Jak na věc


odměna pěstouna 2019

Odměny zastupitelů v roce 2011 klesají

    Snížit se musí odměny všech členů zastupitelstva, neboť odměny, jak byly schváleny na ustavujícím zasedání zastupitelů 10/11/10, přesahují maximální meze nastavené novým nařízením vlády.
    Pět ze šesti přítomných zastupitelů také souhlasilo s připojením obce k akci Vlajka pro Tibet, která se letos ve Všestudech uskutečnila po šesté. Jeden zastupitel hlasoval proti.
    Odměny zastupitelů podrobně upravuje zákon 128/2000 Sb. o obcích, resp. Nařízení vlády č. 37/2003 Sb. o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev. Loni v prosinci bylo nařízení aktualizováno, když vláda přijala Nařízení vlády 375/2010, kterým se mění nařízení vlády č. 37/2003 Sb., o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev, ve znění pozdějších předpisů (pdf 162 KB). Nařízení se přitom v minulosti aktualizovalo zpravidla začátkem roku, v roce 2010 však aktualizováno nebylo a pro rok 2010 proto platila stejná pravidla, jako v roce 2009.


Odměny zastupitelů budou v roce 2011 nižší

    Zatímco má uvolněný zastupitel nárok pouze na jednu odměnu (tu nejvyšší), neuvolněnému lze poskytnout odměnu v souhrnu za výkon jednotlivých funkcí. Je tedy možné v případě neuvolněných členů příplatky za funkce sčítat, takže například předseda výboru či komise může dostávat odměnu jako součet odměny za tuto funkci a současně odměnu za funkci zastupitele. Stejně tak je možné k odměně starosty čí místostarosty přičíst i odměnu za funkci zastupitele a případně i za členství ve výboru či komisi. Co se týče odměn členů výborů a komisí, kteří nejsou zastupiteli, tak je výše odměn zcela na zastupitelích a nemá žádná omezení.
    Zastupitelé také odsouhlasili směnu pozemků (viz příspěvek), která umožní pokračovat ve výstavbě chodníků. Na zveřejněnou nabídku pronájmu pozemku reagovala pí Moravcová a zastupitelé souhlasili tím, že jí obec pozemek pronajme.
    Obcím a městům a dalším právnickým či fyzickým osobám se rovněž nabízí sjednání trvalého právního zastoupení za výhodnou měsíční paušální částku. Takové právní zastoupení zahrnuje komplexní právní servis a pomoc ve všech agendách, které obec či další osoba zajišťuje.V případě soudního sporu hradí většinou náklady řízení včetně právního zastoupení strana, která neuspěla ve věci. V některých soudních řízeních je ovšem obvyklé, že každá strana si nese své náklady sama, například v řízení o svěření nezletilého dítěte do výchovy rodiče a určení výživného.


Advokátní kancelář Ústí nad Labem

    V naprosté většině případů je nejčastější způsob používané odměny hodinová odměna, kdy hodinová sazba reflektuje odbornou a časovou náročnost poskytovaných služeb a je vždy v konkrétním případě závislá na dohodě příslušných stran. Je možné využít i další druhy odměn, kterými jsou paušální nebo mimosmluvní odměna, nebo odměna s podílem na hodnotě věci. Současně je možné požadovat složení zálohy na poskytované právní služby. Klienti jsou vždy informováni o výši odměny v závislosti na průběhu poskytování služeb, stavu a průběhu věci.
    Na svém prvním zasedání v roce 2011, které se uskutečnilo před více než dvěma měsíci (14/2/11), zastupitelé odsouhlasili snížení svých odměn tak, aby vyhověli aktualizovanému nařízení vlády 375/2010 (viz příspěvek). Zastupitelé si odsouhlasili odměny v maximální možné výši (zastupitelé o 4 Kč pod touto hranicí).
    Odměny zastupitelů měst a obcí se nezměnily ani pro rok 2012 a nadále tak platí částky uvedené v nařízení vlády z prosince 2011, tedy tak, jak je uvedeno v tomto článku.
    Právní služby jsou poskytovány na základě stanovených odměn, které vycházejí v případě, že nedojde ke smluvnímu ujednání mezi advokátem a klientem, ze zákonných způsobů účtování odměn ve smyslu advokátního tarifu.
    Jaké možnosti jsou u zastupitele u obce do 500 obyvatel. Je důchodce, předsedou finančního vyboru. Musí se odevzdávat platba za zdravotní a socialní pojištění. Dále daně ze mzdy/finančnímu/ když se nedosáhne příjem z činnosti zastupitele 10.000,-Kč? Myslím, že se toto neplatí. Je můj názor správný?


Ceny nejběžnějších úkonů notáře

    Další informace týkající se například příplatků a výpočtu odchodného i odkazy na další informace najdete v článku, který popisuje odměňování zastupitelů podle aktualizované vyhlášky pro rok 2009.
    Odměna notáře je striktně regulována vyhláškou Ministerstva spravedlnosti České republiky č. 196/2001 Sb. – notářský tarif (ke stažení níže). Žádný notář není oprávněn měnit výši své odměny mimo dikci této vyhlášky a nemá ani možnost odměnu nepožadovat. Výše a způsob určení této odměny za vykonanou notářskou činnost jsou určené pevnou částkou nebo procentuálně z tarifní hodnoty. Tyto pravidla jsou nastavena proto, aby nedocházelo ke konkurenci mezi jednotlivými notáři a notář jako nestátní subjekt si zachoval svou nezávislost a nestrannost.
    U stálých klientů je možné v případě převzetí právního zastupování uzavření mandátní smlouvy o poskytování právních služeb, kde je upraven způsob určení odměny v závislosti na rozsahu poskytovaných právních služeb, případně je sjednána paušální platba bez ohledu na rozsah poskytnutých právních služeb a jejich složitost, popřípadě může jít i o kombinaci těchto způsobů.


Měsíční odměny pro zastupitele Všestud

    Rozdíl v odměně neuvolněného a uvolněného starosty činí bez ohledu na počet obyvatel 17 380 korun (dříve to bylo 18 294), u místostarosty pak 11 746 korun (dříve 12 365) – a to ještě v případě, že neuvolněný funkcionář dostane maximální možnou odměnu. Rozhodnutí tom, zda zastupitele uvolnit, či neuvolnit, proto zejména u obcí a menších měst znamená poměrně zásadní zásah do rozpočtu.
    Ministerstvo vnitra ČR zveřejnilo 14/12/10 Metodické doporučení ÚSC – aktuální změny v oblasti odměňování členů zastupitelstev od 1. 1. 2011. Již dříve se pak na jeho webu objevila také publikace Otázky a odpovědi k odměňování členů zastupitelstev územních samosprávných celků (pdf 156 kB), která zpřesňuje některé nejasnosti ohledně odměňování.
    Na posledním zasedání v roce 2015, které se uskutečnilo v pondělí 28/12/15 zastupitelé mimo jiné schválili rozpočet na rok 2016 a rozhodli o navýšení odměn neuvolněných zastupitelů podle aktuální vyhlášky z prosince 2016. U uvolněných zastupitelů (v případě Všestud jde pouze o starostu obce) se odměna vždy vyplácí podle vyhlášky, u neuvolněných pak vyhláška stanovuje horní hranici odměn a zastupitelé rozhodují, jaké odměny budou vyplácené.


Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00