Jak na věc


odpisy dlouhodobého hmotného majetku kalkulačka

Balíček Můj iPodnikatel vám s tím pomůže!

    Technické zhodnocení zvýší vstupní cenu majetku, pak je to zvýšená vstupní cena. V takovém případě pro odpisování používáme koeficienty nebo procenta uvedená pro zvýšenou vstupní cenu.
    Účetní dopisy jsou součástí výsledku hospodaření. Při jejich výpočtu je důležitou veličinou doba použitelnosti jednotlivých druhů majetku. Při stanovení doby použitelnosti si účetní jednotka může sama stanovit kvalifikovaným odhadem tuto časovou hranici, nebo si vypomůže zákonem o daních z příjmů (§ 30 ZDP). Zde je hmotný majetek zatříděn v 6 odpisových skupinách, kdy nejkratší doba odpisování je u počítačů a kancelářské techniky – 3 roky, a nejdelší je u administrativních budov a obchodních domů – 50 let.
    je nástupnickou obchodní korporací zanikající či rozdělované obchodní korporace při přeměně (odpisován je hmotný či nehmotný majetek ve vlastnictví zanikající či rozdělované obchodní korporace k rozhodnému dni přeměny a převáděný na nástupnickou obchodní korporaci, jakož i hmotný majetek nabytý zanikající nebo rozdělovanou obchodní korporací od rozhodného dne přeměny do dne zápisu přeměny do obchodního rejstříku, který je převáděný na nástupnickou obchodní korporaci).


Rozdíl mezi účetními a daňovými odpisy u hmotného majetku

    Při tvorbě odpisového plánu musí být účetní jednotkou respektovány tyto zásady: • odpisovat lze maximálně do výše vstupní ceny majetku zachycené v účetnictví (do výše odpisové základny, z níž jsou odpisy počítány), • dlouhodobý majetek se odpisuje s ohledem na opotřebení odpovídající běžným podmínkám jeho používání, • doba účetního odpisování by neměla být výrazně odchylná od předpokládané doby upotřebitelnosti majetku; speciální úpravu pak stanoví § 56 odst. 3 Vyhlášky pro dobu odpisování goodwillu a nehmotných výsledků vývoje – nelze-li dobu jejich použitelnosti odhadnout, rozhodne účetní jednotka o době jejich odpisování, která nesmí být kratší než 60 měsíců a delší než 120 měsíců (zvolenou dobu účetní jednotka odůvodní v příloze v účetní závěrce), • postup a metody odpisování nesmí být měněny v průběhu účetního období; pokud bude fyzické nebo morální opotřebení postupovat výrazně rychleji (příp. pomaleji) než byl předpoklad, je možné po inventarizaci zkrátit (prodloužit) dobu odpis
    Jak se staví byznys se šnečím masem, nebo jak se buduje pivovar v regionu, kde se tradičně pije spíše víno? Dozvíte se v novém čísle Starting UP. Kromě toho jsme dali dohromady pár tipů pro začínající podnikatele - to, aby věděli do čeho jdou. Určitě si nenechte ujít nový článek Evy Vejvodové o generaci tzv. tyrkysových firem, které boří zažité stereotypy ...
    Odpis je částka, která vyjadřuje opotřebení majetku (morální nebo fyzické) za určité období. Protože odpis představuje snížení ekonomického prospěchu (ve formě poklesu aktiv) jedná se o náklad. Odepisování je metoda, jak rozložit pořizovací cenu majetku jako náklad do více období. Pořízení majetku tedy neovlivní výsledek hospodaření firmy hned, ale poměrně po celou dobu životnosti majetku.


