Jak na věc


odbor dopravy břeclav

Sociální oblast a zdravotní služby

    Pracovníci stavebního úřadu Vám v úředních hodinách ( Po, St 8:00 -12:00, 13:00 -17:30 a Pá 8:00 -12:00) ochotně pomohou při řešení Vašich problémů se stavební činností.
    Stavební odbor vykonává státní správu zejm. v oblasti stavebního zákona, zákona o pozemních komunikacích, zákona o státní památkové péči, zákona o přestupcích, zákona o vyvlastnění a v několika dalších oblastech.
    2. oddělení pozemních staveb - povoluje zejm.stavby nebo jejich změny, vydává souhlas k ohlášeným jednoduchým stavbám, kolauduje stavby, vykonává kontrolní prohlídky na stavbách, rozhoduje o změnách v užívání stavby, v případě havarijních staveb může nařídit zabezpečovací práce, příp.odstranění staveb.
       vyplývající z nových právních předpisů jsou ke stažení na stránkách ministerstva pro místní rozvoj   http://www.mmr.cz/Uzemni-planovani-a-stavebni-rad/Vzory-a-formulare


Kancelář starosty a tajemníka (KST)

    Stavební odbor vykonává činnost obecného stavebního úřadu (ust. § 13 odst. 1 písm. c) zák. č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu), a pozemních komunikacích (dle Statutu hl. m. Prahy a zák. č. 13/1997 Sb.), na území celého správního obvodu Prahy 21, tzn. na území městských částí: Praha 21 (Újezd nad Lesy), Běchovice, Klánovice a Koloděje. Je podřízen Magistrátu hl. m. Prahy a Ministerstvu pro místní rozvoj.
    4. oddělení stavebně právní - vede zejm. sankční řízení a ukládá pokuty v oblasti porušení stavebního zákona, zákona o pozemních komunikacích, zákona o drahách, zákona o silniční dopravě, zčásti i zákona o přestupcích. Vede vyvlastňovací řízení.
    Odbor občanskosprávní vykonává státní správu v přenesené působnosti v oblasti občanskosprávních agend. Zajišťuje výkon státní správy na úseku matrik (sňatková, rodná a úmrtní matrika), agendu státního občanství a změny jména a příjmení. Provádí ověřování – vidimaci a legalizaci. Plní organizačně technické úkoly spojené s přípravou a provedením voleb a referenda. Projednává přestupky spadající do působnosti odboru. Zajišťuje výkon státní správy na úseku evidence obyvatel. Přijímá žádosti o vydání občanského průkazu nebo cestovního dokladu, předává tyto doklady a poskytuje občanům informace k vykonávaným agendám.


Odbor výstavby a územního rozvoje (OVÚR)

    1. oddělení územně správní - vede zejm.územní řízení a vydává územní rozhodnutí o umístění stavby, změně využití území, o změně stavby, dělení a scelování pozemků a o ochranném pásmu. Dále vydává územní souhlas, územně plánovací informaci o podmínkách vydání územního rozhodnutí nebo územního souhlasu. Je zde možné konzultovat, zda navrhovaná stavba či záměr je v souladu s územním plánem.
    Pokud plánujete návštěvu úřadu, doporučujeme nejprve navštívit sekci Životní situace, kde získáte informace o tom, co budete k vyřešení Vaší záležitosti potřebovat.
    3. oddělení st.správy na úseku pozemních komunikací - vykonává zejm.působnost speciálního stavebního úřadu pro místní komunikace,veřejně přístupné účelové komunikace a silnice II. a III.tř., jako silniční správní úřad rozhoduje o zvláštním užívání místních komunikací, silnic II. a III.tř. např. pro rozkopávky, skládky,umístění stánků, reklamních zařízení, inženýrských sítí, apod.Dále vydává rozhodnutí o uzavírkách, stanoví dopravní značení, vykonává působnost dopravního úřadu a drážního správního úřadu - vydává rozhodnutí o udělení/ odejmutí licence, schvaluje jízdní řády - pro městskou autobusovou dopravu a tramvajovou dopravu


Odbory úřadu, jejich umístění a základní kontakty

    V územním obvodu městské části Praha 10 zajišťuje pro občany starší 75 let službu v rámci tzv. „Pojízdného úřadu“, a to při vyřízení žádosti o občanský průkaz, doručení občanského průkazu a ověření podpisu.
    Přehled odborů úřadu je členěn na jednotlivé karty. Každá karta odboru obsahuje přehled oddělení, která přísluší k danému odboru. Kliknutím na název odboru přejdete na stránku, která informuje o působnosti daného odboru. Kliknutím na název oddělení přejdete rovnou s stránku oddělení, která informuje podrobněji působnosti daného oddělení.

Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00