Jak na věc


miminka chrudimský deník

Z reformního kazatele ideolog krutovlády Václava IV.

    A.cz: Rozumím tomu dobře? Za pád civilizací či zánik států vždy mohlo jejich vnitřní oslabení, takže je přicházející klimatická změna už jen dorazila? A pravě v tomto stadiu se možná nacházíme nyní i my.A.cz: Vnímáme to? Jsme vůči těmto rizikům dost ostražití? Nevnímáme a ostražití nejsme. Je nejvyšší čas, abychom všichni a hlavně politici začali nazývat věci pravými jmény. Když někdo vstupuje do jiné země protizákonně a nerespektuje její azylovou politiku, tak si nedělá a zřejmě ani nebude dělat těžkou hlavu se zákony této země. Pokud normální chlap utíká před válkou i s rodinou, zachrání ji, dostane se mu ubytování i zabezpečení základních potřeb... tak se tento normální chlap začne i s rodinou rychle učit jazyk, aby mohl dostat azyl a pracovat. Takovým lidem musíme naopak pomáhat. A není to až tak složité. Ovšem za předpokladu, že máte - tak jako zmíněná Kanada či Austrálie - odvahu nazývat věci pravými jmény a s uprchlíky podle toho i spravedlivě a důsledně jednat. S podmínkou, že


Miroslav Bárta: Bojme se sami sebe, ne islamistů nebo Ruska

    Arcibiskup Zbyněk měl s králem podobně napjatý vztah jako jeho předchůdce. Ten se ještě prohloubil, když Václav r. 1408 přistoupil k obedienci nově zvoleného nepravého papeže Alexandra V., jenž se usadil v Bologni. Kardinálové se totiž ve snaze řešit papežské schizma sešli v Pise, kde prohlásili římského i avignonského papeže za sesazené a zvolili Alexandra. Oba dosavadní ale neposlechli, takže Církev měla v čele nikoli dva, nýbrž tři papeže. Protože Alexander po roce zemřel, zvolili kardinálové jeho nástupcem Balthasara Cosu, hodnostáře nemorálního života zapleteného do četných podvodných finančních afér. Původně sloužil jako námořní důstojník, těm se lidově říkalo „piráti“, odtud pochází pomluva, že byl původně námořním lupičem. Přijal jméno Jan XXIII. Arcibiskup Zbyněk se držel tehdejšího římského papeže Řehoře XII., který je dodnes uznáván jako právoplatný, avignonský Benedikt XIII. a boloňští Alexander V. i Jan XXIII. jsou kvalifikováni jako vzdoropapežové. Bohužel r. 1410 i Zbyně
    Je zvláštní a také charakteristické, že současní husovští badatelé různých orientací tuto knihu vysoké kvality většinou neberou příliš vážně, ačkoliv v roce 1915, kdy poprvé vyšla, za ni udělila prof. Sedlákovi cenu samotná Evangelická akademie. Proč je dnes tato monumentální práce tolik opomíjena? Proč jsou naopak stále vyzvedávány husovské publikace belgického katolického neomodernisty Paula de Voogta, který označuje proces s Husem přímo za „zločin“ katolické církve? Odpověď je jednoduchá: Protože Sedlák předkládá informace, jež jaksi „nepasují“ do obrazu Husa jako průkopníka „ekumenismu“, který by se tak údajně mohl stát symbolem sjednocení křesťanů bez nutnosti návratu odloučených k jednotě se Svatým stolcem a přijetí katolické nauky.


Starověký Egypt - poučná laboratoř

    Úspěšně se uchází o podporu krále Václava IV., což mu neslouží ke cti. Václav byl opilec, cizoložník a ukrutník, jenž mj. i kvůli těmto vlastnostem přišel o císařskou korunu. K Církvi se choval nepřátelsky, chtěl ji mít plně pod kontrolou jako svůj poslušný nástroj, proto všude, kde mohl, dosazoval do vedoucích úřadů své milce. To se stalo r. 1393 osudným arcibiskupovi Janu z Jenštejna a jeho generálnímu vikáři sv. Johánkovi (Janovi) z (Ne)Pomuku: první skončil v doživotním exilu, druhý mučednickou smrtí ve Vltavě. To, že Hus ostře napadal – ať už právem, či neprávem – nemravný život části kléru, zato však mlčel k obrovskému pohoršení, jež dával svým životem a násilnými skutky král Václav, nelze nazvat jinak než pokrytectvím a účelovým jednáním.


