Jak na věc


nejvyšší hora svazijska křížovka

Právní věty rozhodnutí schválené na zasedání trestního kolegia Nejvyššího soudu 12. prosince 2019

    Soudní řád správní umožňuje, aby krajský soud nebo Nejvyšší správní soud účastníkovi, který je nemajetný a splňuje předpoklady pro osvobození od soudních poplatků, ustanovil pro soudní řízení advokáta podle § 35 odst. 9 zákona č. 150/2002 Sb., soudního řádu správního.
    Nejvyšší soud se sídlem v Brně je vrcholným soudním orgánem ve věcech patřících do pravomoci soudů v občanském soudním řízení a v trestním řízení s výjimkou záležitostí, o nichž rozhoduje Ústavní soud a Nejvyšší správní soud.
    Situace v zemi byla politicky velmi špatná: nejvyšší politická elita absolutně selhala, po ruských bajonetech se k moci vyšplhali poslušní přisluhovači a zaskočení reformní komunisté jim přepouštěli jednu pozici za druhou. Hřbety se ohýbaly ze strachu o zaměstnání či proto, aby děti mohly studovat. Přesto však řada lidí po letech demonstrovala a během slavného lednového týdnu v roce 1989 přetavila Palachův odkaz v předzvěst tzv. Sametové revoluce.
    Je potřeba odprogramovat vnitřní stav strachu a nově se naprogramovat na stav lásky, aby se láska stala pro člověka běžným projevem. Pak už není nutné vyvíjet žádné úsilí. Princip lásky nabízí 97% úspěšnost, což potvrzují mé zkušenosti získané v průběhu 25 let. "


Rozhovor s Helenou Zahradníkovou a Evou Bednárikovou

    Nejvyšší správní soud vede pro účely ustanovování advokátů zástupcem účastníka řízení v souladu s § 12b Jednacího řádu Nejvyššího správního soudu pro jednotlivé obvody krajských soudů abecedně řazené orientační seznamy advokátů, kteří souhlasí se svým ustanovováním. K žádosti advokáta může dojít k jeho zapsání či vyškrtnutí ze seznamu. Více údajů o konkrétní osobě advokáta lze nalézt na stránkách České advokátní komory www.cak.cz, v sekci „Seznam advokátů“.
     Oběť Jana Palacha, stejně jako jeho následovníků, z nichž byl nejznámější mladý student střední školy Jan Zajíc, Evžen Plocek a vlastně všichni, kteří zahynuli ve jménu svobody této země po roce 1948 – to byly nejdůležitější milníky na cestě k Listopadu 1989. Palachův spolužák, dnešní kněz dr. Tomáš Halík, pro ten společný tragický osud mladých životů našel jedno výstižné přirovnání: bylo to zrno pšeničné, které odumřelo sobě, přineslo užitek stonásobný.
    Specializuje se na legislativu, analytiku a metodiku a mezinárodní justiční spolupráci v trestních věcech. Hovoří plynně anglicky, německy a francouzsky a dohovoří se též rusky.


Fotograf Palachova týdne: Nejhorší byly Všetaty

    Chtěl tímto způsobem protestovat proti důsledkům sovětské okupace Československa v srpnu předešlého roku, apelovat na ostatní, aby nepropadali beznaději a nepřestali usilovat o demokracii. Zemřel za velkých bolestí o tři dny později v nemocnici, přičemž odmítal utišující prostředky, aby si až do konce zachoval jasnou mysl. Dokud byl při vědomí, nejvíc mu záleželo na tom, aby ho lidé nepovažovali za psychopata, aby jeho činu porozuměli... Jeho pohřeb se pak změnil v manifestaci národní jednoty a odporu proti okupaci země.
    2004 - 2010 - národní člen České republiky v Evropské jednotce pro justiční spolupráci (Eurojust), předsedající týmu Evropského zatýkacího rozkazu, člen administrativního a zahraničního týmu, člen bezpečnostního výboru
     Jan Palach se stal národním symbolem – trvá však otázka, do jaké míry byla česká, respektive česko-slovenská společnost schopna dostát hodnotám, které symbolizoval, to jest především tomu, že ideálu má být člověk schopen obětovat nejen pohodlí, ale i život. „Ohlasy na jeho čin pomohly jeho mamince překonat hoře, které měla jako matka nad ztrátou syna“, řekl farář Jakub Trojan. „Nepovažoval jsem to za sebevraždu, nýbrž za sebeoběť s ušlechtilým záměrem, aby nás, kteří jsme se – jak se mu zdálo – začali pomalu přizpůsobovat, vyburcoval. Byla to hluboká lidská výzva, co uděláš se svým životem, když žiješ v nesvobodě?“ Právě on je jedním z těch, kteří si události a atmosféru před čtyřiceti lety vybavují v pořadu Oběť nejvyšší.


