Jak na věc


národní muzeum praha - rezervace do panteonu

Dějiny udatného českého národa: Národní divadlo

    Detaily umělecké výzdoby, které zůstávají při návštěvě divadelního představení skryty, příběhy jejích tvůrců i představení tajemných zákoutí a traktů, kam je běžným divákům vstup zakázán. Od historických ikon jako jsou Hynaisova opona, Trigy, Lunety a základní kameny Národního divadla, přes technické zajímavosti jako protipožární opona nebo podzemní sklad dekorací až po technologické tunely, točny a propadliště. To vše představí, vždy na ploše tří minut, cyklus Národní divadlo, jak je neznáte.
    Individuální údaje z registrů nejsou veřejně přístupné. Údaje z registrů jsou poskytovány pouze v agregované podobě (např. za územní celky, za druhy zdravotnických zařízení, za skupiny diagnóz, za jednotlivé diagnózy). Pouze pro vědecké a výzkumné účely lze poskytnout neagregované anonymizované osobní údaje. Vyjma případů, kdy data registru jsou přímo využívána při poskytování zdravotní péče není důležitá identifikace osoby jako takové, ale to, zda nahlášené případy v registrech patří ke stejné osobě nebo k různým osobám. Bez identifikátoru osoby nelze zdrojová data do registru kontrolovatelně pořizovat, odstraňovat duplicitní hlášení, doplňovat časově i prostorově, čistit registr o zemřelé osoby a mít tak přesnější statistiky.


Základní informace o registrech

    „16. května 1868 to byla v Praze velká sláva. Sjely se sem statisíce lidí z celé země. Všichni chtěli být při tom, až se položí základní kámen Národního divadla. Jenže ani Karel Sladkovský se při slavnostním poklepání na základní kámen nemohl dopočítat, kolik těch základních kamenů vlastně je, a tak musel změnit svůj slavnostní projev. A právě tomu se v prvním díle věnuje náš cyklus,“ říká Ondřej Šrámek, v jehož tvůrčí producentské skupině cyklus vznikl. „Diváci se také například dozvědí, že Hynaisova opona visí v Národním divadle od roku 1883 v podstatě načerno, protože tehdejší schvalovací komise shledala dílo jako málo národní a razantně jej odmítla, nebo jaký nápis je ukryt na zadní straně opony. Podíváme se i do tajemných chodeb, které vedou přímo pod budovou a ústí u Vltavy. Kdysi se používaly pro přepravu kulis. Nebo objasníme, proč se Národnímu divadlu přezdívá Zlatá kaplička a kolik zlata v něm můžete najít,“ dodává Šrámek.
    Při zpracování osobních údajů v registrech, jejich ochraně a poskytování, správce registru a případně zpracovatel důsledně dodržuje zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Bezpečnost a ochrana údajů je stejné povahy jako v bankovním systému. Po uplynutí zákonem pevně stanovené lhůty dochází u jednotlivých registrů k anonymizaci údajů jednosměrným šifrovacím algoritmem.
    Do roku 2002 byla individuální hlášení zařazena do Programu statistických zjišťování Ministerstva zdravotnictví, který je součástí Programu statistických zjišťování vyhlašovaného Českým statistickým úřadem.
    "Věnujte tři minuty zajímavostem o Národním divadle. Určitě zjistíte, že je stále leccos neznámého v historii, o které si myslíme, že ji známe," říká prof. Jan Burian, ředitel Národního divadla.


Oslavy 150 let od položení základního kamene ND

    Šestnáct krátkých pohledů do zákulisí naší první scény, kterou diváky provází herečka Taťjana Medvecká. Ta představuje Národní divadlo od historických ikon, přes zajímavosti až k technickým vymoženostem naší nejslavnější divadelní budovy.
    1. dubna 2012 vstoupil v platnost zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách), který nahradil dosud platný zákon č. 20/1966 Sb. a z hlediska Národních zdravotních registrů kodifikoval stav, který již existoval a upřesnil podmínky jejich provozování. Oproti zákonu č. 20/1966 Sb., bylo v novém zákonu uvedeno deset Národních zdravotních registrů. V zákonu č. 372/2011 Sb. byly některé registry zrušeny, některé sloučeny a jiné nově zavedeny. Nově byl zaveden Národní registr úrazů, Národní registr osob trvale vyloučených z dárcovství krve a Národní registr pitev a toxikologických vyšetření prováděných na oddělení soudního lékařství. S účinností od 1.7. 2016 dochází ke změně , resp, novelizaci zákona č. 372/2011 Sb. o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách), a to zákonem č. 147/2016 Sb.