Horoskop na červen 2015 pro jednotlivá znamení

    Ale přejděme nyní do protiútoku. Ano, Hus byl upálen, stejně tak Jeroným Pražský. Jenže Hus sám nese morální spoluvinu na upálení desítek duchovních svými stoupenci, aniž je známo, že by proti tomu řekl jediné slovo. Husité, kteří se poté zaštítili jeho jménem, mají na svědomí desetitisíce obětí z řad katolíků, jejich jediná vina spočívala v tom, že se odmítli vzdát své víry, jak uvádí Te Deum v minulém čísle v článku P. Zahradníka a jak popisuji i já ve své knize Nejkrvavější genocida minulosti a současnosti. Nahnání do sakristie kostela a upálení včetně žen, dětí a starců, topení v řece, shazování z oken na kopí, ubíjení cepy a další zvěrstva – to jsou ty ušlechtilé činy „Božích bojovníků“ a Husových mstitelů. Pro srovnání: Od třináctého do osmnáctého století, tedy během cca pěti set let, bylo v katolickém světě odsouzeno podle nejnovějších historických bádání několik tisíc heretiků. Počet katolických obětí během pouhých cca patnácti let husitského řádění je však zhruba desetinásobně


Dorazí Evropu klimatická změna?

    Ostatně, i kdyby koncil na diskusi s Husem přistoupil, nepochodil by. Hus se za celou tuto dobu vůbec jasně nevyjádřil, jestli se ke své nauce hlásí, či nikoliv. Nejprve na otázky kardinálů d´Aillyho, Zabarelly a dalších popřel, že by inkriminované Viklefovy bludy hlásal, když mu ale na pokyn kardinála přečetl dominikán Michael de Causis věty z jeho knihy De ecclesia, které ho usvědčily ze lži, Hus poté obrátil a chtěl, aby ho „přesvědčili z Písma, že se mýlí“. Použil obvyklé taktiky všech heretiků v dějinách, když se museli zodpovídat před církevní autoritou: Nejprve popřel, že by učil bludy, když byl ale usvědčen, tak chtěl diskutovat, jako by ve věcech víry a mravů byla nějaká diskuse možná. Přesně tak si počínal např. r. 1979 Hans Küng před komisí německého episkopátu: Nejdříve tvrdil, že nikdy nepopíral božství Kristovo, když mu ale doložili, že ve svých publikacích toto činí, tak žádal „otevřenou a svobodnou teologickou diskusi“. Co jiného měli tedy dělat otcové kostnického sněmu
    V současném postoji falešného ekumenismu převládá i mezi českými katolíky žel podobný názor na Husa, jaký zastávají protestanti a nevěřící lidé, odchovaní nadto komunistickými učebnicemi dějepisu. Správný postoj, jaký Církev v českých zemích zastávala ještě před r. 1948, se skoro vytratil. Proto nelze zapomenout a nutno hlásat „ze střech“: katolická církev odmítá Husovo upálení, ale nikdy nemůže akceptovat jeho teologické bludy, rovněž tak nemůže přijmout názor, že Hus byl světec a mravní velikán, neboť nese přinejmenším morální odpovědnost za vraždy svých kněžských spolubratří a plodem jeho aktivit bylo krvavé vraždění katolíků těmi, kteří se hlásili k jeho odkazu.
    V Chrudimi, kde má Pewag kovárnu s osmdesátkou zaměstnanců, firma vybuduje celý nový závod za víc než 300 milionů korun. Stavět by se měl rok a půl a práci v něm najde až 130 zaměstnanců. Foto: Lukáš Biba


Pajonk (Svobodní): Rozeštvat lidi, a komu tím pomůžete?

