Jak na věc


poplatky za svoz komunálního odpadu 2019 pardubice

Místní poplatky (vč. stočného) pro rok 2018

    Tzv. poplatek za popelnice činí 750 Kč pro každou fyzickou osobu s trvalým pobytem v obci Všestudy. Stejnou částku zaplatí také fyzická osoba, která v katastru obce vlastní stavbu určenou nebo sloužící k individuální rekreaci, kde není hlášena žádná osoba k trvalému pobytu. Roční poplatek ze psů činí za prvního psa činí 90 Kč, za každého dalšího psa téhož držitele pak 120 Kč.
    Druhé zasedání zastupitelstva obce Všestudy ve středu 8/4/15 se věnovalo zejména kanalizaci, resp. schválení návrhu smlouvy o odvádění a čištění odpadních vod. Ta mimo jiné stanovila také poplatky za kanalizaci, tzv. stočné. Zastupitelé rozhodli, že obyvatelé obce budou platit paušální sazbu za každého obyvatele domácnosti ve výši 1295 Kč/ rok na osobu (podle vyhlášky č. 428/2001 Sb. se počítá s 35 m3 na osobu a rok). Stočné tak vychází na 37 Kč/m3, což je jedna z nejnižších sazeb v ČR. Právnické subjekty v obci napojené na kanalizaci, jako je OU, DD, sportovci, hospoda, které prokazatelně nemají jiný zdroj než vodu z veřejného vodovodu, budou platit cenu za kubík podle údajů z vodoměrů. Platit se bude vždy ve dvou splátkách v dubnu a říjnu každého roku, první platba na rok 2015 je splatná ke konci června 2015.


Univerzita Palackého v Olomouci

    Poplatky je možné zaplatit na obecním úřadu v době úředních hodin (po a st 17:00 – 19:00) nebo na účet 0460041399/0800, kdy je třeba jako variabilní číslo uvést číslo popisné, za které je částka hrazena.
    Poněvadž jste přesáhli standardní dobu studia zvětšenou o jeden rok. Standardní doby studia jsou dány příslušnými akreditacemi jednotlivých studijních programů.
    Číslo účtu UP a variabilní symbol jsou uvedeny v rozhodnutí o poplatku. Číslo účtu i variabilní symbol se nemění ani po vydání rozhodnutí o odvolání (v případě, že jste odvolání podal). Částku vyměřeného poplatku, prosím, zasílejte na tento účet a variabilní symbol. Vždy, prosím, pečlivě zkontrolujte variabilní symbol – zajišťuje správné spárování platby v účetnictví UP!


Doplatek stočného je třeba uhradit do 31/10/18

    Je však možné uvést nejčastější důvody, ke kterým je přihlíženo. Ze studijních důvodů je to nejčastěji výborný studijní průměr po celou dobu studia a také to, že student má již splněny všechny studijní povinnosti a zbývá mu pouze vykonat státní závěrečné zkoušky a obhájit závěrečnou práci. Ze sociálních důvodů je nejčastěji zohledněna závažná sociální situace studenta, např. manželství rodičů studenta bylo rozvedeno a student žije v ve společné domácnosti z jedním rodičem; student je jedno nebo oboustranně osiřelý; student pobírá dávky státní sociální podpory nebo sociální stipendium; rodiče studenta či student pobírá důchod pro invaliditu nebo starobní důchod; student je rodičem nezletilého dítěte popř. manželství studenta bylo rozvedeno a jemu byly v době po rozvodu svěřeny do péče nezletilé děti, rodiče studenta či student je nezaměstnaný. Nejčastěji zohledněné zdravotní důvody jsou dlouhodobá nemoc studenta nebo dlouhodobá hospitalizace studenta, po jejichž dobu student své studium
    Starosta obce Jiří Hánl také informoval o nutnosti zajistit likvidaci bioodpadu. Svozová služba tak nesmí vyvézt popelnici, pokud je v ní bioodpad. Protože však většina obyvatel má vlastní kompost, není potřeba tak velká. Obec domluvila možnosti odvézt bioodpad na kompostárnu firmy Ageko za dálnicí, kam se však nesmí dávat zbytky jídla.
    15. Studium jsem ukončil v minulém akademickém roce tím, že jsem nevykonal v posledním přípustném pokusu zkoušku a nyní mi přišlo rozhodnutí o poplatku, ale já již nejsem studentem. Je má úvaha správná?
    Mimořádně až do 31/3/14 mají obyvatelé a majitelé nemovitostí v katastru Všestud a Dušník nad Vltavou čas na zaplacení místních poplatků na rok 2014. Z organizačních důvodů je tak běžný termín (vždy do 15. března) prodloužen do konce března. Nehrozí tak, že popelnice nebudou v druhé polovině března vyvezené, přestože na nich nebude nová nálepka.


