Jak na věc


občanský průkaz hradec králové objednání

Všechny koprodukční filmy České televize

    - Občanský průkaz se strojově čitelnými údaji a s kontaktním elektronickým čipem je vyhotoven do 30 dnů ode dne podání žádosti u obecního úřadu obce s rozšířenou působností.
     V případě, kdy občan při podání žádosti  sdělí, že si přeje  převzít občanský průkaz  na jiném obecním úřadě obce s rozšířenou působností, bude převzetí občanského průkazu zpoplatněno správním poplatkem 100,-Kč.
    O nový občanský průkaz doporučujeme požádat 30dnů před skončením platnosti dosavadního občanského průkazu. Pokud bude občanský průkaz při podání žádosti již neplatný, nelze jím prokazovat totožnost a bude vyžadován jiný obdobný doklad, který je veřejnou listinou.
    Vyžaduje se osobní převzetí občanského průkazu občanem, jemuž se vydává. Za občana mladšího 15 let přebírá občanský průkaz zákonný zástupce , příp.  pěstoun, osoba, které byl občan  mladší 15 let svěřen do péče.
    Občanský průkaz vypráví o tom zvláštním životním období, kdy dětství zvolna přechází v dospělost, a tahle cesta v každé době vede skrz bourání konformismu a rodičovských ideálů, revoltu vůči společnosti, hledání a nalézání sebeúcty. Tehdy stejně jako dnes...


Občanský průkaz Ondřeje Trojana je nesentimentální vzpomínkou

         vydání občanského průkazu se strojově čitelnými údaji s kontaktním elektronickým čipem z důvodu zápisu titulu, nebo vědecké hodnosti, nebo jeho vydání z jiného důvodu v době delší než půl roku před uplynutím   platnosti dosavadního občanského průkazu
    Zažádat o vydání  eOP může občan osobně  u kteréhokoliv obecního úřadů obce s rozšířenou působností, bez ohledu na místo trvalého pobytu. Žádost o vydání eOP se tiskne přímo s údaji o žadateli z informačního systému. Pořizuje se digitalizovaná podoba občana.
    . za občana mladšího 15 let jeho zákonný zástupce,   místo zákonného zástupce může podat žádost pěstoun, osoba, které byl občan mladší 15 let svěřen do péče
    Jedná -li se o vydání občanského průkazu se strojově čitelnými údaji, je nutná při podání žádosti osobní přítomnost občana, jemuž bude občanský průkaz vydán, z důvodu pořizování jeho fotografie a podpisu. Fotografii lze také pořídit u fotografa, který ji elektronicky zašle prostřednictvím datové schránky Ministerstva vnitra obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností, u něhož požádáte o vydání občanského průkazu.


Štáb filmu Občanský průkaz se dočkal sněhu

    U cizojazyčných dokladů je občan povinen předložit jejich ověřený překlad do českého jazyka, pokud mezinárodní smlouva , kterou je Česká republika vázána, nestanoví jinak.
    Hořká komedie režiséra Ondřeje Trojana Občanský průkaz na motivy stejnojmenné knihy Petra Šabacha sleduje osudy čtveřice dospívajících mladíků, jejich přátel, lásek a rodičů. Od okamžiku, kdy v patnácti letech dostanou občanský průkaz, až do chvíle, kdy se v osmnácti snaží uniknout vojně a pokoušejí se získat modrou knížku.
    - K žádosti o vydání nového občanského průkazu je třeba předložit dosavadní občanský průkaz. V případě, že občan  předkládá před vydáním nového občanského průkazu  občanský průkaz vydaný bezprostředně po nabytí státního občanství, je povinen předložit rodný list.
    Občan, který žádá o vydání občanského průkazu, popřípadě osoba, která za něj podává žádost, jsou povinni prokázat svou totožnost. Totožnost se prokazuje občanským průkazem, nebo jiným obdobným dokladem, který je veřejnou listinou.


Filmová distribuce rozdává Občanský průkaz

    V případě že občan při podání žádosti uvede že si přeje vyzvednout vyhotovený doklad na jiném obecním úřadě obce s rozšířenou působností, bude převzetí občanského průkazu zpoplatněno správním poplatkem  100,- Kč.
    Petr, Aleš, Popelka a Míťa dospívají v sedmdesátých letech, v době, kdy vyjít na ulici bez občanského průkazu znamenalo koledovat si o průšvih a kdy povinná vojenská služba byla pro mnohé tím největším strašákem. Každý po svém i společně se snaží neztratit v totalitním státě zdravý rozum a smysl pro humor, ale také nezadat si s režimem. Prožívají řadu epizod, některé jsou úsměvné, s nádechem absurdní grotesky, jiné dramatické a fatální.


Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00