Jak na věc


obecná odpovědnost provozovatele vozidla

Potřebuji vyřídit » Obecné informace

    27 vykonávat nad ním dohled. Podle ustanovení 422 odst. 2 ObčZ kdo je povinen vykonávat dohled, zprostí se odpovědnosti, jestliže prokáže, že náležitý dohled nezanedbal. Nejvyšší soud uvedl, že ze zjištěného skutkového stavu ve věci vyplývá, že škodu při řízení osobního motorového vozidla žalovaného bez jeho vědomí způsobil nezletilý syn žalovaného, který si v době, kdy byli rodiče v zaměstnání, vzal v bytě volně uložené klíče od vozu a následně jej použil k jízdě. Jestliže žalovaný jako rodič sedmnáctiletého chlapce, který je zvyklý na rodinné užívání vozu, nepředpokládá, že jeho syn může vozidlo použít k jízdě, a umožní dispozici s vozem tím, že mu v době své nepřítomnosti vůz a klíče nechá volně přístupnými, je správný závěr, že žalovaný užití dopravního prostředku umožnil svou nedbalostí. Závěr: Rozhodnutí Nejvyššího soudu posiluje právní postavení osoby, které byla způsobena škoda nezletilým, protože nabízí možnost postihu i vůči rodičům, v případě, že umožní dispozici s vozem tím


Advokátní kancelář Ústí nad Labem

    23 5.2. Činnosti ČKP V ustanovení 18 zákona jsou vymezeny činnosti, které Kancelář zajišťuje, mezi které se například řadí: spravování garančního fondu, provozování hraničního pojištění a informačního střediska, vedení evidence a statistiky pro účely pojištění odpovědnosti, atd. ČKP plní i důležitou funkci při poskytování různých náhrad osobám, kterým byla způsobena škoda provozem vozidla a mají na ně podle zákona nárok. Jedná se o následující plnění: plnění za škodu způsobenou provozem nezjištěného vozidla, za kterou odpovídá nezjištěná osoba; při škodě na věci nebo ušlém zisku pouze tehdy, pokud současně s touto škodou byla poškozenému způsobena i závažná škoda na zdraví a pokud věcná škoda nebo ušlý zisk přesáhl Kč, plnění za škodu způsobenou provozem vozidla bez pojištění odpovědnosti, plnění za škodu způsobenou provozem tuzemského vozidla pojištěného u pojistitele, který z důvodu svého úpadku nemůže uhradit tuto škodu, plnění za škodu způsobenou provozem cizozemského vozidla pojiš


Zápis změny provozovatele vozidla v registru vozidel (vlastník vozidla se nemění)

    10 pozdějších předpisů, a zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen zákon č. 47/2004 Sb. ); který byl reakcí zejména na přijetí tzv. čtvrté motorové směrnice č. 2000/26/ES, zákonem č. 377/2005 Sb., o doplňkovém dozoru nad bankami, spořitelními a úvěrními družstvy, institucemi elektronických peněz, pojišťovnami a obchodníky s cennými papíry ve finančních konglomerátech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o finančních konglomerátech ); který provedl některé změny reagující na praktické potřeby jeho realizace, zákonem č. 57/2005 Sb., kterým se mění zákon č. 325/1999 Sb., o azylu a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o azylu), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů; zejména reagoval na sjednocení dozorových orgánů, zákonem č. 296/2007 Sb., kterým se mění zákon č. 182/2006 S
    O změnu žádá původní vlastník vozidla současně s jeho novým provozovatelem nebo pouze provozovatel v tom případě, že se novým provozovatelem stává současný vlastník (auto „bylo na leasing“ a nájemce nechce být nadále provozovatelem vozidla). Změna provozovatele vozidla se provádí na registru silničních vozidel kteréhokoliv městského úřadu nebo magistrátu.


07. Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace

    15 4. zásadně i zavinění (buď presumované ve formě nevědomé nedbalosti ObčZ, v některých případech ve formě úmyslu např. ustanovení 423, 424 ObčZ). Český právní řád rozeznává odpovědnost objektivní a subjektivní. Přičemž předpoklady vzniku odpovědnosti za škodu uvedené pod bodem 1. až 3. jsou objektivní povahy, čtvrtý má povahu subjektivní. U subjektivní odpovědnosti neboli odpovědnosti za škodu na principu zavinění se vychází ze zavinění presumovaného, kdy odpovědný subjekt má šanci exkulpace. 11 Princip předpokládaného (presumovaného) zavinění znamená, že poškozený musí v jednotlivém případě prokazovat porušení právní povinnosti (protiprávní úkon), dále vznik a výši (rozsah) škody a konečně, že škoda a její výše (rozsah) jsou s porušením právní povinnosti v příčinné souvislosti. Ve všech směrech spočívá povinnost tvrzení, břemeno tvrzení, důkazní povinnost i důkazní břemeno na poškozeném. 12 Naproti tomu tzv. objektivní odpovědnost je založena na principu zavinění - odpovědnost bez z


Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla z pohledu soudních rozhodnutí

    20 4. Pojištění 4.1. Obecně o pojištění Pojištění představuje v tržní ekonomice takové peněžní vztahy, prostřednictvím kterých se tvoří a rozdělují peněžní fondy, tj. pojistné rezervy, tzv. pojišťovacím způsobem. Pojištění je vlastně efektivní forma tvorby a přerozdělování peněžních rezerv, tj. pojistných fondů, které vykonává specializovaná (komerční) instituce pojišťovna nebo zajišťovna. Hlavní funkcí pojištění zůstává i nadále rozdělení rizika na větší počet subjektů Dělení pojištění Pojištění bývalo nejčastěji členěno podle objektu na pojištění majetkové, osobní a odpovědnostní. V pojistné smlouvě může být sdruženo i více druhů pojištění, které se nazývá pojištění sdružené. Majetkové pojištění Majetkové pojištění, někdy označováno jako pojištění věcné, je určeno v případě vzniku pojistné události, která se vztahuje k majetku a má znaky škody. Osobní pojištění Osobní pojištění poskytuje fyzickým osobám prostředky pro případ nemoci, úrazu, stáří apod. U osobního pojištění rozeznáváme


09. Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit

    25 6. Soudní rozhodnutí vztahující se k odpovědnosti za škodu podle ObčZ a k jiným právním předpisům 6.1. K odpovědnosti za škodu při střetu vozidla s chodcem Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne , sp. zn. 25 Cdo 43/ Vlastník automobilu uplatnil soudně nárok na náhradu škody způsobené na jeho vozidle, poté co se jeho automobil střetl s chodcem, který na následky zranění zemřel. Protože chodec při přecházení silnice porušil 3 a 54 vyhlášky č. 99/1989 Sb., o pravidlech provozu na pozemních komunikacích (dále jen vyhláška č. 99/1989 Sb.), a v příčinné souvislosti s tím vznikla žalobci škoda na vozidle, posoudil soud prvního stupně odpovědnost chodce za škodu podle 420 ObčZ. Podle 420 odst. 1 ObčZ každý odpovídá za škodu, kterou způsobil porušením právní povinnosti. Krajský soud však rozhodnutí soudu okresního zrušil a vrátil se závazným právním názorem, že je třeba zabývat se věcí z hlediska 427 a n. ObčZ, neboť jde o zvláštní druh odpovědnosti za škodu způsobenou provozem dopravních prostřed


