Jak na věc


pěstouni

Měsíční odměna pěstouna na přechodnou dobu:

    Zájemci o náhradní rodinnou péči musí osobně navštívit příslušné oddělení SPOD na obecním úřadě, kde vyplní základní formuláře a projdou vstupním prověřením, aby se zjistilo, zda mají uchazeči k výkonu pěstounství vhodné předpoklady. Následuje ověření zdravotní způsobilosti, majetkových poměrů a zjištění trestní bezúhonnosti.  Příslušný pracovník SPOD provede místní šetření, což znamená, že vás navštíví u Vás doma, aby se přesvědčil, že jsou zde podmínky způsobilé pro přijetí dítěte do náhradní rodinné péče. Vše by nemělo trvat déle než 30 dnů. Pokud je vše v pořádku, je uchazeč zařazen do evidence zájemců o náhradní rodinnou péči.
    Pěstouny se mohou stát nejen manželé, ale také partnerský pár či jednotlivec. Je možné, že pěstounství prověří pevnost vašeho svazku, proto je důležité, aby s přijetím dítěte souhlasila celárodina, včetně biologických dětí a nejbližších příbuzných, prarodičů.
    Všichni ti, kteří se zvládnou starat o cizí dítě a dokážou ho citově přijmout i se všemi jeho obtížemi, zvláštnostmi a potřebami. Jejich hlavní motivací musí být pomoc dítěti, nikoli uspokojení vlastních potřeb. Dokážou dítě mít rádi, aniž by měli touhu jej vlastnit, respektují vztah dítěte k jeho původní biologické rodině. Chápou, že jsou jeho náhradním rodičem po dobu, kdy vlastní rodina dítěte péči o něj nezvládá – ať je to pár měsíců, několik let, nebo celé jeho dětství. Jsou ochotni spolupracovat se sociální pracovnicí dítěte, případně dalšími odborníky. Je-li to pro dítě bezpečné, umožňují dítěti udržovat kontakt s jeho biologickou rodinou.


uživatelský obsah - vždy jako první článek!!!

    Pěstouni jsou lidé, kteří chtějí nejen nabídnout pomocnou ruku, ale také ji přiložit k dílu. Chtějí doprovodit dítě na jeho cestě do dospělosti, pomoci mladým lidem postavit se na vlastní nohy, či jen někomu dalšímu předat své zkušenosti a nabídnout místo u stolu i ve svém srdci.
    Součástí posuzování uchazečů o pěstounskou péči je také zhodnocení materiálního zázemí rodiny, které by mělo být stabilní. Částky na úhradu potřeb dětí jsou ve formě příspěvku a nepokryjí všechny náklady spojené s dítětem v pěstounské péči, proto je důležité, aby byla finanční situace rodiny vyrovnaná. Ideální je, pokud máte možnost dítěti zajistit samostatný pokoj, ale není to podmínkou. Důležité je také okolní prostředí přátelské k dětem, s možností bezpečného vybití jejich nadměrné energie. Vzhledem k tomu, že děti v pěstounské péči častěji navštěvují specializovaná pracoviště, poskytující odborné poradenství, je vhodné, aby rodina měla možnost individuální dopravy.


Od roku 2018 činí měsíční příspěvek na dítě:

    Pěstounství je jako služba ohroženým dětem samozřejmě finančně podpořena. Nynější podmínky ve formě finančního příspěvku na potřeby dítěte a zajištění doprovodných služeb napomáhají pěstounům v péči o svěřené děti. Je tedy v pořádku, pokud uvažujete o tom, že by se pěstounství stalo vaší profesí. Ovšem – a v tom je ten háček – neměla by to být motivace jediná. Opakované zkušenosti dokazují, že pěstouni, které zajímá především stabilní zdroj příjmů, pak stejně brzy práci ukončí, je pro ně příliš náročná, pokud je sama o sobě netěší a nenaplňuje.
    Další podporovanou formou pěstounství je péče na přechodnou dobu, kdy je dítě pěstounem přijato na maximální dobu jednoho roku. Pěstounská péče na přechodnou dobu je určena dětem, které potřebují pomoc pěstounů jen na několik týdnů či měsíců. Je vhodná například pro děti, u nichž je zřejmé, že se brzy budou moci vrátit do své rodiny, nebo naopak, u nichž je jisté, že se do rodiny nevrátí a budou osvojeny. V takovém případě se pěstouni o dítě starají do doby, než je tzv. „právně volné“ a převezmou si ho noví rodiče – osvojitelé. Dalším účelem pěstounské péče na přechodnou dobu je poskytnutí pomoci dětem, které se ocitnou v krizové situaci. Pěstoun je speciálně vyškolen k okamžitému přijetí dítěte a zajištění jeho komplexní péče do doby, než tým odborníků pomůže původní rodině zajistit bezpečné prostředí pro návrat dítěte domů, nebo zajistí alternativní trvalé řešení jeho situace (například péči příbuzných, osvojení či dlouhodobou pěstounskou péči).


