Jak na věc


popření pohledávky dlužníkem

Potřebuji test otcovství k právním účelům

    Pokud otcovství bylo určeno souhlasným prohlášením před narozením dítěte, může muž nebo žena otcovství k dítěti popřít do šesti měsíců od jeho narození. (OZ § 790).Z toho lze vyvodit, že co do lhůt k popření otcovství, delší lhůty jsou, narodilo-li se dítě v manželství.


Jakou roli hraje v přiznání otcovství matrika?

    Pokud se manžel matky dozví o skutečnostech zakládajících důvodnou pochybnost, že je otcem dítěte, může popřít své otcovství u soudu do šesti měsíců ode dne, kdy se o těchto skutečnostech dozvěděl, nejpozději však do šesti let od narození dítěte. Pro úspěšné popření otcovství je v tomto případě třeba prokázat, že je vyloučeno, aby byl manžel matky otcem dítěte. To lze prokázat znaleckými posudky z různých lékařských oborů, z nichž je nejspolehlivější určení DNA. Pokud se však dítě narodilo před stošedesátým dnem od uzavření manželství a otec při uzavření manželství nevěděl, že je žena těhotná, postačí k vyvrácení otcovství pouze samotné popření. Pokud bylo otcovství určeno souhlasným prohlášením rodičů, může muž popřít otcovství d
    Pro úspěšné popření otcovství je třeba dodržet zákonem stanovené lhůty, avšak soud může v určitých případech prominout zmeškání těchto lhůt. Soud tak může učinit, pokud to vyžaduje zájem dítěte a veřejný pořádek. Řízení o popření otcovství se zahajuje zásadně pouze na návrh, avšak ve výjimečných případech ho může soud zahájit i bez návrhu. Je to však možné pouze, bylo-li otcovství určeno souhlasným prohlášením rodičů, ale takto určený muž nemůže být otcem dítěte a pouze pokud popření otcovství vyžaduje zřejmý zájem dítěte.


Může otec dítěte odmítnout nechat si odebrat vzorek?

    Pokud se dítě narodí mimo manželství, matrika zajistí prohlášení o určení otcovství - správně „souhlasné prohlášení rodičů o určení otcovství. Toto souhlasné prohlášení je možné provést na jakékoliv matrice v ČR a není potřeba žádný formulář. Je nutno se jen osobně dostavit na matriku.
    Pak jsou ale situace, kdy toto není možné - např. když se dítě narodí sice během manželství, ale biologickým otcem je někdo jiný. Pak je nutné obrátit se na právníka, který nejlépe dokáže poradit v konkrétní situaci.
    Doporučujeme tedy nechat si provést akreditovanou zkoušku otcovství nebo rovnou znalecký posudek. Záleží na konkrétním soudci, jestli mu bude postačovat akreditovaná zkouška otcovství, které obsahuje tytéž zásadní informace jako znalecký posudek, jen v jiné formě.
    Tato otázka je v podstatě stejná jako podobné: návrh na určení otcovství, žádost o určení otcovství, určení otcovství soudem atd. Všechny viz Jak se podává žaloba na určení otcovství?.
    Manžel může do šesti měsíců ode dne, kdy se dozvěděl o skutečnostech, které zpochybňují jeho otcovství, popřít otcovství k dítěti, které se narodilo jeho manželce. Lhůta je do šesti let od narození dítěte. (OZ, § 785, odst 1)


Chci podat žalobu na určení otcovství dítě. Jak mám postupovat?

    V malých laboratořích nebo není-li znalec např. součástí znaleckého ústavu provádí testy otcovství sám znalec. Na větších pracovištích (i v našem znaleckém ústavu) by měla vlastní laboratorní vyšetření provádět akreditovaná laboratoř za nepřímého dohledu znalce, který pak její výsledek zapracuje do svého znaleckého posudku. Norma 15489 totiž nepřipouští zasahování znalce do průběhu testu, aby byla zachována naprostá nezávislost vyšetření na znalci. Proto je rozdíl, jestli je posudek vypracován akreditovaným pracovištěm či ne.
    Opět jen právník vysvětlí, jestli může nebo nemůže, a jak bude potrestán, když odmítne. Pokud se domnělý otec nechce nechat odebrat, nepřijde k odběru. Pokud je k odběru předveden policií, i přesto může prohlásit, že odběr odmítá. Pokud je domnělý otec ve věznici, i tehdy může prohlásit, že odběr vzorku odmítá. Spor o určení otcovství je občanskoprávní spor, ve kterém se musí určené osoby podřídit odběru. Pokud tak neučiní, mohou být soudem pokutovány, ale odběr mohou nadále odmítat.
    Pokud osoba, která podává žalobu o určení otcovství, je laik, lze doporučit, aby se nechala ve věci zastupovat právníkem. To ještě před podáním žaloby, kdy jen zkušený právník dovede vyhodnotit situaci a žalobu se všemi náležitostmi sestaví. Lepší a daleko levnější řešení je samozřejmě, aby k žalobě nedošlo, tj. dohodou stran.
    Toto souhlasné prohlášení slouží jako doklad o určení otcovství. Jaké doklady k určení otcovství potřebujete, si najdete na jakémkoliv slušném webu obecního úřadu.


