Jak na věc


novela insolvenčního zákona 2019 aktuálně

Účinky platné novely insolvenčního zákona v oblasti oddlužení

    Líbil se vám tento článek, nejste našim klientem a máte zájem odebírat novinky? Zaregistrujte se bezplatně  k odběru novinek a jako poděkování Vám odešleme Kupon na slevu 10% na námi pořádaná školení. Kupón je přenosný.
    První ze změn, kterou přinesla již platná a účinná novela insolvenčního zákona, je změna v systému přidělování případů jednotlivým insolvenčním správcům. Před novelou platil postup, kdy insolvenční soudy určovaly správce insolvenčního řízení podle seznamů vedených u okresních soudů. To vedlo některé insolvenční správce k tomu, že za účelem získání většího počtu případů zakládali své provozovny ve více okresech, čímž získávali větší nápad případů. Nově budou tyto seznamy vedeny podle soudů krajských, navíc se do nich bude zapisovat pouze jedna provozovna insolvenčního správce, což by mělo vést k tomu, že insolvenční správci upustí od hromadného zakládání reálně nefungujících provozoven.


Oddlužení – novela insolvenčního zákona

    Zároveň se budou povinně ověřovat emisní a technické parametry zdrojů tepla teplovodní soustavy ústředního vytápění o příkonu 10 až 300 kW. Jako kontrolní orgány jsou zvoleny autorizované osoby. Kromě kontroly vzhledu, mohou tyto osoby kotle seřizovat, čistit nebo vydat doporučení jak kotel optimálně používat. Tento výkon státní správy mají na starosti obce s rozšířenou působností.
    Tato opatření mohou být investiční či provozní povahy. V oblastech, kde se v současné chvíli vyskytuje zhoršená kvalita ovzduší, se do provozu nesmí uvést nové zdroje znečištění, které před svým spuštěním neprokáží nebo nepřijmou opatření vyvažující případné nově vzniklé znečištění.
    Došlo ke snížení zpoplatněných škodlivých látek na 4 základní.  Stejně tak jsou zpřísněny i horní hranice českých emisních stropů pro všechny znečišťující látky.
    Poslední zmíněnou novinkou je povinnost insolvenčního správce podle ust. § 410 insolvenčního zákona zajistit pro účely přezkoumání přihlášených pohledávek stanovisko dlužníka na osobní schůzce. Termín schůzky je přitom povinen sdělit dlužníkovi alespoň sedm dní předem, místem setkání nemusí být pouze sídlo nebo provozovna insolvenčního správce.


Novela zákona o ochraně ovzduší 201/2012 Sb.

    V únoru 2017 byl podpisem prezidenta republiky završen legislativní proces první ze dvou novel insolvenčního zákona, jež byla publikována ve Sbírce zákonů 3. března 2017 jako zákon č. 64/2017 Sb. Revizi insolvenčního zákona pak doplňuje druhá novela, která je v současné době projednávána Poslaneckou sněmovnou v prvním čtení jako sněmovní tisk č. 1030. Jednou z hlavních oblastí, na kterou se obě novely zaměřily, je řešení úpadku oddlužením. V tomto příspěvku se pokusíme odpovědět na otázky, jaké změny lze v této oblasti očekávat od již schválené novely účinné od 1. července 2017 a jak může ovlivnit insolvenční řízení případné schválení druhé připravované novely.
    Upřesnily se typy stacionárních zdrojů znečištění. Nově jsou hodnoceny zdroje, kde se emise měří jednorázově a zdroje u kterých se provádí nepřetržité měření emisí. V obou případech se nově stanovily podmínky pro přesné měření a mezní hodnoty.


Novela zákona o ochraně ovzduší zahrnuje tyto významné změny

    Novela se dále dotýká také oblasti podávání návrhu na oddlužení. Dlužník může podat insolvenční návrhnavrhující řešení jeho úpadku oddlužením pouze tehdy, jde-li o právnickou nebo fyzickou osobu, která nemá dluhy z podnikání, právnická osoba nadto nesmí být považována za podnikatele. Ustanovení § 389insolvenčního zákona stanoví z tohoto pravidla tři výjimky, přičemž změny doznala výjimka vztahující se k udělení souhlasu s oddlužením ze strany věřitele. Souhlas věřitele se bude nově předpokládat, pokud věřitel svůj nesouhlas nevyjádří nejpozději spolu s přihláškou pohledávky, přičemž své stanovisko je povinen odůvodnit. Druhou změnou v této oblasti usilující o zvýšení ochrany dlužníků představuje ust. § 390ainsolvenčního zákona. To stanoví, že návrh na oddlužení může sepsat a podat se souhlasem dlužníka pouze advokát, notář, soudní exekutor, insolvenční správce nebo tzv. akreditovaná osoba (tj. osoba, které bylo uděleno povolení k poskytování služeb ve věcech oddlužení ministerstvem spr
    Ve svém souhrnu tyto změny znamenají posílení práv dlužníků, to se ale děje na úkor práv věřitelů. Závěrem si lze tedy položit důvodnou otázku, zda zákonodárce při přípravě této novely neopomněl zohlednit stěžejní zásadu insolvenčního řízení – rychlé, hospodárné a co nejvyšší uspokojení věřitelů.
    Nově mohou obce a města vytvořit na svých katastrálních územích území, kam nebudou moci vjíždět auta, nesplňující emisní limity. V případě, že obce tyto zóny zřídí, musí samozřejmě zajistit objízdnou trasu po silnici stejné nebo vyšší třídy.


