Jak na věc


novela zákona o městské policii

Připomínkovali jsme návrh novely zákona o soudních poplatcích

    Kondenzaci vodní páry řešila odkazem na jiný právní předpis (vyhlášku č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, ve znění vyhlášky č. 20/2012 Sb.).
    Žádnou širokou diskuzi k povinnému očkování a k navrhovaným sankcím ministerstvo zdravotnictví neotevřelo. Ani přestože k tomu při projednávání novely zákona o ochraně veřejného zdraví vyzval zdravotnický výbor Poslanecké sněmovny. Proto se Liga lidských práv a Rozalio – organizace, které se povinným očkováním a právy rodičů zabývají, tímto do diskuze hlásí a […]
    Veškerá „potenciálně technická“ ustanovení z PSP odstraila a technická novela v těchto částech odkazovala na jiné právní předpisy (vyhlášku č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, ve znění vyhlášky č. 20/2012 Sb.).


Novela k povinnému očkování – navrhujeme zrušení sankcí a zavedení odpovědnosti státu za nežádoucí účinky

    Významnou změnu v procesu oddlužení zaznamenala od 1. července i úprava týkající se schůze věřitelů. Novelizován byl § 47 odst. 1 insolvenčního zákona, který upravuje její svolávání. V případě oddlužení nově půjde věřitelskou schůzi svolat, pokud o to požádá nadpoloviční většina všech věřitelů, jejichž pohledávky počítané podle výše činí zároveň nadpoloviční většinu přihlášených pohledávek. Takto zvolená právní úprava je opět reakcí na faktický stav, kdy se věřitelé svolávaných schůzí téměř neúčastní. Cílem je snížit počet svolávaných schůzí jen na případy, kdy si to přeje kvalifikovaná většina věřitelů. K tomu je vhodné doplnit, že stejný počet hlasů věřitelů vyžaduje též svolání schůze věřitelů za účelem projevení souhlasu dle ust. § 399 odst. 1 insolvenčního zákona, kterým věřitelé schvalují způsob oddlužení.
    Poslanecká sněmovna aktuálně projednává návrh novely zákona č. 561/2004, Sb., školský zákon, která se týká nové úpravy vzdělávání dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Vládní návrh zákona upravuje návrh nového znění § 16 a § 16a školského zákona.
    V únoru 2017 byl podpisem prezidenta republiky završen legislativní proces první ze dvou novel insolvenčního zákona, jež byla publikována ve Sbírce zákonů 3. března 2017 jako zákon č. 64/2017 Sb. Revizi insolvenčního zákona pak doplňuje druhá novela, která je v současné době projednávána Poslaneckou sněmovnou v prvním čtení jako sněmovní tisk č. 1030. Jednou z hlavních oblastí, na kterou se obě novely zaměřily, je řešení úpadku oddlužením. V tomto příspěvku se pokusíme odpovědět na otázky, jaké změny lze v této oblasti očekávat od již schválené novely účinné od 1. července 2017 a jak může ovlivnit insolvenční řízení případné schválení druhé připravované novely.


Co se změní novelizací školského zákona?

    Vláda v úterý schválila poslanecký návrh novely zákona o zdravotních službách, která má vyřešit problémy se souhlasy rodičů v případě poskytování zdravotní péče dětem. Na tiskové konferenci však politici zapomněli zmínit, že novela mění také právní úpravu nedobrovolných hospitalizací, přičemž tato změna jde přímo proti rozhodnutím Evropského soudu […]
    Možné negativní ovlivnění stávající zástavby novostavbami PSP na rozdíl od vyhlášky č. 26/1999 Sb. hl. m. Prahy regulují řadou nových nástrojů - například uliční čarou, stavební čarou, regulací výšky zástavby, přesnějšími požadavky na odstupy staveb. Užívání uvedených nových nástrojů ve spojení s plněním požadavků na denní osvětlení je dostatečnou zárukou kvalitního městského prostředí.
    Koncept odůvodnění Metropolitního plánu je podkladem pro předběžnou diskusi o metodice plánu, o možnostech návrhu, o způsobu možných řešení problémů Prahy a její metropolitní oblasti. Koncept odůvodnění je otevřením cesty. Předběžnou diskusi jsme slíbili na počátku práce nejen za zpracovatele, ale především za pořizovatele plánu a za politickou reprezentaci, která je zadavatelem plánu. Tato diskuse probíhá po mnoha liniích. Jsme rádi, že po více než roce spolupráce s městskými částmi, s veřejností odbornou a někdy i laickou lze konstatovat, že probíhá úspěšně.


