Jak na věc


poplatky za svoz komunálního odpadu 2019 pardubice

Místní poplatky je možné zaplatit do 9/3/16

    Za každých dalších započatých 6 (kalendářních!) měsíců studia. Období započatých šesti měsíců nelze ztotožňovat s obdobím zimního/letního semestru! Doba dalších započatých 6 měsíců studia se počítá ode dne, kdy jste vyčerpal standardní dobu studia zvětšenou o jeden rok – do těchto 6 měsíců studia se nezapočítává doba, po níž máte případně studium přerušeno, příp. zapsaná doba uznané doby rodičovství (!). Více viz. níže. Dle § 58 odst. 3 zákona o vysokých školách studuje-li student ve studijním programu déle, než je standardní doba studia zvětšená o jeden rok v bakalářském nebo magisterském studijním programu, stanoví mu veřejná vysoká škola poplatek za studium, který činí za každých dalších započatých šest měsíců studia nejméně jedenapůlnásobek základu; do doby studia se započtou též doby všech předchozích studií v bakalářských a magisterských studijních programech, které byly ukončeny jinak než řádně podle § 45 odst. 3 nebo § 46 odst. 3, nejde-li o předchozí studium, po jehož ukončení


Doplatek stočného je třeba uhradit do 25/10/17

    Ano, ale… Dle § 41 odst. 1) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“) se navrácením v předešlý stav mimo jiné rozumí, prominutí zmeškání úkonu (podání odvolání), který je třeba provést v určité lhůtě. Dle § 41 odst. 2 správního řádu může student požádat o prominutí zmeškání úkonu do 15 dnů ode dne, kdy pominula překážka, která mu bránila úkon (odvolání) učinit. S požádáním je třeba spojit zmeškaný úkon (odvolání), jinak se jím UP nezabývá. Zmeškání úkonu nelze prominout, jestliže ode dne, kdy měl být úkon učiněn, uplynul jeden rok. Dle § 41 odst. 4 správního řádu UP promine zmeškání úkonu, prokáže-li student, že překážkou byly závažné důvody, které nastaly bez jeho zavinění. Uvedené závažné důvody je student povinen doložit. Jinak řečeno, pokud student zmešká lhůtu pro podání odvolání a domnívá se, že se tak stalo kvůli existenci závažných důvodů, které nastaly bez jeho zavinění, pak může požádat o prominutí zmeškání lhůty pro podání odv
    Pokud student – rodič, příp. student – osoba, která převzala dítě do péče nahrazující péči rodičů na základě rozhodnutí příslušného orgánu podle občanského zákoníku (zákon č. 89/2012 Sb.) nebo právních předpisů upravujících státní sociální podporu (zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů), chce právo na odečtení UDR uplatnit, musí UP svoji UDR oznámit a doložit ji relevantními doklady (viz odpověď na otázku č. 17). UDR se oznamuje na studijním oddělení příslušné fakulty písemnou formou. UDR je poté zanesena do IS STAG a může se promítnout do algoritmu pro výpočet poplatků spojených se studiem.
    Jak je uvedeno výše dle čl. 22 odst. 7 Statutu UP jsou důvodem pro případné snížení, prominutí či odložení termínu splatnosti poplatku zejména vynikající studijní výsledky, tíživá sociální situace nebo jiný vážný důvod a zdravotní důvody.


Stočné je třeba zaplatit do konce dubna 2017

    Žádost o možnost hradit poplatek formou splátkového kalendáře (dále jen žádost) se podává písemnou formou k rukám rektora UP na adresu Křížkovského 8, 771 47 Olomouc. Žádost je třeba krátce odůvodnit a případně doložit doklady k situaci, kvůli níž o možnost hradit poplatek formou splátkového kalendáře žádáte.
    Délka splácení dlužné částky stanovená splátkovým kalendářem včleněným do dohody o uznání a úhrady dluhu (dále jen splátkový kalendář, dohoda) závisí zpravidla na celkové výši dlužné částky. UP připouští splácet dlužnou částku nejvýše jeden kalendářní rok ode dne uzavření splátkového kalendáře. Za den uzavření splátkového kalendáře se považuje den, kdy je podepsán rektorem UP, případně jím pověřenou osobou v zastoupení.
    Poplatky je možné zaplatit na obecním úřadu v době úředních hodin (po a st 17:00 – 19:00) nebo na účet 0460041399/0800, kdy je třeba jako variabilní číslo uvést číslo popisné, za které je částka hrazena.