Nejvyšší soud vyhověl dovolání žalobkyně a vrací Obvodnímu soudu pro Prahu 10 k dalšímu řízení spor o zákaz nošení hidžábu na střední zdravotnické škole

     Konference pořádaná 26. listopadu 2019 v sídle Senátu ve Valdštejnském paláci v Praze nejprve účastníky seznámila se srovnávacím přehledem Evropské unie o soudnictví EU Justice Scoreboard 2019, který vypracovala Evropská komise pro efektivitu justice CEPEJ. Z přehledu vyplynulo, že české soudnictví je v dobré kondici, v řadě aspektů předčí i fungování soudů v tak vyspělých zemích, jakými jsou například Německo anebo Francie. Podle předsedy Nejvyššího soudu prof. JUDr. Pavla Šámala, Ph.D., proto: „Není třeba radikálních opatření, poměr rychlosti soudních řízení a jejich kvality je v zásadě dobrý. Přesto existují problémy, které tato konference konkrétně pojmenovala, a ty je třeba řešit.“ Na co především účastníci konference poukázali a jaká nabídli řešení, lze shlédnout na záznamu celé akce, který je k dispozici ZDE.
    "Nejvyšší princip je v souladu s dávnými duchovními naukami a zároveň s nejnovějším klinickým výzkumem a metodologií. Je pravým opakem používání síly vůle k dosažení vytoužených výsledků, jak doporučují mnohé příručky. Praktické duchovno nebo-li láskyplnné žití v přítomném okamžiku založené na propojení se zdrojem ( láskou, Bohem ) nesouvisí se silou vůle, a pokud už člověk nějakou sílu projevuje, úplně stačí taková, s jakou si čistí zuby.
    Dnes uplynulo 50 let od upálení Jan Palacha. Jeho protest následovali další. Jaký vliv měly a mají tyto události na naši společnost? (2014). Režie J. Soukup


Palachův týden: Provokace několika protistátních živlů, tvrdila ČST

    Nová kniha autora bestsellerů, psychologa a zakladatele léčebné metody zvané „léčebné kódy“, Alexe Loyda, nabízí úžasný a velmi praktický program, jenž vám umožní přejít od stresu k úspěchu za pouhých 40 dní pomocí „nejvyššího principu“ – lásky. Autor ukazuje, jak láska působí na komplex těla a mysli a umožňuje nám nacházet odpovědi doslova na všechny otázky. Důležité je milovat sebe i druhé a žít naplno život plný lásky v přítomném okamžiku. Nejvyšší princip vás nasměruje na cestu k úspěchu ve všech oblastech, protože pomáhá řešit problémy se zdravím, vztahy, kariérou, penězi atd. Je to pozvolný proces vedoucí k dosahování jednotlivých cílů každodenního života a jeho základem je poznání, kým skutečně jsme, a také pochopení, že život je tady a teď, nikoli v minulosti nebo kdesi v budoucnosti. A tím zmizí obavy, nenávist, strach a všechny negativní emoce, které ovlivňují mysl a přivolávají problémy. Jak říká Ale Loyd, je pouze na nás, jak se rozhodneme využívat úžasný potenciál svého by
    Před pětačtyřiceti lety – 16. ledna 1969 – se na pražském Václavském náměstí polil benzinem a zapálil jednadvacetiletý student Filosofické fakulty UK Jan Palach.


Právní věty rozhodnutí schválené na jednání občanskoprávního a obchodního kolegia Nejvyššího soudu 11. prosince 2019

    Sbírka soudních rozhodnutí a stanovisek Nejvyššího soudu obsahuje sjednocující stanoviska Nejvyššího soudu a také vybranou judikaturu, o jejímž publikování rozhodují kolegia Nejvyššího soudu. Aktuálně vydává Nejvyšší soud tzv. zelenou sbírku, obsahující ročně 10 sešitů a sešit rejstříků, v nakladatelství Wolters Kluwer, které v letošním roce zpřístupnilo i zpoplatněnou elektronickou databázi. K odběru elektronické verze zelené sbírky se můžete registrovat zde. Rozhodnutí obsažená ve sbírce jsou upravována do jednotné struktury vymezující dosavadní průběh řízení, dovolací řízení, vyjádření, přípustnost a důvodnost dovolání. Samostatně vydává Nejvyšší soud i nadále výběr důležitých rozhodnutí Evropského soudu pro lidská práva, tzv. modrou sbírku, která je nově k dispozici také v elektronické verzi. Sešit číslo 9/2019 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek Nejvyššího soudu bude v distribuci od 16. prosince 2019.

Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00