Jak na věc


přirovnání oči

2.3 Nelexikalizovaná přirovnání

    [99]d) Poměrně značný je počet přirovnávajících metafor. Odpovídá tomu, co jsme již o poměru metafor a přirovnání v díle Komenského uvedli zde v závěru v prvním odstavci.
    Ve smyslu Pavelkova vymezení bereme v úvahu všechny kontexty s konstrukčním schématem „A jako B“. Při excerpci přirovnání jsme však přihlíželi i k dobovým synonymům výrazu jako v tomto případě a zařadili jsme proto i přirovnání s jak. Přirovnání s jakožto a s co, která se ojediněle vyskytují v jiných spisech Komenského, jsme však v dílech, která zkoumáme, nenašli.
    c) Počet nelexikalizovaných přirovnání je sice větší než úhrn přirovnání lexikalizovaných, avšak jen ojediněle jsou aktualizovaná přirovnání skutečně nápaditá a stylisticky působivá.
    b) Je dáno žánrem i tématem, do jaké míry vybírá autor pro dané dílo biblické citáty obsahující přirovnání nebo uplatňuje přirovnání stylizovaná pod vlivem bible.


Přirovnání v české próze J. A. Komenského

    [94]Bereme-li v úvahu počet přirovnání-citátů i výskyt přirovnání stylizovaných jako přímý ohlas biblického textu, dojdeme k závěru, že více než polovina – 52 % – všech excerpovaných přirovnání patří v kázání k některým z uvedených dvou typů. Vliv bible je tu tak silný jako v žádném dalším díle, které je v této studii předmětem našich zjištění.
    Ve shodě s Pavelkovou monografií Anatomie metafory (Brno 1982) chápeme přirovnání jako „zprostředkované poznání reality v tom smyslu, že nové poznání se týká základu (comparandum) a poskytuje ho až „vzor“ (comparatum), či přesněji explicitní konfrontace těchto základních komponent přirovnání“ (s. 98). Protože se však nechceme zabývat pouze ustálenými přirovnáními již lexikalizovanými, hodí se nám dobře i další Pavelkovo vymezení tohoto stylistického prostředku: „Pod přirovnání lze zahrnout pouze takové sémantickogramatické kontexty, v nichž se konstrukční osou stává schéma „A jako B“ a u nichž jsou jednotlivým slovním jednotkám přiřazovány lexikální významy. Pokud se ovšem v rámci přirovnání na místo „základu“ nebo „vzoru“ dostává metaforické slovní spojení, mění se přirovnání v svébytné metaforické formy (přirovnávající metafora, sponová přirovnávající metafora aj.).“


[95]2.4 Přirovnávající metafora

    a) Čtenář kteréhokoli spisu Komenského má dojem, že oblast přirovnání a metafory je v díle Komenského výrazně zastoupena. O metafoře to platí v plné míře, o přirovnání nikoli. Lze říci, že celkový dojem bohatosti metaforického přirovnání se automaticky, avšak zřejmě neoprávněně, přenáší na přirovnání.
     4.4 Přirovnávající metafora je reprezentována pouze jediným dokladem: manželství ... tím svazkem toho rozvázáním jako břímě z něho sňal 443,25. Spojení sejmouti břímě z někoho možno v tomto významu považovat i z dobového hlediska za lexikalizované.
    2.1 Všech přirovnání s konstrukčními schématy „A jako B“, „A jak B“ je v pašijových kázáních 44. Více než jedna čtvrtina (14) z tohoto počtu připadá na přirovnání uplatněná v citátech bible; ta zde neuvádíme.
    5.2 Lexikalizované přirovnání jsme v Labyrintu nezaznamenali. I to je poněkud zarážející, uvážíme-li, že k jevu námi sledovanému jsme v díle našli 30 dokladů.
    Ze spisů útěšných má toto dílo svým rozsahem k Informatoriu nejblíže. To dobře navozuje možnost srovnávání. Pro svůj výklad jsme v něm však našli pouze 5 dokladů. To značně zkresluje statistický přehled, v němž jeden doklad pak představuje 20 % z celkového počtu.


1. Charakter materiálu a metoda práce

    Čistých přirovnání – ať již stylizovaných pod vlivem bible nebo nelexikalizovaných – je z celkového počtu dokladů v Labyrintu pouhá šestina. Ve všech ostatních případech se na stylizaci excerpovaných úseků podílí metafora.
    [96]3.3 Nelexikalizovaných přirovnání je celkem 8 případů; při poměrně nízkém celkovém počtu všech přirovnání v Informatoriu to však znamená 47 % případů. Tento údaj je ovšem nutno brát v úvahu v souvislosti s tím, že přirovnání – objevující se v různých variantách kontextu – cvičení ... jako hra neb kratochvíl nějaká jest 232,11 zabírá plnou polovinu dokladů; další místa: 251,27; 258,26; 261,17. Další dvě přirovnání jsou v již citovaném bloku: dítěte ... k školmistru jako k řezníku tele aneb hovádko do stáda vedou 262,22. Zbývající doklady: léků dítkám ... jako jedu braňte 242,15; těšiti je (tj. děti, JH) tím (tj. školní docházkou, JH) jako jarmarkem 262,32. Přirovnání jsou vzata ze života lidí, jimž byl spis určen. Jsou běžná, málo působivá.


