Jak na věc


oběžné kolo francisovy turbíny

OBĚŽNÝ DOPIS březen- duben 2015

    „A dáno jest jí, aby se oblékla v kment čistý a skvoucí, a ten kment jsou ospravedlňování svatých“ (Zj.19:8). Tento text mi připomíná mocné prožití v lednu 1981, když jsem byl vzat z těla, a se všemi, kteří byli připraveni, jsem směl prožít vytržení. Bylo mi nápadné, že všichni byli mladí, a vypadali jako 17 - 18 letí. Co mě však obzvlášť upoutalo, byl třpyt jejich bílých rouch.
    „Maranatha“ bylo heslem mezi věřícími v původní církvi. Oni žili v očekávání brzkého návratu Ježíše Krista a byli jedno srdce a jedna duše. Této naděje se také upřímně drželi při pronásledování, které začalo v roce 63 n.l. a zesílilo obzvláště za vlády Nera. Pán přece předpověděl: „Pamatujte na tu řeč, kterou jsem já mluvil vám: Není služebník větší nežli pán jeho. Poněvadž se mně protivili (mě pronásledovali), i vám se protivit budou …“ (Jan.15:20).


Oběžný dopis 2006 - Volání k probuzení

    „Já jsem oslavil tebe na zemi; dílo jsem vykonal, které jsi mi dal, abych činil“ (Jan.17:4). Byla to zajisté Boží rada, „…skrze něho aby smířil s sebou všecko, v pokoj uvedl skrze krev kříže jeho…“ (Kol.1:19-20a). Také to je věčně pravdivé: „Ano i vás někdy odcizené a nepřátele v mysli, skrze skutky zlé, nyní již smířil“ (Kol.1:21). Jeho vítězství je naše vítězství. „A oloupil knížatstva i moci, vedl je na odivu zjevně, triumf slavil nad nimi skrze něj“ (Kol.2:15). „Již dále očekávaje, až by položeni byli nepřátelé jeho za podnož noh jeho. Nebo jednou obětí dokonalé učinil na věky ty, kteří posvěceni bývají“ (Žid.10:13-14). Vzkříšení Pána bylo viditelným důkazem a triumfem, že smrt, peklo a Satan jsou poraženi. Petr se odvolal ve svém prvním kázání na to, co je napsáno již v Žalmu 16:8- 11: „Nebo nenecháš duše mé v pekle, ani nedopustíš svatému svému vidět porušení.“ (Sk.2:27).
    „A když se toto počne díti, pohleďte a pozdvihněte hlav vašich, protože se přibližuje vykoupení vaše.“ Vzpomínka na 2. duben Podle náboženských dějin připadá Palmová neděle, kdy Pán za jásotu přišel do Jeruzaléma, jak je předpověděno v Zach.9:9 a popsáno v Mat.21, údajně na 2. duben. To napsal Dr, C. Larkin ve své knize „Dispensational Truth“, tu také bratr Branham četl a převzal z ní to časové rozvržení sedmi časových období církve. Zda to datum souhlasí, nevíme, ale jak je vám všem známo, pro mne je 2. duben 1962 nejdůležitější den, co se mého života a mé služby pro Pána týče. Bez tohoto přímého povolání a poslání bych jistě nemohl konat, co se stalo v uplynulých 49 letech. Nyní je mým přáním a očekáváním, aby nastal spásný rok, ve kterém všichni praví věřící dosáhnou božského vlastnictví všech věcí, které jim jako právoplatným dětem a dědicům Božím, jako spoludědicům Krista náleží. To je uskutečnění znovunavrácení, jak nám to Bůh zaslíbil a z milosti daroval.


Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2019
cache: 0000:00:00