Jak se provádí popření otcovství?

    Pokud se dítě narodí v manželství, rodiče dítěte nemusí přijít s matrikou do styku, všechny potřebné doklady matrice předá porodnice. Ze zákona se předpokládá, že otcem dítěte je manžel matky dítěte.
    Tady záleží na tom, jestli dojde k uznání otcovství (souhlasné prohlášení rodičů o určení otcovství) na matrice nebo je věc řešena soudem. Soudce může věc rozhodnout i bez genetických testů. Většinou ale, pokud je otcovství nejasné nebo s pochybami, soudce jmenuje znalce, který zajistí znalecký posudek. Dnes už v ČR neexistuje pracoviště, které by testovalo otcovství jinak než pomocí genetických metod.
    DNA testy otcovství pro soudní účely je akreditovaná zkouška otcovství nebo znalecký posudek. Oba dva dokumenty mají stejnou vypovídací hodnotu, oba dva jsou provedeny se vzorky, jejichž identita je ověřena. Soud zadává vždy znalecký posudek - formou usnesení o jmenování znalce ve věci určení otcovství. Naproti tomu občan - soukromá osoba - si může zadat levnější akreditovanou zkoušku otcovství. Pokud bude soud i přesto vyžadovat znalecký posudek, může si ji za poplatek nechat převést ve znalecký posudek. K tomu už není ze strany občana zapotřebí nic dalšího.


Co je potřeba pro zrušení otcovství?

    Záleží na vaší životní situaci. Narodí-li se dítě v manželství, automaticky se za otce považuje manžel matky dítěte. Pokud se dítě narodí mimo manželství, je potřeba na matrice sepsat „souhlasné prohlášení rodičů o určení otcovství. A to buď ještě před narozením dítěte nebo až po jeho narození. Tím je uznání otcovství hotovo.
    Určení otcovství na matrice je jistě levnější a jednodušší možnost než když je totéž učiněno výrokem soudu. Pokud existují pochybnosti o biologickém otcovství před souhlasným prohlášením, lze provést anonymní test co nejdříve po narození dítěte, ale pokud možno ne během šestinedělí. V tom případě je potřeba odložit souhlasné prohlášení po vykonání testu. Po tu dobu nebude otec dítěte zapsán v rodném listě. To lze provést dodatečně, jakmile je sporné otcovství potvrzeno testem (protože test slouží jen jako soukromá informace, postačí nejlevnější test - anonymní).
    Otcovství se určuje na základě zákonem stanovených domněnek, avšak tyto domněnky nemusí vždy vést ke správnému výsledku, a proto je možné takto určené otcovství popřít. Zákon stanoví pro popírání otcovství určitá pravidla a lhůty. Popírat otcovství může otec i matka dítěte a vždy se tak činí u soudu.


Jsou pro uznání otcovství nutné genetické testy?

    Uznání otcovství je neoficiální termín pro souhlasné prohlášení rodičů o určení otcovství, které se dělá na matrice. Přiznání otcovství je ještě o něco méně oficiální pojem pro totéž. Popření otcovství je právní termín z Občanského zákoníku (OZ) a je vyhrazen pro odmítnutí otcovství otcem nebo matkou dítěte nebo samotným dítětem. Pro popření otcovství platí další omezení, která jsou kodifikována v OZ.
    Otcovství může popírat také matka dítěte. Matka může u soudu popřít, že otcem dítěte není její manžel, do šesti měsíců od narození dítěte. Pokud bylo otcovství určeno souhlasným prohlášením rodičů, může matka popřít otcovství do šesti měsíců od tohoto prohlášení.
    K popření otcovství je potřeba podat žalobu o popření otcovství. Popřít otcovství může otec vůči dítěti nebo vůči matce dítěte (nebo oběma). Popřít otcovství může i matka dítěte.
    Soudní znalec je osoba jmenovaná krajským (nebo městským) soudem, jejímž úkolem je zodpovědět odborné otázky pro kvalifikovaný výrok soudu. Soudní znalec může být přibrán k případu formou usnesení soudu o jmenování znalce v dané věci. Stejně se postupuje, jedná-li se o určení otcovství.


Jak se podává žaloba na určení otcovství?

    Narodilo-li se dítě mimo manželství a otcovství bylo určeno souhlasným prohlášením před matrikářem po narození dítěte, může muž nebo žena otcovství k dítěti popřít do šesti měsíců ode dne souhlasného prohlášení. (OZ § 790).
    Důležité jsou lhůty, dokdy lze popření otcovství učinit. Tyto lhůty se liší, pokud se jedná o popření otcovství, pokud se dítě narodilo v manželství nebo ne.
    Je-li návrh na popření otcovství podán po uplynutí uvedených lhůt, může soud rozhodnout, že zmeškání lhůty promíjí, pokud to vyžadují „zájem dítěte a veřejný pořádek. (OZ § 792).

Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00