Jak na věc


olomoucin

Vicepremiér A. Babiš navštívil centra ELI a HiLASE

    32 5.4 Testovaní připravených CDK inhibitorů Kinázový inhibiční test Na základě tohoto testu byly určeny hodnoty IC 50 pro látky 1 a 2. IC 50 vyjadřuje koncentraci inhibitoru, při které je aktivita daného enzymu 50%. Tyto hodnoty jsou srovnány s dalšími 2,6,9-trisubstituovanými inhibitory. Výsledky ukazují, že obě látky 1 a 2 jsou účinnými inhibitory CDK2/cyklin E. Hodnota IC 50 u látky 1 byla 0,033 µm ( Obr. 18 ) a u látky 2 0,051 µm. Obr. 18: Graf závislosti kinázové aktivity CDK2/cyklin E na koncentraci testované látky 1, kde IC 50 je 0,033 µm. Obr. 19 : Srovnání kinázového inhibičního testu na CDK2/cyklin E R-roskovitinu (IC 50 = 0,162 µm) a látky 1 (IC 50 = 0,033 µm)


UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Přírodovědecká fakulta Katedra biochemie

    29 4.4 Testovaní připravených CDK inhibitorů Kinázový inhibiční test Reakce byla prováděna v 96-ti jamkové mikrotitrační destičce s kulatým dnem. Testované látky byly naředěny 5 mm HCl a destilovanou vodou na požadovanou koncentraci 10 mm. Do jamek, začínající jamkou B2, bylo napipetováno 2 µl testované látky, 1 µl roztoku histonu, 1 μl enzymu CDK2/cyklin E a 1 μl destilované vody. Reakce se poté nastartovala přidáním 5 µl 2x reakčního pufru a destička se nechala inkubovat 40 minut při 30 C za mírného třepání. Po inkubaci se reakce zastavila přidáním 5 µl 3% kyseliny fosforečné. Po protřepání se z každé jamky odebralo 5 µl na fosfocelulosový papír P-81 o potřebné velikosti s předem připravenou mřížkou. Po zaschnutí (5 minut) se destička 3x promyla 200 ml promývacím roztokem kyseliny fosforečné. Poté se fosfocelulosový papír opláchl 96% etanolem a po zaschnutí byl zabalen do potravinové fólie. Fosfocelulosový papír byl exponován přes noc v kazetě s ci
    Pojďte se podívat do rozkvetlého světa rostlinnýh hormonů! Čeští vědci jsou v tomto oboru vynikající podobně jako naši hokejisté. Víc v pořadu Planeta Věda v neděli na ČT24 v 18:05 a ve čtvrtek na ČT2 v 18:25. Náměty, podněty a připomínky zasílejte na planetaveda@ceskatelevize.cz


Velký lékařský slovník online...

    14 U neurogenerativních poruch nervového systému, jako Alzheimerova choroba či amyotrofní laterární skleróza, dochází k deregulaci CDK5, který je za normálních okolností aktivovaný proteiny p35 a p39. Při onemocnění dochází k přeměně těchto proteinů na proteiny p25 a p29, které s CDK5 fosforylují cytoskeletální proteiny (u Alzheimerovy choroby se jedná o protein tau, u amyotrofní laterální sklerózy neurofilamentový protein NF-H; Knockaert et al., 2002). Mezi kardiovaskulární onemocnění vhodné pro léčbu inhibitory patří ateroskleróza, restenoskleróza a srdeční hypertrofie (Knockaert et al., 2002). Srdeční hypertrofie je onemocnění, při kterém je typické zesílení stěny levé komory srdce v důsledku zatížení. Dochází ke zvětšení velikosti srdečních myocytů, což je spojeno s jejich nadměrnou transkripcí a translací. To je způsobeno chronickou aktivací CDK9, který fosforyluje C-terminální doménu RNA-polymerázy II. CDK9 může tedy představovat nový cíl pro léky srdeční hypertrofie (Kryštof et