    Při srovnání všech těchto faktů nelze jinak než konstatovat, že Husova osobnost je v našich dějinách spíše zápornou než kladnou postavou. Pozitivně nutno u Husa ocenit jeho vysoké vzdělání, odstranění spřežkového pravopisu a počáteční upřímný zápal pro mravní reformu v kléru. Jeho traktáty jsou historicky cenným dokladem teologického myšlení té doby a tam, kde Hus zůstává pravověrným, mají leckdy co říci i dnešku. Hus také stojí mravně výš než alkoholik a smilník Luther nebo münsterský polygamista Jan z Leydy či jiní představitelé pozdější protestantské reformace.
    Husova poprava, která byla trestem pouze za jeho přesvědčení, což objektivně nutno kategoricky odmítnout, se stala důvodem k vytváření animozity českého národa vůči katolické církvi. Především konec devatenáctého a první polovina dvacátého století se vyznačovaly zaťatými „husovskými“ spory. V principu v nich šlo o to samé, co je signifikantní i v současných polemikách na téma Jana Husa: Jaký to byl člověk? Autentický světec, za jakého jej považují všichni jeho ctitelé od pravoslavných a protestantů až po ateisty? Mýlila se tehdejší Církev, když prohlásila některé jeho články za bludné? Nebo se jednalo o buřiče a revolucionáře, který má na svědomí nepokoje a násilí, jež způsobily ostatním četná utrpení?


Horoskop na červenec 2015 pro jednotlivá znamení

    A.cz: Historik Jindřich Marek se domnívá, že islamisté vyvolávají krveprolitím hrůzu i proto, aby vlna uprchlíků rozložila Evropu zevnitř, když není v jejich silách porazit ji vojensky. To už je možná krajní názor. Není. Jindřich Marek to vyjádřil přesně. Je přece jasné, že sem přicházejí i takoví lidé (a zmiňují se o tom i bezpečnostní služby Egypta či jiných arabských zemí), kteří zdejší prostředí i evropskou kulturu nemají rádi. Chtějí Evropu destabilizovat a bojovat proti ní. Zvláště s takovými lidmi by se mělo nakládat velmi tvrdě - rychle je vrátit, odkud přišli, bez nároku na další vstup. A hrůza, kterou islamisté cílevědomě vyvolávají upalováním a stínáním hlav? Opět nejde o nic nového. Je to jen jedna z mnoha forem psychologického boje. Představitelé Islámského státu nejsou kromě toho věřící lidé. Jde o kriminálníky, kteří s lidmi manipulují. Názor historika Marka potvrzují navíc mnohé historické paralely.A.cz: Například? Podobně třeba zanikla velmi vyspělá Západořímská říše p
    Katolicky pravověrní národní buditelé požadovali už v devatenáctém století vypracování Husova životopisu z církevního pohledu. Energicky na to naléhal především nestor vlasteneckých kněží na Moravě František Sušil. Jeho žáci žel toto oddalovali, takže se Sušil toho za svého života nedočkal. Až r. 1915 profesorovi brněnského semináře Janu Sedlákovi nedal Sušilův odkaz spát – a ujal se této práce.


Radomír Malý: Jan Hus objektivně a bez příkras

    Zapadá do toho i případ Husův? Faktem je, že byl upálen pouze za své bludy, které šířil a nakonec odmítl odvolat. To schvalovat nelze. Jenže Páleč i jiní mu na koncilu též vytkli zodpovědnost za vraždy kněží a mnichů v letech, kdy se octl na vrcholu slávy a moci (srov. výše). Za to by si snad i trest smrti zasluhoval, jenže nedá se Husovi dokázat, že podněcoval přímo a bezprostředně k vraždám. Jeho zodpovědnost je tady spíše morální než faktická, ale rozebírat to by znamenalo svévolně se pasovat na středověké juristy v oblasti trestního práva, k čemuž nejsme jako lidé žijící ve zcela jiných podmínkách kompetentní.


