Jak na věc


logistika co to je

Linde představilo nové portfolio úzkých/kompaktních vozíků

    V roce 1990 došlo k rozpadu oborového podniku Mrazírny Praha a vznikl státní podnik Mrazírny Dašice, který se oprostil od středisek v Lanškrouně a Trutnově. Pro nedostatek kubánské suroviny skončila výroba citrusových koncentrátů, ve výrobě ovoce bylo opracováno až 5000 tun drobného ovoce ročně.
    V roce 1984 byla zahájena a v roce 1987 dokončena 2.etapa výstavby závodu. Došlo k rozšíření mrazírenského skladu o komory C7 a C8, byla postavena nová výrobní hala včetně hospodářství s odpadními vodami. Do haly byla instalována technologie na zpracování a přebalování citrusových koncentrátů.
    Využíváme nejmodernější skladové technologie. Každá skladová jednotka je označena jedinečným číslem. Položku lze vést pod naším čárovým kódem nebo pod kódem zákazníka. Počet, typ a pohyb zaskladněného zboží lze proto sledovat online. Digitalizace celého procesu umožňuje snadné zálohování všech dat. Naše skladové a evidenční technologie umožňují lepší kontrolu pohybu a stavu zboží s eliminací lidské chyby.
    22.10.1996 se stává majoritním akcionářem firma Tipa Třebíč, dochází k přestavbě výrobny MSK a tím k navýšení výroby krémů a ke zrušení pekárny kornoutů.


Optimalizace logistických procesů

    Cross-dock je služba přepravy zboží od výrobce ke koncovému zákazníkovi. Zboží u nás ve skladě rozdělíme na jednotlivé objednávky příjemce. Objednávky příjemců se pak rozváží menšími nákladními auty. Služba cross-dock tak snižuje náklady na logistiku a přepravu zboží.
    Skrze naši unikátní IT technologii LODiS zajistíme vysokou kvalitu řízení logistických procesů vně i uvnitř podniku. Nabízíme outsourcing logistických činností, který přináší významné úspory na straně našich zákazníků při zachování funkčnosti a kvality celého logistického procesu.
    MD logistika má jediný cíl: efektivně a spolehlivě zajišťovat kompletní logistické služby potravinářského zboží. Naše výkonnost a dynamika nám umožnila vyrůst ve významného poskytovatele logistických služeb, zaručujícího neustále potřebné inovace, rozvoj procesů a technologií což nám umožňuje otevřenou komunikací a s respektem plnit potřeby našich stávajících i nových zákazníků. Každý zákazník je pro nás ten nejdůležitější.
    V roce 1972 bylo požádáno o vydání územního rozhodnutí a následně stavebního povolení a byla zahájena 1. etapa výstavby závodu. Do této etapy byly zahrnuty tyto objekty:


Z mezinárodních dopravních a logistických svazů - listopad 2018

    počtu vydávaných jednotek s objednaným počtem je provedena dodatečná kontrola expedice, nebo je vydáno pouze skutečné množství disponibilních jednotek.
    Jsme specialisté v oblasti spedice, vnitrostátní a mezinárodní dopravy, logistiky a skladování. Tým našich zaměstnanců se Vám bude vždy profesionálně věnovat v následujících oblastech:
    Jednou z funkcí LODiS je řízení skladu zásob (inventory management). Jedná se o systém aktivní kontroly, který umožňuje efektivní řízení příjmu a výdeje zboží i zúčtování poskytnutých služeb.
    Zpětná trasovatelnost veškerých pohybů manipulační jednotky od okamžiku příjmu do okamžiku výdeje ze skladu. Záznamy obsahují přesné určení času pohybu a osoby zodpovědné za dané přemístění.
    V roce 1970 odkoupila prostory bývalého cukrovaru firma Mrazírny o.p. Praha s úmyslem vybudovat zde nový mrazírenský sklad jako náhradu za stávající, již dosluhující závod v Pardubicích.


