Jak na věc


logistika co to je

Konference SpeedCHAIN 2018 nabídla zajímavé diskuse i přehlídku nejnovějších trendů v logistice

    Protokolárně dokumentovaná událost neshody při příjmu (poškozené zboží, nesoulad mezi přijatými a deklarovanými počty palet či jiných jednotek), jež slouží jako nástroj hodnocení přesnosti dodávek. Logistická reklamace obsahuje přesný popis neshody včetně fotodokumentace.
    V roce 2002 se stává majoritním akcionářem firmy RNDr. Karel Matyska. Z důvodů rozšíření služeb byla 24. 2. 2005 firma přejmenována na MD logistika, a.s. Ze stejného důvodu byla v roce 2005 postavena nová skladovací hala S1 o celkové ploše cca 4000 m2.
    Na pozemcích  současné firmy MD logistika, a.s. byl původně umístěn rolnický akciový cukrovar (později státní podnik), který zde působil rovných 100 let. Poslední řepná kampaň proběhla v roce 1968 a poté byl celý provoz přenesen do nově vybudovaného závodu v Hrochově Týnci.
    Náš informační system LODiS automaticky vytváří objednávky příjmů, příjemky, objednávky expedice, výdejky, faktury za realizované služby i etikety s jedinečným čárovým kódem. Nasazení LODiS umožňuje online evidenci skladových zásob i přehled obrátek zboží.


Enjoy this blog? Please spread the word :)

    Klientské prostředí informačního systému je úzce spjato s používáním online radiofrekvenčních, případně GSM terminálů, jejichž logický běh je opět řízen vlastní aplikací typu klient-server. Klientem je standardní program Telnet, díky němuž je rozšíření aplikace v podstatě nezávislé na typu terminálu a operačním systému. Pro komunikaci se zákazníky se stále častěji využívá elektronická forma komunikace v podobě využití EDI nebo WEB rozhraní.
    Kontrola neporušenosti obalů a souladu deklarovaného počtu manipulačních jednotek uvedených na průvodních dokumentech se skutečně přijatým (vyloženým) objemem zboží.
    Využíváme nejmodernější skladové technologie. Každá skladová jednotka je označena jedinečným číslem. Položku lze vést pod naším čárovým kódem nebo pod kódem zákazníka. Počet, typ a pohyb zaskladněného zboží lze proto sledovat online. Digitalizace celého procesu umožňuje snadné zálohování všech dat. Naše skladové a evidenční technologie umožňují lepší kontrolu pohybu a stavu zboží s eliminací lidské chyby.
    Zpětná trasovatelnost veškerých pohybů manipulační jednotky od okamžiku příjmu do okamžiku výdeje ze skladu. Záznamy obsahují přesné určení času pohybu a osoby zodpovědné za dané přemístění.


Vstupní kontrola materiálu/zboží

    MD logistika má jediný cíl: efektivně a spolehlivě zajišťovat kompletní logistické služby potravinářského zboží. Naše výkonnost a dynamika nám umožnila vyrůst ve významného poskytovatele logistických služeb, zaručujícího neustále potřebné inovace, rozvoj procesů a technologií což nám umožňuje otevřenou komunikací a s respektem plnit potřeby našich stávajících i nových zákazníků. Každý zákazník je pro nás ten nejdůležitější.
    Zdokonalíme a zajistíme logistické procesy od zásobování vstupním materiálem, přes převzetí hotových výrobků z výrobní linky, až po dodání konečnému příjemci včetně skladování a všech souvisejících logistických činností přidané hodnoty. Podrobněji o této službě se dočtete v sekci Supply Chain.
    22.10.1996 se stává majoritním akcionářem firma Tipa Třebíč, dochází k přestavbě výrobny MSK a tím k navýšení výroby krémů a ke zrušení pekárny kornoutů.
    Cross-dock je služba přepravy zboží od výrobce ke koncovému zákazníkovi. Zboží u nás ve skladě rozdělíme na jednotlivé objednávky příjemce. Objednávky příjemců se pak rozváží menšími nákladními auty. Služba cross-dock tak snižuje náklady na logistiku a přepravu zboží.
    V roce 1991 byla zakoupena od dánské firmy Gramm linka na výrobu mražených smetanových krémů. Bylo potřeba provést rozsáhlé stavební úpravy staré výrobní haly. Byla zakoupena a zprovozněna pekárna kornoutů.