Od rostlin k protinádorovým léčivům

    16 A a B1. Díky těmto vlastnostem dochází ke snížení podílu buněk v G1-fázi, snížené DNA syntéze 2005). v S-fázi a mírnému nárůst buněk v G2 / M (Whittaker et al., 2004; Raynaud et al., Porovnáním tří zmíněných trisubstituovaných aminopurinových CDK inhibitorů olomoucinu, boheminu a R-roskovitinu bylo zjištěno, že jako nejúčinnější inhibitor proti kinázám CDK2, CDK7, CDK9 je R-roskovitin (Raynaud et al., 2005). Aktivita těchto tří látek ukazuje, že bohemin a R-roskovitin mají široké spektrum protinádorové aktivity a nezaměřují se na určitý typ nádorových buněk. Protinádorová účinnost těchto látek in vitro je v pořadí olomoucin (IC 50 = 56 µmol / L) <bohemin (IC 50 = 27 µmol / L) <R-roskovitin (IC 50 = 15 µmol / L), což odpovídá jejich působení jako CDK inhibitorů. Tyto tři látky vyvolávají sníženou fosforylaci Rb a expresi cyklinu D1, nejméně však expresi cyklinu E. Důležité však je, že po 24 hodinové expozici dojde k 11-15% úbytku počtu buněk v S-fázi buněčného


XXI. valné shromáždění Učené společnosti

    12 nádorových liniích (Knockaert et al., 2002), došlo k rozvoji syntézy mnoha strukturních motivů. Bylo připraveno několik hlavních tříd CDK inhibitorů, jako např. flavonoidy, puriny, stautosporin, butyrolakton-i, paullony a indigoidy (Fischer et Lane, 2000). I přes jejich odlišné struktury mají několik společných vlastností: 1) mají nízkou molekulovou hmotnost (<600), 2) jsou ploché hydrofobní heterocykly, 3) kompetují s molekulami ATP o volné ATP-vazebné místo na molekule CDK, 4) s kinázou se váží pomocí hydrofobních vazeb či vodíkových můstků (Knockaert et al., 2002). Podle selektivity dělíme uměle syntetizované CDK inhibitory do tří tříd. Na ty, které nejsou selektivní k žádné CDK (flavopiridol), na ty, které inhibují CDK1,2,5 (možná i CDK9) (olomoucin, R-roskovitin) a na ty, které inhibují CDK4,6 (CINK4; Knockaert et al., 2002) Biologické účinky inhibitorů CDK Inhibicí cyklin dependentních kináz v průběhu buněčného cyklu dochází k defosforylaci jejich přirozených substrátů (nap


Knihy připravené redakcí Akademického bulletinu

    17 Obr. 4: Strukturní vzorec olomoucinu II a purvalanolu A. Tab. 1: Inhibiční aktivita 2,6,9 trisubstituovaných inhibitorů proti CDK1/cyklin B (podle Kryštof et al., 2002). Látka Substituent IC 50 C2 C6 N9 (µm) Olomoucin 2-Hydroxyethylamino benzylamino methyl 7 Bohemin 3-Hydroxypropylamino benzylamino isopropyl 1,1 Roscovitin [1-(Hydroxymethyl)propyl]amino benzylamino isopropyl 0,45 Olomoucin II [1-(Hydroxymethyl)propyl]amino 2 - hydroxybenzylamino isopropyl 0,02 Purvalanol A [1-(Hydroxymethyl)-2-methylpropyl]amino 3 - chloroanilino isopropyl 0, Vztah struktury a aktivity 2,6,9 trisubstituovaných purinových derivátů (SAR) R 1 = benzyl, substituovaný benzyl či fenyl R 2 = hydroxyalkylamino či aminoalkylamino R 3 = nižší alkyl (C1-C3) Obr. 5: Základní struktura 2,6,9 trisubstituovaných purinů. Inhibiční aktivita je dána strukturou daného 2,6,9-trisubstituovaného CDK inhibitoru ( Obr. 5 ). Bylo zjištěno několik poznatků ohledně jejich vhodné struktury: Pozice C2: V této pozici jsou


