Jak na věc


přirovnání oči

[97]5. Typy přirovnání v Labyrintu

    Vyskytuje se i několik dalších přirovnání s výrazy typu beránek, ovce, zrno, tedy s biblickými literárními symboly. Taková přirovnání však zařazujeme již do další skupiny, neboť jako celek nejsou stylizována po vzoru přirovnání biblických.
    5.1 V biblickém citátu se neobjevuje ani jedno přirovnání. V první části spisu s tím je možno počítat, ve druhé to však přece jen poněkud překvapuje. Pod vlivem bible je stylizováno také jen jediné: všude plno lidu jako hmyzu 279,18.
    Lexikalizovaná přirovnání chápeme jako „ustálené a idiomatické pojmenování sloužící k označení a hodnocení (především) podobnostního vztahu mezi jménem (substantivem), určeným v konkrétním textu, a předem daným modelem“.[2]


4. Typy přirovnání ve spisu O sirobě

    Po provedení excerpce daného jevu ve vybraných dílech Komenského se ukázal text kázání pro naši problematiku natolik určující, že jsme se rozhodli podřídit tomuto materiálu metodu práce nejen s ním, ale i s excerpty z děl dalších. [93]Těžiště kázání je v podrobné interpretaci evangelních textů zaznamenávajících v časovém sledu Kristovo zatčení, mučení, ukřižování i pohřbení. (Úvodní kázání, které naznačuje, jak jinak by bylo možno celý soubor homilií koncipovat, a zároveň zdůvodňuje, proč bylo výhodné řešit celou pašijovou problematiku sledem patnácti projevů, do svých zjištění nezahrnujeme. Bereme dále zřetel pouze na vlastní výkladové texty kázání, tedy nikoli na vstupní modlitby a na úvodní citace evangelií.)
    Pozornost chceme věnovat především Komenského kázáním, dále jeho Informatoriu školy mateřské – to zastupuje v materiálu našeho zkoumání spisy pedagogické –, dále útěšnému spisu O sirobě a Labyrintu. Již z výběru děl, kterými se chceme zabývat, je patrné, že budeme usilovat o určité srovnání, jak se přirovnání jako stylistický prostředek uplatňuje.
    a) Čtenář kteréhokoli spisu Komenského má dojem, že oblast přirovnání a metafory je v díle Komenského výrazně zastoupena. O metafoře to platí v plné míře, o přirovnání nikoli. Lze říci, že celkový dojem bohatosti metaforického přirovnání se automaticky, avšak zřejmě neoprávněně, přenáší na přirovnání.


2.3 Nelexikalizovaná přirovnání

    5.5 Metaforické přirovnání je v Labyrintu představováno více než polovinou všech dokladů: křesťany ... svět ... jako blázny ... zhrdá 388,7; moře vlnami takovými odevšad se válelo, že jsme jako po vysokých horách a hlubokých údolích jednak zhůru, jednak dolů chodili 297,2; vidím, že ... jako v krčmě žerou, pijí... 297,19; (má blízko již k uvedené přirovnávající metafoře). Někteří ... vnitřnosti jeji (tj. země, JH) jako krtice prorývajíce 292,11; blesk byl jako ... křišťál, smaragd a zefír 394,16; jako před očima jisté všecko to má 376,32; křesťané ... jako plní očí jsou, kudykoli v světě chodí 376,14; ženy ... že pod mocí mužů jako otrokyně nějaké zůstávati musejí 360,29; z toho zase sstupovati jsme jako do propasti 297,4; chodili mlčíc, tiše jako v přemyšlování 328,2; lidé ... někteří se po její ráně oduli jako puchýř 286,1; rohože se nám vydmou jako stodoly 296,6; lodí náše ... jako na proudě řeky tříšťka zmítati se počala 297,43; ty jsem ... jako s zamčenými usty seděti viděl 316,16
    4.2 Jako dobová lexikalizovaná přirovnání hodnotíme tyto dva doklady: člověk osiřalý jest ... jakž se vůbec v přísloví říká, jako hrách u cesty... 434,18. Svou vsuvkou (jakž se ... říká) Komenský ostatně sám uvedené místo takto hodnotí. Druhý doklad zní člověk osiřalý jest ... jako onuce, o níž každý otírá nohu 434,19.
    3.4 Přirovnávající metafory jsme mohli zjistit pouze dvě: začínající se ... vášničky ... zjevovati, kteráž jako mezi kvítím bodláčí za mladi vyplívati nejlépe 256,12; když se rozoumek ... jako z pupence kvítek rozvínati začíná. Oba doklady jsou jen jakýmsi pokračováním centrálního obrazu, v němž se vzdělávání dětí přirovnává k obdělávání sadu či zahrady.


