Jak na věc


náležitosti cestovního příkazu

Význam dokladovosti, náležitosti účetního dokladu, druhy

    Na základě pracovní smlouvy vzniká zaměstnavateli právo a zároveň povinnost přidělovat zaměstnanci práci v souladu s dohodnutým druhem práce a povinnost vyplatit zaměstnanci za vykonanou práci mzdu. Zaměstnanec má naopak povinnost práci odpovídající dohodnutému druhu práce vykonat ve stanovené pracovní době.
    Děkujeme Vám za nabídky přátelství na FACEBOOKu! Odborné dotazy prosím zadejte formou Komentáře přímo k vybranému článku. Z časových důvodů reagujeme jen na BLOGu.
    Vánoční svátky pomalu klepou na dveře, a tak tady máme poslední číslo roku 2018. Představíme vám v něm dva start-upy, které mají pěkně našlápnuto. Přidáme k tomu dva příběhy ze série Jak podniká …, další díly seriálů Lean canvas, Jak na socky, procesů a firemní kultury a další články, které vás mohou inspirovat.
    Např. druh práce může být označen jako „servírka“, zákoník práce však správně vyžaduje, aby byla náplň práce podrobněji rozvedena, např. „mezi povinnosti patří i úklid restaurace po skončení otvírací doby, rozlévání nápojů, přijímání zboží" apod.
    Je možné určit jakýkoliv den, i den pracovního klidu, den je možné vymezit kalendářním datem, ale i splněním určité podmínky, např. dnem následujícím po ukončení studia


Formální náležitosti pracovní smlouvy

    Obsah pracovní smlouvy bude provázet nejen začátek pracovního poměru, ale celý pracovní poměr až k jeho vypršení či ukončení. Prvním krokem k úspěšné pracovní smlouvě, jež bude nejen platná, ale i oboustranně výhodná, je dodržení základních náležitostí pracovní smlouvy dle §§ 33, 34 zákoníku práce. Obsah těchto ustanovení, je téměř obecně známý, ale rutinní používání daných ustanovení bez bližšího pochopení může vést k chybám při sjednávání pracovní smlouvy.
    Průběžné účetní a daňové poradenství je v dnešní době nutné, proto si Vám dovolíme doporučit, vzhledem k více než dvacetileté dobré spolupráci, firmy ŠACH s.r.o. a DÉMONIA s.r.o.
    Doklad má představovat originální účetní písemnost, proto např. při generování faktury na účetním SW se na fakturu vodotiskem připíše Originál anebo Kopie.
    Druh práce vymezuje, ke kterému okruhu prací se zaměstnanec zavazuje, které práce je zaměstnavatel oprávněn po zaměstnanci vyžadovat; lze ho vymezit zcela konkrétně okruhem stanovených prací nebo i alternativně. Na vymezení druhu práce v pracovní smlouvě poté navazuje pracovní náplň zaměstnance, která je již jednostranným nařízením zaměstnavatele. Blíže rozvádí druh práce do jednotlivých pracovních úkonů a definuje zejména opakující se činnosti zaměstnance.


Archiv kategorie: Náležitosti DD

    Pracovní smlouva je dvoustranným právním úkonem, jenž vede ke vzniku pracovního poměru. Jako taková je základním právním úkonem pracovního práva a nejčastěji uzavíraným právním úkonem mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem.
    V pondělí jsme Vás upozorňovali na skutečnost, že pro nárok na odpočet daně z přidané hodnoty je nutné, aby: Odpovídal „Den uskutečnění zdanitelného plnění“ zdaňovacímu období, za které plánujeme nárok uplatnit, a současně musíme již v daném období mít daňový doklad k dispozici. Aktuální dotaz Navazuje na problematiku daňové dokladu: Jak se má postupovat, když se na něm vyskytují… Zobrazit více »
    Pokud vůbec můžeme opravovat účetní doklady (ne fakturu dodavatele, výpis z banky, převodní příkaz apod.), měli bychom dbát na zásady správného provedení opravy: původní záznam přeškrtnout jednou čarou tak, aby byl původní zápis čitelný, uvést zápis nový, který bude označen datem provedení opravy a podpisem toho, kdo opravu provedl. V případě, že opravujeme již zaúčtovaný doklad, bude lépe, když vystavíme opravný účetní doklad.


Balíček Můj iPodnikatel vám s tím pomůže!

    Na přednáškách se často diskutuje o náležitostech daňových dokladů. Faktura Opakují se stále dotazy, jestli je faktura daňovým dokladem („DD“). ANO i NE… Správná odpověď záleží na každém jednotlivém účetním dokladu: Ano, pokud faktura má náležitosti daňového dokladu (viz § 26 a násl. zákona o DPH). Ne, nemá-li správné náležitosti, nedají se identifikovat základní údaje… Zobrazit více »
    Každá účetní jednotka si stanoví v organizačních směrnicích oběh účetních dokladů (tj. pohyb mezi odděleními, podpisový vzor odpovědných osob atd.). Ve vnitropodnikových (organizačních) směrnicích by měly být uvedeny ty náležitosti dokladů:
    Někteří dodavatelé uvádějí nesprávné údaje na DD – máme nárok na odpočet? Daňový doklad Jistě si všichni vzpomínáme na nedávnou minulost, když chyby na daňových dokladech (‚DD“) měly za následek zákaz nároku na odpočet daně na vstupu. Jednalo se přitom často jen o formální prohřešky. Nyní máme jiný problém, a to spojený s existencí daňového dokladu… Zobrazit více »
    Místo lze vymezit zcela konkrétně, např. adresou sídla firmy, nebo obecněji vymezením obce, je možné sjednat i více míst výkonu práce. Pokud není v pracovní smlouvě sjednáno jinak, je místo výkonu práce pravidelným pracovištěm pro účely cestovních náhrad.


Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00