10 let od udílení descarterovských cen v Praze

    4 Bibliographical identification: Autor s first name and surname Title Type of thesis Department Supervisor Veronika Malínková Synthesis of 2,6,9-trisubstituted derivates of purine and their anticancer activity Bachelor Department of biochemistry RNDr. Marek Zatloukal, Ph.D. The year of presentation 2011 Abstract Keywords The work is focused on synthesis and study of biological activity of new C2, C6, N9-trisubstituted purine inhibitors of cycline-dependent kinases (CDKs) structurally derived from roscovitine. In the theoretical part, the most recent literature concerning to CDKs inhibitors, involving their biological effects, metabolism, development and synthesis is reviewed. The practical part describes preparation of two new CDKs inhibitors. They supposed to be more biologically active and have better metabolic stability than roscovitine. The problem in metabolic stability of roscovitine is oxidation of primary alcohol in the amino-alcohol moiety at the C2 position. The practical pa
    Je květen – lásky čas. Rostliny v paprscích jara rozkvetají a příroda se po dlouhé zimě dokonale probudila. Jak ale rostliny poznají, že mají kvést? Co způsobuje, že rostou? O zamilovaném člověku se říká, že s ním lomcují hormony – co ale lomcuje třešní? Tedy kromě větru a děcek, co sbírají sladké plody.. Jsou to také hormony!


Zasedání XLV. akademického sněmu

    34 6 DISKUSE Cílem této bakalářské práce byla příprava dvou nových CDK inhibitorů odvozené od struktury roskovitinu. Tyto nově syntetizované inhibitory CDK se vyznačují přítomností dvou methylových skupin na uhlíku řetězce v poloze C2 purinu, původně nesoucí primární hydroxylovou skupinu ( Obr.20 ). Tato transformace by měla zajistit vysokou stabilitu takto vzniklého terciárního hydroxylu vůči oxidaci a dalším reakcím (glukuronidace, glukosylace; Červenková et al., 2003). Tyto nově syntetizované trisubstituované puriny byly testovány pomocí kinázového inhibičním testu na CDK2/cyklin E. Obě látky prokázaly vysokou inhibiční schopnost, kde látka 1 má hodnotu IC50 0,033 μm a látka 2 0,051 μm. Je zřejmé, že tyto hodnoty jsou srovnatelné se sloučeninami jako purvalanol A a olomoucin II, kde hodnota IC50 pro purvalanol A je 0,05 μm a pro olomoucin II je 0,02 μm (Kryštof et al., 2002). Měření cytotoxicity těchto látek na různé nádorové linie (např. MCF7, K562, HOS, G361 a další) o
    1. fáze klinických zkoušek v České republice, a to na onkologické klinice Fakultní nemocnice v Olomouci. Jde o výrazný úspěch, protože dotáhnout jakoukoliv látku do klinického zkoušení, které probíhá podle norem OECD, je velmi finančně náročné. Navíc v České republice farmaceutické firmy vyvíjejí svá vlastní léčiva jen výjimečně. Většina vědců proto spolupracuje se zahraničními firmami; tým profesora Strnada dělá vše svépomocí, či ve spolupráci s firmou Biotest v Pardubicích a pražskou firmou IQA.


