Jak na věc


přeprava nadměrného nákladu videa

NEJlépe hodnocené související články

    ÚROVŇOVÉ KŘIŽOVATKYNa úrovňových křižovatkách je průjezd nadměrných a nadrozměrných nákladů nejvíce ovlivněn nevyhovujícími poloměry nároží křižovatek. U nároží se volí co nejmenší poloměry z důvodu minimalizace prostorových nároků. To je ovlivněno také umístněním přechodů pro chodce v co nevětší blízkosti křižovatky.Nejen na úrovňových, ale také okružních křižovatkách se nacházejí prvky, které komplikují průjezd souprav. Jedná se zejména o dělicí ostrůvky, které významně ztěžují přepravu. Dále to je dopravní značení, stožáry veřejného osvětlení, zábradlí, okrasné prvky, zeleň, případně další nemobilní prvky.Veřejné osvětlení přináší obdobné komplikace, jak bylo uvedeno v odstavcích o dopravním značení. Stožáry osvětlení jsou umisťovány v blízkosti komunikace. Toto umístnění a další ostatní prvky jako jsou nedemontovatelná zábradlí, která brání průjezdu nákladu a další zmíněné prvky na trase velice ztěžující přepravu, nejen časově při vlastním průjezdu, ale také při samotném trasování.


VOD-KA 2019 letos po jednadvacáté

    ZÁVĚRVe článku je popsána problematika průjezdu nadměrných nákladů po pozemních komunikacích na jejich častých trasách. Vyzdviženy jsou problematická místa a prvky při průjezdu nákladů. Poukázány jsou také těžkosti, se kterými se musí společnosti a firmy zabývající se touto přepravou při výběru trasy, nebo samotné přepravě potýkat. České výrobky disponují konkurenceschopným potenciálem v rámci kvality i ceny ve srovnání s výrobky se zemí EU, nebo zemí celého světa. Komplikace při přepravách těchto nákladů, ať již se jedná o problematiku na pozemních komunikacích, nebo také nutné podepírání mostních objektů negativně ovlivňuje cenu přepravy a tím snižuje konkurence schopnost podniků, kteří tyto výrobky vyrábějí.Změnit tuto skutečnost by měla právě inicializace a vytvoření páteřových tras a předpisů, které by stanovovaly prostorové parametry komunikací a parametry mostních objektů. Zmíněné trasy by byly uzpůsobeny pro tento typ přepravy. Nemělo by docházet k situacím, jako jsou například
    Strojírenství a průmysl mají v České republice dlouholetou tradici. Zmíněná odvětví produkují často výrobky, které svými rozměry i hmotností můžeme požadovat za nadstandardní. Výrobky je nutné přepravit z místa výroby na místo určení, nebo jejich kompletaci. Železniční přepravu nelze vždy využít vzhledem k průjezdným průřezům a poloměrům oblouků. Vodní přeprava je v našich podmínkách také obtížně využitelná. Z tohoto důvodu je přeprava nadměrných a nadrozměrných nákladů uskutečňována za pomocí speciálních vozidel po trasách pozemních komunikací.


Problematika přeprav nadměrných a nadrozměrných nákladů po pozemních komunikacích

    LITERATURA:[1] European Best Practice Guidelines for Abnormal Road Transports. European Commission Directorate - General for Energy and Transport, 2006. [cit. 2013-01-30]. Dostupné z: http://ec.europa.eu/transport/road_safety/vehicles/doc/abnormal_transport_guidelines_en.pdf [2] MAHDALOVÁ, I., PETRŮ, J., Nadměrná přeprava v podmínkách České republiky. Silniční obzor. 2011, roč. 72, č. 12, s. 355-358. ISSN 0322-7154.[3] PETRŮ, J., ZEMAN K., KRAMNÝ, J. Problematika nadměrných a nadrozměrných nákladů na častých trasách těchto přeprav, In: Dopravná infraštruktúra v mestách, 8. Medzinárodná konferencia [CD]., Žilina: Žilinská univerzita v Žilině, Stavebná fakulta, 2012. ISBN 978-80-554-0577-3.[4] PETRŮ, J., ZEMAN K., KRAMNÝ, J. Prověření průjezdu okružních křižovatek při přepravě nadměrného nákladu, In: Sborník prací k mezinárodní konferenci STRUCTURA 2012, Ostrava: Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava, Fakulta stavební, 2012, s. 179-184. ISBN 978-80-2879-4.[5] PETRŮ, J., ZEMA