Místní poplatky je možné zaplatit do 31/3/14

    Druhé zasedání zastupitelstva obce Všestudy ve středu 8/4/15 se věnovalo zejména kanalizaci, resp. schválení návrhu smlouvy o odvádění a čištění odpadních vod. Ta mimo jiné stanovila také poplatky za kanalizaci, tzv. stočné. Zastupitelé rozhodli, že obyvatelé obce budou platit paušální sazbu za každého obyvatele domácnosti ve výši 1295 Kč/ rok na osobu (podle vyhlášky č. 428/2001 Sb. se počítá s 35 m3 na osobu a rok). Stočné tak vychází na 37 Kč/m3, což je jedna z nejnižších sazeb v ČR. Právnické subjekty v obci napojené na kanalizaci, jako je OU, DD, sportovci, hospoda, které prokazatelně nemají jiný zdroj než vodu z veřejného vodovodu, budou platit cenu za kubík podle údajů z vodoměrů. Platit se bude vždy ve dvou splátkách v dubnu a říjnu každého roku, první platba na rok 2015 je splatná ke konci června 2015.
    Doplatek stočného na rok 2018 je třeba uhradit od do 31/10/18, a to buď hotově v době úředních hodin (po a st vždy od 17. do 19. hod.), nebo bezhotovostně na účet obce Všestudy – č. ú. 0460041399/0800 vedený u ČS (jako variabilní symbol uvádějte prosím číslo popisné).
    Poplatek je možné uhradit na obecním úřadu v době úředních hodin (po a st 17:00 – 19:00 hod.) nebo bezhotovostně na účet obce Všestudy – č. ú. 0460041399/0800 vedený u ČS (jako variabilní symbol uvádějte prosím číslo popisné).
    Doplatek stočného na rok 2017 je třeba uhradit od 2. do 25/10/17, a to buď hotově v době úředních hodin (po a st vždy od 17 do 19. hod.), nebo bezhotovostně na účet obce Všestudy – č. ú. 0460041399/0800 vedený u ČS (jako variabilní symbol uvádějte prosím číslo popisné).


Místní poplatky (vč. stočného) pro rok 2018

    Nikoli. Informace v IS STAG o splatnosti, příp. o prodlení se zaplacením poplatku spojeného se studiem je pouze informativní. Vyčkejte, prosím, na doručení rozhodnutí, kterým teprve je Vám poplatek vyměřen. Rovněž nepodávejte „dopředu“ odvolání proti rozhodnutí, kterým byl poplatek vyměřen – bylo by to zbytečné, když rozhodnutí samo Vám ještě nebylo doručeno. Odvolání proti rozhodnutí lze podat nejdříve poté, co je Vám písemné rozhodnutí o poplatku doručeno, a to ve lhůtě 30 dní od doručení rozhodnutí.
    Starosta obce Jiří Hánl také informoval o nutnosti zajistit likvidaci bioodpadu. Svozová služba tak nesmí vyvézt popelnici, pokud je v ní bioodpad. Protože však většina obyvatel má vlastní kompost, není potřeba tak velká. Obec domluvila možnosti odvézt bioodpad na kompostárnu firmy Ageko za dálnicí, kam se však nesmí dávat zbytky jídla.
    První splátka na základě splátkového kalendáře je splatná zpravidla k 15. dni v měsíci, který následuje po měsíci, ve kterém byl splátkový kalendář uzavřen. Následující splátky jsou pak splatné v pravidelné měsíční periodě ke dni, který se svým číselným označením shoduje se dnem, kdy byla splatná první splátka (tzn. zpravidla k 15. dni v měsíci).
    § 58 odst. 3 zákona o vysokých školách (zmíněno už v odpovědi na otázku č. 3) je zmíněna věta: Od celkové doby studia vypočtené podle tohoto odstavce se však nejdříve odečte uznaná doba rodičovství (dále jen „UDR“).


Termín na zaplacení poplatků končí 15/3/17, popelnice nemusí být vyvezeny

    S výjimkou poplatku za studium v cizím jazyce jsou poplatky spojené se studiem příjmem stipendijního fondu (fond určený studentům) veřejné vysoké školy (viz. § 58 odst. 6 zákona o vysokých školách). Poplatky nemohou tedy sloužit Univerzitě Palackého v Olomouci (dále jen „UP“) např. k uhrazení mezd zaměstnanců nebo akademických pracovníků, popř. k zaplacení energií.
    Proti rozhodnutí prvního stupně máte vždy právo podat po doručení rozhodnutí o stanovení poplatku odvolání proti rozhodnutí o stanovení poplatku, a to ve lhůtě 30 dnů, jak vyplývá ze zákona o vysokých školách i poučení v samotném rozhodnutí - Doporučený formulář ke stažení (viz. výše). K odvolání je potřeba doložit listiny potvrzující skutečnosti, které v odvolání uvádíte a domníváte se o nich, že jsou důležité pro rozhodování o Vašem odvolání (typicky listiny dokládající Vaši sociální situaci, dlouhodobě špatný zdravotní stav). Vynikající studijní výsledky je UP schopna ověřit sama v IS STAG – tyto není potřeba dokládat, ale je třeba na ně upozornit.


