Jak na věc


přiznání k dani z nemovitých věcí

Mgr. et Bc. Lenka Přichystalová

    Příloha č. 1 k Přiznání k dani z nabytí nemovitých věcí pro případy nabytí vlastnictví k nemovité věci kupní smlouvou, směnnou smlouvou, vzájemným darováním a při zrušení a vypořádání podílového spoluvlastnictví dohodou (typ N)
    Přiznání k dani z nemovitých věcí se vztahuje na všechny převody nemovitostí. Konkrétně koupě, darování nebo nabytí v rámci dědického řízení. Za rozhodné datum se považuje vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí. Zjednodušeně řečeno, pokud kupujete byt a návrh na vklad vlastnického práva spolu s kupní smlouvu vložíte na katastr například 27. prosince 2017, máte povinnost podat přiznání k dani z nemovitých věcí za rok 2018 i když k faktickému převodu dojde až v lednu téhož roku. Pozor, rozhodným datem není provedení vkladu, ale vklad samotný (právní účinky vkladu).
    Pokud jste v loňském roce koupili či jinak nabyli vlastnictví k nemovitosti, nezapomeňte do 31.ledna 2018 podat přiznání k dani z nemovitých věcí. Poplatníkem je každý, kdo k 1. lednu daného roku nemovitou věc vlastnil. Daň je poté nutné uhradit do 31.května 2018.


Jak zaplatit daň z nemovitých věcí

    Každý vlastník nemovité věci, ať už pozemku, stavby nebo jednotky, je povinen zaplatit daň z nemovitých věcí. Kdy a za jakých podmínek musíte podat daňové přiznání? Kdy, kde a Jak zaplatit daň z nemovitých věcí? Kdy podat daňové přiznání? 
    Navštívíte finanční úřad v místě trvalého bydliště a podáte přiznání k dani z nemovitých věcí. Pokud vlastníte v rámci kraje několik nemovitostí, finanční úřad vám vypočítá celkovou daň za všechny nemovitosti a poté vám zašle poštou na vámi určenou adresu složenku s částkou a údaji k platbě. V případě, že je daň vyšší než 5.000,- korun, pošle vám finanční úřad dvě složenky a máte možnost uhradit daň ve dvou splátkách. Daň je splatná nejpozději do 31. května aktuálního roku, případná druhá část do 30. listopadu. Výši daně se dozvíte už při samotném vyplňování přiznání. Pro vyplnění daňového přiznání si doporučuji vzít kupní smlouvu nebo jiný nabývací titul k nemovitosti. Co se týče platby samotné, uhradit můžete převodem na účet finančního úřadu, složenkou na poště nebo přes SIPO, přímo v pokladně finančního úřadu nebo na pokladně pobočky České národní banky. Poslední dva způsoby úhrady jsou bez poplatku, ostatní podle sazebníku konkrétní banky nebo České pošty.


Koupili jste byt, dům nebo pozemek? Nezapomeňte podat přiznání k dani z nemovitých věcí!

    Po absolvování právnické fakulty jsem začala pracovat v advokátní kanceláři zabývající se převážně realitním právem, které je také mým dlouholetým koníčkem. Pokud potřebujete radu z oblasti realitního práva, nebojte se na mě obrátit. Ráda vám pomohu.
    Zde naleznete všechny aktuální formuláře, pokyny a informace k dani z nabytí nemovitých věcí - pro převody realizované od 1.11.2016 i pro starší převody do 31.10.2016
    Dojde-li ke změně údajů uvedených v daňovém přiznání, je poplatník povinen tyto změny oznámit správci daně do 30 dnů ode dne, kdy nastaly. Pokud dojde ke změně vlastnického práva (např. v důsledku prodeje nemovité věci) nebo k zániku nemovité věci má ten, kdo ztratil postavení poplatníka povinnost oznámit tuto skutečnost správci daně nejpozději do 31. ledna následujícího zdaňovacího období. Stále však platí, že přiznání podává a daň platí ten, kdo je majitelem nemovitosti k 1. lednu.


