Jak na věc


lineární rovnice se dvěma neznámými

Lineární zářivky Počet produktů: 12

     což je výsledek předchozí metody řešení přímo z definice. Tam jsme také zjistili, že první vektor je lineární kombinací ostatních dvou s koeficienty 4 a 4.
    V případě, že by první vektor nebyl lineární kombinací ostatních, museli bychom stejný výpočet provést pro druhý, případně i třetí vektor. Aby byla množina lineárně nezávislá, nesmí být žádný z vektorů lineární kombinací ostatních!
    Máme-li za úkol zjistit, zda-li je množina lineárně závislá, či lineárně nezávislá, máme několik možností, jak výpočet provést. Definice lineárně závislé množiny:
    Upravujeme-li tímto způsobem matici, která má v řádcích složky vektorů podmnožiny vektorového prostoru, máme po celou dobu úprav v matici vektory náležící do lineárního obalu dané podmnožiny, neboť uvedené úpravy nepředstavují nic jiného, než nahrazování vektorů jejich lineárními kombinacemi.
    Zjistěte, zda-li lze nulový vektor zapsat jako netriviální lineární kombinaci ostatních navzájem různých vektorů množiny. Pokud ano, je množina lineárně závislá, v opačném případě je lineárně nezávislá.

Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00