Poslanec Farský podal návrh k odpovědnosti státu za očkování

    Novela se dále dotýká také oblasti podávání návrhu na oddlužení. Dlužník může podat insolvenční návrhnavrhující řešení jeho úpadku oddlužením pouze tehdy, jde-li o právnickou nebo fyzickou osobu, která nemá dluhy z podnikání, právnická osoba nadto nesmí být považována za podnikatele. Ustanovení § 389insolvenčního zákona stanoví z tohoto pravidla tři výjimky, přičemž změny doznala výjimka vztahující se k udělení souhlasu s oddlužením ze strany věřitele. Souhlas věřitele se bude nově předpokládat, pokud věřitel svůj nesouhlas nevyjádří nejpozději spolu s přihláškou pohledávky, přičemž své stanovisko je povinen odůvodnit. Druhou změnou v této oblasti usilující o zvýšení ochrany dlužníků představuje ust. § 390ainsolvenčního zákona. To stanoví, že návrh na oddlužení může sepsat a podat se souhlasem dlužníka pouze advokát, notář, soudní exekutor, insolvenční správce nebo tzv. akreditovaná osoba (tj. osoba, které bylo uděleno povolení k poskytování služeb ve věcech oddlužení ministerstvem spr
    Ústavní soud dnes neshledal povinné očkování jako protiústavní. Vyzval ale zákonodárce k zakotvení odpovědnosti státu za poškození zdraví tímto očkováním způsobené. Poslanci mají tuto příležitost právě teď, když se projednává novela zákona o ochraně veřejného zdraví a mohou do ní zapracovat pozměňovací návrh Ligy […]
    Denní osvětlení v § 45 řešila odkazem na ČSN. Požadavky na denní osvětlení by při schválení technické novely PSP byly naprosto shodné s celostátní vyhláškou č. 268/2009 Sb.


Chci dostávat newsletter Ligy lidských práv pravidelně e-mailem

    Mezi další úpravy insolvenčního práva patří možnost insolvenčního soudu přerušit oddlužení plněním splátkového kalendáře až na jeden rok, povinnost dlužníka připojit k návrhu na oddlužení čestné prohlášení, ve kterém se zaváže zejména řádně platit pohledávky svých věřitelů a plnit veškeré povinnost dle insolvenčního zákona. Ustanovení § 36 insolvenčního zákona se doplňuje o odst. 3 a 4, ve kterých je rozšířena informační povinnost insolvenčního správce vůči věřitelským orgánům. Insolvenční správce je povinen jim nejméně jednou za rok předat písemnou zprávu o plnění povinností dlužníka, dále věřitele bez zbytečného odkladu po splnění oddlužení informuje o této skutečnosti v písemné zprávě. Dále má tato novela v plánu rozšířit důvody, pro které může insolvenční soud zamítnout návrh na povolení oddlužení (např. pokud dlužník již dříve při navrhování oddlužení projevil nepoctivý záměr nebo pokud vezme svůj návrh na povolení oddlužení zpět).
    Po více než ročním projednávání byla poslaneckou sněmovnou přijata novela zákona o ochraně veřejného zdraví. Poslanecká sněmovna nakonec nepřijala senátní pozměňovací návrh, který by rušil povinnost mateřských školek, organizátorů táborů a dalších institucí přijímat jen řádně očkované děti a s tím spojené sankce. Tato povinnost a sankce tedy zůstávají. K úplnému […]
    Očkování bez souhlasu pacienta by nemělo projít sněmovnou. Zdravotní výbor schválil vyřazení tohoto paragrafu z novely zákona o ochraně veřejného zdraví. Ministerstvo zdravotnictví s očkováním bez souhlasu pacienta počítalo v případech epidemií nebo při mimořádných událostech. Občanská sdružená ale upozornila na to, že by mohl být zneužitý […]


Koncept odůvodnění Metropolitního plánu

    Poslanci schválili novelu školského zákona, o které se mluví nejčastěji v souvislosti s inkluzivním vzděláváním. Změny se však netýkají pouze inkluze, ale také vzdělávání nejmenších dětí. Novela totiž zavádí povinnou roční předškolní docházku. V případě, že návrh odsouhlasí senát, bude od září 2017 platit, že dítě musí docházet […]


Povinná předškolní docházka a očkování?

