Jak na věc


nohejbal jednotlivci

Kapitola 9. - Disciplinární směrnice

    Před zápasem nebo utkáním na pokyn rozhodčího nastoupí oba soupeři proti sobě podél zadních čar hřiště a navzájem se pozdraví. Po pozdravu se dostaví oba kapitáni k rozhodčímu a navzájem se představí.
    42 4. Výsledková část práce Periodizace ročního tréninkového cyklu na rok * 4 týdny I. Přechodné období * 10 týdnů I. Přípravné období týdnů I. Předzávodní období (turnaje, přípravné zápasy) týdnů I. Závodní období (základní část soutěže, MČR) týdny II. Přechodné období týdny II. Přípravné období * 11 týdnů II. Závodní období (vyřazovací část soutěže, MS) * Datum a délku jednotlivých období lze upravit podle ukončení vyřazovací části soutěţe. 42
    17. MČR starších žáků v nohejbale trojic : Týn nad Vltavou 26.11.20111.TJ AVIA ČakoviceKalous J., Putík, Mleziva, Zavřel, Matysková2.TJ Sokol SemilySouček, Tichák, Strmiska, Potůček3.TJ Sokol I ProstějovRoba, Ftačník, Pospíšil, Matkulčík4.TJ Slovan ChabařoviceSehrig, Doubek, Štrejl


53) ODEHRÁNÍ MÍČE Z MIMOHERNÍHO PROSTORU

    23 útočný úder Prudké údery Vnitřní stranou nohy patří mezi nejčastěji pouţívané útočné údery vůbec, je to velmi prudký a přesný úder, který je základem smečařské výbavy kaţdého hráče nohejbalu. Jeho výhodou je velmi snadné provedení i z obtíţnějších nahrávek, velká razance i přesnost, nevýhodou je poměrně snadné odhadnutí, kterým směrem míč poletí. Jeho varianty jsou přetočený (strţený) smeč, smeč s nataţenou nohou, s nahrávkou pod úrovní sítě a s částečným pouţitím vnitřního nártu. Hranou podrážky je jedním z nejčastějších útočných úderů kaţdého nohejbalisty a jeho dokonalé zvládnutí je základní podmínkou úspěšné hry ve všech disciplínách. Smečující hráč má při ideálním provedení okraj míče od sebe na vzdálenost téměř nataţené nohy, a to nejlépe vpravo šikmo za sebou nebo v menším úhlu aţ téměř na své úrovni, nikdy však před sebou. Má několik variant: nataţenou nohou, zadrţený smeč (stejné, jako varianty smeče vnitřní stranou nohy) a smeč v pádu. Špičkou nazývaný téţ bodlo je zřídka


58) POVINNOSTI PRVNÍHO ROZHODČÍHO

    21 Dvojice Rychlá reakce, vynikající kontrola míče a dva hráči, kteří spolu musí být dokonale sehraní, to jsou klíčové prvky v utkání dvojic. Oba hráči musí zvládnout všechny typy herních činností, neboť jakmile soupeř zjistí nějakou slabinu, ihned ji můţe vyuţít ve svůj prospěch. Jde o souhrn individuálních dovedností spojených do vzorové spolupráce v týmu, protoţe kaţdá chyba se v dvojicích tvrdě trestá dvojnásobně Trojice Utkání trojic je časově nejnáročnější a nejatraktivnější disciplínou v nohejbale. Je zde velmi sloţité zaznamenat bod. Hráči dokáţou pokrýt téměř celé hřiště, a proto se těţko hledá prostor pro útok. Královská disciplína nohejbalu nabízí všechny herní činnosti v plném rozsahu díky dlouhým výměnám míče. (UNIF, 2011) útočné herní činnosti Podání Nártem z voleje po nadhozu z rukou je nejčastějším způsobem provedení podání ve všech nohejbalových disciplinách. Můţe být kopnuto vnějším nártem, vnitřním nártem, prudké nízko nad sítí, nebo vysokým obloukem. Výhodou je přes
    2 Prohlašuji, ţe jsem bakalářskou práci vypracoval samostatně a na základě pramenů uvedených v seznamu pouţité literatury. V Jihlavě dne Tomáš Hos 2
    6 Obsah Seznam pouţitých zkratek úvod Současný stav bádání Charakteristika nohejbalu Historie Současný stav Mezinárodní nohejbal a rozpory v dopadech Pravidla Technické vybavení Důleţité pojmy Slangové výrazy Herní funkce a činnosti v nohejbale Jednotlivci (singly) Dvojice Trojice útočné herní činnosti Obranné herní činnosti Herní kombinace Rozdíly jedno- a dvou-dopadového nohejbalu Sportovní trénink a jeho plánování Struktura sportovního výkonu Systémové pojetí sportovního tréninku Plánování v tréninkovém procesu Periodizace a cyklická stavba v nohejbale Cíle, úkoly a metodika práce Cíl úkoly Metodologie Popis sledovaného souboru Pouţité metody Sběr dat


