Jak na věc


oběžné kolo francisovy turbíny

Oběžný dopis 2006 - Volání k probuzení

    br> Pavel využil každé příležitosti, aby kázal to, co mu bylo zjeveno, a kdyby to bylo i od časného rána až do pozdního večera (Sk.28:23). Naproti tomu psal krátce. Jednou učil až do půlnoci, potom následovalo lámání chleba a pokračovalo to až do rozednění (Sk.20:7-12). Také bratr Branham měl dlouhá kázání, které byly díky Bohu, natočeny na magnetofonové pásky. Po jeho odchodu domů potom byly, a sice na moji prosbu, v Jeffersonville pod vedením Roy Borderse tištěny. V nich je zvěstována celá Boží rada. S Pavlem mohu svědčit, že s tajemstvím Krista jsem obeznámen skrze zjevení. S Boží pomocí jsem Pánu více než půl století sloužil dnem i nocí, cestoval jsem, kázal a psal. br> Autor: Ewald FrankDokument v PDF formátu:
    Od každého pravého Božího služebníka Pán očekává, že Jeho příkazy splní tak, jak přikázal. Proto stále ještě cestuji pravidelně po celém světě a káži Slovo, jak mi to před 47 lety řekl: „JÁ tě pošlu do jiných měst, abys zvěstoval Mé Slovo.“ Bůh odměňuje věrnost, věrnost Slovu, věrnost k pověření. K tomu patří také rozdávání duchovního pokrmu jako pokračování služby, kterou byl pověřen bratr Branham.
    „Tak o nás smýšlej člověk, jako o služebnících Kristových a šafářích tajemství Božích. Dále pak vyhledává se při šafářích toho, aby každý z nich věrný nalezen byl.“ Takto Pavel představil sebe a pravé Kristovy služebníky.Jaká je to přednost, být ustaven samotným Pánem do služby! (1.Tim.1:12) Jaká je to přednost spravovat tajemství Boží, která tehdy byla službou apoštolů a nyní jsou službou bratra Branhama zvěstována a nám skrze Ducha svatého zjevena! Jaká je to přednost smět poslední zvěst nést doslova do celého světa – jedněm k vyvolání a druhým pro svědectví!


OBĚŽNÝ DOPIS březen- duben 2015

    „Ale ví to věrný Bůh,že řeč naše,která byla mluvena k vám,nebyla: Jest,a není.Nebo Syn Boží Ježíš Kristus,který mezi vámi kázán jest skrze nás,totiž skrze mne a Silvána a Timotea,nebyl:Jest,a Není,ale bylo v kázání o něm:Jest,nebo kolik jest zaslíbení Božích,v něm jsou: Jest,a v něm také jest Amen,k slávě Bohu skrze nás.Ten pak,který potvrzuje nás s vámi v Kristu,a který pomazal nás,Bůh jest.Který i znamenal nás,a dal závdavek (pečeť)Ducha svatého (jako záruku) v srdce naše.“ (2.Kor.1:18-22).
    „Ale s pomocí Boží ještě až do dnešního dne stojím, vydávaje svědectví i malému i velikému, nic jiného nevypravuje, než to, což proroci a Mojžíš zvěstovali, že se mělo stát.“ Amen! Stalo se to, zvláště při prvním příchodu Krista, když se naplnilo více než sto proroctví, a děje se to nyní, když se plní ta poslední zaslíbení.My víme, že Bůh má spásný plán, který předpověděl skrze Své proroky, a naplňuje ho ve dni spásy, ve kterém žijeme: „Poněvadž pak Pán zástupů usoudil (pojal plán), kdo to tedy zruší? A ruku jeho vztaženou kdo odvrátí?“ (Iz.14:27).


Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00