Jak na věc


nadace v česku

Výbor dobré vůle - Nadace Olgy Havlové

    Ať už s mobilní aplikací EPP- Pomáhej pohybem běháte, jezdíte na kole nebo chodíte na procházky, svou aktivitou a energií vždy generujete body pro vámi vybraný projekt, který Nadace ČEZ finančně podpoří.
    V době věznění Václava Havla pokračovala místo něj v práci na samizdatové edici Expedice a byla proto obviněna z podvracení republiky. Z dopisů, které jí Václav Havel adresoval z vězení, vznikla později kniha Dopisy Olze. Spolupracovala též na vydávání Originálního videojournalu, který dokumentoval činnost disentu v Československu.
    Je přirozené, že v prvním období po pádu komunismu jako manželka prezidenta republiky ráda provázela Václava Havla na jeho úspěšných cestách do zahraničí. Odevšad přivážela dárky a vše, co na cestách obdržela, buď věnovala nadaci nebo rozdala. „Nesedět na penězích“, „rozdávat rychle“, „dávat lidem dobré dary“ – to byly bonmoty, které kolem sebe stále šířila.
    V roce 1991 Olze Havlové norská nadace Stiftelsen Arets Budeie udělila prestižní cenu Žena roku 1991. V roce 1995 byla oceněna medailí Přemysla Pittra a stala se Ženou roku 1995 České republiky.


Vzpomínka MUDr. Mileny Černé

    Oranžové schody mají za cíl odstraňování architektonických bariér na základních a středních školách. Školy mohou z nadačního příspěvku pořídit například mobilní plošiny či výtahy, které pomohou žákům a studentům se zdravotním znevýhodněním zpřístupnit školní budovy a začlenit se do běžného vyučování.
    K pátému výročí založení Výboru dobré vůle se paní Olga rozhodla, že Výbor dobré vůle – Nadace Olgy Havlové bude každoročně udělovat Cenu Olgy Havlové osobnosti se zdravotním postižením, která se velmi zasloužila o zlepšení podmínek života lidí s postižením. Podobně jako jiné aktivity VDV, i tato cena má působit na lepší poznání života lidí s postižením, na vnímání jejich zvláštních potřeb a na integraci do společnosti.
    Cílem grantového programu Stromy je podpora liniové výsadby. Obce mohou vysazovat nové aleje, stromořadí, protihlučné nebo protihlukové stěny a obnovovat původní liniovou výsadbu.


Cílem grantového programu Oranžový přechod je  zvyšování bezpečnosti chodců formou instalace osvětlení přechodů pro chodce. Nadační příspěvek je určen na instalaci osvětlení dosud neosvětlených nebezpečných přechodů v intravilánu i extravilánu.

    Měnit myšlení lidí v době politického zlomu je těžké. Všichni jsme si to představovali jinak a snazší. Nejprve se lidé přizpůsobují. Pak se vracejí o krok zpátky. Mění se normy a hodnoty. Nakonec je v kontextu společenské kultury třeba změnit modely. Tato změna je jako skok z jedné oběžné dráhy do druhé. Lidé jako byla Olga se však umanutě vrhají do změny obecného pořádku a ostatní spolu s sebou strhávají. Olga nechtěla žít v komunistickém režimu, a proto se podílela na práci Charty 77. Po listopadu 1989 chtěla přispět k šíření demokratických principů myšlení. Hledala v poskytování sociálních služeb odpověď na podporu a ochranu lidských práv těch, kdo byli vyloučeni ze společnosti. Výbor dobré vůle a později nadaci vnímala jako hybatele moderních principů pomoci lidem odsunutým na okraj. Neptala se na zásluhy, neptala se na to, jak se kdo k svému handicapu dostal – ať už pro zdravotní postižení, věk, chudobu nebo nemoc. Člověk žijící v nepříznivých podmínkách, v zajetí drog nebo
    Paní Olga Havlová se celý život neúnavně věnovala vytváření podmínek pro vznik občanské společnosti. Tento odkaz zanechala i nadaci, kterou založila.
    Deset let uplynulo od smrti paní Olgy. Byl tehdy krutě mrazivý leden a mnozí pamatují nekonečnou frontu lidí s květinami, které chtěli položit v kapli jižního křídla Pražského hradu k Olžiným pozůstatkům a podepsat se do kondolenčních archů. Ještě měsíc před tím těžce nemocná Olga hovořila s lidmi z nadace o zásadních změnách, které je třeba učinit.
    O Zaměstnanecký grant může Nadaci ČEZ požádat  veřejně prospěšná organizace, ve které se aktivně angažují zaměstnanci Skupiny ČEZ - ať už se ve svém volném čase nezištně věnují práci s dětmi, seniory, handicapovanými, nebo aktivitám v zájmových, sportovních a dalších organizacích.


Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00