opravných prostředků, kterým se mohou bránit proti rozhodnutím v občanskoprávním řízení. Nejzákladnějším dělením opravných prostředků je jejich rozlišování na řádné a mimořádné. Mezi řádné opravné prostředky patří ...


Mimořádná nabídka vymáhání dluhů

    Je pochopitelné, že ženy, které očekávají dítě s mužem, za něhož nejsou provdány, se mohou mnohdy ocitnout v nelehké situaci. Proto občanský zákoník stanoví, že otec dítěte, za kterého není matka dítěte provdána, je povinen matce přispívat přiměřeně na úhrad ...
    Živnostenské právoObsahové náplně živností volnýchObsahové náplně živností vázanýchObsahové náplně živností koncesovanýchObsahové náplně živností řemeslných
    Mnoho událostí je tradičně spojováno s obdarováním blízkých, ať se již jedná o Vánoce, sňatek, narozeniny, svátky nebo jen chuť dárce potěšit svého nejbližšího. Ne vždy je však dobrý úmysl dárců shledán s nadšením, někdy obdarovanému daná věc prostě nesedí, jindy se mu vyloženě ...
    Při skončení pracovního poměru je zaměstnavatel povinen zaměstnanci vydat potvrzení o zaměstnání (tzv. zápočtový list), a to bez ohledu na to, z jakého důvodu pracovní poměr skončil a zda jej ukončil zaměstnavatel nebo sám zaměstnanec. Kromě toho musí zaměstnavatel na ...


Právní poradna Právní linka®

    Klient má povinnost zaplatit soudní poplatek (5 % z vymáhané částky), který se mu v případě vymožení vrátí. Příklad: Pokud se bude vymáhat nájem na 100.000,-Kč, a vše se vymůže, pak klient dostane nakonec 95.000,-Kč (100.000,- Kč – odměna 5.000,-Kč) a vše nad rámec této částky (náklady řízení + úroky z prodlení) dostane advokát.
    V minulých letech svět zachvátil doslova boom tzv. timesharových smluv. Co timeshare konkrétně znamená? Jedná o smlouvy, ve kterých se sjednává dočasné užívání ubytovacího zařízení nebo s tím spojené služby. Rozdíl oproti standardním nájemním smlouvám spočívá zejména v tom, že ...
    Ti, kteří sdílejí společnost domácnost se zadluženými osobami, mají často obavy, že v případě, že dojde k nařízení exekuce na majetek povinného, nebude exekutor rozlišovat, který majetek je dlužníka a zabaví i majetek nepovinných osob. V praxi k tomu skutečně ...

Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00