Jak na věc


mestsky urad odolena voda sprava hrbitova

Kvalita pitné vody v Poličce, Pomezí a Květné - 30.9.2019

    V pátek 9.8.2019 provedl provozovatel vodovodu VHOS, a.s. další odběry kontrolních vzorků na vodovodní síti města Poličky a obcí Pomezí a Květná. Předběžné výsledky mikrobiologického rozboru těchto vzorků (po 48 hod.) zatím nepotvrdily přítomnost bakteriálních indikátorů fekálního znečištění. Konečné vyhodnocení mikrobiologického rozboru bude zítra....
    „Vaše dárcovství považuji za neuvěřitelné novodobé hrdinství,“ tak ocenil pana Teplého starosta města Jaroslav Martinů. „Jsme hrdí, že máme v Poličce člověka, který svým...
    Obecně závazná vyhláška města Poličky č. 3/2019, kterou se stanoví školské obvody mateřských škol zřízených městem Polička - text viz. příloha
    V pondělí 14. 10. proběhla na Městském úřadě Polička schůzka všech zainteresovaných stran k průběžnému vyhodnocení dopravní situace v ulici Svépomoc a přilehlém okolí, kde v současné době probíhá zkušební provoz související s úpravou dopravního značení. Na základě dosavadních poznatků bylo rozhodnuto o tom, že od středy 16.10. dojde k návratu obousměrného...
    Zahájení nových tanečních kurzů pro rok 2019 bude v pátek 6. září 2019 v 17.30 a ve 20.00 hodin.  Předprodej tanečních kurzů bude probíhat od 15. dubna 2019.


Protokoly ke kvalitě pitné vody dle rozhodnutí KHS ze dne 14.8.2019 - zdroj VHOS a.s.

    V průběhu roku 2017 se město Polička rozhodlo hledat místo vhodné k ukládání čisté výkopové zeminy z území našeho města. Z několika vytipovaných lokalit v okolí města se ukázala z majetkoprávních a legislativních důvodů (především z hlediska ochrany přírody a krajiny) jako průchozí pouze možnost terénní úpravy výkopovou...
    V pátek 27.9.2019 proběhlo na Městském úřadu Polička jednání ohledně vyhodnocení ukončeného monitorování mikrobiologických ukazatelů v rozsahu krácených rozborů v četnosti každý druhý den, které bylo nařízeno Krajskou hygienickou stanicí po zrušení opatření k převařování pitné vody v Poličce, Pomezí a Květné. Výsledky všech rozborů byly z hlediska bakteriálního znečištění negativní. Protokoly o zkoušce byly průběžně uveřejňovány na webu města Poličky. Ohledně dalšího postupu se Krajská hygienická...
    Město Polička přijalo nabídku ke spolupráci s Fakultou architektury Vysokého učení technického v Brně. Studenti architektury v rámci svých semestrálních prací zpracují předem dohodnutá témata využitelná konkrétně pro naše město. Jedná se např. o návrhy, případně modely a vizualizace možného využití volných ploch a parcel ve městě. Výsledky...


OZV 3/2019, kterou se stanoví školské obvody mateřských škol zřízených městem Polička

    Krajská hygienická stanice Pardubického kraje s účinností od 17:00 hodin dne 14.08.2019 zrušila opatření k převařování pitné vody v Poličce, Pomezí a Květné. Opakované odběry prokázaly nezávadnost vody odebírané z veřejného vodovodu. Vodovodní řad bude i nadále napájen výlučně ze zdrojů v Čisté a Sebranicích, které byly od počátku nezávadné. Vrty, ze kterých měla pocházet závadná voda jsou do odvolání nadále odstaveny. Po stanovenou dobu budou v intervalech určených Krajskou hygienickou stanicí z preventivních důvodů...
    Konečné výsledky rozborů vzorků vody ze zdroje veřejného vodovodu V7 a vodovodní sítěna ulici Hegerova vPoličce, které byly KHS oznámeny dnešního dne 8.8.2019 provozovatelem vodovodu, ukazují masivní kontaminaci vody bakteriemi fekálního původu, což nasvědčuje znečištění vody nejpravděpodobněji splaškovou vodou zkanalizace.Doplňující rozbor navíc prokázal přítomnost norovirů, které jsou nejčastějším původcem průjmových onemocnění. Zjištěný vysoký...
    Věnujte kulturní zážitek – koncert nebo divadlo. Připravili jsme bohatý kulturní program pro dětičky, pro dědečky i pro babičky, pro Vaše partnery i pro Vás. Dopřejte si něco krásného, veselého nebo výjimečného. Naše nabídka představení je široká a pestrá. 


Morový sloup v Poličce nominován na cenu Památky děkují - podpořte nás!

