Jak na věc


marketingová stratégia firmy filetype:pdf,doc,txt

Marketingová komunikace vám pomůže k úspěchu

    Strategie budování značky je něco o čem každý mluví a málokdo to umí. Jaké emoce má značka vzbuzovat? Jedna nebo více značek? A co produktové řady? Spojit značku s infuencerem? Jak dosáhnout efektu, který od značky chcete? Toto vše lze naplánovat a my vám s tím pomůžeme
    Hitem posledních let se stala také online marketingová komunikace se zákazníky. Ta probíhá buď jednostranně či oboustranně. Jednostranná komunikace se odehrává zejména prostřednictvím blogů, kdy firmy nechávají své potenciální zákazníky jakoby nahlédnout pod pokličku dění ve společnosti. Úkolem blogu je společnost „zlidštit,“ dát ji tvář či identitu konkrétních zaměstnanců, vybudovat ve čtenáři větší důvěru v produkty společnosti a poodhalit i něco málo o chystaných službách a produktech. V ČR využívá velice dobře této metody pro komunikaci se zákazníky mBank. Dalšími, interaktivnějšími formami komunikace, jsou pak diskuse se zákazníky (které mohou být i součástí blogu) a zákaznická fóra, která opět velmi dobře využívá zmiňovaná mBank, a sociální sítě. O využití sociálních sítí pro komunikaci se zákazníky se dozvíte více v tomto článku.


Pracujete až příliš mnoho? Nejste v životě příliš spokojení? Navštivte nový seminář Životní harmonie od autora tohoto serveru

    Mezi marketingové materiály se řadí i kategorie textů, kterou z nich lze vyčlenit pod pojmem marketingové texty v médiích či chcete-li PR články. PR článek bývá v médiích označen slovy jako inzerce, reklama či PR text. PR článek navenek vypadá jako běžný článek, který napsala sama redakce. A v tom je jeho obrovská síla. PR článek tedy svým způsobem parazituje na důvěryhodnosti daného média, a to ve váš prospěch. Navíc čtenář si nemusí vždy hned všimnout, že se o PR článek jedná a může ho pojmout skutečně za stanovisko daného média, což je pro vaši firmu jedině plus. Kromě samostatných PR článků se také v marketingové komunikaci využívají tzv. komerční přílohy – tj. souhrnné materiály skládající se z mnoha PR článků, které jsou seskupeny ve formě samostatné novinové či časopisové přílohy. Tu lze navíc použít následně i samostatně při marketingových akcích pro stávající či potenciální zákazníky.
    [2] Wikipedia : Below the line (advertising) [online]. 2009 [cit. 2009-12-16]. Dostupný z WWW: <http://en.wikipedia.org/wiki/Above_the_line_(advertising)>.
    Marketingová komunikace je pro drtivou většinu firem klíčem k úspěchu. Dobře zvládnutá a cílená marketingová komunikace kombinující více složek najednou může za málo peněz přinést hodně muziky respektive hodně tržeb. Stejně jako v podnikání je však důležité k ní přistupovat strategicky a jednotlivé kroky pečlivě zvážit a časově i obsahově sladit. Není totiž nic horšího, než obrovská reklamní kampaň, na kterou pak nic dalšího nenaváže. To jsou pro danou firmu jen vyhozené peníze, respektive v lepší případě draze investované peníze do zvýšení povědomí o značce.


Klinika čínské medicíny Chinacare

    Weby tvoříme již dvacet let a celý náš proces je podřízen jedinému cíli: web musí vydělávat! Web si necháváte dělat proto, aby na něj chodili návštěvníci, splnili vámi stanovený cíl a přinesli vám užitek. My se naučili dělat weby, které přesně takto fungují. Přivedou návštěvníka a udělají z něj zákazníka
    Plány vám ukazují cestu k vašim cílů, strategie říká, čím tam pojedete. Obojí je na první pohled složité, ale se správným partnerem, který takový cest vytvořil desítky se z trmácení stává jedna velká jízda. Dlouhodobé i krátkodobé plány, dílčí SMART cíle i sledování pokroku a efektivity společně s vámi připravíme tak, že vás to bude i bavit
    To že spustíme web, nebo vám předáme strategický plán či výstup analýzy je teprve začátek. To jsme dodali nějaký nástroj, postavili se na startovní čáru, a teprve nyní začíná ten pravý závod o zákazníky. A my do toho jdeme s vámi.
    V průběhu let jsem vytvořili celou řadu technicky velmi náročných a komplexních aplikací. Naše systémy spolupracují se zdravotnickými databázemi, digitálními ústřednami i státními registry. Při tom všem prošly nespočtem certifikací od různých ISO certifikací, až po ČIA. Ještě jsem nenarazili na systém, který bychom nezvládli vytvořit


