Jak na věc


platové třídy státních zaměstnanců

Průzkum ukázal, že lidé milují nákupní centra - developeři musí myslet především na dopravní dostupnost

    Pokud máte určen platovou třídu i platový stupeň, můžete si jednoduše podle níže uvedených tabulek (dělených podle různého oboru náplně práce). Částky uvedené v tabulkách jsou měsíční platy v českých korunách, které obdrží pracovníci pracující na plný úvazek.
    Zaměstnanci však mohou dosáhnout na vyšší platy a to v podobě osobního příplatku, který slouží jako ocenění výkonnosti a schopnosti daného pracovníka, příplatku k platu zohledňujícího specifické podmínky práce a také na odměny za splnění úkolů nad rámec pracovních povinností, za pracovní zásluhy či při životním jubileu.
    Lékaři nebo zubní lékaři poskytující zdravotní služby u poskytovatele zdravotních služeb lůžkové péče, pracující ve Zdravotnickém zařízení Ministerstva vnitra a ve Vězeňské službě ČR nebo u poskytovatele zdravotnické záchranné služby, budou vyplácení podle mzdové tabulky tabulka č. 8.
    Do této třídy patří lékaři a zubní lékaři, kteří vykonávají svoje služby ve Zdravotnickém zařízení Ministerstva vnitra, ve Vězeňské službě nebo u zdravotnické záchranné služby.


Jak žádat o zvýšení mzdy, platu

    Do platové tabulky č.1 patří všichni zaměstnanci, pokud nejsou uvedeni v některé z dalších platových tabulek. Jsou to nejhůře ocenění zaměstnanci. Jedná se např. o kuchaře, uklízeče, vrátné, pracovníky v příspěvkových organizacích, ale také nezdravotnický personál ve většině zdravotnických zařízeních.
    dobrých výsledků a výše přiznaného osobního příplatku přesahuje 30 %, avšak nepřesahuje 50 % platového tarifu nejvyššího platového stupně v platové třídě, do které je zařazeno služební místo, na kterém státní zaměstnanec vykonává státní službu, nebo
    (2) Přesahuje-li přiznaná výše osobního příplatku před prvním služebním hodnocením maximální výši uvedenou v odstavci 1, osobní příplatek se na období mezi prvním a druhým služebním hodnocením odpovídajícím způsobem sníží.
    dobrých výsledků, pokud výsledek výpočtu podle přílohy č. 2 k tomuto nařízení činí alespoň 3 body a nejvýše 4,69 bodu a v žádné z hodnocených oblastí podle § 2 odst. 1 písm. a) a b) nebyl klasifikován 0 body,
    (1) Hodnocená oblast se na výsledku služebního hodnocení státního zaměstnance, který vykonává státní službu na služebním místě zařazeném do 5. až 10. platové třídy, podílí


Superpotraviny nemusí být vždy super. Záleží na způsobu pěstování, skladování i dovozu

    Státní zaměstnanec se v jednotlivých hodnocených oblastech podle § 155 odst. 3 zákona (dále jen „hodnocená oblast“) posuzuje na základě hodnotících kritérií, jejichž seznam je uveden v příloze č. 1 k tomuto nařízení. Služební orgán služebním předpisem stanoví předem ze seznamu ta kritéria, která vystihují potřeby služebního místa.
    Pracovníci v sociálních službách, sociální pracovníci v zařízení sociálních služeb, u poskytovatele sociálních služeb budou vypláceni podle mzdové tabulky č. 3.
    Je určena pro lékaře orgánu sociálního zabezpečení. Sociálním zabezpečením je myšleno: Ministerstvo práce a sociálních věcí, Správy sociálního zabezpečení, Ministerstvo vnitra, Ministerstvo spravedlnosti a Ministerstvo obrany.
    Cena: 990 KčKOUPITZákon o ochraně průmyslových vzorů, komentářJUDr. Pavel Koukal, Ph.D., Mgr. Miroslav Černý, Ph.D., JUDr. Radim Charvát, Ph.D., LL.M. - Wolters Kluwer, a. s.
    (4) Při výběru více kritérií pro hodnocenou oblast podle § 2 odst. 1 písm. a) a b) a § 2 odst. 2 písm. a) a b) se hodnocená oblast klasifikuje souhrnně za všechna vybraná kritéria způsobem stanoveným v odstavci 1.