[95]2.4 Přirovnávající metafora

    [94]Bereme-li v úvahu počet přirovnání-citátů i výskyt přirovnání stylizovaných jako přímý ohlas biblického textu, dojdeme k závěru, že více než polovina – 52 % – všech excerpovaných přirovnání patří v kázání k některým z uvedených dvou typů. Vliv bible je tu tak silný jako v žádném dalším díle, které je v této studii předmětem našich zjištění.
     4.4 Přirovnávající metafora je reprezentována pouze jediným dokladem: manželství ... tím svazkem toho rozvázáním jako břímě z něho sňal 443,25. Spojení sejmouti břímě z někoho možno v tomto významu považovat i z dobového hlediska za lexikalizované.
    b) Je dáno žánrem i tématem, do jaké míry vybírá autor pro dané dílo biblické citáty obsahující přirovnání nebo uplatňuje přirovnání stylizovaná pod vlivem bible.
    5.3 Nelexikalizovaná přirovnání jsme zaznamenali čtyři: ušlechtilý jakýsi nástroj jako hodiny 373,19; viděl jsem před sebou svět tento jako nějaký ... hodinný nástroj 377,16; nesčíslné zástupy vidím jako mhla 282,5; svět jako před smradem před nimi (tj. křesťany, JH) nos zacpává 388,6.


1. Charakter materiálu a metoda práce

    Z celkového počtu dokladů je pouze jedna pětina – 20 % – přirovnání nelexikalizovaných. Jde o tyto případy: Kristus ... jako buřič a ruhač odsouzen byl 191; (nikoli ve smyslu „jakožto buřič“). Prosil za toho oběšeného jako za dar zvláštní 230; (ve smyslu „aby mu bylo tělo oběšeného darováno“). Odmísil ho Pán a ... jako hříšníka nečistého z ráje, vyhnal 117; roucha svá na cestu ... stlali, aby se jako po kobercích rozestřených ubíral 85; moudrosti boží ... proti porušitedlnosti smrti jako ohražení užila 79; vězeli jsme všickni jako v okovách 221; chrám byl uprostřed odevřený jako nějaký široký plac pod nebem 95; Krista jako zločince svázali 152; (opět nikoli ve smyslu „jakožto zločince“). Mohli vzhlédati ... v umyvadle tom jako v zrcadle 117. Lze říci, že nelexikalizovaná přirovnání uplatněná v kázáních jsou ve svém celku nenápaditá, a proto i málo působivá. Je to jistě konstatování zarážející, ale s podobným výsledkem se setkáváme i v ost
    4.1 V biblickém citátu se přirovnání nevyskytuje ani v jednom případě. Bibli však připomíná přirovnání, v němž se uplatňuje výraz svíce jako literární symbol: vdova ... aby jako svíce ctnostem se třpytěla 446,5.


3. Typy přirovnání v Informatoriu

    Kázání jsme zvolili proto, že Komenského homiletice byla zatím věnována jen nepatrná pozornost. Z celého souboru homilií jsme se omezili pouze na 15 pašijových kázání (s. 61–238 Kašparova vydání).[1] Jedním z důvodů této naší volby bylo i to, že jsme chtěli sledovat vztah uvedených kázání k textu bible, a to alespoň v oblasti předmětu našich výkladů. Vlivu biblického textu na prózu Komenského jsme si z různých aspektů všímali v mnoha ze svých dřívějších studií. Došli jsme k několika dílčím závěrům a ke zjištění obecnější platnosti. Jedním z nich bylo, že na prozaické dílo Komenského měly vliv především texty starozákonní a jejich stylizace. V pašijových kázáních se však ve velké míře uplatňuje i vliv Nového zákona. Stopovat tento vliv je jedním z vedlejších cílů této studie.
    5.2 Lexikalizované přirovnání jsme v Labyrintu nezaznamenali. I to je poněkud zarážející, uvážíme-li, že k jevu námi sledovanému jsme v díle našli 30 dokladů.
    e) Čím je dílo vzdálenější tematice náboženské (např. Informatorium, Labyrint), tím více se obrazné vyjadřování přesouvá z oblasti přirovnání do oblasti přirovnávající metafory a metaforického přirovnání.
    Dříve než přistoupíme k formulaci závěrů, zařadíme přehlednou tabulku. Údaje uváděné v ní v procentech jsou zaokrouhleny na celé číslo. Sledujeme jím spíše vyjádření relativní frekvence výskytu než přísně statistické stanovení četnosti.
    2.1 Všech přirovnání s konstrukčními schématy „A jako B“, „A jak B“ je v pašijových kázáních 44. Více než jedna čtvrtina (14) z tohoto počtu připadá na přirovnání uplatněná v citátech bible; ta zde neuvádíme.


Přirovnání v české próze J. A. Komenského

    3.2 Lexikalizované přirovnání se vyskytuje pouze jedno. Je skryto v celém bloku, proto je zdůrazňujeme proloženě: dítěte ... k školmistru jako k řezníku tele aneb hovádko do stáda vedou 262,22. Ve vzoru přirovnání se tu uplatňuje zcela lidový obraz.
    Ze spisů útěšných má toto dílo svým rozsahem k Informatoriu nejblíže. To dobře navozuje možnost srovnávání. Pro svůj výklad jsme v něm však našli pouze 5 dokladů. To značně zkresluje statistický přehled, v němž jeden doklad pak představuje 20 % z celkového počtu.


Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2019
cache: 0000:00:00