Jak na věc


metodik hodnocení dodavatelů

Projekt Fénix 2.0 (Phoenix 2.0)

    Hlavním cílem projektu je zmapovat a vyhodnotit tvorbu vybraných zahradních architektů pracujících na území republiky zhruba v letech 1900–1950, posoudit dochované dílo, ověřit, zda je dostatečně chráněno v rámci platných předpisů, případně navrhnout zjištěná díla k ochraně, vytvořit metodiku péče o specifickou součást národního kulturního pokladu, kterou představuje tvorba zahradních architektů první poloviny 20. století, představit získané výsledky formou specializovaných publikací, specializované mapy a výstavy. Pro zajištění cílů projektu vytvořit metodické postupy a specificky zaměřený software. Projekt řeší cíle priority 1.1. „Nemovité kulturní dědictví,“ a to: d) tvorba metodik pro péči o historické a urbanistické struktury a jejich integraci do územního plánování a rozvojových aktivit společnosti, včetně zhodnocení významu nezastavěných a zastavěných území, e) začlenění problematiky nemovitého kulturního dědictví do vzdělávacích procesů na všech úrovních, tvor
    Tvorba nástrojů pro ochranu a regeneraci území s kulturně historickými hodnotami – městských památkových zón, uchování jejich autentičnosti, identity a památkové hodnoty: Stanovení zásad pro ochranu a obnovu zeleně těchto území – určení prostorové a funkční struktury zeleně, sortimentní výběr okrasných rostlin, technologie zakládání, obnovy, rozvojové a udržovací péče, oceňování speciálně pěstovaných (tvarovaných) dřevin. Principy zapojení těchto území jako organické součásti urbanistické struktury sídla a stanovení regulativů jejich využití a rozvoje v podkladech územně plánovací dokumentace s ohledem na posílení těchto hodnot v rámci trvale udržitelného rozvoje. Dokumentace současného stavu zeleně městských památkových zón a zhodnocení podle jednotných kritérií na příkladu modelových území jako základ komplexního hodnocení městských památkových zón ČR. Propagace a prezentace tohoto kulturního dědictví se zaměřením na památky zahradní architektury.


Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00