Jak na věc


metody kvantitativního výzkumu

Výsledky kvantitativního výzkumu

    Výstupem individuálního hloubkového rozhovoru, který zpravidla slouží jako podklad pro vytvoření standardizovanějších metod dotazování (dotazníková šetření, ankety atd.), je kvalitativní analytická zpráva.
    Kvalitativní výzkum se snaží nalézt odpovědi na to, jak jednotlivci, ale i skupiny nahlížejí, chápou a interpretují svět. Kvalitativní výzkum nevyužívá statistických metod a technik a je v přímé opozici k výzkumu kvantitativnímu.
    Kvantitativní výzkum pracuje s měřitelnými daty pomocí kterých formuluje fakta a odkrývá vzorce ve výzkumu. Kvantitativní výzkum pomáhá testovat hypotézy.
    Výsledky kvantitativního výzkumu bývají uveřejněny zpravidla pomocí statistických metod. Dále platí, že kvantitativní výzkum na rozdíl od výzkumu kvalitativního požaduje větší množství dat a respondentů, aby mohlo dojít k ověřitelným a srovnatelným výsledkům.
    K čemu expertní rozhovor nejčastěji slouží? Bývá často využíván při navrhování podoby a zjištění potenciálu nového zboží či nových služeb, anebo při doporučení vývoje stávajících výrobků či služeb.


Marketingový výzkum » Metody výzkumu - Marketingový výzkum - MARKS marketing s.r.o. - marketingový průzkum, mystery shopping, průzkum a výzkum trhu

    Základní metodou kvalitativního výzkumu je individuální hloubkový rozhovor, který dotazovanému (respondentovi) umožňuje volně vyjadřovat svoje pocity a názory vzhledem k předmětu výzkumu.
    Kvantitativní výzkum odpovídá především na otázku: Kolik? Metody sbírání dat kvantitativního výzkumu jsou organizovanější než metody kvalitativního výzkumu, zahrnují různé formy dotazování – online dotazníky, papírové dotazníky, mobilní dotazníky, rozhovory tváří v tvář, telefonní rozhovory a systematické pozorování. Kvantitativního výzkumu se účastní velký počet respondentů.
    Etnografický výzkum se využívá tehdy, když je na místě zjistit a pochopit chování, postoje a názory respondenta, a to jak vznikají a jak se vyvíjejí v čase. V tomto případě nachází uplatnění přímo metoda zúčastněného pozorování.
    Kvalitativní výzkum se (na rozdíl od výzkumu kvantitativního) provádí pouze na malé skupině respondentů. Cílem tohoto výzkumu je zjistit, jak tito jednotlivci či skupiny nahlížejí na svět a jak jej interpretují. Kvalitativní výzkum se rovněž zaobírá tím, jak se tito respondenti chovají, proč se tak chovají a jaké důvody vůbec stojí za jejich chováním.


Zaměření kvalitativního výzkumu

    Na základě stanovených cílů výzkumu je stanovena metoda výzkumu. Primární marketingový výzkum – uskutečněný poprvé s cílem získání informací a dat.Sekundární marketingový výzkum – vychází z již publikovaných údajů, zpracování volně dostupných dat.Kvantitativní metody výzkumu - slouží pro kvantifikaci některých jevů. Zjišťuje stanoviska, postoje, pocity, je proveden shromážděním odpovědí respondentů na otázky, a to tak, že každému člověku položíme otázku stejným způsobem. Více o kvantitativních metodách výzkumu.Kvalitativní metody výzkumu – hledá příčiny, porozumění problematice, vcítění se do pozice spotřebitelů, osvětlení souvislostí, zjištění názorů, pocitů, dojmů, detailního hodnocení. Více o kvalitativních metodách výzkumu.
    Kvantitativní výzkum je výzkum založený na získávání tzv. tvrdých dat - numerických nebo statistických dat. Kvantitativní výzkum používá statistické metody k popisu společenských jevů. Určuje množství určitých postojů, názorů typů chování a dalších definovaných proměnných a poté zobecňuje výsledky.
    Manažeři často využívají tzv. metodu asistovaného nákupu, která spojuje individuální rozhovor s pozorováním. Tato metoda nachází uplatnění v případě analýzy konkrétního rozhodovacího procesu a nákupního chování spotřebitelů.
    Kultivujeme a profesionalizujeme politický marketing v ČR. Přenášíme know-how z USA. Píšeme o stranách, politicích, radíme kandidátům a vedeme volební kampaně.
    Hlavní rozdíl mezi kvalitativním a kvantitativním výzkumem spočívá v tom, že výsledky kvantitativního výzkumu lze na rozdíl od kvalitativního výzkumu vyjádřit čísly. A to buď díky měření, anebo škálování samotnými respondenty (například od 1 do 10).


Kvalitativní výzkum vs. kvantitativní výzkum

    Jako expertní rozhovor bývá označován hloubkový rozhovor s dotazujícím, který je expertem ve specifické oblasti, a tak výzkumníkům dokáže na otázky odpovědět z odborné stránky.
    Kvantitativní výzkumcomment : OffPřístup a soubor metod marketingového výzkumu, které se zaměřují na potvrzení nebo vyvrácení výzkumníkových / marketérových hypotéz. Hypotézy (předpoklady) se zpravidla zakládají na předchozím kvalitativním výzkumu nebo na marketérově zkušenosti či osvědčené praxi (v sociálních vědách se hypotézy generují zejména na základě existujících teorií).
    Příklad: Na základě zkušeností z předchozích voleb se marketér domnívá, že voliči Strany zelených budou pocházet více z větších měst než vesnic. Svůj předpoklad si může ověřit kvantitativní metodou – například zařazením takové otázky do omnibusového dotazníkového šetření prováděném na celé popupaci České republiky.
    Pokud se kvantitativní výzkum provede na správně vybraném vzorku respondentů, je možné závěry (s určitou mírou pravděpodobnosti) zobecňovat na celou zkoumanou populaci (například všechny voliče).


Výběr z knižních publikací pracovníků ÚVRV

    Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href= title=> <abbr title=> <acronym title=> <b> <blockquote cite=> <cite> <code> <del datetime=> <em> <i> <q cite=> <strike> <strong>

Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00