ŠKOLENÍ TRENÉRŮ ČNS LICENCE „C“

    25 moţno vyuţít několika variant a to smeč s částečnou horní rotací, s nataţenou nohou, vyuţitím vnějšího nártu nebo s úmyslným vyuţitím podráţky špičky. Tento útočný úder je moţné hrát do všech obranných prostorů u sítě, podmínkou je však to, aby smeč byl dostatečně krátký a nízký. Patou je jeden ze dvou nohejbalových úderů, při kterých je míč hrán v pozici před tělem, coţ ho na jednu stranu v počtu pouţití silně limituje, na druhou stranu mu to však dává velkou uţitečnost např. při nepodařené nahrávce, nebo po vybrání míče v poli. Hráč, který nezvládá smeč patou, je pak nucen odehrát míč zadarmo nebo se ho pokusit nártem zespoda prokopnout, zatímco dobře zahraný smeč patou je pro obranu soupeře velmi nepříjemný. Nevýhodou tohoto smeče je ta skutečnost, ţe směr jeho letu je snadno předvídatelný, coţ při jeho netaktickém pouţití značně usnadňuje soupeři obranu. Hlavou je velmi přesným a snadno proveditelným útočným úderem, který je však pro svou malou razanci a snadnou předvídatelnost


59) POVINNOSTI DRUHÉHO ROZHODČÍHO

    16 Vybavení nohejbalového hřiště Nohejbalové sítě by měly být z měkké nekovové tkaniny s páskou překrývající horní okraj sítě. Sítí se rozumí pouze ta část, která je zavěšena nad územím herního pole. Vzdálenost horního okraje od povrchu hřiště je 110 cm s povolenou odchylkou 2 cm. Vzdálenost dolního okraje od povrchu hřiště by měla být nejvýše 20 cm. Sloupky musí být umístěny nejméně 0,5 m od postranních čar. Nohejbalové míč musí být lepený z přírodní nebo umělé kůţe. Nohejbalový míč Gala je schválen mezinárodní nohejbalovou organizací a je to oficiální míč ČNS. Lavičky musí být umístěné mimo volnou plochu, maximálně však ve vzdálenosti 5 metrů. Obě druţstva by měla mít lavičky ve stejných podmínkách. Obecné překážky ve hře Hra se nemusí uskutečnit z mnoha důvodů. Jedním z nich je nezpůsobilost hrací plochy, a to v případech, kdy je povrch rozmočený, nebezpečně kluzký, bořivý nebo jinak ohroţující zdraví hráčů. Dále se nehraje, pokud je nevyhovující počasí (vítr, mnoho sráţek, nízká te
    9. MČR starších žáků družstev v nohejbale : Nymburk 18.12.20111.TJ AVIA Čakovice Kalous J., Putík, Mleziva, Matysková, Zavřel, Kalous Z.2.TJ Sokol Stratov Šulc, Novák, Schneider, Jarolím, Červinka, Ďoubal, Pivnička3.TJ Sokol I Prostějov Roba, Pospíšil, Ftáčník, Matkulčík4.TJ Sokol SDS EXMOST Modřice Nykl, Gulda, Hanus, Putna
    Zápas či utkání řídí dva rozhodčí (1. rozhodčí a 2. rozhodčí). Řídící orgán soutěže může v Rozpisu soutěže stanovit, že na řízení utkání se podílí větší či menší počet rozhodčích. Řídí-li zápas jeden rozhodčí, přejímá povinnosti obou. Obsluhou ukazatele stavu zápasu může pověřit buď pořadatele nebo střídavě obě družstva.