Husovo chování na kostnickém koncilu

    Podle něj důkazy pro to, co říká, jsou viditelné. Proto předstírat, že se to neděje, aby to nedopadlo, se mu prý příčí. Doslova pak i v pátek ve svém blogu napsal: Západ chystá válku.Nechtějí nás vyplašit? Baudyš má jasno„Naše státy chystají potichu válku a nás občany nechtějí vyplašit. Postavit nás pak před hotovou věc je mnohem jednodušší. Počítají s tím, že nestihneme protestovat a pak už se nezmůžeme vůbec na nic,“ konstatoval Baudyš. A uvedl několik faktů, které našel ve svých rešerších na internetu v dostupných otevřených zdrojích.„Vybrané oddíly NATO se přemísťují k polsko-ruské hranici. V polském Štětíně má brzy vzniknout nové velení NATO tzv. mnohonárodnostních jednotek Severovýchod. Americké tanky jsou přemísťovány do Norska. V Čechách mají v září proběhnout letecké manévry NATO a s načasováním, které se nejeví jako náhodné, se schvaluje novela zákona o branné povinnosti. Veškeré manévry však s sebou nesou též možnost přiblížení personálu a techniky,“ uvádí Antonín Baudyš.Pří
    To, že jeho postava se stala v českém národě symbolickou a dominantní, je paradoxně dílem nikoli Čecha, nýbrž Němce Caspara Royka, oficiálního církevního historika josefinské éry. Tento osvícenec v kněžském rouše napsal učebnici církevních dějin pro tzv. generální semináře, instituce pro formaci budoucího kléru, jež podléhaly státu a nikoli biskupům. Jeho učebnice je plná invektiv proti papežství (tzv. „ultramontanismu“), katolickým dogmatům, mariánské úctě, zpovědi, odpustkům apod. Na prvé místo klade zcela v duchu osvícenství „svobodu svědomí“ a „lidskou volnost“ proti údajnému katolickému „barbarsky středověkému“ tmářství a „znásilňování svobody svědomí“. Husa vyzvedl jako symbol boje proti tomuto „tmářství“.


Západ tajně chystá válku, postaví nás před hotovou věc. Syn ministra Baudyše našel prý množství důkazů

    R. 1411 král Václav zabavil všechny arcibiskupské statky, což Hus nadšeně schvaloval. Sám totiž k tomu již dříve ve svých kázáních vyzýval („psi se o kost hryžú, vezmi ji a přestanú…“). Zbyněk vyhlásil nad Prahou interdikt, dokud Hus bude v Praze, král však nařídil, že nesmí být na to dbáno. Arcibiskup Zbyněk vyčerpán a nemocen téhož roku zemřel.
    Nelze takto hodnotit i Husa? Jeho minulí i současní ctitelé poukazují na to, jak statečně odmítl zříci se Viklefových bludů a dal přednost potupné a bolestivé smrti. Nelze kvalifikovat i toto jako věrnost hlasu svědomí, byť nezaviněně mylného?
    Ale po pořádku: Dřívější spory o to, jestli se Hus narodil (patrně kolem roku 1370) v Husinci u Prachatic nebo u Prahy, jsou dnes bez významu. R. 1393 Hus dosáhl na Karlově univerzitě titulu bakalář, r. 1396 titulu mistr. R. 1400 byl vysvěcen na kněze a dělal rychlou akademickou kariéru, spojenou s kazatelstvím v různých pražských svatyních, r. 1403 se stal definitivně kazatelem v kapli zasvěcené Betlémským neviňátkům.


Proberme se ze snu o politické korektnosti

    A.cz: Civilizačním výdobytkem - přes všechny výtky a omyly - je snad Severoatlantická aliance s Evropskou unií, v jejichž silách určitě je vámi zmíněné civilizační propady když ne zastavit, tak alespoň utlumit. Mimo jiné i proto, aby nevyústily v krvavé ozbrojené konflikty. V poslední době roste zájem armády či některých politiků o komunikaci s vědci. Například vojáci si uvědomují rostoucí složitost světa. Že je velmi důležité znát anatomii společenských a civilizačních procesů, aby se mohlo efektivně reagovat na to, co se děje. První vlaštovkou byla před lety velká konference NATO ke kolapsu civilizací v roce 2200 před Kristem. Podobná setkání mohou přispět ke kvalitním adaptačním strategiím. I s jejich pomocí se pak můžeme dobře připravit na změny, které nás nevyhnutelně čekají. Jinými slovy: jak třeba pomoci lidem, kteří prchají před válkou, aby se zde usadili, naučili se jazyk a pracovali. Nemyslím tím ovšem pomoc mladým mužům s drahými mobily, kteří se vloupají do kamionů, jen aby