18. Související právní předpisy

    4 6.7. Souběh odpovědnosti provozovatele a řidiče za škodu způsobenou provozem dopravního prostředku Leasingová společnost jako provozovatel vozidla Vymezení pojmu Pojistná událost Zjištění výše škody vzniklé na havarovaném motorovém vozidle Soudní rozhodnutí vztahující se k vyhlášce č. 492/1992 Sb., kterou se stanoví rozsah a podmínky zákonného pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem motorového vozidla Postih pojistitele vůči pojištěnému, který způsobil škodu po požití alkoholického nápoje K přímému nároku poškozeného na plnění vůči pojišťovně, u níž byl škůdce pojištěn pro případ odpovědnosti za škodu, podle právní úpravy účinné do Přímý nárok na plnění proti pojišťovně podle ustanovení 9 odst. 2 vyhlášky K právu pojišťovny na náhradu pojistného plnění v případě škody způsobené vozidlem bez platného osvědčení o technické způsobilosti v době, kdy bylo vozidlo umístěno v opravně K pasivní legitimaci v případě upraveném v 11 odst. 1 písm. c) a odst. 3 vyhlášky Vznik nároku p
    19 uznáno, že jestliže škoda byla způsobená pracovním strojem při činnosti, k níž slouží, a nikoliv při jeho přepravě vlastní motorickou silou, nejde o škodu vyvolanou zvláštní povahou provozu dopravního prostředku a o odpovědnost provozovatele stroje podle 427 ObčZ. Občanský zákoník ve prospěch provozovatelů dopravních prostředků upravuje zvláštní zprošťovací (liberační) důvody. Zprošťovacími důvody, jejichž výčet je taxativní, jsou: a) způsobení škody událostí, která nemá původ v provozu (tzv. vnější škodní událostí) a jíž nemohlo být zabráněno ani při vynaložení veškerého úsilí, které lze na provozovateli dopravního prostředku požadovat ( 428 ObčZ), b) způsobení škody zaviněním samotného poškozeného ( 441 ObčZ) KNAPPOVÁ, M., ŠVESTKA, J., DVOŘÁK, J. a kol.,2005, c.d., str


10. Jaké doklady a informace musíte mít s sebou

    17 3.5. Odpovědnost za škodu způsobenou provozem dopravního prostředku Zákonnou úpravu odpovědnosti za škodu způsobenou provozem 13 dopravního prostředku nalezneme v ustanovení 427n. ObčZ. Jedná se o objektivní odpovědnost, což znamená, že odpovědnost provozovatele 14 vzniká bez ohledu na jeho zaviněný protiprávní úkon a není třeba, aby osoba odpovědná škodu způsobila. Pro vznik odpovědnosti je třeba, aby nastala škoda vzniklá v důsledku zvláštní povahy dopravního prostředku a existence příčinné souvislosti mezi nimi. Vychází se při tom ze zásady, že ten, kdo má z provozu prospěch, nese zároveň závazek spojený se specifickou nebezpečností tohoto provozu a má nést riziko nebezpečí, jež z tohoto provozu vyplývá pro okolí. Provozovatel, je vždy subjektem této objektivní odpovědnosti, řidič, který dopravní nehodou zavinil, subjektem předmětné odpovědnosti není. Provozovatel dopravních prostředků se může přísné objektivní odpovědnosti zprostit pouze prokázáním přítomnosti speciálních libera


05. Kdo je oprávněn v této věci jednat

    5 8.5. Promlčení práva poškozeného na plnění proti pojistiteli osoby odpovědné za škodu způsobenou provozem dopravního prostředku podle ustanovení 9 odst. 1 zákona Osobní rozsah pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla Zákonný rámec odpovědnosti za škodu způsobenou pozůstalým Vymezení osoby bez pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem motorového vozidla Postihové právo pojišťovny při společné odpovědnosti řidiče i provozovatele motorového vozidla Postižní nárok pojišťovny Hrazení soudního poplatku Posouzení nároku právnické osoby na náhradu skutečné škody vzniklé vynaložením zvýšených nákladů na zajištění jejího provozu osobou, která zastupovala jednatele společnosti po dobu pracovní neschopnosti Náhrada nákladů za vyproštění, odtah a parkovné Posouzení otázky povahy nároku Kanceláře a počátku promlčecí doby vůči odpovědné osobě Povaha nároku ČKP Vztah k nároku na plnění z garančního fondu České kanceláře pojistitelů podle ustanovení 24 zákona Porušení pov


Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00