51) DOPAD MÍČE DO SOUPEŘOVA POLE

    31 V porovnání útočné fáze se ţádné rozdíly nenacházejí, záleţí jen na kvalitě nahrávky. Rozdíly se nacházejí v příjmu, nahrávce a rozestavení hráčů. Příjem je náročnější z hlediska jednoho dopadu, protoţe přijímající hráč musí míč přijmout do větší výšky a bez rotace. Nahrávač bývá nejtechničtější hráč týmu a při hře na jeden dopad to platí dvojnásob. Musí nahrávat po příjmu z voleje, coţ vyţaduje perfektní techniku nahrávky, kterou ještě musí přizpůsobit volejovému provedení. Taktické útočné údery z příjmu po dopadu, při kterých je moţné překvapit soupeře, nejsou z hlediska efektivity moţné. V rozestavení hráčů jsou rozdíly největší. V systému trojic je obtíţné se dostat do útočné fáze oběma smečaři, protoţe nahrávač musí příjem od obou smečařů nahrávat z voleje. Proto většina týmů nahradila druhého smečaře druhým nahrávačem, aby se smečař mohl věnovat pouze útočné fázi a nemusel se soustředit na příjem servisu v takové míře, jako kdyţ je na hřišti pouze jeden nahrávač. V případě dvo


47) DOTYK HRÁČE S CIZÍMI TĚLESY

    12 dvojice a trojice. Hráči Česka a Slovenska pořád patří díky vlastním nohejbalovým tradicím mezi nejúspěšnější, ale ostatní země uţ se na ně v poslední době začínají dotahovat. (Maršálek, 2010; Táborský, 2004) Současný stav V současnosti jsou soutěţe v České republice pod záštitou Českého nohejbalového svazu a krajských svazů. Ve více neţ 400 oddílech je registrováno téměř deset tisíc hráčů. Soutěţí se v kategorii muţů, která se rozděluje na pět výkonnostních úrovní (extraliga, 1. liga, 2. liga, krajské přebory a okresní přebory). Dále existují ligové a krajské soutěţe ţen a samozřejmě také mládeţe. O organizaci a řízení soutěţí se starají s republikovými orgány i krajské a okresní svazy. Soutěţe Českého nohejbalového svazu jsou dvojího typu dlouhodobé a krátkodobé. V dlouhodobých soutěţích se kategorii muţů dělí na tři výkonnostní úrovně (WITTE Automotive extraliga, 1. liga, 2. liga). Hrací systém sestává ze základní a nadstavbové části (play-off, play-out). Základní část se hraje s


Kapitola 8. - Řízení zápasu a utkání

    37 3. Cíle, úkoly a metodika práce Cíl Cílem bakalářské práce je návrh konceptu ročního tréninkového cyklu v nohejbalu pro dorostovou kategorii. Dílčím úkolem je vytvoření souboru cvičení zaměřeného na zdokonalení techniky a taktiky herních dovedností při řešení útočných a obranných herních situací v rámci celoročního tréninkového cyklu úkoly Definice cíle práce Sběr dat a poznatků Zpracování a analýza dat Zpracování dat do závěrečné podoby Metodologie Při řešení výzkumných otázek pouţíváme dvě hlavní obecné metody, které udává dvojice analýza syntéza a induktivní deduktivní postup. Analýza spočívá v rozdělení celku na komponenty a zkoumání, jak tyto komponenty fungují jako relativně samostatné prvky a jaké jsou mezi nimi vztahy. V syntéze jde naopak o sloţení částí do celku a o popis hlavních organizačních principů, jimiţ se tento celek řídí v závislosti na jeho částech. Dedukce spočívá v logickém odvození závěru z mnoţiny jiných tvrzení, které povaţujeme za pravdivá. Dedukce můţe pos