Pěstounství - otázky a odpovědi

    Nelze říct, že je některý typ vzdělání či profese pro pěstounství vhodnější, důležité jsou spíše osobnostní předpoklady, zejména psychická odolnost a empatie. Je důležité zvažovat také věk a názory vlastních biologických dětí. Musí být součástí celé situace, o pěstounství by měly spolurozhodovat a mít slovo také v představách o přijímaném dítěti, jakmile jsou toho přiměřeně k věku schopny. Není vhodné své biologické děti postavit před hotovou věc, tím bychom jim mohli velmi ublížit.
    Nárok na dávku při ukončení pěstounské péče má fyzická osoba, která byla ke dni dosažení zletilosti v pěstounské péči, a to ke dni zániku nároku této osoby na příspěvek na úhradu potřeb dítěte.
    Poté se potenciální náhradní rodiče mohou s dítětem seznámit v jeho prostředí. Podle věku dítěte se po nějakou dobu pěstoun a dítě vzájemně seznamují, zvykají si na sebe a ve vhodnou chvíli dítě přechází do nové rodiny.V některých případech jde o okamžité zajištění bezpečného prostředí pro dítě, pak seznamovací doba odpadá. Pěstouni by měli mít k dispozici veškeré dostupné informace o dítěti a jeho minulosti, stejně jako doporučení, jak nejlépe napomáhat jeho zdárnému rozvoji.
    Nesmí mít rasové nebo jiné předsudky. Pěstoun na přechodnou dobu by měl mít ujasněnu motivaci k péči o děti a naplněné rodičovské potřeby (pěstounská péče není osvojení dítěte).


Příspěvek při ukončení pěstounské péče

    Přípravu zájemců o náhradní rodinnou péči zajišťuje Krajský úřad prostřednictvím pověřených osob. Jde o speciální školení pro náročnou práci s dětmi s nejrůznějšími specifickými potřebami. Záleží na typu náhradní rodinné péče, jak dlouho tato příprava trvá. Je celkem běžné, že zájemce čeká na status pěstouna 1 – 2 roky. Jakmile je proces u konce a zájemce splnil všechny potřebné náležitosti dle zákonných norem, čím získal status žadatele a je zařazen do evidence krajského úřadu.
    Pokud máte touhu realizovat ještě nějaké ambice ve svém dosavadním zaměstnání, zvažte jejich slučitelnost s intenzivní péčí o přijaté dítě. Možná pomůže, když odložíte pěstounství o několik let.
    Mnoho lidí se rozhodne stát se pěstouny ve chvíli, kdy jejich vlastní děti opouští nebo již opustily hnízdo a oni se cítí ještě dostatečně silní k tomu, využít své rodičovské dovednosti pro další potřebné dítě. Je to období k pěstounství velmi vhodné, neboť takoví pěstouni již mají bohaté zkušenosti s výchovou vlastních dětí. Navíc mají již naplněné vlastní rodičovské potřeby a nebudou do přijatých dětí promítat své ambice a vlastní sny. Střední životní věk je velmi vhodným právě pro pěstounství na přechodnou dobu, zejména pro ty, kdo si již netroufnou přijmout malé dítě s perspektivou péče až do jeho dospělosti. Pěstounství je však otevřené komukoli, kdo cítí dostatek sil i zkušeností pro toto poslání.