Univerzita Palackého v Olomouci

    Číslo účtu UP a variabilní symbol jsou uvedeny v rozhodnutí o poplatku. Číslo účtu i variabilní symbol se nemění ani po vydání rozhodnutí o odvolání (v případě, že jste odvolání podal). Částku vyměřeného poplatku, prosím, zasílejte na tento účet a variabilní symbol. Vždy, prosím, pečlivě zkontrolujte variabilní symbol – zajišťuje správné spárování platby v účetnictví UP!
    Poplatky jsou stejné jako vloni: tzv. poplatek za popelnice činí 750 Kč pro každou fyzickou osobu s trvalým pobytem v obci Všestudy. Stejnou částku zaplatí také fyzická osoba, která v katastru obce vlastní stavbu určenou nebo sloužící k individuální rekreaci, kde není hlášena žádná osoba k trvalému pobytu. Roční poplatek ze psů činí za prvního psa činí 90 Kč, za každého dalšího psa téhož držitele pak 120 Kč. Vyplývá to z vyhlášky o místních poplatcích schválené v prosinci 2012.
    Mimořádně až do 31/3/14 mají obyvatelé a majitelé nemovitostí v katastru Všestud a Dušník nad Vltavou čas na zaplacení místních poplatků na rok 2014. Z organizačních důvodů je tak běžný termín (vždy do 15. března) prodloužen do konce března. Nehrozí tak, že popelnice nebudou v druhé polovině března vyvezené, přestože na nich nebude nová nálepka.
    Poněvadž jste přesáhli standardní dobu studia zvětšenou o jeden rok. Standardní doby studia jsou dány příslušnými akreditacemi jednotlivých studijních programů.


Místní poplatky je třeba zaplatit do konce února

    Na konci splátkového kalendáře je vždy uvedeno, že v případě porušení splátkového kalendáře, ať už pozdními splátkami nebo neplacením vůbec, je UP oprávněna vymáhat pohledávku exekučně. Proto, pokud potřebujete z nějakého důvodu posunout termín splatnosti splátek (např. z 15. na 20. den v měsíci) uveďte tuto skutečnost do žádosti. Pokud student uzavře splátkový kalendář a tento následně poruší, bude věc řešena rovnou právním vymáháním. Nebude mu již zaslána žádná výzva či upozornění na neplacení!
    Od začátku roku do středy 9/3/16 mohou obyvatelé a majitelé nemovitostí v katastru Všestud a Dušník nad Vltavou zaplatit místní poplatky na rok 2016. Výše poplatků za odpady a psy zůstává i nadále nezměněna (viz vyhláška).
    15. Studium jsem ukončil v minulém akademickém roce tím, že jsem nevykonal v posledním přípustném pokusu zkoušku a nyní mi přišlo rozhodnutí o poplatku, ale já již nejsem studentem. Je má úvaha správná?
    Obecně 90 kalendářních dnů od doručení tohoto rozhodnutí nebo déle, to však pouze v případě, že jste v odvolání zažádal o odložení termínu splatnosti poplatku a bylo Vám vyhověno.


Doplatek stočného je třeba uhradit do 31/10/18

    Obecný právní režim poplatků spojených se studiem naleznete zejm. v ustanovení § 58 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o vysokých školách“). Jedná se o uzavřený výčet poplatků, které je veřejná vysoká škola oprávněna a v některých případech povinna studentovi stanovit. Jmenovitě jde o tyto poplatky:
    Nikoli. Studium na vysoké škole dle zákona o vysokých školách začíná zápisem (viz. § 61 odst. 1 zákona o vysokých školách) a končí řádným ukončením studia (viz. § 55 zákona o vysokých školách) nebo ukončením jinak než řádně (dle § 56 zákona o vysokých školách). Pouhý fakt, že student již pouze čeká na ukončení svého studia není rozhodným, protože dle § 56 odst. 2 zákona o vysokých školách platí, že dnem ukončení studia pro nesplnění požadavku/ů vyplývající ze studijního programu podle studijního a zkušebního řádu, je den stanovený studijním a zkušebním řádem. Čl. 28 odst. 2 Studijního a zkušebního řádu UP pak konstatuje – Dnem ukončení studia je den, kdy příslušné rozhodnutí nabude právní moci.


Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00