Jak na věc


místní příslušnost soudu

Zákon o místních poplatcích - komentář

    2013 © Accontes s.r.o. | GDPR | Prohlášení o společenské odpovědnosti (CSR) | CMS | Vyrobil: Manzes Naši partneři: EKOTERN servis s.r.o. POMOC PODNIKATELI
    Publikace obsahuje soubor 26 právních předpisů v aktuálním znění. Velké změny nastaly od 30. 9. 2017 v občanském soudním řádu a v zákoně o zvláštních řízeních soudních. Změnily se rovněž zákony: o veřejných ...
    Publikace obsahuje aktuální znění zákona o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, dále zákon o státním odborném dozoru nad bezpečností práce, vybraná ustanovení zákoníku práce, zákona o hornické činnosti a dalších 26 prováděcích předpisů. Od posledního ...
    Soubor 19 předpisů rozdělených do 4 kapitol: silniční doprava; pozemní komunikace; veřejná přeprava cestujících; dráhy. K velkým změnám došlo u zákona o pozemních komunikacích (43 změn a doplnění od 1. 10. ...
    KOUPITPředpisy k tématu Úplné zněnípředpisů k tématu "Poplatky, správní, soudní, místní, ...".Změny předpisůke kterým došlo od posledního vydání " podle stavu k 19. 2. 2018".Knihy k tématu ÚZ č. 1286 - Bezpečnost a ochrana zdraví při práciSagit, a. s.


ÚZ č. 1248 - Veřejné zakázky, Registr smluv

    Publikace obsahuje aktuální znění autorského zákona, zákonů o ochraně průmyslových vzorů, o užitných vzorech, o ochranných známkách, o vynálezech a zlepšovacích návrzích, o ochraně topografií, o patentových zástupcích, o ochraně práv k odrůdám, o ochraně olympijských symbolik; celkem ...
    Ke zvýšení turistické atraktivnosti, oživení a zachování charakteristického rázu vesnic je určen dotační program Ministerstva zemědělství (MZe) na údržbu a obnovu kulturních a venkovských prvků, který na rok 2019 nechal připravit ministr zemědělství Miroslav Toman. Mezi žadatele MZe v příštím roce rozdělí 30 milionů korun.


Místopis MAS Pošumaví - interaktivní mapa

    Pokud správci daně vzniknou pochybnosti o správnosti daňového tvrzení, má správce daně možnost ověřit schopnost daňového subjektu své tvrzení prokázat pomoci institutu místního šetření.Úřední osoba správce daně obvykle oznámí svůj záměr provést místní šetření a daňový subjekt je povinen to umožnit. Při vstupu do prostor podnikatelského subjektu se prokazuje průkazkou s fotografií a současně i svým občanským průkazem. Povinnost prokázat svou totožnost tímto způsobem ukládá zákon. Pokud se návštěvník odmítne prokázat, je třeba informovat místně příslušný finanční úřad a místní šetření neumožnit. Předmětem místního šetření je obhlídka na místě v rámci které probíhá zjišťování či ověřování otázek při správě daní. K provedení místního šetření si může úřední osoba přizvat osobu, jejíž přítomnost je podle povahy věci potřebná. Lze pořizovat i obrazový, nebo zvukový záznam přičemž o provedení takového záznamu předem uvědomí osoby, které se tohoto úkonu účastní.
    Dne 29.11. 2018 se konal seminář pro potenciální žadatele ve Výzvě č. 3 - č. 15/000/00000/232/000110/V003 - k předkládání Žádostí o podporu v rámci operace 19.2.1. Programu rozvoje venkova na období 2014 – 2020. plánujeme vyhlásit v březnu 2019. Příjem Žádostí o dotaci bude probíhat v dubnu 2019. Seminář byl zaměřen na článek 17 - Lesnickou infrastrukturu.
    V září byl formálně zahájen projekt spolupráce Venkov 21. století, který je zaměřen na další rozvoj cestovního ruchu v Pošumaví. Partnery projektu jsou Místní akční skupina Pošumaví z.s., Místní akční skupina Železnohorský region z.s. a Místní akční skupina Region Kunětické hory.


ÚZ č. 1264 - Autorské právo, Průmyslová práva

    Zákon o správních poplatcích byl od minulého vydání 19x novelizován; 4 novelizacemi byl rovněž dotčen zákon o soudních poplatcích a zákon o místních poplatcích (1 novela). V publikaci dále najdete poplatky rozhlasové a televizní, za znečišťování ovzduší, za činnost organizací státního odborného dohledu, za odebíranou přírodní minerální vodu, za znečištění vod a vypouštění odpadních vod, za udržování patentů, výši puncovních poplatků, zpoplatnění pozemních komunikací, na odbornou činnost Státního úřadu pro jadernou bezpečnost a další. Všechny změny jsou vyznačeny tučným písmem.vydal: Sagit, a. s., podle stavu k 19. 2. 2018, 176 stranISBN: 978-80-7488-290-6Obsah publikace
    Výzvu č. 3 - č. 15/000/00000/232/000110/V003 - k předkládání Žádostí o podporu v rámci operace 19.2.1. Programu rozvoje venkova na období 2014 – 2020 plánujeme vyhlásit v březnu 2019. Příjem Žádostí o dotaci bude probíhat v dubnu 2019.
    Znečištění ovzduší se dotýká každého jedince. Více než čtvrtina obyvatel České republiky žije v oblastech, kde jsou pravidelně překračovány nejvýše přípustné koncentrace prachových částic v ovzduší. Dlouhodobé vystavení znečištěnému ovzduší vede k onemocněním srdce, cév, nemocím ...
    Místní šetření bude čím dál častěji využívaným nástrojem a je třeba, aby i podnikatelé věděli, co je jejich právem a povinností. Paragraf 80 až 83 Daňového řádu popisuje průběh místního šetření a daňový řád i na jiném místě určuje práva a povinnosti zůčastněných stran. Před zahájením místního šetření se doporučuje pročíst si předmětné paragrafy a předejít tím nesprávnému pochopení, které by mohlo v krajních případech vyvolat i sankce za porušení tohoto předpisu.