Zájemci - Náhradní rodinná péče

    Většina dětí zůstává v pěstounské rodině několik let, případně až do své dospělosti, protože zlepšení podmínek v původní biologické rodině dítěte se i přes snahu sociálních pracovníků z různých příčin nedaří. V řadě případů se jedná již o děti starší či dospívající, které díky pěstounské péči nemusí vyrůstat v dětských domovech.
    Důvody, proč se lidé stávají pěstouny, jsou jak citové, tak racionální. Měly by být vedeny touhou pomoci dítěti naplnit jeho potřeby a zajistit mu bezpečné prostředí pro jeho vývoj. Důležitost správné motivace se ukáže velmi brzy po přijetí dítěte.
    V každém kraji také působí pověřené organizace realizující podpůrné služby a další programy pro náhradní rodiny, tzv. doprovázející organizace. Od těchto organizací získá rodina svého klíčového pracovníka, který rodinu pravidelně navštěvuje a pomáhá řešit všechny obtíže, se kterými se rodiče či děti mohou potýkat. V rámci dohody o výkonu pěstounské péče má rodina mj. nárok na krátkodobé i dlouhodobé odlehčovací služby a na zprostředkování odborné pomoci.


Pěstounská péče na přechodnou dobu

    Rozhodnutí stát se pěstouny s sebou nese i ovlivnění vlastní kariéry. Je pravděpodobné, že svou dosavadní práci bude nový pěstoun muset omezit, možná zcela opustit, bude-li to v zájmu přijatého dítěte. U pěstounů na přechodnou dobu se očekává, že se pěstounství stane jejich hlavní profesí. Pěstoun na přechodnou dobu musí disponovat velkými rodičovskými dovednostmi, vysokou mírou otevřenosti a časovou flexibilitou.
    Odměna je projevem společenského uznání osoby pečující o dítě v pěstounské péči. Nárok na odměnu má osoba pečující o dítě a také osoba v evidenci, tedy pěstoun na přechodnou dobu.
    Zejména bezdětní lidé se častěji než pěstouny stávají osvojiteli. Osvojení, známé jako adopce, je další z forem náhradní rodinné péče. Svou roli zde hraje odlišná motivace žadatelů – naplnění vlastních rodičovských potřeb, touha vychovat dítě k „obrazu svému“. Pěstounská péče je svazek o něco volnější, a tak jejich touhy mohou zůstat nenaplněny.
    Jedná se o jednorázovou dávku, jejímž účelem je přispět na nákup potřebných věcí pro dítě, přicházející do náhradní rodinné péče. Výše příspěvku je stanovena pevnými částkami podle věku dítěte od 8 do 10 tisíc Kč. Tato dávka není určena přechodným pěstounům.


Žadatelé - Jak se stát pěstounem

    Krajský úřad shromažďuje v evidenci nejen data připravených žadatelů o náhradní rodinnou péči, ale přijímá také informace o dětech, pro které se hledá náhradní rodina. Jakmile se objeví takové dítě, krajský úřad pro něj začne vyhledávat mezi schválenými žadateli tu nejvhodnější rodinu či osobu. Jakmile je vybrán nejvhodnější náhradní rodič pro konkrétní dítě, je osloven a v případě zájmu seznámen se základními údaji o dítěti.
    Rodina je po celou dobu výkonu náhradní rodinné péče doprovázena odbornými pracovníky, kteří jí poskytují pomoc a podporu a zároveň zajišťují, aby se v ní dítěti dobře dařilo.
    Nárok na příspěvek na zakoupení osobního motorového vozidla má pěstoun pečující nejméně o 3 děti včetně zletilých nezaopatřených dětí, jež zakládají osobě pečující nárok na odměnu pěstouna, pokud zakoupila osobní motorové vozidlo nebo zajistila nezbytnou celkovou opravu motorového vozidla a toto vozidlo nepoužívá pro výdělečnou činnost. Výše příspěvku na zakoupení motorového vozidla činí 70 % pořizovací ceny motorového vozidla, nebo prokázaných výdajů na opravy, nejvýše však 100 000 Kč. Součet těchto příspěvků poskytnutých osobě pečující v období posledních 10 kalendářních let před podání žádosti nesmí přesáhnout 200 000 Kč.

Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00