Věda a technika – dobrodružství, které baví

    Týdeník Planeta Věda nabízí každý týden informace o nejnovějších výzkumech, studiích a poznání světa. Zaměřuje se především na přírodní vědy. Právě příroda skýtá ve vědě často nečekané souvislosti a nová překvapení. Planeta Věda vnímá také zranitelnost moderní civilizace, která vyplývá právě z naší neznalosti a kombinace často unikátních souvislostí. Planeta Věda proto zobrazuje každý jednotlivý problém z několika úhlů. Témata: zemětřesení, tajemné záblesky z vesmíru nebo agresivita virů a bakterií. V pořadu nechybí ani vědecká historie. „Planeta Věda“ je virtuální svět stvořený grafiky České televize. Trochu připomíná naši Zemi. Do světa, který je na hranici poznaného a představ, můžete vyrazit v premiéře každou neděli v 18:33 na programu ČT24.
    Výsledkem výzkumu je nová generace látek, které už ani není vhodné nazývat cytostatiky, protože cytostatika mají mnoho vedlejších negativních či mutagenních účinků, což nové látky nemají. Velké problémy však mohou nastat s ošetřením práv k nabytým látkám. Patent na první generaci účinných látek, olomoucin a roskovitin, zcizil původní spolupracovník z Francie, takže Laboratoř se byla nucena prostřednictvím AV ČR soudit s francouzskou akademií CRNS o spoluvlastnictví patentu. Věc se vyřešila díky pomoci fy Inventia (bývalého licenčního a patentového oddělení AV ČR), která má bohaté zkušenosti s ošetřováním patentů, např. Wichterleho čoček nebo v současnosti s patenty profesora Holého z ÚOCHB.


Současnost a budoucnost institucí neuniverzitního výzkumu

    13 Inhibice transkripce má největší dopad na proteiny s krátkým poločasem rozpadu. Mezi tyto proteiny patří antiapoptický Mc1-1, XIAP a survivin. Vzhledem k jejich důležitosti v buňce může jejich nedostatek způsobit až apoptózu (Blagosklonny, 2004) Inhibitory CDK, rakovina a jiná onemocnění Nádorová buňka vykazuje šest základních změn v buněčné fyziologii, které společně určují maligní růst. Jedná se o soběstačnost růstových signálů, necitlivost k inhibitorům růstových signálů, vyhýbání se programované buněčné smrti, neomezený potenciál replikace, trvalá angiogeneze, tkáňová invaze a metastázování (Hanahan et Weinberg, 2000). Deregulace cyklin dependentních kináz, a tím spojená overexprese některých cyklinů, a mutace endogenních CDK inhibitorů jako p16 INK4a, p21 WAF a p27 Kip, je společným rysem rakovinných buněk (McInnes, 2008; Lapenna et Giordano, 2009). Tyto buňky jsou typické pro neplánovanou proliferaci, genomickou (DNA mutace a chromozomální aberace) a chromozomální nestabilitu
    Největší zkušenosti má Laboratoř růstových regulátorů s testováním na enzymech, které indukují buněčné dělení. Vyhledávány jsou inhibitory enzymů, tzv. cyklin-dependentních kinas, které obsadí vazebné místo určené k navázání ATP (adenosintrifosfát), tím zablokují mitózu, resp. buněčné dělení, a potažmo tak brání nádorovému bujení, protože nádorové buňky si po tomto zásahu samy naprogramují buněčnou smrt. Mezi inhibitory patří nové látky olomoucin, bohemin a roskovitin (podle města ve Francii s původně spolupracující laboratoří). Roskovitin, podávaný orálně, momentálně prochází 2. fází klinického zkoušení ve Francii, Anglii a Německu, bohemin, ve formě injekce, se připravuje v české Lachemě a po schválení žádosti podané na Státní úřad kontroly léčiv se předpokládá, že proběhne


Výročí Akademie věd v roce světla

    19 Obr. 6: Syntéza 2,6,9-trisubstituovaných derivátů purinu. Syntéza prekurzorů C2 purinové substituce zahrnuje tři základní kroky, a to protekci aminoskupiny esteru aminokyseliny, reakci s Grignardovým činidlem a následně deprotekci aminoskupiny ( Obr.7 ). Při protekci reaguje daný ester aminokyseliny a di-tert. butyl bikarbonát za vzniku N-Boc-amino-methylesteru. Následná reakce s Grignardovým činidlem zahrnuje přípravu Grignardového činidla (CH 3 MgI) a dále reakci Grignardového činidla s Boc-amino-methylesterem za vzniku N-Boc-aminoalkoholu. V posledním kroku přípravy prekurzorů dochází k deprotekci Boc-aminoalkoholu (Gibson et al., 2005). Obr. 7 : Syntéza prekurzorů pro C2 substituci


Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0042:56:38