Jak na věc


povinnosti člena dozorčí rady

Kompendium vyplňování úkonů na žádost do ohlášení agendy

    Dvoudenní kurz přímo od tvůrců legislativy, vyvedený odborníky z MŽP a MV zaměřený od problematiky definice odpadu, vedlejších produktů, nebezpečné odpady a zařazování do katalogu přes obecné povinnosti jako je evidence a ohlašování, správní řád až po nakládání se specifickými odpadovými toky jako jsou čistírenské kaly a bioodpady, stavební odpady atp. Návody na řešení nejčastějších složitých situací. Kurz s certifikátem Univerzity Karlovy v Praze. Včetně ročního přístupu k aplikaci: Průvodce podnikovou ekologií + komplet ILNO a značení odpadů.
    Praxe ukazuje, že v uplatňování sankcí v tomto směru úřad práce příliš důsledný není. Nárok však na uložení pokuty má, proto chceme-li se vyhnout případným problémům, měli bychom výše uvedené povinnosti brát v potaz.
    Přehled povinností firem vztahujících se na podnikovou praxi. Změny předpisů a jejich dopady, nejčastější nedostatky v praxi, připravované změny. Kompletní vzorová dokumentace a roční předplatné na servis o změnách legislativy. Včetně ročního přístupu k aplikaci: Průvodce podnikovou ekologií + komplet ILNO a značení odpadů.
    Povinnosti, které označuji jako deklarační a dokumentační jsou ty, které lze plnit písemně. Zpravidla se tak děje vydáním nebo vyplněním určitého dokumentu, ve kterém správce osvědčuje splnění určité povinnosti.
    zajistit, aby informace, týkající se zejména účelu zpracování, kategorií osobních údajů, kategorií subjektů údajů, kategorií příjemců a doby uchování byly zpřístupněny, a to i dálkovým přístupem nebo jinou vhodnou formou


Kompendium oznámení výkonu agendy orgánem veřejné moci

     V sekci Registr práv a povinností/Dokumenty byla uveřejněna nová verze dokumentu jehož cílem je popsat funkce týkající se ohlášení agend a oznámení působností ve smyslu zákona č. 111/2009 Sb., o...
    Přestupku se v této souvislosti dopustí ten, kdo úmyslně zničí, poškodí, pozmění nebo zneužije průkaz osoby se zdravotním postižením. Stejně je tomu i v případě nedodržení výše uvedených povinností. Za přestupek lze uložit pokutu až do výše 20 000,- Kč.
    Stejně tak musí dle zákona vrátit jakýkoli nalezený průkaz OZP i kterákoli jiná osoba. Rovněž bychom měli vracet průkaz zemřelého rodinného příslušníka, pokud průkaz OZP vlastnil.
    Povinnosti označené jako faktické plní správce nebo zpracovatel osobních údajů faktickým jednáním. Tyto povinnosti nejsou zpravidla vázány na podmínky jejich uplatnění, a proto je třeba je respektovat při jakémkoli zpracování osobních údajů. Mnohdy je předpokladem jejich plnění splnění povinností deklaračních, zejména povinnosti stanovit účel, prostředky a způsob zpracování osobních údajů.


Legislativa životního prostředí v kostce 2019

    Zákon stanovuje držiteli průkazu osoby se zdravotním postižením povinnost ohlásit do 8 dnů ztrátu, odcizení či zničení průkazu krajské pobočce Úřadu práce, která průkaz vydala. Stejná povinnost platí i v případě změn údajů uvedených na průkazu. Dnem nahlášení těchto skutečností pozbývá stávající průkaz platnosti. Uvedená pobočka Úřadu práce pak vydává průkaz nový se stejnou platností, jako měl průkaz původní. V případě nalezení již ohlášeného ztraceného průkazu má jeho držitel povinnost tento průkaz rovněž vrátit krajské pobočce Úřadu práce, která průkaz vydala.
    Povinnost vrátit stávající průkaz platí i v případě vydání nového průkazu. Pokud jsme tedy žádali o změnu nároku na průkaz osoby se zdravotním postižením a na základě této žádosti je nám vystavován nový průkaz (ať již vyššího, stejného či nižšího stupně), máme povinnost dosavadní průkaz vrátit.
    Kromě posledních dvou povinností, které se plní vůči Úřadu pro ochranu osobních úddajů, je možné ostatní z těchto deklaračních povinností splnit pomocí Klíče k ochraně osobních údajů. Pomocí tohoto nástroje jste schopni popsat Vaše zpracování osobních údajů a zároveň vygenerovat dokumenty, které odpovídají požadavkům zákona na to, abyste správně splnili požadaovanou povinnost.