Termín na zaplacení poplatků končí 15/3/17, popelnice nemusí být vyvezeny

    Stejně jako každý rok i letos vyprší s koncem února termín pro zaplacení místních poplatků v obci Všestudy na rok 2012. Vyplývá to z vyhlášky o místních poplatcích schválené v prosinci 2007. V případě včasného nezaplacení hrozí, že nebudou vyvezeny popelnice.
    Nikoli. Splátkový kalendář je dobrodiním UP, proto žádostem nemusí být ve všech případech vyhověno, zohledňují se důvody uvedené v žádosti a samozřejmě i výše dlužné částky.
    Často jsou tyto poplatky se spojené se studiem zaměňovány se „školným“ – o školné se však skutečně nejedná. Také je častou představou studenta, že poplatky spojené se studiem jsou „výmyslem“ veřejné vysoké školy. Ani toto tvrzení však není zcela pravdivé – kromě poplatku za úkony spojené s přijímacím řízením je zákonnou povinností veřejné vysoké školy poplatky spojené se studiem stanovit.
    Níže uvedené otázky a odpovědi se týkají (s výjimkou otázky a odpovědi č. 1) výlučně poplatku spojeného se studiem dle § 58 odst. 3 zákona o vysokých školách.


Stočné je třeba zaplatit do konce dubna 2017

    Ano, ale… Dle § 41 odst. 1) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“) se navrácením v předešlý stav mimo jiné rozumí, prominutí zmeškání úkonu (podání odvolání), který je třeba provést v určité lhůtě. Dle § 41 odst. 2 správního řádu může student požádat o prominutí zmeškání úkonu do 15 dnů ode dne, kdy pominula překážka, která mu bránila úkon (odvolání) učinit. S požádáním je třeba spojit zmeškaný úkon (odvolání), jinak se jím UP nezabývá. Zmeškání úkonu nelze prominout, jestliže ode dne, kdy měl být úkon učiněn, uplynul jeden rok. Dle § 41 odst. 4 správního řádu UP promine zmeškání úkonu, prokáže-li student, že překážkou byly závažné důvody, které nastaly bez jeho zavinění. Uvedené závažné důvody je student povinen doložit. Jinak řečeno, pokud student zmešká lhůtu pro podání odvolání a domnívá se, že se tak stalo kvůli existenci závažných důvodů, které nastaly bez jeho zavinění, pak může požádat o prominutí zmeškání lhůty pro podání odv
    Nikoli. Dle § 58 odst. 7 zákona o vysokých školách rektor může (avšak nemusí!) v rámci rozhodování o odvolání proti rozhodnutí o stanovení poplatku poplatek snížit, prominout nebo odložit termín jeho splatnosti s přihlédnutím zejména ke studijním výsledkům a sociální situaci studenta podle zásad uvedených ve statutu veřejné vysoké školy. Dle čl. 22 odst. 7 Statutu UP jsou důvodem pro případné snížení, prominutí či odložení termínu splatnosti poplatku zejména vynikající studijní výsledky, tíživá sociální situace nebo jiný vážný důvod a zdravotní důvody. Vaše tvrzení o důvodech pro snížení, prominutí či odložení termínu splatnosti však musíte doložit (tj. příslušné listiny připojit k odvolání).


Doplatek stočného je třeba uhradit do 25/10/17

    Nikoli. Informace v IS STAG o splatnosti, příp. o prodlení se zaplacením poplatku spojeného se studiem je pouze informativní. Vyčkejte, prosím, na doručení rozhodnutí, kterým teprve je Vám poplatek vyměřen. Rovněž nepodávejte „dopředu“ odvolání proti rozhodnutí, kterým byl poplatek vyměřen – bylo by to zbytečné, když rozhodnutí samo Vám ještě nebylo doručeno. Odvolání proti rozhodnutí lze podat nejdříve poté, co je Vám písemné rozhodnutí o poplatku doručeno, a to ve lhůtě 30 dní od doručení rozhodnutí.
    Doplatek stočného na rok 2017 je třeba uhradit od 2. do 25/10/17, a to buď hotově v době úředních hodin (po a st vždy od 17 do 19. hod.), nebo bezhotovostně na účet obce Všestudy – č. ú. 0460041399/0800 vedený u ČS (jako variabilní symbol uvádějte prosím číslo popisné).
    Ode dne nabytí právní moci rozhodnutí má student devadesátidenní lhůtu splatnosti pro úhradu poplatku. Pokud v této lhůtě student není schopen poplatek uhradit, doporučuje UP uhradit výše zmíněnou jednu čtvrtinu a asi 5 dní před datem splatnosti poplatku podat žádost. Všechny podané žádosti budou vyřízeny až po době splatnosti příslušného poplatku.
    Nikoli. Dle § 68 odst. 4 zákona o vysokých školách má podané odvolání proti rozhodnutí o vyměření poplatku vždy odkladný účinek. To znamená, že lhůta pro zaplacení poplatku neběží, a to až do doby, kdy je Vám doručeno rozhodnutí o Vašem odvolání.