Informace o registrech v zahraničí

    Řada evropských zemí provozuje větší počet zdravotních registrů s identifikačním číslem osoby (PIN). Jde především o severské země, kde je dlouhodobá tradice i zkušenosti s vedením obdobných registrů jako v ČR a mnoha dalších. Existují materiály na úrovni EU, které doporučují použití PIN jako základní předpoklad potřebné funkčnosti a kvality dat ve zdravotních registrech a informačních systémech, pochopitelně s přijetím potřebných prvků ochrany dat a soukromí pacientů. Na úrovni EU je požadována mnohem větší harmonizace v této oblasti, aby výklad směrnice o ochraně osobních údajů byl jednotný.
    „Vzhledem k tomu, že jsem v Národním divadle čtyřicet let, je můj vztah k němu víc než vřelý. Sama jsem byla překvapena, kolik toho o něm nevím. Znalosti jsem si ráda doplnila a musím říct, že ze všech těch míst, kam jsme se během natáčení dostali, mě nejvíc okouzlilo podkroví střechy. I taková chůze po hřbetu střechy byl úžasný zážitek,“ říká k natáčení herečka a moderátorka cyklu Taťjana Medvecká.
    S účinností od 1.7. 2016 dochází k novelizaci zákona č. 372/2011 Sb. o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách), a to zákonem č. 147/2016 Sb. Novela rozšířila seznam národních zdravotních registrů uvedených v příloze zákona o Národní diabetologický registr a Národní registr intenzivní péče.


Deset století architektury: Národní divadlo

    Účelem registrů je sledovat vývoj, příčiny a důsledky nejenom závažných onemocnění, a to včetně důsledků ekonomických, a jejich dopady do sociální sféry a ekonomiky sociálního systému, evidence a sledování pacientů, včetně zemřelých, s vybranými společensky závažnými nemocemi,sledování výskytu, vývoje, příčin a důsledků těchto nemocí a návaznosti další péče, a evidence a sledování pacientů s úrazy, a dále statistická a vědecká zpracování dat registrů zaměřená zejména na analýzy zdravotního stavu obyvatel a kvalitu a využívání zdravotní péče s cílem zlepšovat zdraví populace.
    Národní zdravotní registry vznikly převážně z iniciativy odborných lékařských společností, které stanovily odbornou náplň. O každý národní zdravotní registr se stará určená státní instituce, tzv. správce registru, který garantuje metodickou a obsahovou jednotu registru a jeho účel. Poradním orgánem správce registru je Rada registru složená z reprezentantů navržených příslušnou odbornou lékařskou společností, zástupců MZ, pracovníků správce a případného zpracovatele. Příslušná odborná lékařská společnost je odborným garantem registru. Řada registrů má již dlouholetou tradici např. onkologický registr vznikl již v roce 1976 a registr hospitalizovaných v roce 1960.


Archiv ČT24: Co zažilo Národní divadlo

    Význam zdravotních registrů mimo jiné také spočívá v jejich možnosti monitorovat současné trendy v kvalitě poskytování zdravotní péče v celé ČR v porovnání s ostatními evropskými státy. Informace z registrů slouží pro databáze zdravotnických ukazatelů Eurostatu, Světové zdravotnické organizace (WHO), Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD) a pro další mezinárodní srovnání.


Znovuotevření Národního divadla

    Ochrana dat ve zdravotních registrech je na vysoké úrovni. Přístup k individuálním údajům mají pouze pověření pracovníci správce a zpracovatele registrů a poskytovatelé zdravotních služeb. Mezi oprávněné osoby obecně nepatří úředníci státní správy, ti mají přístup pouze k agregovaným údajům a v žádném případě nemají přístup k individuálním osobním údajům. Většinu oprávněných pracovníků představují zdravotničtí pracovníci, kteří vkládají data do příslušného registru a ti vidí pouze „svoje vkládaná data“. Počet dalších oprávněných pracovníků, kteří mají přístup ke všem datům určitého registru je striktně omezen na jednotlivce. Správce registru určuje přístupová práva oprávněných uživatelů, zabezpečuje provoz sítě pro sběr dat, zajišťuje informační technologie (HW, SW, komunikace), autentizaci, autorizaci a ochranu dat a jmenuje také správce databáze, tj. oprávněného pracovníka, který má přístup k datům registru a zodpovídá za jejich zpracování. Pouze správci databáze jsou přidělena jedno
    V roce 2002 zřídilo Ministerstvo zdravotnictví ČR Národní zdravotní registry na základě zmocnění v zákoně č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, v platném znění. U vyhlášených registrů byly uveřejněny informace o účelu a jejich zdůvodnění, o výkonných orgánech registru a jejich kompetenci a o Radě registru. V roce 2004 vstoupila v platnost novela tohoto zákona, která konkrétně uvedla třináct Národních zdravotních registrů a vymezila osobní a další údaje, které lze bez souhlasu subjektu údajů v registrech zpracovávat. V roce 2006 byl další novelou zákona rozšířen počet registrů o Národní registr asistované reprodukce.
    Vymezení rozsahu informací předávaných poskytovateli zdravotních služeb do Národních zdravotních registrů bude přesně stanoveno v datovém standardu Ministerstva zdravotnictví a závazných metodických pokynech k Národnímu zdravotnickému informačnímu systému.

Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00