Horoskop na srpen 2015 pro jednotlivá znamení

    Odpověď zní nicméně ne. „Otec chodil do výroby tak jednou týdně a mě tam s sebou nebral,“ říká Pengg, kterého nerozesmála vzpomínka na dávné dětské dobrodružství v továrně, ale fakt, že se ho na to vůbec někdo ptá. „Firma mě tehdy opravdu nezajímala a ani otec se nesnažil mě k tomu nějak vést,“ dodává. A nabourává tak představu, jak se měl jako dědic odmalička připravovat na převzetí rodinného impéria, které v roce 1885 založil jeho praprapradědeček. Když potom Pengg prohlásí, že není mužem tradice a rozhodně nešel do čela Pewagu proto, aby udržel více než sto let rodinné historie, nostalgickou představu rozbije úplně. A z jejích střípků pak vystupuje mozaika odhodlaného podnikatele, který si napřed vybudoval vlastní kariéru, aby pak od otce koupil rodinný podnik a během deseti let ho zdvojnásobil. Dnes má Pewag pobočky ve 120 zemích světa, třináct výrobních závodů, zaměstnává 1500 lidí a ročně utrží v přepočtu přes pět miliard korun. V rukou dvou rodin Rychlokurz historie ve výroční z
    Tři Husova veřejná slyšení před koncilem v červnu r. 1415, o nichž nám podává nejpodrobnější zprávy Petr z Mladenovic, jen ukazují, jak Hus neustále mlžil a chtěl po koncilu nemožné: aby s ním na téma jeho nauky diskutoval a dokazoval mu z Písma sv., že se mýlí. Teologická diskuse však nebyla v pravomoci tohoto sněmu, Hus se měl pouze vyjádřit, jestli inkriminovaným větám, odporujícím zjevené pravdě, učil, nebo ne, a pokud učil, tak jestli se bludů zříká, či nikoliv.
    Ad b) Nejvíce vášní a vzteku vůči katolické církvi vyvolává však Husovo upálení na hranici. Je pravdou, že přirozený lidský cit se vzpírá potrestání člověka smrtí pouze za názory, které hlásal a jichž se nemíní vzdát, i kdyby byly sebevíce scestné. Jestliže však důsledkem šíření těchto nauk je sociální a mravní rozvrat, vedoucí až k vraždění nevinných, může být i toto za jistých okolností oprávněné.


Aegyd Pengg: Kvůli sto letům historie to nedělám

    Pomluva, že Zikmund věrolomně svým glejtem slíbil Husovi bezpečný návrat, je již dávno vyvrácena a ani odpůrci Církve k ní již nesahají. Jednalo se o ochranu během cesty tam i zpět, o nic více. Nebudeme se zde rozepisovat podrobně o Husově pobytu v Kostnici, což je běžně dostupné v kterýchkoliv jiných publikacích, připomeneme pouze to, o čem se převážně nepíše.
    Stream.cz - Děsivé následky toho, že naše země je v posledních letech zaplavena poli s řepkou olejkou. Ta je totiž stříkána koktejlem chemických látek, které ničí zdraví zvířat i lidí, např. mohou způsobovat rakovinu a ohrožovat plod v těle matky. Tisíce lidí žijí v obklíčení této žluté smrti, ze kterého není úniku. Přitom Česká republika už před dvěma lety přijala Národní akční plán ke snížení používání pesticidů, jenže ho nikdo nedodržuje. A používání nebezpečných pesticidů místo aby klesalo, roste. Následky nikoho nezajímají.


Markéta Šichtařová: Jak na imigranty?

    Ad c) Církev uctívá celou řadu mučedníků, již položili svůj život pro katolickou víru. Mezi jejími světci jsou i mnozí, kteří přinesli oběť života kvůli povinnosti svaté mlčenlivosti (sv. Jan Nepomucký), z lásky k bližnímu (sv. Maxmilián Kolbe) nebo při obraně svaté čistoty (sv. Marie Gorrettiová). Církev také pozitivně hodnotí i ty případy, kdy někdo následuje v závažných mravních otázkách věrnost svému svědomí až k prolití krve, protože podle její nauky veškerý skutek, jenž není v souladu s hlasem svědomí, je hříšný.
    Václavův bratr, uherský král a posléze římský císař Zikmund počítal s českou korunou, a proto mu záleželo na úpravě rozvrácených poměrů v Čechách. Z toho důvodu se rozhodl pozvat Husa na kostnický koncil, který měl řešit zoufalou otázku „tří papežů“ v čele Církve a problematiku Viklefových bludů. Již před jeho zahájením pověřil české šlechtice Jana z Chlumu a Václava z Dubé, aby s Husem jednali o jeho účasti na sněmu. Hus to zpočátku odmítal, přijal teprve na naléhání Václava IV.


