Jak na věc


osobnostně sociální rozvoj předškolních pedagogů m

Výzva č. 02_19_077 Podpora dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami

    Aktivity jsou zaměřeny na osobnostně profesní rozvoj pedagogů prostřednictvím dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků, vzájemného setkávání a sdílení zkušeností pedagogů a odborníků z praxe, na pomoc školám a školským výchovným a ubytovacím zařízením při společném vzdělávání žáků a studentů, a to možností personálního posílení o školního asistenta, školního psychologa, speciálního pedagoga, sociálního pedagoga. Dále jsou podporovány aktivity spolupráce škol a zaměstnavatelů, kariérové poradenství žáků, projektové dny a aktivity rozvíjející metody výuky s využitím ICT a doučování žáků ohrožených školním neúspěchem.
    "Je na zvážení školy, na co konkrétně využije finanční prostředky při realizaci projektu. Výzva ani Pravidla nenařizují, co lze či nelze z finančních prostředků zakoupit.
    Podpora bude směřovat i do předškolního vzdělávání, a to zejména na financování aktivit, které mají usnadnit nástup dětí ze socioekonomicky znevýhodněného a současně kulturně odlišného prostředí do mateřských škol a zároveň dětem i rodičům pomoci v adaptačním období po nástupu dětí do mateřské školy. Nově si žadatelé budou moci ze seznamu povinně volitelných aktivit vybrat tzv. aktivitu Spolupráce ZŠ a MŠ při přechodu dětí mezi stupni vzdělávání.


Výzva: 02_18_046 Implementace místních akčních plánů I

    Tato výzva je zaměřena na podporu mateřských, základních a středních škol především ve vztahu vytváření inkluzivního prostředí škol a k začleňování dětí a žáků s odlišným mateřským jazykem (dětí s OMJ). Realizace projektů přispěje k sociální soudržnosti, chápání a respektování sociokulturní rozmanitosti a vztahu k okolnímu prostředí, k porozumění a toleranci odlišných kultur.
    Žadatelé Mateřské, základní, střední školy uskutečňující vzdělávání na území hl. m. Prahy mohou podat v této výzvě pouze jednu žádost o podporu. Žadatelé Hlavní město Praha a Městské části hl. m. Prahy mohou podat více žádostí.  
    Cílem podporovaných aktivit je naplnění specifického cíle 2 prioritní osy 4 OP PPR: Zvýšení kvality vzdělávání prostřednictvím posílení inkluze v multikulturní společnosti. Výzva je zaměřena na podporu mateřských, základních a středních škol především ve vztahu k vytváření inkluzivního prostředí škol a k začleňování dětí a žáků s odlišným mateřským jazykem (dětí s OMJ). Realizace projektů přispěje k sociální soudržnosti, chápání a respektování sociokulturní rozmanitosti a vztahu k okolnímu prostředí, k porozumění a toleranci odlišných kultur.


Výzva: 02_16_032 Budování kapacit pro rozvoj škol II

    Ministerstvo výzvou „Podpora aktivit integrace cizinců na území ČR v roce 2019“ podporuje vzdělávání dětí a žáků-cizinců, a tím přispívá k jejich snazší integraci do české společnosti. Podporovány jsou projekty zaměřené zejména na zvyšování úspěšnosti dětí a žáků-cizinců v předškolním a základním vzdělávání, na integrační mimoškolní vzdělávací aktivity, zvyšování efektivity vzdělávání v oblasti českého jazyka, odstraňování kulturních bariér, zvyšování kompetencí odborných pracovníků v oblasti vzdělávání dětí a žáků-cizinců a na podporu spolupráce rodiny a školy. Výzva není určena na přímou výuku českého jazyka v základních a mateřských školách.
    Pokud budou výstupy jednotlivých šablon dosaženy v době realizace projektu a schváleny ze strany poskytovatele dotace, považuje se dotace za použitou v souladu s rozhodnutím o poskytnutí dotace bez ohledu na to, co za ni bylo skutečně příjemcem dotace pořízeno. Budou-li z dotace pořízeny např. didaktické pomůcky, IT technika, audiovizuální technika, kancelářské vybavení, aj., je to z hlediska rozhodnutí o poskytnutí dotace v pořádku."
    Naplňování cíle dané výzvy se uskuteční podporou níže uvedených aktivit, které byly převedeny do jednotkových nákladů (jednotek). Závazné vymezení podporovaných aktivit a navazujících jednotek je uvedeno v příloze č. 1 textu výzvy.
    Metodicko-didaktické publikace a pracovní sešity pro pedagogy, kariérové poradce, asistenty a rodiče zaměřené na rozvoj kariérového poradenství a podporu rozvoje gramotností s akcentem na čtenářskou a matematickou gramotnost:


MŠMT plánuje v roce 2018 vyhlásit z Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání celkem 20 výzev na podporu výzkumu a vývoje, vysokého i regionálního školství:

    Základní a střední vzdělávání (3.1.1 Třídní projekt jednorázový pro 1 třídu, 3.1.2 Třídní projekt dopolední/odpolední, jednorázový pro 1 třídu, 3.1.3 Mezitřídní projekt dopolední/odpolední, jednorázový pro max. 4 třídy, 3.1.4 Půlroční (kontinuální) projekt pro 1 třídu3) - metodické publikace
    Nové! Řídicí orgán OP VVV zveřejnil ve výzvě č. 02_18_65 a 02_18_66 Šablony pro SŠ a VOŠ II videotutoriál k pravidlům pro zadávání veřejných zakázek v rámci realizace zjednodušených projektů (šablon). Videotutoriál je umístěn přímo u výzev v části Základní informace u výzvy č. 02_18_65 ZDE a u výzvy č. 02_18_66 ZDE. 
                                          
    Metodicko-didaktické publikace pro pedagogy, asistenty a rodiče zaměřené na podporu žáků ohrožených školním neúspěchem a rozvoj potenciálu každého žáka:


Výzvy č. 02_18_065 a 02_18_066 Šablony pro SŠ a VOŠ II

    Rozvojový program Podpora vzdělávání cizinců ve školách je určen na podporu dětí a žáků - cizinců v povinném předškolním a základním vzdělávání uvedených v § 20 školského zákona. Jeho cílem je přispět právnickým osobám vykonávajícím činnost mateřských škol, základních škol a víceletých gymnázií (v odpovídajících ročnících) zapsaných v rejstříku škol a školských zařízení (dále jen „právnická osoba“) na částečnou úhradu, popřípadě krytí zvýšených nákladů souvisejících s poskytováním vzdělávání dětem a žákům-cizincům k usnadnění jejich integrace do naší společnosti a vzdělávacího systému České republiky.
    Dotace je určena … na zvýšené náklady na školní potřeby a učebnice, pokud jsou podle školského zákona poskytovány bezplatně, na učební pomůcky, pokud ke zvýšení těchto výdajů došlo v souvislosti s poskytováním povinného předškolního a základního vzdělávání dětem a žákům-cizincům.


Rozvojový program Podpora vzdělávání cizinců ve školách (Č. j.: MSMT- 28 283/2018) a výzva „Podpora aktivit integrace cizinců na území ČR v roce 2019“ (Č. j.: MSMT-27426/2018-1)

    Výzva podpoří aktivity vedoucí ke zvýšení kompetencí pedagogických pracovníků škol při realizaci tranzitních programů nebo ucelených programů připravujících na samostatný způsob života, jejichž cílem je pomoci mladým lidem získat zkušenosti v oblasti pracovního života a zvýšit jejich šance na získání zaměstnání po ukončení školní docházky, a to prostřednictvím systematické práce zaměřené na rozvoj klíčových pracovních a sociálních dovedností, které zároveň odpovídají i potřebám zaměstnavatelů. Současně budou podpořeni pedagogičtí pracovníci při práci s dětmi s problémovým chováním a psychosociální emoční zátěží, a to prostřednictvím vzdělávání a metodické podpory. Výzva umožní i rozšíření spektra služeb školských zařízení pro výkon ústavní a ochranné výchovy vedoucích k prevenci institucionalizace a zkrácení pobytu dítěte v systému ústavní péče a ochranné výchovy.
    Dotaci lze žádat na některou z uvedených tematických oblastí, které se mohou vzájemně prolínat: tvorba vzdělávacích programů a výukových metod přizpůsobených individuálním vzdělávacím potřebám dětí a žáků-cizinců, tvorba metodických a výukových materiálů a učebních pomůcek pro pedagogické pracovníky, zvyšování úspěšnosti dětí a žáků-cizinců v předškolním a základním vzdělávání, integrační mimoškolní volnočasové aktivity, například sportovní, kulturní, umělecké či společenské, zvyšování kompetencí odborných pedagogických i nepedagogických pracovníků v oblasti vzdělávání dětí a žáků-cizinců, podpora spolupráce rodiny a školy v oblasti vzdělávání dětí a žáků-cizinců.
    V prevenci školní neúspěšnosti má tato výzva pomoci například prostřednictvím doučování žáků ohrožených školním neúspěchem, včetně doučování vrstevnického. Podpořen může být i průvodce pro žáky, tzv. starší kamarád.

Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00