Jak na věc


ministerstvo zahraničních věcí

Ministerstvo zemědělství podpoří v příštím roce údržbu a obnovu kulturních a venkovských prvků v krajině

    Přihlášením dáváte ve smyslu ust. § 5 odst. 2 zákona č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, souhlas se shromažďováním, uchováním a zpracováním osobních údajů.
    Základní kontaktní údaje na složky a vojenské útvary resortu Ministerstva obrany ČR jsou uvedeny na stránkách jednotlivých součástí struktury tohoto webu.
    Tyto údaje jsou nutné pro vpuštění do střeženého vojenského objektu. O registraci je možné požádat pouze do 21. září do 12.00 hodin! Váleční veteráni budou do objektu vpuštěni bez registrace po předložení průkazu veterána.
    Po dobu konané akce budou Vaše osobní údaje zpracovány v souladu se zásadami Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto osobních údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES („GDPR“). Zasláním uvedených osobních údajů souhlasíte s jejich zpracováním.
    Schránka elektronické pošty pro státní zaměstnance k podávání oznámení o podezření ze spáchání protiprávního jednání ve služebním úřadu podle nařízení vlády č. 145/2015 Sb.


Česká prasata i vepřové se znovu můžou vyvážet do Srbska. Přibude k nim i pivo v tancích

    Ministerstvo zemědělství ve spolupráci se Státním zemědělským intervenčním fondem provádí opatření společných organizací trhů Evropské unie, přímé platby, národní doplňkové platby k přímým podporám, programy strukturální podpory a programy rozvoje venkova.
    Ministerstvo zemědělství úzce spolupracuje s resortními výzkumnými ústavy, nevládními agrárními organizacemi, jednotlivými profesními i zájmovými svazy, spolky a společnostmi.
    Přes tři stovky návštěvníků se v pátek 28. září podruhé v novodobé historii České republiky podívalo do areálu Ministerstva obrany ČR Na Valech. Letošní den otevřených dveří byl součástí oslav 100. výročí vzniku Československa. Z bezpečnostních důvodů byl vstup umožněn pouze předem registrovaným občanům České republiky, dále zaměstnancům MO a válečným veteránům, kteří předložili průkaz veterána.
    Brány Ministerstva obrany v objektu na Valech se pro veřejnost otevřou v době od 9 do 14 hodin. Bude to podruhé v novodobé historii České republiky, kdy si návštěvníci budou moci prohlédnout reprezentativní prostory historické budovy ministerstva a areál MO v bezprostřední blízkosti Pražského hradu. Letošní den otevřených dveří je součástí oslav 100. výročí vzniku československého státu.


Den otevřených dveří na Ministerstvu obrany lákal na prohlídku reprezentačních prostor i kanceláře ministra

    Ministerstvo zemědělství řídí Státní zemědělskou a potravinářskou inspekci, Státní veterinární správu České republiky, Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský , Českou plemenářskou inspekci, Státní pozemkový úřad a Ústav pro státní kontrolu veterinárních biopreparátů a léčiv.
    Po celý den budou pracovníci Vojenského historického ústavu provázet návštěvníky místy, která dýchají více než stoletou historií a kde kromě úřadovny ministrů a složek ministerstva obrany byla v minulosti i kadetní škola a vysoká válečná škola. Prohlídky s odborným výkladem se uskuteční každých 15 minut a budou trvat přibližně 30 – 45 minut. V areálu ministerstva obrany bude v průběhu dne nachystán doprovodný program. Jeho součástí budou ukázky současné a historické vojenské techniky.


Kontakt na pověřence pro ochranu osobních údajů:

    Úkolem ministerstva není řídit či plánovat zemědělskou, lesnickou nebo potravinářskou výrobu, ale vymezit příslušnými právními předpisy mantinely, v nichž se mohou naši podnikatelé pohybovat. Ministerstvo zemědělství přitom vychází z vládní zemědělské politiky, z programového prohlášení vlády a ze Společné zemědělské politiky Evropské unie. Jeho cílem je podpora Evropského modelu zemědělství s důrazem na rozvoj multifunkčního zemědělství, zaměřeného jednak na zemědělskou produkci, ale i na zajišťování služeb údržby a tvorby krajiny, na další environmentální služby a na nezemědělské činnosti. Stále většího významu nabývá hlubší propojení zemědělství s obnovou a rozvojem venkova.
    Z bezpečnostních důvodů se mohou akce zúčastnit pouze občané České republiky, kteří se dopředu zaregistrují. Pokud budete mít zájem se dne otevřených dveří účastnit, zašlete svoje jméno a příjmení, datum narození, číslo občanského průkazu, adresu trvalého bydliště a e-mailový kontakt na adresu: prohlidkaMOValy2018@army.cz
    Ministerstvo zemědělství je také ústřed­ním orgánem státní správy ve věcech komoditních burz, které organizují obcho­dy se zbožím pocházejícím ze zemědělské a lesnické výroby, včetně výrobků vznik­lých jeho zpracováním. Dále je ústředním orgánem státní správy ve věcech veteri­nární péče, rostlinolé­kař­ské péče, péče o potraviny, péče o ochranu zvířat proti týrání a pro ochranu práv k novým odrůdám rostlin a plemenům zvířat.


Telefonní ústředna pro Ministerstvo obrany ČR a Armádu České republiky:

    Ministerstvo zemědělství je podle zákona č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy ČR, ústředním orgánem státní správy pro zemědělství, vodní hospodářství, potravinářský průmysl a pro správu lesů, myslivosti a rybářství, mimo území národních parků. V každé oblasti jsou určité výjimky, které do kompetence ministerstva zemědělství nepatří jako například: ochrana přirozené akumulace vod, ochrana vodních zdrojů a ochrana jakosti vod.
    Pro podání podezření z korupce (https://www.korupce.army.cz/) v resortu Ministerstva obrany ČR použijte webový formulář Vytvořit Oznámení na adrese https://www.korupce.army.cz.

Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2019
cache: 0000:00:00