    Padesát tisíc korun je částka, kterou se rozhodl ze svého výnosu z benefičního představení v Přerově věnovat Jaroslav Dušek na dobročinné účely. Se svým programem Čtyři dohody vystoupil  před vyprodaným Městským domem v úterý 25. září 2018. Výtěžek pomohl třem potřebným občanům z Přerova, kteří mu za jeho velkorysost moc děkují.
    Při předběžném odečtu výsledků rozboru vzorků odebraných na síti vodovodů Polička, Pomezí a Květná dne 9.8.2019 nebyly prozatím zaznamenány žádné indikátory bakteriálního ani virologického znečištění. Konečné výsledky budou potvrzeny zítra při odečtu po 48 hodinách. Dnes byly odebrány další vzorky, jejichž konečné vyhodnocení bude známo...
    Dle dnešního sdělení provozovatele vodovodní sítě v Poličce společnosti VHOS a.s., Moravská Třebová, byly v souvislosti se zjištěním zvýšeného výskytu zdravotních komplikací v Poličce, zejména na sídlišti Hegerova a v okolí dne 5. 8. 2019 odebrány vzorky vody na vodovodní síti i ve zdrojích V6 (lokalita Mánesova) a V7 (lokalita Hegerova)....
    Ředitelka Tylova domu paní Alena Báčová končí po 15 letech ve své funkci. Za práci pro město Poličku a vynikající vedení našeho hlavního kulturního stánku poděkoval paní...


Zrcadlo pro dohled v obchodních prostorech, Ø 400 mm, kontrola 2 směry

    V současné době se v médiích objevily nepravdivé informace týkající se aktuální kvality pitné vody v Poličce. Z tohoto důvodu odkazujeme na náš komentář k zakalení vody, ke kterému došlo v době po 21.8.2019. Informaci k těmto skutečnostem jsme prezentovali na těchto stránkách ihned po zjištění vzniklé situace – viz. aktuální informace ze dne 21.8. Zdůrazňujeme, že nedošlo k „nasátí kalu čerpadly z vrtu v Sebranicích“, jak bylo prezentováno v televizní reportáži. Rovněž...
    Krajská hygienická stanice Pardubického kraje s účinností od 17:00 hodin dne 14.08.2019 zrušila opatření k převařování pitné vody v Poličce, Pomezí a Květné – https://www.khspce.cz/zruseni-opatreni-predbezne-povahy-policka-pomezi-a-kvetna/. Opakované odběry prokázaly nezávadnost vody odebírané z veřejného vodovodu. Vodovodní řád bude i nadále napájen výlučně ze zdrojů v Čisté a Sebranicích, které byly od počátku nezávadné. Vrty, ze kterých měla pocházet závadná voda jsou do odvolání nadále odstaveny. Po stanovenou dobu...
    Společnost READYLINE s.r.o. je předním dodavatelem městského mobiliáře v ČR. Dodáváme sety celohliníkových a ocelových prvků pro městský a venkovní mobiliář do parků, ulic, na náměstí, před obchodní centra, do golfových resortů, hotelů, lázeňských resortů a další.


Kvalita pitné vody v Poličce, Pomezí a Květné je dle KHS v pořádku - 14.8.2019

    Městský mobiliář pro veřejnou i soukromou sféru. Vyberte si z široké nabídky venkovního mobiliáře jako jsou venkovní vitríny, parkové lavičky, dopravní zrcadla, parkovací zábrany, stojany na kola, venkovní odpadkové koše a mnohé jiné venkovní vybavení pro města, obce, hotely, restaurace, sportovní resorty, obchodní centra a další.
    Pro přehlednost jsou veškeré zprávy o kvalitě vody v Poličce sjednoceny na jednom místě do tématu "kvalita vody" na webových stránkách města. V přehledu naleznete mimo jiné dostupné oficiální protokoly z kontrolních vzorků odebíraných průběžně provozovatelem vodovodní sítě v souladu s rozhodnutím Krajské hygienické stanice ze dne 14.8.2019, kterým bylo odvoláno opatření k převařování vody a stanovena další preventivní opatření.
    Za mimořádné atletické úspěchy poblahopřál 15-leté atletce Elišce Červené starosta města Jaroslav Martinů. Eliška má za sebou opravdu „zlatý“ rok. Stala se halovou ...
    Dne 6.6.2019 byla doručena na Měú Polička žádost o informaci podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím - viz příloha.
    Městský mobiliář předních světových značek PROCITY a CONVI dokazuje, že je možné kombinovat odolnost a pevnost produktů s čistotou tvarů a pozoruhodnou lehkostí moderního designu i na veřejných místech.


Usnesení přijatá na 15. schůzi Rady města Poličky konané dne 17. června 2019

    V souvislosti se zjišťováním příčin znečištění vody budou od začátku příštího týdne (9.9.2019) probíhat čerpací zkoušky vrtu V6 v lokalitě Mánesova a vrtu V7 v lokalitě Sídliště Hegerova. Po dobu čerpacích zkoušek budou průběžně odebírány vzorky pro zjištění kvality vody. Voda z vrtu V7 bude vypouštěna do kanalizační šachty jednotné kanalizace s odtokem na ČOV, voda z vrtu V6 bude vypouštěna do kanalizační šachty srážkové vody v ulici U Vlečky. Čerpací zkoušky budou probíhat podobu...

Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00