Chyby zaniklých civilizací? Jsme nepoučitelní

    Aktuálně.cz: Asi není sporu o tom, že Evropa prochází kvůli válce na Ukrajině, okupaci Krymu, uprchlíkům či hrozbě islamistů bezpečnostní a kvůli Řecku i ekonomickou krizí. Vy přesto opakovaně připomínáte, že jde jen o slabý odvar toho, co nás může potkat v následujících padesáti letech. Co vlastně máme očekávat? Čeho se máme obávat? Miroslav Bárta: Celý Střední východ a severní Afrika vysychají. A vysychají už dlouhodobě. V kombinaci s válkami povede vysychání těchto oblastí k tomu, že se nepohnou pouhé tisíce či desetitisíce lidí, ale stovky tisíc a spíše miliony. Pro Evropu to může být šok. Zapomínáme, že lidstvo má s vysycháním regionů a stěhováním národů bohaté zkušenosti. Například tisíc dvě stě let před Kristem se kvůli dramatickému vysychání změnil celý tehdejší svět. Stěhování národů přispělo i k úpadku Římské říše. V raném středověku to pak byly vpády mongolské hordy. A vždy to souviselo i s poměrně rychlými a zásadními klimatickými změnami. Přesto přese všechno ale vznikla z
    Veškerá tato klišé mají ale jednu podstatnou vadu: Neberou v úvahu zásadní rozdíl středověké a novověké mentality. Hus v žádném případě nebyl průkopníkem idejí svobody a lidských práv, neboť středověk, v němž žil, vůbec takto neuvažoval. Pro něj byla rozhodující – tak jako pro všechny středověké myslitele – otázka objektivní pravdy, nikoli svobody myšlení. Hus patří v tomto ohledu zcela do středověku, jak dokumentoval především Josef Pekař. I jemu šlo na prvém místě výhradně o objektivní pravdu, jež se ovšem v jeho pojetí v některých bodech – a to nikoli bezvýznamných – s pojetím katolické církve zcela rozcházela.


Nejpalčivější otázky na téma „Jan Hus“

    Hus si počínal fakticky jako nejvyšší církevní představitel České země. Veřejně hlásal Viklefovy bludy z kazatelny i z univerzitní katedry (o Viklefových herezích srov. níže pasáž věnovanou Husovu pobytu v Kostnici). Zvlášť nevybíravě napadal odpustky, a to nikoliv jenom nešvar prodávání odpustkových modliteb, ale odpustky jako takové vůbec, neboť Církev prý nedostala od Krista žádné právo disponovat odpouštěním časných trestů za hříchy. Marně arcibiskup Zbyněk dával Husa do klatby, král ji pokaždé prohlásil za neplatnou, panovník se dokonce velmi energicky ujal Husa i proti rozhodnutí papežské kurie v Bologni, která odsoudila Husovy nauky. Hus byl vyzván, aby se šel osobně do Bologně obhájit, odmítl to ale, neboť měl za sebou mocenskou podporu krále.
    Nic takového neříkám. Jen si ale musíme přiznat, že se něco děje a že je nejvyšší čas s tím něco dělat. Evropa by se už měla konečně vzpamatovat ze svého snu o politické korektnosti. Příkladem jí může sloužit Kanada či Austrálie. Azyl poskytují jen potřebným, kteří respektují tamní zákony, a nikomu se za to neomlouvají. Měli bychom se tedy konečně rozhodnout, co chceme: komu pomáhat a jak. Sociálními dávkami nic nevyřešíme - jen jimi oddalujeme úpadek.
    Husovi na koncilu dokázali z jeho spisů třicet bludných vět, původně jich bylo třicet devět. Žádali po něm, aby je odvolal, neustále měnili formulace, aby pro něj zněly co nejpřijatelněji a nejméně potupně (osm prelátů přišlo za ním až do vězení, navštívil ho tam i jeho bývalý přítel Štěpán z Pálče). Když Hus všechny odmítal, bylo zřejmé, že si smrt na hranici sám přeje – a s tím už nemohl koncil nic dělat. 6. července r. 1415 se tedy uskutečnila jeho poprava ohněm.


Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2019
cache: 0000:00:00