Kde využijete zpětnou logistiku

    Klientské prostředí informačního systému je úzce spjato s používáním online radiofrekvenčních, případně GSM terminálů, jejichž logický běh je opět řízen vlastní aplikací typu klient-server. Klientem je standardní program Telnet, díky němuž je rozšíření aplikace v podstatě nezávislé na typu terminálu a operačním systému. Pro komunikaci se zákazníky se stále častěji využívá elektronická forma komunikace v podobě využití EDI nebo WEB rozhraní.
    Kontrola neporušenosti obalů a souladu deklarovaného počtu manipulačních jednotek uvedených na průvodních dokumentech se skutečně přijatým (vyloženým) objemem zboží.
    Protokolárně dokumentovaná událost neshody při příjmu (poškozené zboží, nesoulad mezi přijatými a deklarovanými počty palet či jiných jednotek), jež slouží jako nástroj hodnocení přesnosti dodávek. Logistická reklamace obsahuje přesný popis neshody včetně fotodokumentace.
    V roce 1991 byla zakoupena od dánské firmy Gramm linka na výrobu mražených smetanových krémů. Bylo potřeba provést rozsáhlé stavební úpravy staré výrobní haly. Byla zakoupena a zprovozněna pekárna kornoutů.
    Systémový příjem pouze na základě fyzické evidence (skenování) zboží na skladu. Kontrolor tak nemá přehled o deklarovaném počtu kusů. V případě nesouladu počtu přijímaných jednotek s průvodními dokumenty je vystavena logistická reklamace.


Tři čtvrtiny společností věří, že investice do pozemní dopravy přímo podpoří jejich růst

    V letech 1977 a 1979 byly objekty první etapy kolaudovány a předávány do provozu. Vznikl odštěpný závod oborového podniku Mrazírny Praha, který zajišťoval skladování státních hmotných rezerv a distribuci mražených potravin a chlazených rybích výrobků po východočeském regionu. K odštěpnému závodu byla přičleněna střediska v Lanškrouně a Trutnově. Ve výrobní hale se střídaly různě výrobní programy (výroba dřeňových nanuků, přebalování ryb a rybího filé, balení masa a polévkových směsí, balení slepic na polévku, balení paprik a rajčat na lečo). Veškerá výroba byla v rozsahu do 100 tun objemu ročně.
    Zdokonalíme a zajistíme logistické procesy od zásobování vstupním materiálem, přes převzetí hotových výrobků z výrobní linky, až po dodání konečnému příjemci včetně skladování a všech souvisejících logistických činností přidané hodnoty. Podrobněji o této službě se dočtete v sekci Supply Chain.
    V roce 2002 se stává majoritním akcionářem firmy RNDr. Karel Matyska. Z důvodů rozšíření služeb byla 24. 2. 2005 firma přejmenována na MD logistika, a.s. Ze stejného důvodu byla v roce 2005 postavena nová skladovací hala S1 o celkové ploše cca 4000 m2.
    LODiS integruje informace o jednotlivých přepravách a skladových položkách v rámci celé skupiny C.S.CARGO. LODiS komunikuje s ostatními interními i externími počítači a GPS lokalizátory vozů.
    V roce 1993 při druhé vlně kuponové privatizace došlo k nové transformaci firmy a od 1. 1. 1994 vznikla firma Mrazírny Dašice, a.s. Majoritním akcionářem je stát. Výrobní program se nemění.


Logistickému start-upu DoDo pomůže v rozvoji innogy a Telefónica

    Na pozemcích  současné firmy MD logistika, a.s. byl původně umístěn rolnický akciový cukrovar (později státní podnik), který zde působil rovných 100 let. Poslední řepná kampaň proběhla v roce 1968 a poté byl celý provoz přenesen do nově vybudovaného závodu v Hrochově Týnci.
    Náš informační system LODiS automaticky vytváří objednávky příjmů, příjemky, objednávky expedice, výdejky, faktury za realizované služby i etikety s jedinečným čárovým kódem. Nasazení LODiS umožňuje online evidenci skladových zásob i přehled obrátek zboží.
    Poskytujeme služby v oblasti skladování materiálu a zboží. Skladování je realizováno v temperovaných a netemperovaných skladových halách dle specifikace a zadání zákazníka (regálové systémy, volná plocha).

Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00