Jak na věc


náhrada škody způsobené černou zvěří

Toaletní papír DELUXO 2vrstvý 8 rolí, 158 m

    AOPK ČR na celém území České republiky, mimo území národních parků a jejich ochranných pásem a mimo území CHKO Šumava a CHKO Labské pískovce, poskytuje finanční náhradu za ztížení zemědělského a nebo lesního hospodaření z prostředků státního rozpočtu podle § 58 odst. 3. Činí tak prostřednictvím svých regionálních pracovišť. Informace, kam konkrétně směřovat svoji žádost, naleznete v podstránce Informace pro žadatele.
    Dne 28. 4. 2004 nabyl účinnosti zákon č. 218/2004 Sb., který novelizoval zákon č. 114/1992 Sb. v platném znění (dále jen zákon) a zavedl právní úpravu poskytování náhrad za omezení vlastníků. Náhrada za ztížení zemědělského nebo lesního hospodaření dle § 58 zákona je formou finanční kompenzace, kterou poskytuje stát vlastníkovi zemědělské půdy, lesního pozemku nebo rybníka s chovem ryb nebo vodní drůbeže, či nájemci, který tyto pozemky oprávněně užívá za to, že mu v důsledku určitého omezení vznikne újma. 

Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00