Místní poplatky je možné zaplatit do 9/3/16

    Žádost o možnost hradit poplatek formou splátkového kalendáře (dále jen žádost) se podává písemnou formou k rukám rektora UP na adresu Křížkovského 8, 771 47 Olomouc. Žádost je třeba krátce odůvodnit a případně doložit doklady k situaci, kvůli níž o možnost hradit poplatek formou splátkového kalendáře žádáte.
    Délka splácení dlužné částky stanovená splátkovým kalendářem včleněným do dohody o uznání a úhrady dluhu (dále jen splátkový kalendář, dohoda) závisí zpravidla na celkové výši dlužné částky. UP připouští splácet dlužnou částku nejvýše jeden kalendářní rok ode dne uzavření splátkového kalendáře. Za den uzavření splátkového kalendáře se považuje den, kdy je podepsán rektorem UP, případně jím pověřenou osobou v zastoupení.
    Obecně 90 kalendářních dnů od doručení tohoto rozhodnutí nebo déle, to však pouze v případě, že jste v odvolání zažádal o odložení termínu splatnosti poplatku a bylo Vám vyhověno.


Místní poplatky je možné zaplatit do 31/3/14

    Proti rozhodnutí prvního stupně máte vždy právo podat po doručení rozhodnutí o stanovení poplatku odvolání proti rozhodnutí o stanovení poplatku, a to ve lhůtě 30 dnů, jak vyplývá ze zákona o vysokých školách i poučení v samotném rozhodnutí - Doporučený formulář ke stažení (viz. výše). K odvolání je potřeba doložit listiny potvrzující skutečnosti, které v odvolání uvádíte a domníváte se o nich, že jsou důležité pro rozhodování o Vašem odvolání (typicky listiny dokládající Vaši sociální situaci, dlouhodobě špatný zdravotní stav). Vynikající studijní výsledky je UP schopna ověřit sama v IS STAG – tyto není potřeba dokládat, ale je třeba na ně upozornit.
    Výše poplatků za odpady a psy zůstává stejná jako v předchozích letech. Tzv. poplatek za popelnice činí 750 Kč pro každou fyzickou osobu s trvalým pobytem v obci Všestudy. Stejnou částku zaplatí také fyzická osoba, která v katastru obce vlastní stavbu určenou nebo sloužící k individuální rekreaci, kde není hlášena žádná osoba k trvalému pobytu. Roční poplatek ze psů činí za prvního psa činí 90 Kč, za každého dalšího psa téhož držitele pak 120 Kč.
    Jak je uvedeno výše dle čl. 22 odst. 7 Statutu UP jsou důvodem pro případné snížení, prominutí či odložení termínu splatnosti poplatku zejména vynikající studijní výsledky, tíživá sociální situace nebo jiný vážný důvod a zdravotní důvody.
    § 58 odst. 3 zákona o vysokých školách (zmíněno už v odpovědi na otázku č. 3) je zmíněna věta: Od celkové doby studia vypočtené podle tohoto odstavce se však nejdříve odečte uznaná doba rodičovství (dále jen „UDR“).


Místní poplatky je třeba zaplatit do konce února

    Nejpozději do 90 kalendářních dnů od právní moci rozhodnutí. V případě, že jste podali odvolání proti rozhodnutí o stanovení poplatku, začne lhůta 90 dní běžet až poté, co je o Vašem odvolání rozhodnuto a toto rozhodnutí je Vám doručeno.Je nutné dodržovat lhůtu splatnosti poplatku, v opačném případě bude UP nucena zahájit vymáhání poplatku včetně příslušenství!
    Poplatek je možné uhradit na obecním úřadu v době úředních hodin (po a st 17:00 – 19:00 hod.) nebo bezhotovostně na účet obce Všestudy – č. ú. 0460041399/0800 vedený u ČS (jako variabilní symbol uvádějte prosím číslo popisné).
    Do konce února 2018 je třeba uhradit poplatek za svoz komunálního odpadu a poplatek za psa, případně psy. Stočné se hradí v termínu od 4/4/18 do 2/5/18.


Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00