Odpisy dlouhodobého hmotného majetku

    Jiný způsob odpisování v účetnictví stanoví § 6 odst. 3 písm. c) Vyhlášky pro goodwill, který je nutno odpisovat rovnoměrně nejpozději do 60 měsíců (s výjimkou uvedenou výše, stanovenou § 56 odst. 3 Vyhlášky) od nabytí obchodního závodu nebo od rozhodného dne přeměny, a to do nákladů nebo do výnosů (dle své povahy).
    Daňové odpisy se vykazují ročně na konci zdaňovacího období. Do jisté míry mohou zkreslit míru opotřebení majetku. Roční daňový odpis je stejný u majetku zařazeného na začátku zdaňovacího období jako u majetku zařazeného na konci zdaňovacího období.
    Z hlediska zákona o daních z příjmů se však setkáváme s pojmem daňové odpisy. Jsou to roční odpisy a celková doba odpisování je dána zatříděním hmotného majetku do odpisové skupiny. Poplatník si vybírá ze dvou metod odepisování a odpisování může poplatník odložit nebo přerušit.
    je nutno správně vymezit okamžik uvedení dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku do stavu způsobilého obvyklému užívání, tj. vymezit okamžik, kdy jsou zabezpečeny všechny technické funkce potřebné k užívání majetku a splněny všechny povinnosti stanovené právními předpisy (např. stavebními, ekologickými, požárními, bezpečnostními a hygienickými apod.).


V této souvislosti s metodami odepisování je třeba rozlišovat dva pojmy

    V následujícím článku půjde o odpisy dlouhodobého majetku používaných jak u účetních jednotek, tak u fyzických osob, které používají pro stanovení základu daně daňovou evidenci.
    ad II. b) Metoda odpisování podle množství vyrobené produkce; její použití je vhodné v případech, kdy morální opotřebení majetku není tak důležité a kde lze předem stanovit celkový výkon zařízení (v jednotkách produkce) po dobu jeho užívání.
    Odpisování můžeme přerušit (neuplatnit odpis) v roce, kdy se nám to nehodí, například máme nízký zisk. Můžeme to udělat u všeho majetku nebo jen některého - jak se to hodí. Dobu odpisování tím o rok prodloužíme.
     Zaregistrujte svůj e-mail a objevte 30 chyb v prvním roce podnikání, které mohou stát vaše podnikání život, pokud se z nich nyní nepoučíte. E-book dostanete e-mailem.
    Z úpravy obsažené v § 23 odst. 2 písm. a) ZDP je jednoznačně patrno, že účetní metoda komponentního odpisování není pro účely stanovení základu daně z příjmů akceptována a poplatník je povinen při její aplikaci upravit výsledek hospodaření o veškeré vlivy této účetní metody (vyloučit účetní odpisy komponent, jakož i zůstatkové ceny jednotlivých vyřazovaných komponent).


Vyzkoušejte zdarma průvodce MáDáti

     je státní příspěvkovou organizací příslušnou hospodařit s majetkem státu, je státním podnikem, nebo jinou státní organizací s právem hospodařit s majetkem státu,
    nakupovaný movitý majetek, přestože vlastnické právo k majetku přechází na kupujícího až zaplacením kupní ceny (je-li tato podmínka sjednána) a do nabytí vlastnictví kupující majetek pouze užívá (daňové odpisy tohoto majetku až do zaplacení a přechodu vlastnictví kupující uplatňovat nemůže),
    Zrychlený způsob odpisování respektuje skutečnosti, že majetek je zpravidla nejvíce využíván v prvních letech používání. Nejvyšší daňový odpis je ve druhém roce odpisování a v dalších letech se hodnota ročního odpisu postupně snižuje.
    technické zhodnocení, které na najatém majetku uhradil nájemce nebo pachtýř, pokud pronajímatel (propachtovatel) toto technické zhodnocení neodpisuje a dal nájemci (resp. pachtýři) k odpisování písemný souhlas (§ 28 odst. 5 ZoÚ, po daňové stránce pak § 28 odst. 3 ZDP),