Zákon o správních poplatcích a předpisy související - Komentář

    MAS Pošumaví, z.s. Vás zve na seminář k 3. výzvě PRV, zaměřený především na lesnickou infrastrukturu, který se bude konat dne 29.11.2018 od 9:00 hodin v budově Dominikánského kláštera v Klatovech . Více informací naleznete v přiložené pozvánce.
    Publikace obsahuje aktuální znění 28 zákonů, které jsou rozděleny do 14 kapitol: obecně závazné právní předpisy (zákon o životním prostředí, o právu na informace, o inspekci); vodní hospodářství; ochrana ovzduší, přírody a krajiny; ochrana zemědělského půdního fondu a horninového ...
    Místní akční skupina Pošumaví, zájmové sdružení právnických osob (zkráceně: MAS Pošumaví) bylo založeno jako právnický subjekt dne 18.3.2004. Bližší informace o historii MAS Pošumaví z.s. najdete zde.
    Na terase zámku Kozel se tuto neděli, 28.10.2018, konaly tradiční farmářské a řemeslné trhy. Návštěvníci, kteří si chtěli zpříjemnit sváteční den, mohli mimo prohlídky zámku navštívit i řemeslné a farmářské tržiště.
    Publikace obsahuje kompletní soubor předpisů z oblasti veřejných zakázek. Zásadní je zákon o zadávání veřejných zakázek, který od posledního vydání doznal několika menších změn zejména v souvislosti se zjišťováním skutečných majitelů dodavatelských společností. K zákonu je zpracován ...


ÚZ č. 1284 - Silniční doprava, pozemní komunikace, veřejné služby v přepravě cestujících, dráhy

    Místní šetření je velmi operativní prostředek. Používá se v rámci vyhledávací činnosti. Lze ho charakterizovat jako obhlídku na místě u daňového subjektu či u třetí osoby v prostorách výkonu podnikatelské činnosti. Jde tedy o pouhé zjišťování či ověřování dílčích otázek při správě daní. Místní šetření není určeno ke komplexnímu zjišťování či prověřování daňových povinností daňových subjektů. K tomu slouží daňová kontrola.
    Cena: 465 KčKOUPITÚZ č. 1214 - Občanský soudní řád, zvláštní řízení soudní, rozhodčí řízení, soudní poplatky, exekuční řád, mediace, veřejné dražbySagit, a. s.
    Místní šetření není ani předběžnou daňovou kontrolou v rámci které by úřední osoba zjišťovala procházením všech dokladů, zda lze nalézt případné pochybení, které by bylo možno doměřit prostřednictvím následné kontroly. Pracovník provádějící místní šetření si může vyžádat nahlédnutí do některých dokladů, požádat o jejich zapůjčení, či kopii, případně může předmětné důkazní prostředky zajistit. Nesmí však při tom nedměrně zatěžovat daňový subjekt a nutit ho k činnostem, zvyšujícím jeho náklady. O místním šetření se sepíše zápis, či úřední záznam.


Zákon o ochraně ovzduší - Komentář

    Podnikatelům, kteří se s úřední osobou správce daně setkávají prvně, právě v rámci místního šetření, poskytneme podporu a pomoc jednak radou ale i nabídkou na zastupování před správcem daně, čímž zamezíme nebezpečí vzniku sankcí, které mohou plynout z neznalosti příslušných ustanovení daňového řádu. O případnou pomoc je třeba zažádat co možná nejdříve, aby bylo možné připravit se na jednání a seznámit se s problematikou ještě před zahájením místního šetření.
    Návštěvníci Svatomartinského jarmarku v Horažďovicích měli tuto sobotu možnost ochutnat oceněné výrobky soutěže Regionální potravina Plzeňského kraje. Řemeslný a farmářský jarmark přilákal několik set lidí.
    Komentář k zákonu o správních poplatcích představuje přehledný úvod do problematiky správních poplatků a to jak v rovině ryze správní, tak v rovině finanční, která je jejich důsledkem. Součástí zákona je ...
    Dne 1. listopadu se zástupci MAS Pošumaví zúčastnili této tradiční akce v Horažďovicích. V rámci jednotlivých přednášek vystoupila s prezentací obsahující důležité informace o výzvách Programu rozvoje venkova paní Eva Kyrálová. Dále vystoupil pan Jiří Kaisr s prezentací k soutěži Regionální potravina Plzeňského kraje.

Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00