    Přestože návrh další změny insolvenčního zákona projednává Poslanecká sněmovna teprve v prvním čtení, již se potýká s poměrně častou kritikou, a to nejen ze strany věřitelů, do jejichž práv nejvíc zasahuje. Chystaná novela předně mění způsoby provedení oddlužení. Jako způsob provedení oddlužení zůstává zachováno zpeněžení majetkové podstaty, při provedení oddlužení plněním splátkového kalendáře počítá novela nově rovněž se zpeněžením majetkové podstaty. Tohoto způsobu provedení oddlužení se týká zřejmě nejrazantnější změna. Za současné právní úpravy oddlužení končí v případě, že dlužník splní řádně a včas všechny povinnosti podle schváleného způsobu oddlužení. Chystaná novela rozšiřuje případy, kdy dojde ke splnění oddlužení plněním splátkového kalendáře se zpeněžením majetkové podstaty. Dlužník splní své povinnosti, jestliže splatí nezajištěným věřitelům jejich pohledávky v plné výši či jestliže v době tří let od schválení oddlužení splatí nezajištěným věřitelům alespoň 50 % jejich po
    První ze změn, kterou přinesla již platná a účinná novela insolvenčního zákona, je změna v systému přidělování případů jednotlivým insolvenčním správcům. Před novelou platil postup, kdy insolvenční soudy určovaly správce insolvenčního řízení podle seznamů vedených u okresních soudů. To vedlo některé insolvenční správce k tomu, že za účelem získání většího počtu případů zakládali své provozovny ve více okresech, čímž získávali větší nápad případů. Nově budou tyto seznamy vedeny podle soudů krajských, navíc se do nich bude zapisovat pouze jedna provozovna insolvenčního správce, což by mělo vést k tomu, že insolvenční správci upustí od hromadného zakládání reálně nefungujících provozoven.


Jak návrh technické novely řešil výtky k PSP?

    První část „konceptu odůvodnění“ představujeme ve formě souboru dvanácti tematických sešitů a osmi výkresů. Sešity otevírají diskuzi o tom, jak bude ve výsledku Metropolitní plán Prahy vypadat ve své závazné části (podle stavebního zákona). V červnu 2014 bude koncept doplněn o druhou část (6 sešitů a 4 výkresy) a bude ještě doplněn o ukázky podrobných regulací jednotlivých lokalit. Je nutné zdůraznit, že předložený „koncept odůvodnění“ není (a nesmí být) návrhem ve smyslu § 50 stavebního zákona. Online verze elektronického vydání je k dispozici na adrese www.iprpraha.cz/metropolitniplan.
    Technická novela Pražských stavebních přepisů měla za cíl vypořádat výtky, kvůli kterým Ministerstvo pro místní rozvoj ČR účinnost nařízení pozastavilo. Dne 31. března 2015 Rada hl. m. Prahy schválila ukončení prací na technické novele.
    Požadavek na oslunění bytů by ani po technické novelizaci v PSP nebyl obsažen. MMR při připomínkování návrhu nařízení nevzneslo žádné připomínky týkající se tohoto požadavku. Proslunění je uživatelský parametr bytu a zákon o ochraně zdraví nedostatek oslunění neuvádí jako rizikový faktor životních podmínek. Důsledkem dosavadních požadavků na proslunění bytů byla kolaudace nevyhovujících jednotek jako nebytové prostory. Přesto byl o ně na trhu velký zájem. Požadavek na proslunění bytů  byl nekompatibilní s běžnou městskou zástavbou, kterou představují např. Vinohrady, Dejvice nebo Smíchov.


Liga lidských práv zve české politiky k návštěvě inkluzivních škol

    Liga připomínkovala návrh novely zákona o soudních poplatcích. Návrh novely celkově zvyšuje sazby soudních poplatků, významně omezuje institut individuálního osvobození od soudních poplatků, ruší věcné osvobození od soudních poplatků v řízení o osvojení a v řízení o náhradě škody způsobené při výkonu veřejné moci.
    Výtky vůči PSP bude řešit věcná novela. Přínosem této varianty je zpracování jedné novely a tím eliminace počtu přechodných režimů při rozhodování. Dalším přínosem je vyhovění požadavkům městských částí i Ministerstva pro místní rozvoj ČR.
    Poslední zmíněnou novinkou je povinnost insolvenčního správce podle ust. § 410 insolvenčního zákona zajistit pro účely přezkoumání přihlášených pohledávek stanovisko dlužníka na osobní schůzce. Termín schůzky je přitom povinen sdělit dlužníkovi alespoň sedm dní předem, místem setkání nemusí být pouze sídlo nebo provozovna insolvenčního správce.
    Ve svém souhrnu tyto změny znamenají posílení práv dlužníků, to se ale děje na úkor práv věřitelů. Závěrem si lze tedy položit důvodnou otázku, zda zákonodárce při přípravě této novely neopomněl zohlednit stěžejní zásadu insolvenčního řízení – rychlé, hospodárné a co nejvyšší uspokojení věřitelů.


Co se změní v oblasti očkování po novele zákona o veřejném zdraví?

    Liga lidských práv pozvala v osobním dopise všechny poslance, senátory a prezidenta republiky k návštěvě jedné ze škol, kterým udělila certifikát Férová škola. Mohou se tak osobně přesvědčit o tom, že i v Česku lze dlouhodobě úspěšně vzdělávat společně žáky s velmi rozmanitými potřebami. Současně politiky vyzývá, aby pomohli vytvořit vhodné […]

Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00