Přerušení odpisů, neuplatnění odpisu

    Další z teoreticky popsanou metodou spadající do kategorie zrychleného odpisování je metoda s přechodem na lineární odpisování v okamžiku, kdy se částka odpisů vypočtená lineární a zrychlenou metodou zhruba rovná, nebo v tom roce, kdy je tento rozdíl nejmenší.
     Odpisy majetku může uplatnit pouze ten poplatník daně z příjmů, kterého ZDP považuje za odpisovatele, tj. poplatník, který: • má k hmotnému majetku vlastnické právo, • je organizační složkou státu příslušnou hospodařit s majetkem státu,
    je státní příspěvkovou organizací příslušnou hospodařit s majetkem státu, je státním podnikem, nebo jinou státní organizací s právem hospodařit s majetkem státu,
    Odpisy se vypočítávají s přesností na měsíce s tím, že vstupní cena se vydělí počtem měsíců odpisování. Vypočtený účetní odpis se účtuje do nákladů, zpravidla měsíčně. V daňové evidenci se účetní odpisy nevykazují.
    Účetní odpisy jsou vypočítávány zpravidla měsíčně a jejich výše se ve stejném období zaúčtuje do nákladů. Oproti daňovým odpisům, vychází v rámci časového hlediska z reálného zařazení investice do majetku.


Jak se Vám líbí naše nové webové stránky?

    Odpisy rozlišujeme na účetní a daňové - oba typy se používají pouze pro dlouhodobý majetek, který odepisujeme do výše vstupní nebo zvýšené vstupní ceny, a to rovnoměrně, nebo zrychleně (metoda zvolená na počátku se musí dodržet po celou dobu odpisování).
    Při další z metod zrychlených odpisů, metodě zmenšujícího se základu, je v každém roce odpisována stejná procentní část ze zůstatkové ceny. Obvykle je používána dvojnásobná až trojnásobná sazba oproti sazbě lineární.
    doba účetního odpisování by neměla být výrazně odchylná od předpokládané doby upotřebitelnosti majetku; speciální úpravu pak stanoví § 56 odst. 3 Vyhlášky pro dobu odpisování goodwillu a nehmotných výsledků vývoje – nelze-li dobu jejich použitelnosti odhadnout, rozhodne účetní jednotka o době jejich odpisování, která nesmí být kratší než 60 měsíců a delší než 120 měsíců (zvolenou dobu účetní jednotka odůvodní v příloze v účetní závěrce),


Rekapitulace použití účetních a daňových odpisů u hmotného majetku

    Dlouhodobý hmotný a dlouhodobý nehmotný majetek je opotřebováván postupně. Trvalé snížení hodnoty majetku je vyjadřováno formou odpisů, o nichž je účtováno na vrub nákladů (jsou přitom zaokrouhlovány na celé Kč nahoru). Účetní odpis představuje ve své podstatě postupné zahrnování výdajů na pořízení dlouhodobého majetku (jeho historické ceny) do nákladů účetního období tak, aby úbytek jeho hodnoty byl v účetnictví zachycen věrně, a aby byla zachována zásada věcné a časové souvislosti s výnosy dosaženými v tomtéž období. Po celou dobu užívání majetku jsou odpisy zachyceny kumulativně vzrůstajícím způsobem jako oprávky, které v účetnictví vyjadřují úbytek hodnoty dlouhodobého majetku vyvolaný zaúčtovanými odpisy a v rozvaze jsou vykazovány jako korekce k dlouhodobému majetku. Pokud oprávky odečteme od pořizovací ceny majetku, zjistíme jeho účetní zůstatkovou cenu.
    hmotného majetku, který není pro účely ZDP vymezen jako majetek hmotný ve smyslu § 26 ZDP (za tento majetek, který není majetkem hmotným podle ZDP, lze považovat movité věci a soubory movitých věcí se samostatným technicko-ekonomickým určením se vstupní cenou nepřevyšující 40 000 Kč),
    postup a metody odpisování nesmí být měněny v průběhu účetního období; pokud bude fyzické nebo morální opotřebení postupovat výrazně rychleji (příp. pomaleji) než byl předpoklad, je možné po inventarizaci zkrátit (prodloužit) dobu odpisování pro následující účetní období,
    Vedle odpisů dlouhodobého majetku se v praxi setkáváme i s odpisy jiných aktiv – odpisy pohledávek. Odpis pohledávek však není náplní tohoto hesla. Související informace tak naleznete v obsahové náplni účtu 546, hesla pohledávky a opravné položky k majetku.


Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2019
cache: 0000:00:00