Zařazení do správné platové třídy

    dostačujících výsledků, pokud výsledek výpočtu podle přílohy č. 2 k tomuto nařízení činí alespoň 0,9 bodu a nejvýše 2,99 bodu nebo činí více než 2,99 bodu, ale státní zaměstnanec byl alespoň v jedné z hodnocených oblastí podle § 2 odst. 1 písm. a) a b) klasifikován 0 body, nebo
    vynikajících výsledků, pokud výsledek výpočtu podle přílohy č. 2 k tomuto nařízení činí alespoň 4,6 bodu a v žádné z hodnocených oblastí podle § 2 odst. 2 písm. a) a b) nebyl klasifikován 0 body,
    (2) Hodnocená oblast se na výsledku služebního hodnocení státního zaměstnance, který vykonává státní službu na služebním místě zařazeném do 11. až 16. platové třídy, podílí
    dostačujících výsledků a výše přiznaného osobního příplatku přesahuje 10 %, avšak nepřesahuje 30 % platového tarifu nejvyššího platového stupně v platové třídě, do které je zařazeno služební místo, na kterém státní zaměstnanec vykonává státní službu.


Platové tabulky a třídy státních zaměstnanců 2013 - jak na platy ve státní správě?

    Žádost o zvýšení mzdy nebo platu je pro většinu zaměstnanců jednou z nejobtížnějších věcí, které se týkají vztahů zaměstnavatel a zaměstnanec. Je nutné vycházet ze základní premisy, že zaměstnanec vykonává práci v první řadě pro peníze (za mzdu nebo plat). Pokud není zaměstnanec spokojen s výší mzdy, tak to vede k jeho nespokojenosti, snížení pracovní morálky a výkonnosti a k odchodu k jinému zaměstnavateli.
    (5) Hodnocená oblast podle § 2 odst. 1 písm. d) a § 2 odst. 2 písm. d) se klasifikuje 1 bodem, jestliže v průběhu hodnoceného období nebylo vzdělávání požadováno.
    Aktuální výše platů a rozdělení do tříd bylo zpracováno podle Příručky pro personální a platovou agendu, kterou vydalo Ministerstvo práce a sociálních věcí v prosinci 2015 – více na portálu MPSV.cz.
    Výše tarifu dále závisí na složitosti, stupni odpovědnosti a namáhavosti přidělené a vykonávané práce, s ohledem na praktické zkušenosti, které pracovník nabyl pracovník při svém předchozím zaměstnání.
    Do poslední platové tabulky patří pedagogičtí pracovníci. Jsou to učitelé, vychovatelé, metodici pro vzdělávání, speciální pedagogové nebo jejich asistenti apod.


Služební zákon (zákon č. 218/2002 Sb., o službě státních zaměstnanců...)

    Platy ve veřejném sektoru jsou určovány tabulkově. V platové tabulce lze na základě platové třídy a platové stupně zjistit na jaký základní plat má státní zaměstnanec nárok. Tím, jak vláda rozhoduje o přidání státním zaměstnancům, mění se i platové tabulky. Na tom by nebylo nic zvláštího, pokud by se tak nedělo každých pár měsíců. Kromě změn částek v tabulkách, se mění i samotné čísla tabulek a jejich příloh, což způsobuje značnou nepřehlednost.  
    Zde najdeme ohodnocení pro pracovníky Policie, Vězeňské služby, strážníků městské policie, zaměstnanců krajských a obecních úřadů, Akademie věd, grantové agentury nebo České správy sociálního zabezpečení.
    Podvojné účetnictví | Daňová evidenceMajetek | Fakturace | Dodací listySklady | Expedice a Výroba | ProdejnaMzdy | Personalistika | AutoprovozElektronická evidence tržeb EETFormuláře a elektronická podáníAdresář firem a registry ARES a VIESElektronická fakturace EDI a ISDOCIntrastat | Přenosy dat - replikace
    Závěr služebního hodnocení se určí způsobem stanoveným v příloze č. 2 k tomuto nařízení, vyjádří se slovně a obsahuje doporučení na přiznání, zvýšení, snížení nebo odejmutí osobního příplatku státnímu zaměstnanci nebo na ponechání osobního příplatku v nezměněné výši.


Společná a přechodná ustanovení § 7

    dostačujících výsledků, nesmí být osobní příplatek vyšší než 10 % platového tarifu nejvyššího platového stupně v platové třídě, do které je zařazeno služební místo, na kterém státní zaměstnanec vykonává státní službu, nebo
    (2) Osobní příplatek až do výše 100 % platového tarifu nejvyššího platového stupně v platové třídě, do které je zařazeno služební místo, na kterém státní zaměstnanec vykonává státní službu, lze přiznat státnímu zaměstnanci, který je vynikajícím, všeobecně uznávaným odborníkem, vykonává státní službu na služebním místě zařazeném do 10. až 16. platové třídy, dosahoval ve státní službě vynikajících výsledků a výsledek výpočtu podle přílohy č. 2 k tomuto nařízení u něj činí alespoň 5,6 bodu.
    Jsem zaměstnán u stejného zaměstnavatele již pátým rokem a pracuji stále na stejném pracovním místě (jako referent bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci). Celou dobu mám stejnou mzdu a stejnou výši odměn, které pravidelně dostávám. Mzda mi přijde za odváděnou práci nízká a rád bych, aby mi zaměstnavatel zvýšil alespoň základní plat. Můj problém je, že nevím, jak zažádat o zvýšení mzdy. Můžete mi prosím poradit, jak přesvědčit za zaměstnavatele, aby mi přidal?