61) NĚKTERÁ SMLUVENÁ ZNAMENÍ ROZHODČÍCH

    41 březen 2012 vytvoření cvičení a her duben 2012 dokončení práce Způsob přípravy celoročního tréninkového cyklu K vypracování výsledkové části práce budeme čerpat z načtených zdrojů a vlastní hráčské zkušenosti. Obecný celoroční tréninkový plán přizpůsobíme harmonogramu dorostenecké kategorie. Rozdělíme si jednotlivá období makrocyklu podle termínu všech utkání a vhodně zvolíme obsah a cíle jednotlivých období. Plán lze upravovat podle různých podmínek a cílů trenéra, například při brzkém ukončení vyřazovací části soutěţe či neúčasti na MČR a MS. Náš plán bude zahrnovat kompletní přípravu pro hráče nastupující i v reprezentaci a předpokládanou účast ve finále playoff. Inspirovat se budeme ze zdrojů obecného sportovního tréninku, tréninku nohejbalu a jiných sportovních her. Poté zvolíme nejdůleţitější cíle kompletního ročního tréninkového cyklu v obecné rovině. Budeme vycházet z poznatků z literatury sportovního tréninku, hráčských zkušeností a konzultací s odborníky z nohejbalového pr
    Losování se provádí před započetím prvního setu každého zápasu. Zástupce strany, která los vyhrála, buď zvolí stranu hřiště, nebo určí, který ze soupeřů provede zahajovací podání. Zástupce strany, která prohrála los, určí zbývající možnost. Před posledním, rozhodujícím setem má výhodu volby zástupce strany , která svůj vítězný set, popř. vítězné sety vyhrála lepším rozdílem bodů než soupeř. Je-li rozdíl stejný, rozhodne los. V ostatních setech se zahajovací podání a strany hřiště pravidelně střídají. V polovině rozhodujícího setu (při dosažení pátého bodu, hraje-li se set do 10 bodů, při dosažení šestého bodu, hraje-li se set do 11 bodů), změní soupeři pouze stranu hřiště.


3) SCHÉMA HERNÍHO PROSTORU HŘIŠTĚ

    19 Přihrávka Příjem Smeč Střeh Timing Ulití Volej Vytlučení bloku Záměrně usměrněné zpracování míče letícího od soupeře spoluhráči k síti tak, aby mohl provést útočný úder či nahrávku Zpracování soupeřova podání útočný úder Postoj hráče, ve kterém je připraven k akci; zahrnuje sníţené těţiště těla, váhu na přední části chodidel a mírný předklon trupu Načasování úderu z hlediska rychlosti míče a jeho prostorové pozici Krátký míč za síť; často s rotací Zahrání míče předtím neţ dopadne na zem Smečařův útok je po zásahu soupeřova blokaře mimo hru Slangové výrazy Tabulka 2. Slangové výrazy Baťoh Dvoják Hrát zadarmo Klepák Kopec Koule Kraťas Pata Zkrácený nebo nahazovaný míč na tělo blokaře Viz Dvojdotek Vrácení míče do soupeřova pole tak, aby neskončil v síti nebo v autu útočný úder hraný ostře do země za účelem zvýšení odskoku do výše a přeskočení soupeře Vysoká nahrávka Nechytatelně zahraný míč Zkrácený míč útočný úder vedený pravákem k levé postranní čáře 19
    Míč je ve hře od okamžiku, kdy se ho dotkne noha podávajícího hráče až do okamžiku, kdy již nemůže být zásahem žádného hráče ani teoreticky vrácen do hry, tím se dostává mimo hru.


Kapitola 4. - Obecné překážky ve hře

    14 Mezinárodní nohejbal a rozpory v dopadech V nynější době je ČR je členem Evropské nohejbalové asociace nohejbalu (EFTA) a Mezinárodní nohejbalová unie (UNIF). EFTA má za úkol zajistit fungování nohejbalu v Evropě a byla zaloţena 24. dubna 2010 v Marseille (Francie) Švýcarskem, Francií, Českou republikou, Slovenskem, Katalánskem, Baskickem a Rumunskem ke kterým se postupně přidali Dánsko, Anglie, Polsko a v roce 2011 ještě Ukrajina a Rakousko. Nejvyšší nohejbalový orgán UNIF byl zaloţen 16. října 2010 v Ţenevě (Švýcarsko) zeměmi z bývalých členů FIFTA (Francie, Švýcarsko, Česká republika, Slovensko, Katalánsko, Argentina). Dříve či později se přidaly Austrálie, Kostarika, Polsko, Dánsko, Malajsie, Baskicko, Jiţní Afrika, USA a Anglie. Hlavní cíle organizace jsou podpora nohejbalu ve všech formách a věkových kategoriích, zajištění fair play a vzájemného respektu, příprava a organizace soutěţí, poskytování poradenství a pomoc členům prostřednictvím školení trenérů a rozhodčích. Zatím n