NEJčtenější souvisejicí články (v posledních 30-ti dnech)

    PROBLEMATIKA PODJEZDNÝCH VÝŠEKNa častých trasách nadměrných a nadrozměrných nákladů se přepravci setkávají s problematikou podjezdných výšek. Jedná se především o podjezdy pod mostními objekty, mýtnými branami, elektrickými rozvody a jiným vedením. Tyto mnohdy nevyhovující podjezdné výšky omezují průjezd nákladu na jednotlivých komunikacích a mnohdy vyžadují asistenci jiných subjektů, případně jsou přepravci nuceni vybrat jinou trasu.Mýtné brány jsou standardně konstruovány na podjezdnou výšku 5,50 m. Výška je mnohdy nevyhovující i přes použití nejmodernějších podvalníků, které umožňují výškovou manipulaci s nákladem. Na silniční síti nalezneme i úseky mýtných bran, které jsou uzpůsobeny pro podjezd nadměrnou soupravou. Na místech, která nejsou takto uzpůsobena, lze mýtné brány demontovat. [5] Tato služba je ale zpoplatněna a její cena je orientačně stanovena na 63 000 Kč bez DPH.Podjezd pod elektrickým, nebo trakčním vedení vyžaduje v mnoha případech asistenci subjektů. Vedení napětí


NEJdiskutovanější související články

    Zmíněné výšky většinou nevyhovují při plánování přepravní trasy a nastává zde nutnost výběru jiné komplikovanější trasy.OKRUŽNÍ KŘIŽOVATKYS okružními křižovatkami se na našich komunikacích setkáváme velice často. Okružní křižovatka má za účel zklidnit a zbezpečnit dopravu. Ovšem při návrhu tohoto typu křižovatek z pravidla nebývá myšleno na přepravu nadměrných a nadrozměrných nákladů na jejich častých trasách.Za problematické můžeme především označit parametry poloměrů na vjezdu/výjezdu, její geometrické uspořádání, nebo samotná velikost okružní křižovatky. Komplikace při přepravě jsou často způsobeny zvýšeným středovým ostrovem a dělicími ostrůvky křižovatky.Příkladem problematického průjezdu na častých trasách nadměrných a nadrozměrných nákladů je okružní křižovatka v Litomyšli. Na obr. 4 je znázorněn průjezd nadměrné soupravy přes tuto okružní křižovatku. Průjezd byl vymodelován v programu AutoTURN. Model vozidla bylo vyhotoveno na základě parametrů této soupravy.Průjezd a znázorněn


NIBE F730: nové ventilační tepelné čerpadlo pro energeticky šetrné budovy

    V 80. letech 20. století, byly vybrané trasy na pozemních komunikacích uzpůsobeny tak, aby vyhovovaly převozu vojenské techniky. Tyto koridory z velké části korespondovaly s trasami pro převoz nadměrných a nadrozměrných nákladů. Po odchodu naší země z Varšavské smlouvy a po odsunu sovětských vojsk se postupně upustilo od sledování průchodnosti bývalých armádních přepravních koridorů. [2]V době socialismu, kdy v republice byla velká část majetku v rukou státu a soukromé vlastnictví nebylo bezvýhradně respektováno. Průjezd nadrozměrného nákladu se nezřídka zajišťoval operativně na místě, demontáž a následná zpětná montáž dopravních značek, svodidel, oplocení, sloupů veřejného osvětlení nebo trolejového vedení nepředstavovala zásadní právní ani časový problém. Prostorové zajištění trasy se provádělo pouze s ohledem na existující budovy, mosty a podjezdy. Ostatní příslušenství bylo možné operativně odstranit a často se subjekty, jejichž zařízení vadila při průjezdu, předem ani nejednalo. [
    NADMĚRNÝ A NADROZMĚRNÝ NÁKLAD, HISTORIE A SOUČASNOSTNesmíme opomenout, že k nadměrné a nadrozměrné přepravě nepatří jen výrobky ze strojírenství a průmyslu, ale také různé samohybné a stavební stroje, jeřáby, které překračují svoji hmotností či rozměry maximální standardně povolené limity.

Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00