Daň z nemovitých věcí - přiznání do 31.1.2018

    Přiznání k dani z nemovitých věcí je poplatník povinen podat správci daně do 31. ledna zdaňovacího období. Daň z nemovitých věcí se platí vždy dopředu, a proto za rok 2016 musíte daňové přiznání podat do konce ledna roku 2016. Přiznání se nepodává, pokud je poplatník podal na některé předchozí zdaňovací období nebo mu daň byla vyměřena či doměřena na předchozí zdaňovací období z moci úřední a ve srovnání s tímto předchozím zdaňovacím obdobím nedošlo ke změně okolností rozhodných pro vyměření daně. Pokud dojde ke změně sazeb daně, změně průměrné ceny půdy, stanovení nebo změně koeficientu, k zániku osvobození od daně nebo ke změně místní příslušnosti. Daň se vyměří ve výši poslední známé daně upravené o změny. Tuto skutečnost tedy finanční úřad započítá sám a vlastníkovi včas oznámí. Jestliže se však změnily skutečnosti, které jsou zásadní pro vyměření daně (např. pokud jste přistavěli a změnila se výměra nemovitosti), musíte přiznáni k dani podat. V průběhu lhůty pro podání daňového př
    Pokud jste v minulém roce prodávali nemovitost a v územním obvodu téhož správce daně nemáte žádné další nemovitosti, které by podléhaly dani z nemovitých věcí, jste povinni tuto skutečnost oznámit správci daně nejpozději do 31. ledna. Pokud i nadále budete vlastnit jinou nemovitost u téhož správce daně, jste povinni změnu vyplývající z prodeje jedné z nemovitostí promítnout do daňového přiznání a podat dílčí nebo řádné daňové přiznání, které tuto změnu zohlední.
    Udělali jste velké životní rozhodnutí a koupili si nemovitost? Pokud jste od 1. ledna do 31. prosince 2017 podali návrh na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí k bytu, domu nebo pozemku, nezapomeňte do konce ledna 2018 podat přiznání k dani z nemovitých věcí.


Neváhejte. Refinancování stávající hypotéky za 1,9% jen do konce dubna!

    Daň z nemovitých věcí je splatná posledního května. Pro poplatníky provozující zemědělskou výrobu a chov ryb je tato lhůta prodloužena až do konce srpna. Velmi důležitá je také výše vypočítané daně. Nepřesáhne-li výši 5 000 Kč, je ve stanovené lhůtě splatná celá. V opačném případě ji můžete uhradit ve dvou splátkách (do konce května a do konce listopadu). Pro stanovení konkrétní výše daně jsou důležité různé faktory např. druh pozemků, výměra budovy nebo počet obyvatel obce, ve které se nemovitá věc nachází. Vše, co vám pomůže s výpočtem daně z nemovitých věcí, naleznete v souvisejících článcích.
    Pokud nechcete, aby Vám finanční správa posílala složenky, můžete si nechat daň přidat do květnového SIPO nebo si nově můžete požádat o zaslání platebních informací e-mailem - o obě tyto služby ale musíte na finančním úřadě předem požádat.
    Došlo-li u vás ke změně výše daně spadající do skupiny změn, kterou vás finanční úřad pouze oznámí bez povinnosti podat nové daňové přiznání, a vy chcete mít o důvodech navýšení více informací, máte možnost v měsíci květnu nahlédnout na územním pracovišti příslušného finančního úřadu do hromadného seznamu s těmito změnami.


Byt v osobním vlastnictví vs. byt družstevní

    Daňové přiznání se podává místně příslušnému správci daně, jímž je ten finanční úřad, v jehož obvodu územní působnosti se nemovitá věc nachází. Přiznáváte-li více nemovitých věcí v obvodech územní působnosti více finančních úřadů, podává se daňové přiznání u každého z nich samostatně. Samotné placení daně už je o něco jednoduší. Vše vám pošle finanční úřad sám. Daň můžete zaplatit třemi způsoby: převodem z účtu, poštovní poukázkou nebo osobně na pokladně finančního úřadu.
    Nemovitost může mít jednoho nebo několik vlastníků, ale platba je navázána pouze na konkrétní rodné číslo nebo IČO. To znamená, že pokud vlastní nemovitost manželé nebo dva sourozenci, podává se pouze jedno daňové přiznání na jednoho z vlastníků. Finanční úřad již nezajímá jak si mezi sebou tuto daň poplatníci vypořádají. Pokud je vlastníků více, je možné vybrat společného zástupce, který vůči finančnímu úřadu vystupuje a platí daň z nemovitých věcí. Ve zkratce. Jedna nemovitost = jeden plátce (RČ, IČO).
    Doufám, že jsem vám usnadnil orientaci v daňové problematice týkající se nemovitostí. Budu rád, když můj článek budete dále sdílet formou kopírování odkazu stránky nebo přes facebook.

Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00