2-denní kurz: Chemická legislativa (REACH, CLP a další) + bezpečnostní list

    Základní seminář o povinnostech v dodavatelském řetězci při uvádění chemických látek a směsí na trh či do oběhu. Povinnosti uživatelů, výrobců, dovozců a distributorů. Zaměření kontrol od ČIŽP. Základy REACH a CLP. Oznamování látek na MZd a ECHA. Bezpečnostní listy. Povolování a omezování látek (SVHC látky). Klasifikace, balení a označování podle CLP - základní principy. Zákon 258/2000 Sb.: nakládání s chemickými výrobky. Včetně ročního přístupu k aplikaci: Průvodce podnikovou ekologií + komplet ILNO a značení odpadů.
    Existence těchto povinností je rovněž vázána na určité podmínky. Pomocí Klíče k ochraně osobních údajů jste rovněž schopni orientačně vyhodnotit, zda při konrétním zpracování jako správce nějakou povinnost máte či nikoli.
    informovat subjekty údajů v jakém rozsahu a pro jaký účel budou osobní údaje zpracovány, kdo a jakým způsobem bude osobní údaje zpracovávat a komu mohou být osobní údaje zpřístupněny


Nová verze manuálu k AIS RPP Působnostní

    Chemická legislativa pro výrobce, dovozce, distributory a následné uživatele pro praxi. Pracovní seminář zaměřený na základní povinnosti výrobců, dovozců, distributorů a následných uživatelů, které ukládá evropská i česká chemická legislativa při uvádění CHLS na trh. Zaměření kontrol od ČIŽP. Kurz s představením základních povinností, které ukládá evropská i česká chemická legislativa. Podrobněji jsou řešeny praktické povinnosti při uvádění na trh (označování, oznamování, bezpečnostní list). Tvorba, úprava a kontrola bezpečnostních listů "krok za krokem". Včetně ročního přístupu k aplikaci: Průvodce podnikovou ekologií + komplet ILNO a značení odpadů.
    Dvoudenní intenzivní kurz pro funkci podnikový ekolog s praktickým návodem na zjištění povinností firmy. Legislativa životního prostředí vztahující se na podnikovou praxi. Registr právních požadavků. Kompletní vzorová dokumentace. Roční předplatné na servis o změnách legislativy. Včetně ročního přístupu k aplikaci: Průvodce podnikovou ekologií + komplet ILNO a značení odpadů.
    Měli bychom vědět také o tom, že kromě výhod jsou s průkazy OZP spojeny i nějaké povinnosti. Ty se týkají většinou okolností jejich vrácení úřadu práce.
    V RPP budou uchovávány záznamy, „digitální stopy“, tj. referenční údaje o právech a povinnostech vedených jako referenční v ostatních ZR. Díky tomu bude mít každý občan možnost se dozvědět, kdo, kdy a za jakým účelem data o něm vedená v ZR měnil nebo upravoval. Všichni, kteří mají zřízenou datovou schránku, dostanou automaticky jednou ročně výpis a ostatní jej obdrží na vyžádání za Czech POINTu.


Povinnosti držitele průkazu OZP a dalších osob

    Čtyřdenní podrobný pracovní kurz určený zejména pro začínající ekology. Praktická výuka povinností a jejich podrobné řešení, tvorba dokumentace, příklady evidencí a hlášení. Legislativa ŽP vztahující se na podnikovou praxi, vytvoření registru právních požadavků. Součástí je kompletní vzorová dokumentace a software ekologa: on-line aplikace Průvodce PE, aplikace ILNO a značení odpadů, kniha Povinnosti firem, CD Příručka pro oblast ŽP. Informační služba o změnách legislativy INFOservis.
    zpracovat a dokumentovat přijatá a provedená technicko-organizační opatření k zajištění ochrany osobních údajů v souladu se zákonem a jinými právními předpisy
    © 2015 Envi Group s.r.o., návrh a vývoj KETNET s.r.o., připojeno k síti TaNET. Veškerý obsah je majetkem Envi Group s.r.o. a jakékoliv jeho šíření a kopírování bez předchozího písemného souhlasu je zakázáno.


Podnikový ekolog (2-denní kurz)

    Kompletní přehledy s vysvětlujícími komentáři, s odkazy na právní předpisy upravující danou povinnost, výběrovými dotazníky pro filtrování povinností podle činností a dalšími informacemi naleznete v tištěné publikaci Povinnosti firem v podnikové ekologii  nebo v on-line publikaci Průvodce podnikovou ekologií. Tento průvodce navíc obsahuje spoustu příkladů a vzorů dokumentace (provozní řády, havarijní plány a další) a také aplikaci pro snadné vytváření individuálních registrů povinností (právních požadavků) na základě vyplnění výběrového dotazníku. Výstupem je pak přehled povinností s odkazy na § právního předpisu, vysvětlující komentáře k jednotlivým povinnostem a další informace.

Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00