Kompenzační (nahrazující) opatření …

    Mezi další úpravy insolvenčního práva patří možnost insolvenčního soudu přerušit oddlužení plněním splátkového kalendáře až na jeden rok, povinnost dlužníka připojit k návrhu na oddlužení čestné prohlášení, ve kterém se zaváže zejména řádně platit pohledávky svých věřitelů a plnit veškeré povinnost dle insolvenčního zákona. Ustanovení § 36 insolvenčního zákona se doplňuje o odst. 3 a 4, ve kterých je rozšířena informační povinnost insolvenčního správce vůči věřitelským orgánům. Insolvenční správce je povinen jim nejméně jednou za rok předat písemnou zprávu o plnění povinností dlužníka, dále věřitele bez zbytečného odkladu po splnění oddlužení informuje o této skutečnosti v písemné zprávě. Dále má tato novela v plánu rozšířit důvody, pro které může insolvenční soud zamítnout návrh na povolení oddlužení (např. pokud dlužník již dříve při navrhování oddlužení projevil nepoctivý záměr nebo pokud vezme svůj návrh na povolení oddlužení zpět).
    Poplatky se budou nově vybírat u těch provozů, kde jejich výše dosáhne 5000 Kč místo dřívějších 500 Kč. Od roku 2021 by měly být poplatky dále upraveny tak, že za tunu tuhých znečišťujících látek zaplatí znečišťovatel 14 700 Kč, za tunu oxidu siřičitého 4900 Kč, za oxid dusíku 3900 Kč a za těkavé organické látky 9800 Kč.
    O poplatcích za střední zdroje znečištění již nerozhodují Obecní úřady obcí s rozšířenou působností.Picture is used with acknowledgement of FreeDigitalPhotos.net / Author: pakorn
    Od roku 2022 budou muset kotle na pevná paliva o příkonu do 300 kW plnit 3. emisní třídy. Od roku 2014 nesmí být pak kotle 1. a 2. emisní třídy uváděny na český trh, popřípadě musí být upraveny tak, aby splňovaly 3. emisní třídu.


 Poplatky - jednoduchost a efektivita …

    Významnou změnu v procesu oddlužení zaznamenala od 1. července i úprava týkající se schůze věřitelů. Novelizován byl § 47 odst. 1 insolvenčního zákona, který upravuje její svolávání. V případě oddlužení nově půjde věřitelskou schůzi svolat, pokud o to požádá nadpoloviční většina všech věřitelů, jejichž pohledávky počítané podle výše činí zároveň nadpoloviční většinu přihlášených pohledávek. Takto zvolená právní úprava je opět reakcí na faktický stav, kdy se věřitelé svolávaných schůzí téměř neúčastní. Cílem je snížit počet svolávaných schůzí jen na případy, kdy si to přeje kvalifikovaná většina věřitelů. K tomu je vhodné doplnit, že stejný počet hlasů věřitelů vyžaduje též svolání schůze věřitelů za účelem projevení souhlasu dle ust. § 399 odst. 1 insolvenčního zákona, kterým věřitelé schvalují způsob oddlužení.
    Nově zákon umožňuje úpravu poplatků tam, kde provozovatel bude snižovat emise nad rámec minimálních legislativních požadavků. Nově poplatek není vyměřen pro znečišťovatele, jejichž provoz dosáhne vysoké úrovně ochrany ovzduší, která je prokázána snížením emisí pod hodnotu 50% horní hranice dané zákonem.
    Hlavním cílem novely zákona o ochraně ovzduší, je zásadní vylepšení kvality ovzduší při současném snížení nadbytečné administrativní zátěže a legislativních povinností a také efektivnější ochrana obyvatel republiky před imisní zátěží. Důvodem pro vytvoření nových zákonných podmínek je pokračující stagnace úrovně stavu znečištění ovzduší, která má přímé negativní dopady na zdraví i životy lidí.


Otázky projednávané novely insolvenčního zákona

    Novela zákona nezapomněla i na obyčejné domácnosti. Kotle o příkonu do 300 kW, které se objeví na českém trhu, musí mít výrazně nižší emise. Přísnější limity pro výkon kotle a různé typy paliv budou platit od 31.12.2013. V České republice bude nad dodržováním těchto požadavku dohlížet Česká obchodní inspekce. Novelou se rovněž zakazuje spalování nekvalitních paliv.
    kategorie A – pro tyto zdroje je nutné vyhotovit rozptylovou studii,kategorie B – u těchto zdrojů je nutné vytvořit náhradní opatření,kategorie C – v případě zprovoznění těchto zdrojů musí být vyhotoven provozní řád.


Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00