[97]5. Typy přirovnání v Labyrintu

    Lexikalizovaná metafora – bráti na sebe úřad – je sémantickou osou této přirovnávající metafory: úřad svůj biskupský jako plášť nějaký na se bera 132. Metafora utíkati hříchu – připomínající biblické utíkejte smilstva 1 K 6, 18 – je základem přirovnávající metafory v tomto textu: zošklivme sobě hřích zrady a nevěry..., abychom toho jako samého satana utíkali 171. Pro Komenského typický motiv kšaftu zaznívá v tomto dokladu: Kristus věřícím ... úzkosti jako kšaftem jim odkázal 225. Také jádro této přirovnávající metafory má blízko k textu bible: Ježíš ... maje píti hrozný ten kalich smrti jako nápoj smrtedlného jedu 141. Přirovnávající metafora činí 14 % všech dokladů. Jejich jádrem je buď lexikalizovaná metafora, dále metafora biblická nebo bibli výrazně připomínající, nebo metafora uplatněná již v jiném díle Komenského.
    4.2 Jako dobová lexikalizovaná přirovnání hodnotíme tyto dva doklady: člověk osiřalý jest ... jakž se vůbec v přísloví říká, jako hrách u cesty... 434,18. Svou vsuvkou (jakž se ... říká) Komenský ostatně sám uvedené místo takto hodnotí. Druhý doklad zní člověk osiřalý jest ... jako onuce, o níž každý otírá nohu 434,19.
    3.2 Lexikalizované přirovnání se vyskytuje pouze jedno. Je skryto v celém bloku, proto je zdůrazňujeme proloženě: dítěte ... k školmistru jako k řezníku tele aneb hovádko do stáda vedou 262,22. Ve vzoru přirovnání se tu uplatňuje zcela lidový obraz.
    Pozornost chceme věnovat především Komenského kázáním, dále jeho Informatoriu školy mateřské – to zastupuje v materiálu našeho zkoumání spisy pedagogické –, dále útěšnému spisu O sirobě a Labyrintu. Již z výběru děl, kterými se chceme zabývat, je patrné, že budeme usilovat o určité srovnání, jak se přirovnání jako stylistický prostředek uplatňuje.


4. Typy přirovnání ve spisu O sirobě

    3.4 Přirovnávající metafory jsme mohli zjistit pouze dvě: začínající se ... vášničky ... zjevovati, kteráž jako mezi kvítím bodláčí za mladi vyplívati nejlépe 256,12; když se rozoumek ... jako z pupence kvítek rozvínati začíná. Oba doklady jsou jen jakýmsi pokračováním centrálního obrazu, v němž se vzdělávání dětí přirovnává k obdělávání sadu či zahrady.
    Po provedení excerpce daného jevu ve vybraných dílech Komenského se ukázal text kázání pro naši problematiku natolik určující, že jsme se rozhodli podřídit tomuto materiálu metodu práce nejen s ním, ale i s excerpty z děl dalších. [93]Těžiště kázání je v podrobné interpretaci evangelních textů zaznamenávajících v časovém sledu Kristovo zatčení, mučení, ukřižování i pohřbení. (Úvodní kázání, které naznačuje, jak jinak by bylo možno celý soubor homilií koncipovat, a zároveň zdůvodňuje, proč bylo výhodné řešit celou pašijovou problematiku sledem patnácti projevů, do svých zjištění nezahrnujeme. Bereme dále zřetel pouze na vlastní výkladové texty kázání, tedy nikoli na vstupní modlitby a na úvodní citace evangelií.)


3. Typy přirovnání v Informatoriu

    5.5 Metaforické přirovnání je v Labyrintu představováno více než polovinou všech dokladů: křesťany ... svět ... jako blázny ... zhrdá 388,7; moře vlnami takovými odevšad se válelo, že jsme jako po vysokých horách a hlubokých údolích jednak zhůru, jednak dolů chodili 297,2; vidím, že ... jako v krčmě žerou, pijí... 297,19; (má blízko již k uvedené přirovnávající metafoře). Někteří ... vnitřnosti jeji (tj. země, JH) jako krtice prorývajíce 292,11; blesk byl jako ... křišťál, smaragd a zefír 394,16; jako před očima jisté všecko to má 376,32; křesťané ... jako plní očí jsou, kudykoli v světě chodí 376,14; ženy ... že pod mocí mužů jako otrokyně nějaké zůstávati musejí 360,29; z toho zase sstupovati jsme jako do propasti 297,4; chodili mlčíc, tiše jako v přemyšlování 328,2; lidé ... někteří se po její ráně oduli jako puchýř 286,1; rohože se nám vydmou jako stodoly 296,6; lodí náše ... jako na proudě řeky tříšťka zmítati se počala 297,43; ty jsem ... jako s zamčenými usty seděti viděl 316,16
    Dříve než přistoupíme k formulaci závěrů, zařadíme přehlednou tabulku. Údaje uváděné v ní v procentech jsou zaokrouhleny na celé číslo. Sledujeme jím spíše vyjádření relativní frekvence výskytu než přísně statistické stanovení četnosti.
    5.3 Nelexikalizovaná přirovnání jsme zaznamenali čtyři: ušlechtilý jakýsi nástroj jako hodiny 373,19; viděl jsem před sebou svět tento jako nějaký ... hodinný nástroj 377,16; nesčíslné zástupy vidím jako mhla 282,5; svět jako před smradem před nimi (tj. křesťany, JH) nos zacpává 388,6.
    Lze tedy shrnout zjištěné výsledky asi takto: Ani přirovnání ani přirovnávající metafora nepředstavují v Komenského pašijových kázáních jazykový prostředek příliš originální nebo působivý. Co tomu brání, bylo již připomenuto.
    Lexikalizovaná přirovnání chápeme jako „ustálené a idiomatické pojmenování sloužící k označení a hodnocení (především) podobnostního vztahu mezi jménem (substantivem), určeným v konkrétním textu, a předem daným modelem“.[2]


Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00