Jak na věc


památkový úřad plzeň

MMP Magistrát města Plzně - Odbor památkové péče

    2 známé účastníky. ( 45 odst. 1 a 3 zák. č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.) - V případě, jestliţe je to ke splnění účelu řízení a uplatnění práv účastníků nezbytné, nařídí správní orgán ústní jednání ( 49 odst. 1 zák. č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů). Správní orgán je povinen zjistit všechny okolnosti důleţité pro ochranu veřejného zájmu. V řízení, v němţ má být z moci úřední uloţena povinnost, je správní orgán povinen i bez návrhu zjistit všechny rozhodné okolnosti svědčící ve prospěch i v neprospěch toho, komu má být povinnost uloţena ( 50 odst. 3 zák. č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů). K provedení důkazů lze uţít všech důkazních prostředků, které jsou vhodné ke zjištění stavu věci a které nejsou získány nebo provedeny v rozporu s právními předpisy. Jde zejména o listiny, ohledání (místní šetření), svědeckou výpověď a znalecký posudek. ( 51 odst. 1 zák. č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších pře


Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00