Platové tabulky státních zaměstnanců

    Zaměstnanci, kteří nejsou zdravotnickým pracovníkem poskytujícím zdravotní služby u poskytovatele zdravotních služeb, budou měsíčně vyplácení tabulkových platů – tabulka č. 2.
    dobrých výsledků, pokud výsledek výpočtu podle přílohy č. 2 k tomuto nařízení činí alespoň 3,2 bodu a nejvýše 4,59 bodu a v žádné z hodnocených oblastí podle § 2 odst. 2 písm. a) a b) nebyl klasifikován 0 body,
    Zaměstnavatel řadí zaměstnance do platového stupně příslušné platové třídy podle délky dosažené praxe. Do této praxe se započítávají i tzv. náhradní doby (základní a civilní vojenská služba, mateřská dovolená, péče o osobu závislou na péči druhých.
    vynikajících výsledků, pokud výsledek výpočtu podle přílohy č. 2 k tomuto nařízení činí alespoň 4,7 bodu a v žádné z hodnocených oblastí podle § 2 odst. 1 písm. a) a b) nebyl klasifikován 0 body,
    Sem patří lékařští pracovníci, kteří se nevešli do ostatních platových tabulek. Jako typické povolání sem můžeme zařadit psychology, sanitáře, porodní asistentky, adiktology, fyzioterapeuty a další. Z rozsahu platových i jejich platů je jasné, že do této platové tabulky patří celá škála profesí s různou profesní odborností.


Obavy z „elektrosmogu“ v domácnosti nejsou na místě, určitá opatrnost však ano

    Služební hodnocení se provede u těch státních zaměstnanců, kteří v uplynulém kalendářním roce vykonávali státní službu po dobu delší než 6 měsíců, nejde-li o případ uvedený v § 155 odst. 2 větě třetí zákona.
    dostačujících výsledků, pokud výsledek výpočtu podle přílohy č. 2 k tomuto nařízení činí alespoň 0,9 bodu a nejvýše 3,19 bodu nebo činí více než 3,19 bodu, ale státní zaměstnanec byl alespoň v jedné z hodnocených oblastí podle § 2 odst. 2 písm. a) a b) klasifikován 0 body, nebo
    dobrých výsledků, nesmí být osobní příplatek vyšší než 30 % platového tarifu nejvyššího platového stupně v platové třídě, do které je zařazeno služební místo, na kterém státní zaměstnanec vykonává státní službu,
    vynikajících výsledků, nesmí být osobní příplatek vyšší než 50 % platového tarifu nejvyššího platového stupně v platové třídě, do které je zařazeno služební místo, na kterém státní zaměstnanec vykonává státní službu,


Platová tabulka č.2 (dříve č.4)

    (1) Státnímu zaměstnanci, kterému vznikl služební poměr podle § 185 až 188, § 190 až 192 nebo § 194 zákona a kterému byl do prvního služebního hodnocení přiznán osobní příplatek ve výši, která přesahuje přípustnou výši stanovenou v § 6 odst. 1 písm. a) a b), lze na základě výsledku prvního služebního hodnocení přiznat na období do druhého služebního hodnocení osobní příplatek v dosavadní výši, dosáhl-li státní zaměstnanec
    Pracovníci ve zdravotnictví poskytující zdravotní služby ve zdravotnickém zařízení Ministerstva obrany, v centru letecké záchranné služby Armády ČR, ve Zdravotnickém zařízení Ministerstva vnitra ČR a ve Vězeňské službě ČR, jsou vyplácení podle tabulky č. 5.
    Služební hodnocení za kalendářní rok 2015 se provede u těch státních zaměstnanců, kteří v kalendářním roce 2015 vykonávali státní službu po dobu delší než 2 měsíce.
    Zatím poslední změna nastala s platností od 1.7.2017. Od tohoto dne došlo ke změně podle Nařízení vlády 168/2017 Sb.., kterým se zrušili původní platové tabulky číslo 1,2 a 5. Současně došlo k přečíslování ostatních platových tabulek. Abychom přispěli ke zmírnění zmatků, přinášíme kompletní platové tabulky.
    Pracovníci ve zdravotnictví, kteří poskytující zdravotní služby u poskytovatele zdravotních služeb a v zařízení sociálních služeb, budou vypláceni podle mzdového předpisu tabulka č. 6.

Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00