Čím víc svou práci umímetím víc nás baví!

    Každý společnost musí být nějak identifikovatelná nejen názvem a logem, ale také myšlenkami, postoji a hodnotami. To, co charakterizuje nás jsme popsali zde


Jsou vaši zaměstnanci v práci a v životě spokojení? Spokojení zaměstnanci jsou kreativnější, o 12 % produktivnější a zvyšují tržby! POMŮŽEME VÁM S HR 2.0

    Public relations je další velkou podskupinou marketingové komunikace. V České republice se však z nějakého důvodu pod Public relations (PR) rozumí zejména komunikace s novináři. V anglosaském pojetí se však do Public relations neboli do vztahů s veřejností skutečně zahrnují komunikaci se všemi stakeholdery – zaměstnanci, zákazníky, investory, voliči i širší veřejností. Svým způsobem sem spadá také lobbing, který má však v České republice opět poněkud pokroucený a spíše pejorativní význam. Pokud bychom se tedy přidrželi českého významu PR, pak sem spadá vydávání tiskových zpráv, pořádání tiskových konferencí, pořádání tzv. eventů pro novináře (tj. party a nejrůznější zážitkové akce), pořádání press tripů (tj. výletů pro novináře na mezinárodní konference, veletrhy, uvedení nových produktů apod.) a také individuální schůzky s novináři a další doplňkové aktivity. Cíl všech těchto aktivit je přitom zřejmý – zajistit, aby se o vaší společnosti a jejích produktech psalo v médiích, a aby se o
    Naše práce je o zvídavosti, nápadech, neotřelých řešeních a potýkání se s náročnými úkoly. Ale také o dodržování daných postupů, zachování kvality práce a neustálém vzdělávání. Málokterý obor je tak rychlý jako ten náš, a proto nás potkáte nejen v kanceláři či kavárně, ale také na mnoha konferencích a vzdělávacích akcích. Podívejte se, z čeho se skládá náš typický projekt:
    Na začátku každého úspěšného projektu je důkladné zjišťování kdo jsou uživatelé, jaký je cíl našeho klienta, kdo jsou konkurenti, co se děje na trhu, proč by měl být o projekt zájem. Dům byste také nechtěli bez základů.


Náš týmTo jediné, co nás baví víc než práce!

    Reklama je pouze jedním z nástrojů marketingové komunikace, který má primárně za úkol informovat zákazníka o existenci vašeho produktu a sekundárně v něm také vzbudit zájem. Obecně ji lze rozdělit na tzv. ATL a BTL komunikaci. Zatímco ATL (z anglického Above the line - nadlinková) komunikace se soustřeďuje na reklamu v masmédiích (tj. novinách, časopisech, televizi, rozhlasu, internetu a billboardech), tak BTL (Below the line – podlinková) pracuje s přímým oslovením potenciálních či stávajících zákazníků pomocí e-mailu, dopisu, SMS či MMS, telefonu či pomocí reklamních letáků, roadshow, předváděcích a slevových akcí apod.). Zatímco ATL komunikace se zaměřuje spíše na komunikaci značky, musí být ze své podstaty stručná a úderná a musí hlavně zaujmout, BTL už se může soustředit i na konkrétní vlastnosti konkrétních produktů.
    Marketingová komunikace je klíčovým prodejním nástrojem pro komplexnější produkty a služby. Zatímco pro prodej rohlíků vám toho stačí poměrně málo – mít k dispozici distribuční cestu ke koncovému zákazníkovi, u prodeje náročných strojírenských zařízení, telekomunikačních služeb, informačních systémů nebo třeba lázeňských pobytů je toho potřeba už o poznání více. Nejprve se musí zákazník o takovém produktu vůbec dozvědět, což je samozřejmě snazší v okamžiku, kdy má o podobný produkt sám zájem a informace aktivně vyhledává. Druhým, a možná ještě podstatnějším úkolem, je pak vzbudit v zákazníkovi o produkt takový zájem, aby sám kontaktovat prodejní oddělení vaší společnosti. Aby bylo možné oba tyto kroky úspěšně naplnit, je třeba využít celou škálu nástrojů marketingové komunikace.