62) STUPNICE PROVINĚNÍ A POSTIHU

    36 Přechodné období (listopad) Přechodné období se výrazně liší od ostatních období ročního tréninkového cyklu. Jeho cílem je především odstranění psychické a fyzické únavy hráčů a jejich regenerace. Hlavním rysem je sníţení intenzity a objemu tréninku, cílem pak umoţnit postupný přechod z hlavního období k další části přípravy. Není vhodné na delší čas přestat trénovat. Trénink je však veden formou aktivního odpočinku. Hráči se věnují rekreačně jiným sportům, proto dále rozvíjíme všeobecnou tělesnou přípravu, která tvoří 90 aţ 100%. Herní příprava v této části tréninku téměř mizí. (Kovanda, 1976; Kovanda, 1977; Maršálek 2010) Závěrem teoretické části bych chtěl dodat, ţe ve všech nohejbalových zdrojích (literatura, internet, časopisy), které jsem prostudoval, je jen minimum informací ohledně tréninku a jeho plánování, ať uţ v průběhu roku, nebo v rámci jednotlivých tréninkových jednotek. Není se však příliš čemu divit, neboť nohejbalových publikací je sepsáno opravdu málo. Nejhorší je
    5. MČR mladších žáků v nohejbale dvojic : Kadaň 28.08.2011 1.TJ Sokol I ProstějovSpáčil, Chytil, Ftačník2.NC VYNK Horažďovice Hapon ASlavíček, Hokr3.TJ Dynamo České BudějoviceŽikeš, Koudelka4.NC VYNK Horažďovice Hapon BBuriánek, Bartheldy MČR mladší žáci dvojice Kadaň - prez.listina, výsledky (113.00 KB)


DIALOGY 2019 - 02 Nymburk 9.2.2019

    27 naznačení smeče doleva a odstrčení míče doprava (Stehlík, 2005; Makara, 2010) Obranné herní činnosti Blok Čelní blok základní obranná činnost slouţící k úplnému nebo částečnému zamezení soupeřovu útoku, k omezení soupeřových útočných moţností a usnadnění vlastní obrany v poli. Mnohdy je i psychologickou zbraní narušující sebevědomí útočícího soupeře. Boční blok méně pouţívaný způsob obrany blokem proti útočnému úderu soupeře, který se pouţívá především ve dvojicích a na levém obranném kůlu Blok ve výskoku vzácně pouţívaný způsob blokování pouţívaný hráči menších postav, a to hlavně ve dvojicích nebo jednotlivcích, výjimečně pak ve trojicích. Jeho výhodou je velmi rychlé provedení a z toho vyplývající moment překvapení, nevýhodou značné nároky na obratnost blokaře a krátká doba aktivního blokování. Příjem míče Hlavou je nejčastěji pouţívaný způsob zpracování ve dvojicích a trojicích u podání a zadarmo zahraných smečí s odskokem alespoň do výše hráčových ramen. Jeho výhodou je vysoká
    Střetnutí jednotlivců, dvojic nebo trojic na určený počet setů nebo určený počet vítězných setů. Zápas vyhrává strana, která vyhrála určený počet setů (při hře na počet vítězných setů), nebo vyhrává více setů (při hře na daný počet setů).


Kapitola 3. - Druhy a části hry

    40 Sběr dat září - červen 2007 zúčastněné pozorování tréninkových metod v dorostenecké extralize v týmu Ţďár nad Sázavou květen 2011 rozhovor s trenérem Sokol Bedřichov Jaromírem Poulem o výběru tématu k bakalářské práci červen 2011 vyhledání nohejbalových bakalářských a diplomových prací září - říjen 2011 vyhledávání informací v časopisech Nohejbal listopad ová komunikace s Martinem Maršálkem (vydavatel časopisu Nohejbal a trenér Šacungu Benešov) a Mariánem Ţigalou (autor jediné vydané tréninkové příručky na Slovensku) ohledně teoretické části a nohejbalových zdrojích literatury listopad leden 2012 sběr veškeré literatury o nohejbale a sportovním tréninku únor 2012 dokončení teoretické části březen 2012 vytvoření ročního tréninkového plánu podle rozpisu dorostenecké soutěţe březen 2012 komunikace ohledně výsledkové části práce s Petrem Bubniakem (nynější hráč nejvyšší soutěţe a bývalý reprezentant), Jaromírem Poulem (trenér druholigového týmu Sokol Bedřichov), Tomášem Svíčkou (hrající
    Hraje se lepeným míčem z přírodní nebo umělé kůže, který je schválený Českým nohejbalovým svazem. Všechny míče použité v zápase či utkání musí být jednotné.


