Jak na věc


pedagogická diagnostika v mš

Z historie Pedagogické knihovny

    Základním posláním SPOP je organizační zajištění všech typů pedagogických a odborných praxí, které jsou součástí studijních programů PdF UP Olomouc. Důraz je kladen na optimální koordinaci průběhu praxí v rámci fakulty a na pracovištích k tomuto účelu určených. Součástí SPOP je rovněž poradní orgán oborových didaktiků jednotlivých kateder.


Aktuálně z Pedagogické knihovny

    Pedagogická knihovna je co do velikosti fondu největší knihovnou ZČU. Podstatnou část knih tvoří pedagogika a psychologie, ale najdeme zde i literaturu ze společenských i přírodovědných oborů - fond kopíruje svým složením obory vyučované na fakultě. Velkou část tvoří učebnice, zejména pro základní školy a gymnázia. Knihovna shromažďuje, eviduje a uchovává plné texty publikační činnosti pracovníků fakulty. Publikační činnost tvoří zvláštní část fondu knihovny, slouží víceméně k archivním účelům, ale je samozřejmě k dispozici k prezenčnímu studiu. Od roku 2002 zpracováváme a uchováváme také bakalářské a diplomové práce studentů fakulty, informace o těchto novějších pracích je dostupná v online katalogu Aleph. Práce z předchozích let máme k dispozici pouze výběrově, např. ve studovně ve Veleslavínově ulici jsou k dispozici starší práce obhájené na katedře geografie. Informace o diplomových a bakalářských pracích obhájených na fakultě před rokem 2002 je možné nalézt v databázi diplomových
    Vedení instituce podá žádost k rukám děkana Pedagogické fakulty UP v Olomouci, a to výhradně ke dni 31. května s následnou platností smlouvy od 1. září daného roku. V žádosti konkrétně uvede, kolik studentů mělo na jejich pracovišti pedagogickou nebo odbornou praxi, jak v posledních pěti letech spolupracuje škola/zařízení s PdF UP, zda škola/zařízení umožnila studentům provádět výzkum v rámci plnění jejich studijních úkolů apod. Pokud děkan fakulty rozhodne, že je pro fakultu tato spolupráce přínosná, obě strany podepíší Smlouvu o udělení statutu fakultní školy/fakultního zařízení, která se uzavírá vždy na tři roky a v případě oboustranného zájmu může být dále prodloužena.


Diskuze : Drbárny : Drbárna pro učitelky

    Středisko bylo schváleno jako účelové zařízení Pedagogické fakulty Univerzity Palackého Olomouc Akademickým senátem UP dne 8. listopadu 2006. V souladu s restrukturalizací studijních programů na PdF UP došlo u většiny studijních programů k rozdělení na bakalářský a navazující magisterský program a bylo nezbytné, aby se nové koncepci přípravného vzdělávání přizpůsobilo řízení, organizace, formy a obsah praxí.


A. Učitelství pro 1. stupeň ZŠ, Učitelství pro MŠ a Předškolní pedagogika

    Pedagogická knihovna, dnešní dílčí knihovna Univerzitní knihovny ZČU, byla zřízena 1. 4. 1956 jako Ústřední knihovna Vyšší pedagogické školy se sídlem ve Veleslavínově ulici. Fond byl vytvořen sloučením několika katedrálních knihoven a čítal přibližně 65 000 svazků. V roce 1964 se knihovna přestěhovala do budovy bývalého reálného gymnázia na tehdejší třídě 1. máje, v současnosti Klatovské třídě, kde sídlí dodnes. V roce 1989 je k dispozici již 40 studijních míst ve studovně a knihovna se začíná rozvíjet i v dalších směrech, např. od r.1992 je v knihovně k dispozici kopírka. Aby knihovna udržela krok s rozvíjejícími se informačními potřebami fakulty, byl nutností nákup automatizovaného knihovního systému. V polovině 90. let se fakulta rozhodla pro nákup systému Tinlib. Díky snaze o sjednocení knihovnických služeb na celé Západočeské univerzitě, se i Pedagogická knihovna připojila k ostatním knihovnám na univerzitě a spolu s nimi začala v roce 1997 používat automatizovaný systém Aleph. V

Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00