Realitní kancelář Reality & you

    Grafický design je vaše vizitka. Je to ta souhra emocí, věmů, zkušeností, barev, prožitků, která do značné míry rozhoduje, jestli zákazníkovo oko padne zrovna na vaši vizitku, web či jinou reklamu. A my pro vás máme nejen skvělé grafiky, ale také znalosti psychologie, nákupního chování a rozhodovacích procesů. A umíme to propojit
    Vážíme si úplně každého klienta, s nímž jsme kdy navázali, ale i nenavázali spolupráci a je velmi těžké odpovědně vybrat, koho zde prezentovat.Vybrali jsme tedy náhodně
    Programátoři, kodéři, grafici, projekťáci, textaři, webmasteři, každý člen týmu má za sebou bohaté zkušenosti a podílel se na zajímavých projektech. Do práce nás žene výzva, zapeklitý problém, nikoliv opakování rutin.
    Pokud něco nevíme, ptáme se. Umíme kvalitativní i kvantitativní výzkumy, umíme příjt na to, kde vaše podnikání tlačí bota. Jestli se vaše recepční málo usmívají, nebo se zákazníci neumí dostat do krabice v níž posíláte zboží. A víme ještě jednu věc, vše o čem vy přemýšlíte, vaši zákazníci vědí, stačí se jich zeptat


Podnikatelský klub Smart Network

    Velice důležitou součástí marketingové komunikace jsou také marketingové materiály neboli de facto všechny tištěné a elektronické materiály, které souvisí s vaší firmou a jejími produkty. V dnešní době jsou to hlavně webové stránky, e-shopy, tištěné nebo elektronické materiály souhrnně popisující jednotlivé produkty (tzv. product sheets), firemní časopisy, souhrnné tištěné prezentační materiály (např. katalogy, edukativní materiály apod.). Úkolem těchto marketingových materiálů je podpořit prodej vašich produktů a posílit zájem čtenářů o ně. Na rozdíl od reklamy by však marketingové materiály měly působit maximálně důvěryhodně, seriózně a objektivně. Nicméně by rozhodně neměly postrádat cosi, co bychom mohli nazvat „pozitivním nádechem.“ Toho lze docílit užitím tzv. bias words, což lze přeložit jako citově zabarvená slova anebo také obecně slova, která nenesou věcnou informaci. Je například rozdíl, pokud si kupujete výrobek, který využívá nově vyvinuté technologie anebo který využívá n


Použitá literatura a další zdroje

    Konečně poslední, hojně využívanou formou, marketingové komunikace jsou marketingové akce. Jedná se o nejrůznější semináře, workshopy, konference apod. pořádané pro stávající a potenciální zákazníky, které mají za úkol přímo či nepřímo podpořit prodej konkrétních produktů. Taková marketingová akce mívá obvykle svoji formální a neformální část. Formální část se skládá ze série přednášek či předváděcích akcí a neformální část pak buď završuje celodenní dění anebo proběhne v době oběda mezi dvěma bloky formální části. Marketingové akce pořádají buď firmy plně ve vlastní režii anebo se s nimi setkáte u příležitosti nejrůznějších veletrhů a konferencí, kdy má každá firma přidělen pevný čas a místo své prezentace. U marketingových akcí je přitom extrémně důležité forma, obsah a hlavně také podání prezentace vašeho produktu. Úspěch je tak přímo závislý na osobě prezentujícího. Nezřídka se proto využívá pro samotnou prezentaci zkušený mluvčí, který pak odborné dotazy přítomných předává produkt

Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00