Roční tréninkový plán dorostenců v nohejbale

    15 smysluplnost jednoho dopadu míče je velmi sloţité. Je divné, ţe první jednodopadové ME se hrálo jiţ v roce 1991 a do této doby nikdo z členských národních federací nezpracoval odbornou analýzu přínosu a atraktivity různých druhů hry podle dopadů míče. Z těchto závěrů by mohly vzniknout silné argumenty. Nyní se můţeme pouze dohadovat, ale pokud by se udělal u nás průzkum, nepochybně by dnes převáţil názor, ţe jeden dopad byl do mezinárodních soutěţí zaveden nejspíš proto, aby byla oslabena česká pozice. Ani zastánci jedno-dopadové hry nedokáţou poloţit na stůl přesvědčivé a odborně popsané argumenty. Současná rozdílnost názorů těch, kteří se jedno dopadovými pravidly bez předsudků dokáţou zabývat, se projevuje i třeba v tom, v jakém věku by se měl hráč jedno-dopadovou hrou zabývat. Část z nich preferuje postupný přechod ze tří-dopadové hry na dvou-dopadovou a poté na jedno-dopadovou. Druhá část naopak toto odmítá a argumentuje tím, ţe mladší hráč se na náročnější způsob hry adaptuje
    3 Poděkování: Tímto bych rád poděkoval panu Mgr. Jakubovi Kokštejnovi za odborné vedení při tvorbě bakalářské práce, za jeho připomínky a návrhy, které mi pomohly práci dokončit. Dále bych poděkoval Martinovi Maršálkovi a ostatním nohejbalovým odborníkům za jejich pomoc při vytváření praktické části ročního tréninkového plánu. Nesmím také zapomenout poděkovat svým rodičům za jejich podporu při mém studiu. 3


Kapitola 1. - Herní prostředí a potřeby

    17 Herní definice účelem hry s názvem nohejbal je dostat míč povoleným způsobem do soupeřova pole tak, aby jej nemohl zpracovat a vrátit. Hráči na to mají maximálně tři doteky a dva dopady (v případě jednotlivců pouze dva doteky a jeden dopad). Důleţité je také zabránit soupeři zahrát míč do vlastního pole, a pokud se mu to povede, tak míč zachytit a rozehrát jej do útočné akce. Míč je ve hře od okamţiku, kdy se ho dotkne podávající povoleným způsobem. Míč mimo hru je tehdy, kdy uţ nemůţe být ţádným hráčem vrácen do hry. Nohejbal lze hrát ve více kategoriích. Mohou se naproti sobě střetnout jednotlivci, dvojice a trojice. Cílem hry je získávat body. K tomu, abyste vyhráli set, jich potřebujete deset. Pro výhru není nutný rozdíl dvou bodů jako třeba u volejbalu. Zápas se většinou hraje na 2 sety a celý ho vyhrává druţstvo, které je oba získá. V nohejbalovém utkání se střetává více druţstev a měří tak mezi sebou svoje síly. Počet zápasů kaţdého druţstva a pořadí hry určuje rozpis utkání,
    Bod je dílčí část setu, kterou získá jednotlivec, dvojice nebo trojice. Kdykoliv hráč zahraje v rozporu s těmito pravidly či rozpisem soutěže nebo tyto dokumenty jinak poruší, je rozhodčím odpískána chyba ve hře. Pokud nastane dvě nebo více chyb následně po sobě, počítá se pouze první z nich, pokud těmito pravidly není určeno jinak (síť). Pokud se dvou nebo více chyb dopustí oba soupeři součastně, vzniká oboustranná chyba, rozhodčí nařídí nový míč. Ta strana, která získala bod pokračuje podáním. Výjimkou je trestný bod, při kterém zůstává podání nezměněno.


Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00