Novou halu v Eastgate Park Prague obsadí Transconsult International

    Systémový příjem pouze na základě fyzické evidence (skenování) zboží na skladu. Kontrolor tak nemá přehled o deklarovaném počtu kusů. V případě nesouladu počtu přijímaných jednotek s průvodními dokumenty je vystavena logistická reklamace.
    V roce 1984 byla zahájena a v roce 1987 dokončena 2.etapa výstavby závodu. Došlo k rozšíření mrazírenského skladu o komory C7 a C8, byla postavena nová výrobní hala včetně hospodářství s odpadními vodami. Do haly byla instalována technologie na zpracování a přebalování citrusových koncentrátů.
    LODiS integruje informace o jednotlivých přepravách a skladových položkách v rámci celé skupiny C.S.CARGO. LODiS komunikuje s ostatními interními i externími počítači a GPS lokalizátory vozů.
    V roce 1993 při druhé vlně kuponové privatizace došlo k nové transformaci firmy a od 1. 1. 1994 vznikla firma Mrazírny Dašice, a.s. Majoritním akcionářem je stát. Výrobní program se nemění.
    V roce 1970 odkoupila prostory bývalého cukrovaru firma Mrazírny o.p. Praha s úmyslem vybudovat zde nový mrazírenský sklad jako náhradu za stávající, již dosluhující závod v Pardubicích.


Logistickému start-upu DoDo pomůže v rozvoji innogy a Telefónica

    Jednou z funkcí LODiS je řízení skladu zásob (inventory management). Jedná se o systém aktivní kontroly, který umožňuje efektivní řízení příjmu a výdeje zboží i zúčtování poskytnutých služeb.
    Skrze naši unikátní IT technologii LODiS zajistíme vysokou kvalitu řízení logistických procesů vně i uvnitř podniku. Nabízíme outsourcing logistických činností, který přináší významné úspory na straně našich zákazníků při zachování funkčnosti a kvality celého logistického procesu.
    V roce 1990 došlo k rozpadu oborového podniku Mrazírny Praha a vznikl státní podnik Mrazírny Dašice, který se oprostil od středisek v Lanškrouně a Trutnově. Pro nedostatek kubánské suroviny skončila výroba citrusových koncentrátů, ve výrobě ovoce bylo opracováno až 5000 tun drobného ovoce ročně.


Tři čtvrtiny společností věří, že investice do pozemní dopravy přímo podpoří jejich růst

    V letech 1977 a 1979 byly objekty první etapy kolaudovány a předávány do provozu. Vznikl odštěpný závod oborového podniku Mrazírny Praha, který zajišťoval skladování státních hmotných rezerv a distribuci mražených potravin a chlazených rybích výrobků po východočeském regionu. K odštěpnému závodu byla přičleněna střediska v Lanškrouně a Trutnově. Ve výrobní hale se střídaly různě výrobní programy (výroba dřeňových nanuků, přebalování ryb a rybího filé, balení masa a polévkových směsí, balení slepic na polévku, balení paprik a rajčat na lečo). Veškerá výroba byla v rozsahu do 100 tun objemu ročně.
    V roce 1972 bylo požádáno o vydání územního rozhodnutí a následně stavebního povolení a byla zahájena 1. etapa výstavby závodu. Do této etapy byly zahrnuty tyto objekty:
    Poskytujeme služby v oblasti skladování materiálu a zboží. Skladování je realizováno v temperovaných a netemperovaných skladových halách dle specifikace a zadání zákazníka (regálové systémy, volná plocha).
    Jsme specialisté v oblasti spedice, vnitrostátní a mezinárodní dopravy, logistiky a skladování. Tým našich zaměstnanců se Vám bude vždy profesionálně věnovat v následujících oblastech:
    počtu vydávaných jednotek s objednaným počtem je provedena dodatečná kontrola expedice, nebo je vydáno pouze skutečné množství disponibilních jednotek.

Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00