Jak na věc


ochrana proti zamrznutí vody v sudu

Další zajímavé informace k problematice územní ochrany najdete na stránkách:

    Výjimky ze zákazů ve zvláště chráněných územích lze povolit pouze v případech, kdy jiný veřejný zájem převažuje nad zájmem ochrany přírody nebo v zájmu ochrany přírody, nebo tehdy, pokud povolovaná činnost významně neovlivní zachování stavu předmětu ochrany zvláště chráněného území. Výjimky udělují příslušné orgány ochrany přírody a krajiny, kterými jsou správy národních parků, Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, krajské úřady, újezdní úřady (na území vojenských újezdů) a Ministerstvo životního prostředí (na pozemcích a stavbách, které tvoří součást objektů důležitých pro obranu státu mimo vojenské újezdy, s výjimkou území ve správních obvodech správ národních parků a Agentury). S účinností od 1. 6. 2017 byla vypuštěna ingerence vlády do rozhodování o povolování výjimek ze zákazů u zvláště chráněných území v případech, kdy veřejný zájem výrazně převažuje nad zájmem ochrany přírody.
    pruhového značení hranic na sloupcích či hraničních stromech u NPR, NPP, PR, PP a I. zóny NP (jedná se o dva červené pruhy 5 cm široké a oddělené 5 cm širokou mezerou, přičemž dolní červený pruh vyznačuje pouze příslušnou výseč nechráněného území, zatímco horní pruh probíhá po celém obvodu).
    Rozhodnutí o povolení výjimky obsahuje podmínky, za nichž je předmětnou činnost možné uskutečnit a důvody k tomu vedoucí. Výjimku, která se týká blíže neurčeného okruhu osob, může orgán ochrany přírody povolit též opatřením obecné povahy.
    Územní ochrana je zakotvena v zákoně č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, a jeho prováděcích vyhláškách 395/1992 Sb. a 45/2018 Sb. V České republice jsou dvě úrovně zvláště chráněných území (ZCHÚ). Jedná se o velkoplošná zvláště chráněná území (VZCHÚ) a maloplošná zvláště chráněná území (MZCHÚ). Se vstupem do Evropské unie vyvstala povinnost vymezení soustavy chráněných území Natura 2000, která jsou také zakotvena v zákoně.


Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00